Tiết 14- Bài 12: Đặc điểm tự nhiên Đông Á

36 107 0
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 22:10

Phòng GD & đT Anh Sơn Trường THCS Cẩm Sơn Chuyên đề áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học Cẩm Sơn, ngày 28/11/2008 Giáo Giáo viên viên ; ; Nguyễn Nguyễn Ngọc Ngọc quân quân Trường Trường THCS THCS Cẩm Cẩm sơn sơn Ngày 28 tháng 11 năm 2008 Giáo án dạy thể nghiệm Xác Xác định định trên trên lược lược đồ đồ các các khu khu vực vực của của châu châu á á ? ? Tiết 14 . Bài 12 Thứ sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2008 1. 1. vị vị trí trí địa địa lí lí và và phạm phạm vi vi khu khu vực vực đông đông á á Lược đồ tự nhiên khu vực Đông á - Vị trí: Khoảng 18 0 B đến 53 0 B - Bao gồm: Phần đất liền và hải đảo - Tiếp giáp với khu vực: Trung á, Nam á, Đông Nam á, Bắc á - Giáp biển: Biển Nhật Bản, Hoàng Hải, Hoa Đông, biển đông. Bản Bản đồ đồ khu khu vực vực Đông Đông á á Trung Quốc Diện Tích: 9.571.300 Dân S : 1.294.629.600ố (Thống kê 2004) Nhật Bản Diện Tích: 377.837 km 2 Dân Số : 127.333.000 (Thống kê 2004) Triều Tiên Diện Tích: 120.538 km 2 Dân S :22.697.553 ố (Thống kê 2004) Hàn Quốc Diện Tích: 99.268 km 2 Dân Số : 48.598.175 (Thống kê 2004) 2. Đặc điểm tự nhiên a. Địa hình và sông ngòi Câu hỏi thảo luận Nhóm 1, 2: Tìm hiểu đặc điểm địa hình: - Nêu đặc điểm địa hình ? - Xác định các dãy núi, sơn nguyên, bồn địa, đồng bằng lớn? Nhóm 3, 4: Tìm hiểu đặc điểm sông ngòi: - Nêu đặc điểm sông ngòi? - Xác định các sông lớn, nơi bắt nguồn chế độ nước và giá trị kinh tế? Lược đồ tự nhiên khu vực Đông á * * địa địa hình hình : : + + đất đất liền liền : : - - Phía Phía Tây Tây : : . . Cao Cao nguyên nguyên đồ đồ sộ sộ : : Tây Tây Tạng Tạng , , Hoàng Hoàng Thổ Thổ . . Bồn Bồn địa địa cao cao rộng rộng : : Duy Duy Ngô Ngô Nhĩ Nhĩ , , Tarim Tarim , , Tứ Tứ Xuyên Xuyên . . Núi Núi cao cao hiểm hiểm trở trở : : Thiên Thiên Sơn Sơn , , Côn Côn luân luân . . - - Phía Phía đông đông : : . . Vùng Vùng đồi đồi núi núi thấp thấp xen xen đồng đồng bằng bằng . . đồng đồng bằng bằng màu màu mỡ mỡ , , rộng rộng , , bằng bằng phẳng phẳng như như Tùng Tùng Hoa Hoa , , Hoa Hoa Bắc Bắc , , Hoa Hoa Trung Trung + + Hải Hải đảo đảo : : . . Vùng Vùng núi núi trẻ trẻ . . Thường Thường xuyên xuyên có có động động đất đất , , núi núi lửa lửa hoạt hoạt động động mạnh mạnh Lược đồ tự nhiên khu vực Đông á . 28 tháng 11 năm 2008 Giáo án dạy thể nghiệm Xác Xác định định trên trên lược lược đồ đồ các các khu khu vực vực của của châu châu á á ? ? Tiết 14 . Bài. giáp với khu vực: Trung á, Nam á, Đông Nam á, Bắc á - Giáp biển: Biển Nhật Bản, Hoàng Hải, Hoa Đông, biển đông. Bản Bản đồ đồ khu khu vực vực Đông Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 14- Bài 12: Đặc điểm tự nhiên Đông Á, Tiết 14- Bài 12: Đặc điểm tự nhiên Đông Á, Tiết 14- Bài 12: Đặc điểm tự nhiên Đông Á

Bình luận về tài liệu tiet-14-bai-12-dac-diem-tu-nhien-dong-a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP