Tác động của tăng trưởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập TỈNH QUẢNG TRỊ

111 11 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 13:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Mã số: 60.31.01.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ðối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƢỞNG KINH TẾBẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 11 1.1 KHÁI NIỆM VỀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾBẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 11 1.1.1 Khái niệm tăng trƣởng kinh tế 11 1.1.2 Khái niệm bất bình đẳng thu nhập 12 1.2 ĐO LƢỜNG VỀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾBẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 15 1.2.1 Đo lƣờng tăng trƣởng kinh tế 15 1.2.2 Thƣớc đo bất bình đẳng thu nhập 15 1.3 LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 19 CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 27 2.1.1 Vị trí địa lý 27 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 28 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 2.2.1 Mô hình ƣớc lƣợng 47 2.2.2 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng 48 2.2.3 Số liệu 49 2.3 THỐNG KÊ VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 49 2.3.1 Thống kê biến mơ hình 49 2.3.2 Mối liên hệ biến phụ thuộc biến giải thích .50 CHƢƠNG TÌNH HÌNH TĂNG TRƢỞNG KINH TẾBẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬPTỈNH QUẢNG TRỊ 51 3.1 THỰC TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 51 3.1.1 Thực trạng bất bình đẳng chung 51 3.1.2 Bất bình đẳng thu nhập phân theo khu vực thành thị nông thôn 52 3.1.3 Bất bình đẳng theo hệ số GINI 55 3.1.4 Bất bình đẳng thu nhập theo tỷ trọng thu nhập 40% dân số có thu nhập thấp tổng thu nhập tỉnh Quảng Trị 56 3.1.5 Bất bình đẳng theo tiếp cận số dịch vụ xã hội 56 3.1.6 Nguyên nhân bất bình đẳng thu nhập tỉnh Quảng Trị 60 3.2 ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ 64 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ 68 4.1 THỐNG KÊ, PHÂN PHỐI XÁC XUẤT VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 68 4.2 KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG HỒI QUY 70 CHƢƠNG BÀN LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 74 5.1 BÀN LUẬN 74 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 75 5.2.1 Đảm bảo tăng trƣởng kinh tế bền vững 76 5.2.2 Phát triển kinh tế tƣ nhân 77 5.2.3 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 77 5.2.4 Nâng cao chất lƣợng giáo dục, đảm bảo quyền lợi y tế, an sinh xã hội cho ngƣời dân 78 5.2.5 Chính sách phân phối tài sản, thu nhập hội phát triển theo hƣớng phải đảm bảo công hƣớng đến ngƣời nghèo 79 5.3 KIẾN NGHỊ 80 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Diễn giải biến sử dụng mô hình 47 3.1 Thu nhập bình quân đầu ngƣời theo nhóm hộ gia đình 51 3.2 Chênh lệch nhóm thu nhập bình qn cao nhóm thu nhập thấp phân theo thành thị nông thôn 52 qua giai đoạn 3.3 Chi tiêu đời sống phân theo nhóm hộ gia đình 53 3.4 Chênh lệch chi tiêu nhóm nhóm Quảng Trị 54 3.5 Bất bình đẳng thu nhập theo hệ số gini tỉnh Quảng Trị 55 3.6 Tỷ lệ thu nhập 40% dân cƣ có mức thu nhập thấp tổng thu nhập qua giai đoạn Quảng Trị 56 3.7 tỉnh Quảng Trị năm học 2015-2016 57 3.8 – 58 3.9 Tỷ lệ hộ có nhà chia theo loại nhà, thành thị, nơng thơn, nhóm thu nhập năm 2016 59 4.1 Tóm tắt số thống kê biến mơ hình 68 4.2 Ma trận tƣơng quan biến 70 4.3 Kết ƣớc lƣợng 71 DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình 1.1 1.2 Tên hình Đƣờng Lorenz hệ số Gini Trang 16 Kuznets 21 2.1 Dân số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1990-2015 46 3.1 Hệ số Gini tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1990-2016 55 3.2 Tổng sản phẩm quốc nội GDP tỉnh Quảng Trị Giai đoạn 1990-2014 65 4.1 Phân bố xác suất biến tăng trƣởng kinh tế -lny 69 4.2 Phân bố xác suất biến nguồn lực 69 4.3 Phân bố xác suất biến dkdk 69 MỞ ĐẦU Sự cần thiết việc nghiên cứu đề tài Tăng trƣởng kinh tế công xã hội khát vọng tất quốc gia thời đại Giữa tăng trƣởng kinh tế phân phối thu nhập có liên quan mật thiết với Tuy nhiên, tồn nhiều cách nhìn nhận khác mối liên hệ Do đó, chƣa có quốc gia xây dựng đƣợc mơ hình giải hồn hảo mối quan hệ tăng trƣởng kinh tế công xã hội Việt Nam nƣớc phát triển theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ tăng trƣởng kinh tế với công tiến xã hội Qua 20 năm đổi theo kinh tế thị trƣờng, mở cửa hội nhập vào khu vực giới, Việt Nam đạt đƣợc thành tựu ấn tƣợng Đó tăng trƣởng kinh tế cao so với số nƣớc khu vực giới, tỷ lệ đói nghèo ngày giảm Việt Nam ngày đƣợc biết đến nhƣ kinh tế động hàng đầu nƣớc phát triển giới Tuy nhiên, phát triển kinh tế thị trƣờng tạo chênh lệch trình độ phát triển từ dẫn đến bất bình đẳng vƣợt giới hạn nguyên nhân dẫn tới ổn định Và Việt Nam không bị loại trừ khỏi quy luật đó, với q trình tăng trƣởng kinh tế, nhiều vấn đề xã hội ngày trở nên xúc: khoảng cách thu nhập tầng lớp dân cƣ ngày lớn, phân hoá giàu nghèo ngày gay gắt Quảng Trị vùng đất bị tàn phá nặng nề hai chiến tranh giải phóng dân tộc Sau ngày đất nƣớc đƣợc giải phóng, nhân dân Quảng Trị bắt tay vào công tái thiết kinh tế -xã hội bƣớc đầu đạt đƣợc thành tựu đáng kể Tốc độ tăng trƣởng kinh tế năm gần liên tục tăng (GDP bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 10,8%/năm) Thu nhập đầu ngƣời năm 2015 đạt 34 triệu đồng (tăng gấp 2,5 lần so với năm 2010 13,615 triệu đồng) Tuy nhiên, tồn bất bình đẳng thu nhập Quảng Trị, chênh lệch thu nhập lớn vùng miền, khu vực nông thôn – thành thị Cùng với phát triển kinh tế phát sinh hàng loạt vấn đề đời sống, xã hội ngƣời dân, bất bình đẳng ngƣời dân cần đƣợc giải Trong khuôn khổ nghiên cứu luận văn, tơi phân tích làm rõ tác động tăng trƣởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập Quảng Trị Trong thời gian qua, vấn đề cải thiện thu nhập, mang lại bình đẳng thu nhập cho ngƣời dân tiếp tục tăng trƣởng kinh tế ổn định đƣợc quyền Quảng Trị quan tâm Tuy nhiên chƣa có nghiên cứu cụ thể cho vấn đề Từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu cách hệ thống sát với thực tế tác động tăng trƣởng kinh tế đến bất bình đẳng thu nhập giúp đƣa luận khoa học để đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm gắn kết phát triển kinh tế thực công phân phối thu nhập thành phố thời gian tới có ý nghĩa cấp thiết lý luận thực tiễn Đây sở để tác giả chọn đề tài “Tác động tăng trưởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập tỉnh Quảng Trị” để nghiên cứu giải Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá tác động tăng trƣởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập tỉnh Quảng Trị 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống sở lý thuyết thực nghiệm tác động tăng trƣởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập; - Phân tích thực trạng bất bình đẳng thu nhập tăng trƣởng kinh tế Quảng Trị thời gian qua; ... nhân bất bình đẳng thu nhập tỉnh Quảng Trị 60 3.2 ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ 64 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ... Đánh giá tác động tăng trƣởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập tỉnh Quảng Trị 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống sở lý thuyết thực nghiệm tác động tăng trƣởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập; -... trạng bất bình đẳng phân phối thu nhập, tăng trƣởng kinh tế; tác động tăng trƣởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập Quảng Trị 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Tập trung nghiên cứu tác động tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của tăng trưởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập TỈNH QUẢNG TRỊ , Tác động của tăng trưởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập TỈNH QUẢNG TRỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn