Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

18 31 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 21:14

Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( Từ kỉ XVI đến năm 1917) KIẾN THỨC ĐÃ CĨ KIẾN THỨC CẦN HÌNH THÀNH Tiến trình nội dung chủ yếu lịch - Học sinh hệ thống hoá kiến thức sử giới cận đại từ kỉ XVI tiến trình lịch sử giới cận đại đến năm 1917 nội dung thời I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức - HS củng cố ghi nhớ kiến thức phần LS giới cận đại; phân tích đặc điểm cách mạng tư sản phong trào công nhân quốc tế Phân tích đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa; thành tựu khoa học thuật, văn học nghệ thuật; chiến tranh giới thứ Kỹ - HS có hệ thống hóa, phân tích kiện, lập bảng thống kê, thực hành - Học sinh tiếp tục rèn luyện vận dụng phương pháp tư duy, phân tích tổng hợp để thấy rõ mối liên hệ chương, SGK mà học sinh học - Bước đầu tập dượt phân tích kiện theo trình lịch sử, nguyên nhân, diễn biến ,kết kiện Thái độ - Học sinh có nhận thức, đánh giá đắn kiện nhân vật lịch sử, từ rút học cần thiết cho thân II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: -Hợp đồng; Phiếu học tập; Phiếu hỗ trợ 2.Học sinh: - Ơn tập tồn nội dung kiến thức phần Lịch sử giới cận đại từ kỉ XVI đến năm 1917 III PHƯƠNG PHÁP -Phương pháp dạy học theo hợp đồng IV TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn dịnh tổ chức - Hát + sĩ số Kiểm tra đầu giờ: kiểm tra chuẩn bị cuả HS Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG 1: HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC Thời Nội dung thực gian 3’ - Hệ thống hóa kiến thức lịch sử giới cận đại từ TK XVI đến năm 1917 - Chia nhóm Hoạt động thầy Hoạt động trò * Đặt vấn đề - Học sinh Lịch sử giới cận đại từ 1566 đến 1917 – ý lắng 350 năm – khoảng thời gian ngắn nghe ngủi so với chiều dài phát triển lịch sử XH loài người,song lại thời phát triển sơi động với bước tiến nhảy vọt nhiều so với thời đại trước Q trình lịch sử chia làm giai đoạn cụ thể , tương ứng với giai đoạn kiện tiêu biểu, mốc son đầy ấn tượng LS phát triển XH lồi người Trong khn khổ tiết học, hệ thống lại kiên tiêu biểu nội dung chủ yếu thi kỡ ny - Chia lớp thành nhóm, Mỗi nhãm cã - HS B¶ng phơ, phiÕu häc tËp chia nhãm thùc hiƯn nhiƯm vơ PT, TBDH - Bảng phụ, SGK,tài liệu tham khảo HOẠT ĐỘNG 2: NGHIÊN CỨU, HỢP ĐỒNG Thời gian 7’ Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động kiến thức trò hợp * Giao hợp đồng cho cá nhân HS * Phổ biến nội dung yêu cầu nhiệm - Lắng nghe đồng vụ: - Từng cá - Hợp đồng gồm nhiệm vụ : có nhiệm nhân nhận vụ bắt buộc (Nhiệm vụ bắt buộc: 1,2,4 Nhiệm vụ Hợp đồng PT,TBDH -Bảng phụ -Hợp đồng in sẵn không bắt buộc : - Nhiệm vụ làm việc theo nhóm - Nhiệm vụ 2,4 làm việc cá nhân , HS tùy chọn nhiệm vụ làm trước, nhiệm vụ làm sau - Nhiệm vụ có phiếu hỗ trợ : phiếu màu đỏ (hỗ trợ nhiều) - Sau hồn thành xong nhiệm vụ bắt buộc HS tự chọn làm nhiệm vụ ; làm theo cá nhân theo nhóm nhỏ - Chia sẻ thắc mắc HS hợp đồng ( có) * hợp đồng - Quan sát theo dõi ghi nhận nội dung nhiệm vụ - Lựa chọn nhiệm vụ hợp đồng HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Thời gian 35 Nội dung thực Hoạt động thầy Hoạt động trò Thực hợp đồng ( gồm tiết,hết tiết 1,HS mang hợp đồng nhà làm tiếp,giờ sau lí hợp đồng) Trợ giúp cho nhân Thực nhiệm vụ nhóm HS gặp khó hợp đồng kết khăn yêu cầu trợ giúp PT,TBDH Các phiếu tập , phiếu hỗ trợ , bút viết, giấy nháp HOẠT ĐỘNG 4: THANH LÍ HỢP ĐỒNG Thời gian 35’ Nội dung thực Hoạt động thầy Hoạt động trò PT,TBDH Khai thác - Dành phút cho HS - Trưng bày sản phẩm học tập kết luận chốt tham quan sản phẩm - Tham quan sản phẩm nhóm Bảng phụ lại kiến thức bạn - Ghi nhận đối chiếu với kết thân, nhóm có phản hồi tích cực - Khai thác sản phẩm có từ hợp đồng * Nhiệm vụ * Nhiệm vụ - Tổ chức đại diện số - Đại diện báo cáo kết nhiệm vụ nhóm báo cáo kết - Nhận xét đánh giá - Lắng nghe, nhận xét, đánh giá * Nhiệm vụ 2: * Nhiệm vụ - Tổ chức cho HS chỉnh - Nhận xét, góp ý , bổ xung cho sửa số tự NV2 làm * Nhiệm vụ - Tổ chức cho HS chỉnh sửa số tự làm - Đánh giá nhận xét * Nhiệm vụ - GV : Yêu cầu học sinh trình bầy kết * Tổng kết học - Yêu cầu học sinh tự rút kết đạt ( kiến thức- Năng; PP học tập) * Hướng dẫn tự học - GV hướng dẫn học sinh nhà ôn tập Soạn 15 : Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 * Nhiệm vụ - Nhận xét, sủa (Nếu có sai sót) * Nhiệm vụ - Học sinh trình bầy - Các học sinh khác nhận xét - Tự nhận xét , đánh giá tổng kết - Lắng nghe, ghi nhớ HỢP ĐỒNG: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 Thời gian : 35 phút - Họ tên : NHIỆM VỤ Khái quát kiện lịch sử giới cận đại ( từ TK XVI n 1917) Hãy nêu nội dung lịch sử giới cận đại Chọn kiƯn tiªu biĨu nhÊt cđa LS thÕ giíi cận đại giải thích sao? Su tầm tài liệu ,tranh ảnh số kiện học BT BUC/ LA CHN THI GIAN Bắt buéc HÌNH THỨC HĐ ĐỊA ĐIỂM ĐÁP ÁN 12 Nhãm Lớp học GV Bắt buộc 13 Cá Lớp học SGK nhân Lựa chọn 10 Cá Lớp học Nhân Bắt buộc Chúng em cam kết thực Cá nhà Lớp học nhân làm GV GV HON THNH NH GI theo hợp đồng Gv tên HS tên NHIỆM VỤ 1: Khái quát kiện lịch sử giới cận đại ( từ TK XVI đến năm 1917) *Bài tập : Lập bảng thống kê kiện lịch sử ( theo mẫu sau): TT Thời gian Tháng 8/1566 Sự kiện Cách mạng Hà Lan Kết Lật đổ ách thống trị vương quốc Tây Ban Nha NHIỆM VỤ : Những nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại từ 1566 đến năm 1917? Bài tập 1: Trình bầy nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại từ 1566 đến năm 1917? Bài tập 2: Tìm câu trả lời Lịch sử giới cận đại từ 1566 đến 1917 diễn nhiều kiện tiêu biểu Vậy em xác định kiện tiêu biểu cách đánh dấu X vào ô trống trước kiện đó? Tháng 8/1566 diễn cách mạng Hà Lan – CM tư sản giới Tháng 4/1792: hai nước Áo - Phổ liên minh với bọn phản động nước Pháp chống lại CM Pháp Ngày 4/7/1776: nước Mĩ công bố Tuyên ngôn độc lập Ngày 26/3/1871: nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã Từ năm 1905-1907: diễn cách mạng Nga Ngày 10/10/1911: khởi nghĩa vũ trang bùng nổ giành thắng lợi Vũ Xương, mở đầu cho CM Tân Hợi Từ năm 1914-1918 : Chiến tranh giới thứ NHIỆM VỤ 3: Chọn kiện tiêu biểu LS giới cận đại giải thích sao? Bài tập 1: Ghép nối thời gian (A) kiện cột (B) A - 8/1566 - 1914-1918 B - Thành lập Quốc tế thứ hai - Cuộc Duy tân Minh Trị tiến hành Nhật - 14/7/1889 - 4/7/1776 - 1/1868 - 1911 Bản - Cách mạng Tân Hợi - Cách Mạng Hà Lan - Thành lập Công xã Pa-ri - Các thuộc địa Anh Bắc Mĩ công bố Tuyên - 26/3/1871 ngôn độc lập - Chiến tranh giới thứ Bài tập : Chọn kiện tiêu biểu Lịch sử giới cận đại giải thích em cho tiêu biêu nhất? NHIỆM VỤ 4: Sưu tầm tài liệu ,tranh ảnh số kiện học PHỤ LỤC ĐÁP ÁN CHO CÁC NHIỆM VỤ TRONG HỢP ĐỒNG HỌC TẬP NHIỆM VỤ 1: Bài tập 1: TT Thời gian Sự kiện Kết Tháng Cách mạng Hà Lan Lật đổ ách thống trị vương quốc 8/1566 Tây Ban Nha Cách mạng tư sản Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường 1640 -1688 Anh cho CNTB phát triển 3 1773- 1873 Chiến tranh giành Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách độc lập 13 thuộc thống trị thực dân; kinh tế TBCN địa Anh Bắc Mĩ phát triển Lật đổ chế độ phong kiến, đưa tư sản lên cầm quyền, CNTB phát triển 1789 -1794 Cách mạng tư sản Pháp Thế kỉ XIX Các cách mạng Lật đổ chế độ phong kiến đưa tư sản tư sản quý tộc lên nắm quyền, Nhật trở thành nước tư công nghiệp 1871 Công xã Pa - ri 1911 Cách mạng Tân Hợi 1914-1918 Chiến tranh giới thứ Làm rung chuyển chế độ phong kiến Lật đổ quyền tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền Lật đổ chế độ quân chủ, chế độ Cộng hòa đời Phe Liên minh thất bại, gây nhiều tai họa cho nhân loại NHIỆM VỤ : Những nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại từ 1566 đến năm 1917? Bài tập 1: Trình bầy nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại từ 1566 đến năm 1917? Cách mạng tư sản phát triển CNTB * Nguyên nhân: Sự đời phát triển sản xuất -TBCN; mâu thuẫn chế độ phong kiến với tư sản tầng lớp nhân ngày gay gắt ->các cách mạng tư sản * Mục tiêu: Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB phát triển * Biểu phát triển CNTB: kinh tế tư chủ nghĩa phát triển đưa tới hình thành tổ chức độc quyền 2 Phong trào cơng nhân quốc tế * Ngun nhân Do sách bóc lột đàn áp CNTB  Hai giai đoạn Cuối TK XVIII- đầu TK XIX - Phong trào mang tính tự phát chưa có tổ chức: đập phá máy móc, đốt cơng xưởng, bãi cơng mục tiêu kinh tế, cải thiện đời sống Giữa TK XIX- đầu TK XX - Phong trào phát triển lên bước mới, đấu tranh mang tính chất quy mơ, có đồn kết, ý thức giác ngộ cơng nhân trưởng thành, đấu tranh khơng mục tiêu kinh tế mà cồn mục tiêu trị, đòi thành lập tổ chức cơng đồn, đảng Phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa (châu Á) * Nguyên nhân - Sự phát triển của CNTB -> nhu cầu thị trường thuộc địa - Sự thống trị bóc lột chủ nghĩa thực dân -> phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh * Một số phong trào bật: Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á Những thành tựu khoa học thuật, văn học nghệ thuật kỉ XVIII - XIX a) thuật: công nghệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, quân b) Khoa học tự nhiên khoa học xã hội c) Văn học d) Nghệ thuật Chiến tranh giới thứ *Nguyên nhân sâu xa: phát triển không chủ nghĩa tư - Duyên cớ trực tiếp: thái tử Áo - Hung bị quân khủng bố xéc bi ám sát * Diễn biến chiến sự: hai giai đoạn + 1914 -1916: phe Liên minh chiếm ưu + 1917 - 1918: phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại đầu hàng * Kết cục: gây nhiều tai họa cho nhân loại người * Tính chất: chiến tranh đế quốc phi nghĩa Bài tập 2: Tìm câu trả lời Lịch sử giới cận đại từ 1566 đến 1917 diễn nhiều kiện tiêu biểu Vậy em xác định kiện tiêu biểu cách đánh dấu X vào ô trống trước kiên đó? Tháng 8/1566 diễn cách mạng Hà Lan – CM tư sản giới Tháng 4/1792: hai nước Áo - Phổ liên minh với bọn phản động nước Pháp chống lại CM Pháp Ngày 4/7/1776: nước Mĩ công bố Tuyên ngôn độc lập Ngày 26/3/1871: nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã Từ năm 1905-1907: diễn cách mạng Nga Ngày 10/10/1911: khởi nghĩa vũ trang bùng nổ giành thắng lợi Vũ Xương, mở đầu cho CM Tân Hợi Từ năm 1914-1918 : Chiến tranh giới thứ NHIỆM VỤ 3: Ghép nối thời gian (A) kiện cột (B) A - 8/1566 - 1914-1918 B - Thành lập Quốc tế thứ hai - 14/7/1889 - 4/7/1776 - 1/1868 - 1911 - Cách mạng Tân Hợi - Cách Mạng Hà Lan - Thành lập Công xã Pa-ri - 26/3/1871 - Chiến tranh giới thứ - Cuộc Duy tân Minh Trị tiến hành Nhật Bản - Các thuộc địa Anh Bắc Mĩ công bố Tuyên ngôn độc lập * NHIỆM VỤ 4: Sưu tầm tài liệu ,tranh ảnh số kiện học Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ kỷ XVI đến năm 1917) I Mục tiêu Kiến thức - HS củng cố ghi nhớ kiến thức phần LS giới cận đại; phân tích đặc điểm cách mạng tư sản phong trào cơng nhân quốc tế Kỹ - HS có hệ thống hóa, phân tích kiện, lập bảng thống kê, thực hành Thái độ - Học sinh có nhận thức, đánh giá đắn kiện nhân vật lịch sử, từ rút học cần thiết cho thân II Đồ dùng dạy học - GV: Bảng thống kê kiện lịch sử chính, tư liệu tham khảo - HS: chuẩn bị theo yêu cầu III Phương pháp - Phân tích, trình bày, trao đổi đàm thoại IV Tổ chức học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ : 3P - Vì nước đế quốc tăng cường chuẩn bị chiến tranh chia lại giới? (+ Sự phát triển đồng CNĐQ cuối TK XIX, đầu TK XX -> đối đầu gay gắt nước dành thuộc địa -> chiến tranh bùng nổ.) - Tại lấy thời điểm chiến trnh giới kết thúc CMT10 Nga 1917 làm mốc kết thúc thời cận đại? (Năm 1917, chiến tranh giới bước vào giai đoạn cuối, cách mạng tháng -> CMT10 1917 bùng nổ nước Nga CMT10 CMVS giành thắng lợi giới Một mơ hình nhà nước cơng - nơng đời Với ý nghĩa người ta lấy kiện làm mốc kết thúc thời cận đại.) Bài *Giới thiệu bài: 1p Chúng ta học xong nội dung lịch sử XH loài người thời cận đại từ 1566 - > 1917 Hơn 350 năm khoảng thời gian ngắn ngủi so với chiều dài phát triển LS xã hội loài người, song lại kỳ phát triển sôi động với bước tiến nhảy vọt nhiều so với thời đại trước đó.] Hoạt động thầy trò Nội dung *Hoạt động 1: Tìm hiểu kiện lịch sử  Mục tiêu: HS khái quát kiện lịch sử theo thời gian - GV yêu cầu HS kẻ bảng thống kê vào gọi HS trả lời theo nội dung chuẩn bị nhà - HS nhận xét, bổ sung - GV treo phụ, HS đối chiếu so sánh hồn thiện vào thơng tin Thời gian 8.1566 Sự kiện Cách mạng Hà Lan Cách mạng tư sản Anh 1640 -1688 1773- 1873 Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ Cách mạng tư sản Pháp I Những kiện lịch sử Kết Lật đổ ách thống trị vương quốc Tây Ban Nha Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách thống trị thực dân; kinh tế TBCN phát triển Lật đổ chế độ phong kiến, đưa tư sản lên cầm quyền, CNTB phát triển Làm rung chuyển chế độ phong kiến 1789 -1794 Thế kỉ XIX Các cách mạng tư sản 1871 1911 Công xã Pa - ri Cách mạng Tân Hợi Lật đổ chế độ phong kiến đưa tư sản quý tộc lên nắm quyền, Nhật trở thành nước tư cơng nghiệp Lật đổ quyền tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền Lật đổ chế độ quân chủ, chế độ Cộng hòa đời 1914 -1918 Chiến tranh giới thứ *Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung chủ yếu  Mục tiêu: HS khái quát nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại - GV yêu cầu HS theo dõi SGK khái quát nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại - GV gợi mở câu hỏi nhỏ để HS khắc sâu nội dung Em cho biết nguyên nhân nổ cách mạng tư sản? Qua cách mạng tư sản (từ cách mạng tư sản Hà Lan kỉ XVI đến vận động thống Đức 1871), em thấy mục tiêu mà cách mạng tư sản đặt gì? Nó có đạt khơng? Phe Liên minh thất bại, gây nhiều tai họa cho nhân loại II Những nội dung chủ yếu Cách mạng tư sản phát triển CNTB * Nguyên nhân: Sự đời phát triển sản xuất -TBCN; mâu thuẫn chế độ phong kiến với tư sản tầng lớp nhân ngày gay gắt ->các cách mạng tư sản * Mục tiêu: Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB phát triển Biểu biểu quan trọng * Biểu phát triển CNTB: kinh tế tư chứng tỏ phát triển CNTB? chủ nghĩa phát triển đưa tới hình thành - Sự phát triển nề kinh tế công nghiệp TBCN đưa tới hình thành tổ chức độc tổ chức độc quyền quyền -> chuyển biến quan trọng CNTB từ CNTB tự cạnh tranh sang CNTB độc quyền (chủ nghĩa đế quốc) - GV gợi mở câu hỏi nhỏ để hs tìm hiểu kiến thức phong trào công nhân quốc tế với nội dung khái qt Vì phong trào cơng nhân quốc tế bùng nổ mạnh mẽ? ( Phản ánh quy luật có áp có đấu tranh Sự phát triển nhanh chóng CNTB gắn lền với sách tăng cường bóc lột, đàn áp giai cấp cơng nhân nhân dân lao Phong trào công nhân quốc tế * Ngun nhân Do sách bóc lột đàn áp CNTB động ) * Hai giai đoạn Các phong trào đấu tranh công nhân quốc tế chia làm giai đoạn, đặc điểm giai đoạn? Cuối TK XVIIIđầu TK XX - Phong trào mang tính tự phát chưa có tổ chức: đập phá máy móc, đốt cơng xưởng, bãi cơng mục tiêu kinh tế, cải thiện đời sống *GV nhấn mạnh: phong trào đặc biệt phá triển mạnh sau đời chủ nghĩa xã hội khoa học (1848) thành lập tổ chức Quốc tế thứ (1864) Giữa TK XIXđầu TK XX - Phong trào phát triển lên bước mới, đấu tranh mang tính chất quy mơ, có đồn kết, ý thức giác ngộ cơng nhân trưởng thành, đấu tranh khơng mục tiêu kinh tế mà cồn mục tiêu trị, đòi thành lập tổ chức cơng đồn, đảng Củng cố: 1p - GV khái quát nội dung ôn tập Hướng dẫn học bài: 1p - Bài cũ: Ghi nhớ kiện lịch sử - Bài mới: Phân tích nội dung lại học Tiết 22 - Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ kỷ XVI đến năm 1917) I Mục tiêu Kiến thức - HS củng cố ghi nhớ kiến thức phần LS giới cận đại; phân tích đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa; thành tựu khoa học thuật, văn học nghệ thuật; chiến tranh giới thứ Kỹ - HS có hệ thống hóa, phân tích kiện, lập bảng thống kê, thực hành Thái độ - Học sinh có nhận thức, đánh giá đắn kiện nhân vật lịch sử, từ rút học cần thiết cho thân II Đồ dùng dạy học - GV: bảng phụ, tài liệu tham khảo - HS: chuẩn bị theo yêu cầu III Phương pháp - Phân tích, trình bày, trao đổi đàm thoại IV Tổ chức học ổn định tổ chức Kiểm tra cũ : 3P - Vì phong trào công nhân quốc tế bùng nổ mạnh mẽ? Chia làm giai đoạn, đặc điểm giai đoạn? (Do sách bóc lột đàn áp CNTB Cuối TK XVIII- đầu TK XX: - Phong trào mang tính tự phát chưa có tổ chức: đập phá máy móc, đốt cơng xưởng, bãi cơng mục tiêu kinh tế, cải thiện đời sống Giữa TK XIX- đầu TK XX: - Phong trào phát triển lên bước mới, đấu tranh mang tính chất quy mơ, có đồn kết, ý thức giác ngộ công nhân trưởng thành, đấu tranh khơng mục tiêu kinh tế mà cồn mục tiêu trị, đòi thành lập tổ chức cơng đồn, đảng ) Bài *Giới thiệu bài: 1p Chúng ta ôn tập kiện lịch sử giới Cận đại hai nội dung Hôm tiếp tục ơn tập nội dung lại lịch sử giới Cận đại Hoạt động thầy trò Nội dung *Hoạt động 1: ( 25p) Tìm hiểu nội dung II Nội dung lịch sử giới lịch sử giới cận đại Cận đại (tiếp theo)  Mục tiêu: HS giải thích phong trào giải phóng dân tộc châu nổ mạnh mẽ thành tựu khoa học thuật, văn học nghệ thuật kỉ XVIII - XIX HS nhắc lại nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh, trình bày hai giai đoạn chiến tranh hậu lồi người Phong trào giải phóng dân tộc nước - HS có phân tích trình bày thuộc địa (châu á) * Nguyên nhân - GV nêu câu hỏi: Vì phong trào giải - Sự phát triển của CNTB -> nhu cầu phóng dân tộc phát triển manhhj mẽ thị trường thuộc địa châu lục đặc biệt châu á? - Sự thống trị bóc lột chủ nghĩa thực dân -> phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh Kể tên phong trào giải phóng dân tộc tiêu biểu châu á? * Một số phong trào bật: Trung Quốc, ấn Độ, Đông Nam - GV treo lược đồ yêu cầu HS lên bảng xác định nước Đông Nam thuộc địa thực dân phương Tây - GVnêu câu hỏi: Hãy kể tên thành tựu khoa học, thuật, văn học nghệ thuật mà nhân loại đạt thời Cận đại mà em biết? - GV cho HS quan sát tranh trả lời câu hỏi: Những thành tựu tác động đến đời sống xã hội loài người? - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân sâu xa duyên cớ trực tiếp đưa đến chiến tranh giới thứ gì? Những thành tựu khoa học thuật, văn học nghệ thuật kỉ XVIII - XIX a) thuật: công nghệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, quân b) Khoa học tự nhiên khoa học xã hội c) Văn học d) Nghệ thuật Chiến tranh giới thứ *Nguyên nhân sâu xa: phát triển không chủ nghĩa tư - Duyên cớ trực tiếp: thái tử áo - Hung bị quân khủng bố xéc bi ám sát Chiến tranh giới thứ diễn qua giai đoạn? Những kiện chủ yếu giai đoạn? * Diễn biến chiến sự: hai giai đoạn + 1914 -1916: phe Liên minh chiếm ưu + 1917 - 1918: phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại đầu hàng Hậu chiến tranh để lại cho nhân loại gì? tính chất chiến tranh phản ánh điều gì? * Kết cục: gây nhiều tai họa cho nhân loại người * Tính chất: chiến tranh đế quốc phi nghĩa III Bài tập *Hoạt động 2: ( 14p) Hướng dẫn HS làm tập  Mục tiêu: - HS biết vận dụng kiến thức học để làm tập - GV lưu ý HS chọn kiện tiêu biểu chung cho thời kì, nội dung đó: cách mạng tư sản, phong trào công nhân, chủ nghĩa đế quốc ) - GV yêu cầu HS chọn kiện cần ý nội dung: + Tên kiện + Diễn biến, hoạt động kiện + Tại lại chọn kiện (căn vào kết quả, thành tựu mà kiện để lại mà giải thích.) - HS lựa chọn trình bày - GV treo bảng phụ ghi tập - HS trao đổi thảo luận theo nhóm (2p) - Đại diện nhóm lên bảng thực theo yêu cầu Bài tập 1: chọn kiện tiêu biểu lịch sử giới cận đại giải thích Bài tập 2: câu câu (Đ) câu sai (S) S Cách mạng tư sản Anh nổ năm 1789 Đ S Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc đại Anh Bắc Mĩ cách mạng tư sản Cách mạng Pháp 1789 cách mạng tư sản không triệt để S Cuộc đấu tranh thống Đức thực từ lên Đ Cuộc vận động thống Italia cải cách nông nô Nga cách mạng tư sản GV treo bảng phụ ghi tập - HS đọc tập thực Bài tập 3: cách đánh dấu x cho biết kiện, nhân vật lịch sử sau thuộc lịch sử nước nào? Sự kiện, nhân vật lịch sử Pháp Nga Phá ngục Ba-xti x Cải cách nơng nơ x Chun Gia-cơx banh Ngày chủ nhật đẫm máu x Khởi nghĩa ngày x 18.3.1871 Rơ-be-spie x Củng cố: 1p - Tóm tắt nội dung lịch sử giới Cận đại? ( Cách mạng tư sản phát triển CNTB Phong trào công nhân quốc tế Phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa (châu Á) Những thành tựu khoa học thuật, văn học nghệ thuật kỉ XVIII - XIX Chiến tranh giới thứ ) Hướng dẫn học bài: 1p - Bài cũ: Ôn tập nội dung lịch sử giới cận đại; làm tập lại - Bài mới: Đọc nghiên cứu SGK 25 + Giải thích cách mạng tháng Hai cách mạng dân chủ tư sản cách mạng tháng Mười cách mạng vô sản + Vì năm 1917 nước Nga có hai cách mạng ... chủ yếu lịch sử giới cận đại từ 1566 đến năm 1917? Bài tập 1: Trình bầy nội dung chủ yếu lịch sử giới cận đại từ 1566 đến năm 1917? Bài tập 2: Tìm câu trả lời Lịch sử giới cận đại từ 1566 đến 1917... , đánh giá tổng kết - Lắng nghe, ghi nhớ HỢP ĐỒNG: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917 Thêi gian : 35 - Hä vµ tªn : NHIỆM VỤ Khái quát kiện lịch sử giới cận đại. .. dung ôn tập Hướng dẫn học bài: 1p - Bài cũ: Ghi nhớ kiện lịch sử - Bài mới: Phân tích nội dung lại học Tiết 22 - Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ kỷ XVI đến năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917), Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn