Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 21:14

BÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ kỷ XVI - Đến năm 1917) I MỤC TIÊU Kiến thức - HS củng cố khắc sâu kiến thức lịch sử giai đoạn lịch sử giới cận đại ( Từ TK XVI - đến năm 1917) - Nắm kiện lịch sử chính, nắm nội dung chủ yếu giai đoạn - Rèn luyện kỹ khái quát, tổng hợp, kỹ học tập theo nhóm 3.Tư tưởng - Giáo dục ý thức học tập chủ động, sáng tạo II CHUẨN BỊ - GV : SGK, SGV, Bảng phụ, Phiếu học tập - HS : SGK, VBT, Vở ghi III TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC Ổn định Kiểm tra cũ ( Kết hợp q trình ơn tập) Bài HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRỊ Hoạt động 1: Tìm hiểu kiện KIẾN THỨC CẦN ĐẠT I Những kiện lịch sử lịch sử Hs quan sát bảng sgk/73 hoàn ( Lập bảng theo kiện thành SGK ) Thời gian Sự kiện Kết Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung chủ yếu II Những nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại Cả lớp chia thành 05 nhóm thảo luận vấn đề sau (10’) Nhóm : 1, Nguyên nhân dẫn đến cách mạng tư sản ? 2, Thế cách mạng tư sản ? 3, Kể tên cách mạng tư sản ? Cách mạng TS phát triển chủ nghĩa tư - Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB phát triển - Thành tựu đạt được: CNTB xác lập phạm vi toàn giới - CĐPK lỗi thời, lạc hậu CNTB phát triển Mâu thuẩn CĐPK với CNTB Nhóm : 1, Chủ nghĩa tư phát triển qua giai đoạn ? Giai đoạn phát triển cao đánh dấu kiện ? 2, Các nước tư phương Tây xâm lược nước nào, khu vực Phong trào giải phóng dân tộc (Tên phong trào Á, Phi, Mĩ-la tinh) phương Đông ? Kết ? 3, Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa diễn ? Phong trào cơng nhân quốc tế bùng Nhóm : nổ 1, Vì cơng nhân dậy đấu tranh ? - Cuối kỉ XVIII - đầu XIX: Phong 2, Hình thức đấu tranh ? trào chưa có tổ chức mang tính tự 3, Có tổ chức quốc tế công phát: Phong trào đập phá máy móc… nhân thành lập ? - Giữa kỉ XIX – XX phong trào phát triển, tính chất, quy mơ, có điều khiển, giác ngộ cách mạng (Quóc tế thứ 1864) Khoa học kỉ thuật - văn học nghệ thuật đạt nhiều thành tựu Nhóm : (Nêu thành tựu kỉ thuật, 1, Nêu thành tựu khoa học khoa học tự nhiên, khoa học xã hội) thuật ? Tác dụng đời sống xã hội ? 2, Những thành tựu văn hoá nghệ thuật ? Tác dụng với đời sống xã hội ? Nhóm : 1, Nguyên nhân, diễn biến chiến tranh ? 2, Kết ? Ý nghĩa ? 3, Tính chất chiến tranh ? GV: Gọi nhóm trình bày phẩn thảo luận, nhận xét GV đánh giá thảo luận, tổng kết học Chiến tranh giới thứ 4 Hoạt động tiếp nối a Củng cố: HS vẽ đồ tư khái qt tồn b Dặn dò nhà Chuẩn bị ... chủ yếu II Những nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại Cả lớp chia thành 05 nhóm thảo luận vấn đề sau (10’) Nhóm : 1, Nguyên nhân dẫn đến cách mạng tư sản ? 2, Thế cách mạng tư sản ? 3, Kể tên... đập phá máy móc… nhân thành lập ? - Giữa kỉ XIX – XX phong trào phát triển, tính chất, quy mơ, có điều khiển, giác ngộ cách mạng (Quóc tế thứ 186 4) Khoa học kỉ thuật - văn học nghệ thuật đạt nhiều... Mĩ-la tinh) phương Đông ? Kết ? 3, Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa diễn ? Phong trào cơng nhân quốc tế bùng Nhóm : nổ 1, Vì cơng nhân dậy đấu tranh ? - Cuối kỉ XVIII - đầu XIX:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917), Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn