Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 21:13

Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) A-Mục tiêu học: Củng cố kiến thức lịch sử học cách hệ thống Rèn luyện tốt học tập môn lịch sử ,chủ yếu hệ thống hố ,phân tích kiện ,khái qt rút kết luận ,lập bảng thống kê B- Phương tiện dạy học: -Bảng thống kê kiện lịch sử giới đại C.Phương pháp: -Thống kê, nhận xét, đánh giá kiện lịch sử D-Tiến trình dạy học: 1.Ổ định :(1’) KTBC: Kiểm tra theo câu hỏi ôn tập 3.Bài mới: I/ NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH GV: (Dùng bảng thống kê chuẩn bị sẵn treo lên bảng chính) BẢNG THỐNG KÊ NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) THỜI GIAN SỰ KIỆN KẾT QUẢ / 1566 Cách mạng Hà Lật đổ ách thống trị vương quốc Tây Ban Lan nha 1640 - 1688 Cách mạng tư sản Anh Lật đổ chế độ phong kiến ,mở đường cho chủ nghĩa tư phát triễn 1775 Chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ Cách mạng tư sản Pháp Anh công nhận độc lập 13 thuộc địa Thành lập hợp chủng quốc Mĩ (USA) 1789 - 1794 2- 1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản đời Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến ,mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển ,ảnh hưởng sâu rộng toàn giới Nêu quy luật phát triển xã hội loài người thắng lợi chủ nghĩa xã hội Vai trò giiai cấp vô sản việc lật đổ chế độ tư xây dựng xã hội 1848 - 1849 Phong trào cách mạng Pháp Đức Giai cấp vơ sản xác định sứ mệnh mình,có đồn kết quốc tế phong trào cơng nhân 1868 Minh Trị Duy tân Đưa Nhật chuyển sang chủ nghĩa tư chuyển nhanh sang chủ nghĩa đế quốc 1871 Công xã Pa-ri Là cách mạng vơ sản giới lật đổ quyền giai cấp tư sản 1911 Cách mạng Tân Hợi 1914 - 1918 Chiến tranh giới thứ Là cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến Trung Quốc Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc châu Á Là chiến tranh đế quốc phi nghĩa Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giới sau chiến tranh 10/ 1917 Cách mạng tháng Mười Nga Là cách mạng vô sản thắng lợi giới.Mở đầu thời lịch sử giới đại II/ NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU : Hoạt động dạy học GV(H): Những kiện chứng tỏ đời sản xuất lòng chế độ phong kiến ? HS: Xuất cơng trường thủ cơng ,máy móc sử dụng sản xuất,kĩ nghệ đóng tàu ,xuất nhập GV(H): Mâu thuẩn giai cấp tư sản chế độ phong kiến tầng lớp nhân dân biểu điểm nào? HS: Giai cấp phong kiến chiếm nhiều ruộng đất,cai trị độc đoán ,khơng phải đóng thuế.Tư sản nhân dân khơng có quyền lợi trị ,khơng có ruộng đất phải đóng nhiều thứ thuế GV(H):Những mâu thuẫn diễn đến kết gì? Kiến thức 1.Những cách mạng tư sản 2.Sự xâm lược thực dân phương Tây HS:Giai cấp tư sản lãnh đạo nhân dân làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến,thiết lập nên cộng hoà thúc đẩy kinh tế tư chủ nghĩa phác triển GV:Treo đồ giới HS khgu vực bị nước phương Tây xâm lược GV(H):Hậu xâm lược thực dân phương Tây? HS:Xâm chiếm thuộc địa,vơ vét sức người,súc quảnhan dân cực khổ Phong trào đấu tranh xâm lược phác triển GV(H):Nêu số đấu tranh nhân dân chống chủ nghĩa tư bản? HS:Khởi nghiã Li Ông Phápnăm 1831 Khởi nghĩa So-lê-din Đức năm1844 Phong trào hướng chương Anh năm1836-1847 Công xã Pa-ri Pháp năm 1871 GV(H):Kết HS:Các tổ chức công nhân thành lập Chủ nghĩa khoa học đời GV(H):Nêu thành tựu tiêu biểu văn học nghệ thuật,khoa học - thuật XIX? HS:Xuất máy dệt,máy nước,tàu hoả,tàu thuỷ Xuất nhiều nhà văn,nhà thơ,nhà tư tưởng lỗi lạc GV(H):Tácdụng thành đời sống XH loài người? HS: + Thúc đẩy kinh tế khoa học- thuật nước phác triển vượt bậc,các dân tộc xích lại gần +Nâng cao đời sống vật chất,tinh thần cho nhân dân GV(H): Nguyên nhân,tính chất chiến tranh thé giới lần thứ nhất? HS: +Tranh giành thị trường,thuộc địacủa nước đế quốc +Tính chất :Là chiến tranh đế quốc,phi nghĩa GV(H):Kết cục chiển tranh? HS:Các nước đế quốc suy yếu,nhân loại bị thiệt 3.Phong trào đấu tranh công nhân nước tư 4/Sự phác triển văn học- nghệ thuật,khoa học - thuật 5.Chiến tranh giới thứ hại nặng nề,phong trào cách mạng giới lên cao.Tiêu biểu tháng lợi cách mạng XH chủ nghĩa tháng Mười Nga 4.Dặn dò:Về nhà tự làm tập thực hành phần"vào vở"chuẩn bị trước "Cách mạng tháng Mười Nga1917và công xây dựng cách mạng XHởLiên Xô(1921-1941) ... tư bản? HS:Khởi nghiã Li Ông Phápnăm 183 1 Khởi nghĩa So-lê-din Đức năm 184 4 Phong trào hướng chương Anh năm 183 6- 184 7 Công xã Pa-ri Pháp năm 187 1 GV(H):Kết HS:Các tổ chức công nhân thành lập Chủ... lợi giới. Mở đầu thời kì lịch sử giới đại II/ NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU : Hoạt động dạy học GV(H): Những kiện chứng tỏ đời sản xuất lòng chế độ phong kiến ? HS: Xuất công trường thủ công ,máy móc sử. .. 184 8 - 184 9 Phong trào cách mạng Pháp Đức Giai cấp vô sản xác định sứ mệnh mình,có đồn kết quốc tế phong trào công nhân 186 8 Minh Trị Duy tân Đưa Nhật chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917), Giáo án Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn