Quản trị tiền lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đại hồng phúc

98 28 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 13:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG QUỐC PHONG QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DƢƠNG QUỐC PHONG QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐOÀN GIA DŨNG Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2018 Tác giả DƢƠNG QUỐC PHONG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG 1.1 KHÁI NIỆM TIỀN LƢƠNG QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG 1.1.1 Tiền lƣơng .7 1.1.2 Quản trị tiền lƣơng 1.1.3 Mục tiêu quản trị tiền lƣơng 1.2 QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.2.1 Phân tích cơng việc .11 1.2.2 Khảo sát lƣơng 12 1.2.3 Định giá công việc 15 1.2.4 Xây dựng cấu trúc lƣơng 18 1.2.5 Phƣơng pháp trả lƣơng ngƣời lao động .21 1.2.6 Tổ chức thực công tác quản trị tiền lƣơng 26 1.2.7 Tăng lƣơng điều chỉnh lƣơng 28 1.2.8 Kiểm tra công tác quản trị tiền lƣơng 29 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG 30 1.3.1 Những nhân tố thuộc thị trƣờng lao động 30 1.3.2 Những nhân tố thuộc môi trƣờng doanh nghiệp 31 1.3.3 Những nhân tố thuộc thân ngƣời lao động 31 1.3.4 Những nhân tố thuộc giá trị công việc 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 34 2.1.1 Giới thiệu công ty 34 2.1.2 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 35 2.1.3 Các nguồn lực 37 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty 42 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CP ĐT&XD ĐẠI HỒNG PHÚC 44 2.2.1 Quản lý quỹ tiền lƣơng Công ty cổ phần ĐầuXây dựng Đại Hồng Phúc 44 2.2.2 Cấu trúc lƣơng Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc 46 2.2.3 Phƣơng pháp trả lƣơng Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc 53 2.2.4 Thực trạng công tác tổ chức thực quản trị tiền lƣơng Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc .57 2.2.5 Tăng lƣơng điều chỉnh lƣơng 58 2.2.6 Đánh giá công tác quản trị tiền lƣơng Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc .59 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 64 3.1 MỤC TIÊU HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG…60 3.2 NHẬN THỨC MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 64 3.2.1 Nhân tố thuộc thị trƣờng lao động 64 3.2.2 Nhân tố thuộc môi trƣờng doanh nghiệp 64 3.2.3 Nhân tố thuộc thân ngƣời lao động 65 3.2.4 Nhân tố thuộc giá trị công việc 66 3.3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ & XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 67 3.3.1 Phân tích cơng việc .67 3.3.2 Khảo sát lƣơng 69 3.3.3 Định giá công việc theo phƣơng pháp điểm……………………70 3.3.4 Thiết lập cấu trúc lƣơng cho cơng ty 72 3.3.5 Hồn thiện công tác xây dựng quản lý quỹ tiền lƣơng 72 3.3.6 Hồn thiện hình thức trả lƣơng 78 3.3.7 Hoàn thiện bậc lƣơng lao động trực tiếp 80 3.2.8 Hồn thiện cơng tác tổ chức thực quản trị tiền lƣơng 82 3.3.9 Hoàn thiện việc đánh giá, kiểm tra công tác quản trị tiền lƣơng công ty 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Minh họa bảng điểm thiết kế cho cơng việc kế tốn 16 1.2 Minh họa kết điểm ba công việc 17 2.1 cấu lao động Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc 37 2.2 Một số máy móc thiết bị phục vụ cơng trình 38 2.3 Trích bảng cân đối kế toán qua năm 2015 – 2016 – 2017 40 2.4 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty giai đoạn 2015-2017 41 2.5 Tình hình quỹ tiền lƣơng tiền lƣơng bình quân Cty CPĐT&XD Đại Hồng Phúc giai đoạn 2015 – 43 2017 2.6 cấu quỹ tiền lƣơng Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc 44 2.7 Lƣơng bậc chức danh công ty 46 2.8 Hệ số tăng thêm chức danh công ty 47 2.9 Bậc lƣơng, mức lƣơng nhóm cơng việc 48 2.10 Hệ số phụ cấp công việc 51 2.11 Hệ số thành tích cá nhân lao động trực tiếp 54 3.1 Phân tích số cơng việc điển hình công ty 64 3.2 Bảng liệu khảo sát lƣơng thị trƣờng năm 2017 65 3.3 Lƣơng bình quân chức danh thị trƣờng 66 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.4 Các yếu tố công việc tầm quan trọng yếu tố 67 3.5 Minh họa điểm số công việc công ty 68 3.6 Bảng tính excel phƣơng pháp hồi quy đơn 69 3.7 Bảng lƣơng chức danh xây dựng theo hàm hồi quy 70 3.8 Định biên lao động năm kế hoạch 2018 74 3.9 Tiêu chí đánh giá mức độ tham gia công việc lao động gián tiếp 75 3.10 Đề xuất thay đổi thang lƣơng LĐTT, NVCM 77 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Quy trình quản trị tiền lƣơng doanh nghiệp 1.2 Quy trình khảo sát lƣơng 12 1.3 Minh họa đƣờng hồi quy mức lƣơng khảo sát 13 Biểu đồ đánh giá công việc biểu thị qua đƣờng tiền 1.4 lƣơng, ngạch lƣơng khoảng cách 19 bậc (Mức lƣơng) 1.5 cấu hệ thống trả công doanh nghiệp 22 2.1 cấu tổ chức Công ty CP ĐT&XD Đại Hồng 34 Phúc 2.2 Tổ chức thực công tác trả lƣơng 55 3.1 Đồ thị thể đƣờng lƣơng thị trƣờng 69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiền lƣơng phạm trù kinh tế tổng hợp, đòn bẩy kinh tế quan trọng để kích thích nhân tố tích cực ngƣời, phát huy tài năng, sáng kiến, tinh thần trách nhiệm nhiệt tình ngƣời lao động tạo thành động lực quan trọng phát triển kinh tế Tiền lƣơng vấn đề quan tâm doanh nghiệp tiền lƣơng phần nằm chi phí sản xuất kinh doanh mà mục tiêu doanh nghiệp tối thiểu hố chi phí, tối đa hố lợi nhuận nhƣng bên cạnh phải ý đến quyền lợi ngƣời lao động Do làm cách để vừa đảm bảo quyền lợi ngƣời lao động vừa đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp tốn khó công tác trả lƣơng tất doanh nghiệp Quản trị tiền lƣơng nội dung quan trọng quản trị doanh nghiệp với chức thực việc phân bổ chi phí kết nối thành tích nhân viên với mục tiêu doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể nhân viên gắn bó, phát triển doanh nghiệp Bên cạnh đó, giúp Nhà nƣớc quản lý chặt chẽ phần thu ngân sách Với hệ thống tiền lƣơng tiền cơng tốt thu hút, trì đƣợc đội ngũ nhân viên, đảm bảo công tất ngƣời, nâng cao suất chất lƣợng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút giữ lại nhân viên giỏi Tuy nhiên doanh nghiệp nhận thức đầy đủ ý nghĩa quản trị tiền lƣơng, nhiều doanh nghiệp đánh giá chƣa thích đáng vai trò gây ảnh hƣởng khơng tốt tới động lực làm việc ngƣời lao động tạo rào cản cho trình phát triển bền vững hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần đầu tƣ & xây dựng Đại Hồng Phúc 74 Bảng 3.7 Bảng lương chức danh xây dựng theo hàm hồi quy STT Chức danh Điểm Chuyên viên kỹ thuật 86 Mức lƣơng Ngành/ khu vực 8.825.990 Mức lƣơng Công ty 8.724.000 Kỹ thuật viên(LĐTT) 60 6.729.540 5.753.000 Nhân viên văn phòng 52 6.084.470 4.770.000 Nhận xét: Mức lƣơng chức danh Cơng ty so với mức lƣơng bình quân ngành đƣợc xây dựng theo hàm hồi quy chênh lệch đáng kể hai nhóm: Nhóm Nhân viên chuyên môn Kỹ thuật viên ( lao động trực tiếp) thấp so với mức bình quân ngành Chứng tỏ Công ty áp dụng chiến lƣợc tiền lƣơng thấp nhóm chun mơn lao động trực tiếp khu vực lý giải đƣợc thể qua thực tế Cơng ty nguồn cung ứng lao động dồi vùng khác chuyển đến Tuy nhiên, lâu dài Công ty cần xem xét điều chỉnh mức lƣơng phù hợp nhóm nhân viên chuyên môn, lao động trực tiếp nên áp dụng chiến lƣợc tiền lƣơng tƣơng đƣơng cao nhằm đạt mục tiêu, phƣơng hƣớng phát triển lâu dài cơng ty 3.3.5 Hồn thiện cơng tác xây dựng quản lý quỹ tiền lƣơng a Nâng cao trình độ CBCNV làm cơng tác quản lý quỹ tiền lương Quỹ tiền lƣơng đƣợc sử dụng xác, chặt chẽ hợp lý hay không trƣớc tiên phụ thuộc vào trình độ ngƣời làm cơng tác quản lý quỹ tiền lƣơng Theo đó, ngƣời làm cơng tác quỹ tiền lƣơng đòi hỏi phải kiến thức, hiểu biết công việc xây dựng quỹ tiền lƣơng kế hoạch Công tác quản lý quỹ tiền lƣơng Công ty cổ phần đầuxây dựng Đại Hồng Phúc chƣa đƣợc trọng lắm, cán làm công tác đƣợc qua đào tạo nhƣng để công tác ngày phát triển tạo động lực lao động cho ngƣời lao động ngày nhiều hàng năm cơng ty cần tạo 75 thêm sách điều kiện để bồi dƣỡng nâng cao trình độ cho nhân viên thể tạo điều kiện nhiều cách nhƣ cho nhân viên nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm doanh nghiệp khác, tham gia khóa học ngắn hạn… b Tạo nguồn tiền lương cho công ty Để tạo nguồn tiền lƣơng tăng thu nhập cho ngƣời lao động, cơng ty cần phƣơng hƣớng phát triển nhằm tăng quỹ lƣơng doanh nghiệp nhƣ: - Mở rộng quy mô kinh doanh công ty thông qua gói cơng trình - Nâng cao chất lƣợng thi cơng cơng trình cơng trình thi cơng Hiện nhiều cơng ty địa bàn tỉnh Quảng Nam hoạt động lĩnh vực xây dựng cơng trình, để tạo đƣợc khác biệt đối thủ cạnh tranh, công ty phải quan tâm đến chất lƣợng nâng cao chất lƣợng dịch vụ - Quản lý tốt nguồn lao động, bảo đảm ngƣời lao động việc làm, hạn chế tình trạng dƣ thừa lao động gây ảnh hƣởng đến quỹ tiền lƣơng công ty - Áp dụng kỹ thuật mới, công nghệ vào q trình thi cơng nhằm nâng cao suất lao động rút ngắn thời gian hoàn thành cơng trình - Gắn tiền lƣơng với hoạt động quảncông ty: Tạo mối liên hệ tiền lƣơng với tiết kiệm vật tƣ, nguyên vật liệu tiền lƣơng với việc sử chữa, bảo dƣỡng nâng cấp máy móc thiết bị Để làm đƣợc điều này, cơng ty cần cán nghiên cứu tính tốn, khảo sát thực tế để xây dựng định mức tiêu hao vật tƣ nguyên vật liệu xác sát với thực tế cách xác Bên cạnh cần kế hoạch bồi dƣỡng quy trình, kỹ thuật an tồn máy móc thiết bị nhằm hạn chế thời gian ngừng việc, giảm tai nạn lao động, kéo dài tuổi thọ máy nhằm khai thác khả lực sản xuất, 76 hoạch Lđb TLmindn khung quy định : Tổng quỹ lƣơng năm kế : lao động định biên : mức lƣơng tối thiểu doanh nghiệp lựa chọn cb làm tăng suất lao động từ tăng thêm lƣơng cho ngƣời lao động Bên cạnh cần ý xây dựng quỹ lƣơng kế hoạch, ta khơng thể tính trƣớc đƣợc yếu tố bên tác động ảnh hƣởng đến tiền lƣơng ngƣời lao động nhƣ: mức độ lạm phát, giá đồng tiền, giá sinh hoạt, yếu tố khác tác động tiêu cực tới tiền lƣơng ngƣời lao động Vì tính tốn lập quỹ tiền lƣơng, ngƣời quản lý cần ý đến yếu tố để xây dựng đƣợc quỹ lƣơng hợp lý, tính tốn trƣờng hợp xảy ra, lập quỹ tiền lƣơng dự phòng để sử dụng trƣờng hợp khơng đƣợc tính trƣớc c Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch Công tác xây dựng quỹ tiền lƣơng cơng ty đơn giản, chƣa đảm bảo xác dựa vào số lƣợng lao động tiền lƣơng bình quân Luận văn đề nghị: Quỹ tiền lƣơng kế hoạch công ty nên xây dựng dựa số lao động định biên, hệ số cấp bậc bình quân, hệ số phụ cấp bình quân đƣợc xác định theo công thức sau: QLkh = [Lđb x TLmindn x (Hcb + Hpc)] x 12 tháng Trong đó: QLkh : hệ số lƣơng cấp bậc cơng việc bình quân Hpc : hệ số khoản phụ cấp công việc bình quân Hàng năm, dựa vào yêu cầu thực tế công việc công ty, cán làm công tác định biên xem xét đƣa mức lao động định biên cho đơn vị tổng hợp cho tồn cơng ty Cơng ty xem xét bổ sung ngƣời làm vào phận tuyển thêm ngƣời vào vị trí cơng việc tùy theo nhu 77 cầu công ty Bên cạnh đó, cơng ty dựa vào tốc độ tăng suất lao động qua năm, mục tiêu năm kế hoạch phƣơng pháp thống kê kinh nghiệm để xác định số lƣợng lao động định biên Tuy nhiên, dễ dàng nhanh chóng lao động định biên thƣờng đƣợc tính theo cơng thức sau độ xác khơng cao: Lđb = Lyc + Lpv + Lbs + Lql Trong đó: Lyc : định biên lao động trực tiếp sản xuất Lpv : định biên lao động phụ trợ phục vụ Lbs : định biên lao động bổ sung để thực chế độ nghỉ lao động trực tiếp phụ trợ Lql : định biên lao động quản lý Bảng 3.8 Định biên lao động năm kế hoạch 2018 Danh mục Định biên lao động 2017 Định biên lao động kế hoạch 2018 Lao động trực tiếp 447 510 Lao động PT thợ 329 330 Thủ kho 26 30 Nhân viên lái xe 92 150 Lao động gián tiếp 138 160 Quảncông ty 14 20 Chuyên viên kỹ thuật 40 50 Nhân viên phòng ban 59 60 Nhân viên phục vụ 25 30 Tổng lao động 585 670 STT 78 Mức lƣơng tối thiểu doanh nghiệp lựa chọn đƣợc trình bày Chƣơng 2, phần xác định mức lƣơng tối thiểu điều chỉnh doanh nghiệp Theo đó, mức lƣơng tối thiểu điều chỉnh công ty năm 2017 2.580.000 đồng Hệ số lƣơng cấp bậc cơng việc bình qn cơng ty đƣợc tính cách lấy tổng hệ số lƣơng cấp bậc tồn lao động cơng ty chia cho tổng số lao động hƣởng lƣơng cấp bậc cơng ty Hiện nay, khoản phụ cấp bình qn đƣợc tính vào đơn gía tiền lƣơng cơng ty gồm: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm phụ cấp lƣu động Hệ số khoản phụ cấp bình qn cơng ty đƣợc tính cách lấy tổng hệ số phụ cấp lao động hƣởng phụ cấp chia cho tổng số lao động công ty Từ liệu ta xây dựng quỹ tiền lƣơng kế hoạch cho năm 2018 3.3.6 Hồn thiện hình thức trả lƣơng Quản trị tiền lƣơng công ty CP ĐT&XD Đại Hồng Phúc chủ yếu dựa vào chức danh cơng việc, mang tính bình quân chƣa đánh giá hết lực hiệu làm việc phận Ngoài trả lƣơng theo thời gian làm việc phận lao động gián tiếp, luận văn đề nghị công ty nên bổ sung thêm hệ số đánh giá chất lƣợng hiệu công tác (K) vào phần lƣơng tính cho phận lao động gián tiếp, lƣơng đƣợc tính nhƣ sau: TLtgi = MLi x Ttt x K + Phụ cấp Trong đó: TLtgi - tiền lƣơng nhận đƣợc CBCNV bậc i MLi - mức lƣơng CBCNV bậc i Ttt - thời gian thực tế làm việc CBCNV tháng K - hệ số đánh giá chất lƣợng hiệu công tác 79 Hệ số K đƣợc xác định dựa mức độ tham gia công việc K1 : từ 90 đến 100 điểm K = 1,2 K2 : từ 80 đến 90 điểm K=1 K3 : từ 50 đến 80 điểm K = 0,9 K4 : dƣới 50 điểm K = 0,7 Bảng 3.9 Tiêu chí đánh giá mức độ tham gia cơng việc lao động gián tiếp CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM 100 Tiêu chí 1: Khối lượng cơng việc hoàn thành 20 Hoàn thành hết 90% - 100% cơng việc đƣợc giao 15 Hồn thành khoảng 70% - 90% cơng việc đƣợc giao 10 Hồn thành khoảng 50% - 70% cơng việc đƣợc giao Tiêu chí 2: Chất lượng cơng việc hồn thành 25 Các cơng việc thực đầy đủ, tiến độ, chất lƣợng cơng việc đạt u cầu 25 Hồn thành phần lớn công việc đƣợc giao, chất lƣợng đạt yêu cầu đặt 15 Hồn thành cơng việc đƣợc giao, chất lƣợng không đạt yêu cầu đặt Khơng hồn thành cơng việc, ảnh hƣởng đến kế hoạch cơng ty Tiêu chí 3: Ý thức trách nhiệm công việc 15 Luôn tận tụy, trách nhiệm với cơng việc, chủ động, nỗ lực hồn thành công việc đƣợc giao 15 Làm tốt công việc đƣợc giao đơi cần phải giám sát, nhắc nhở 10 Thƣờng xuyên phải giám sát, nhắc nhở q trình làm việc Tiêu chí 4: Tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp 20 Thƣờng xuyên giúp đỡ đồng nghiệp để hồn thành tốt cơng việc 20 80 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM 100 chung Giúp đỡ đồng nghiệp điều cần thiết cho cơng việc chung 17 Thỉnh thoảng giúp đỡ đồng nghiệp họ yêu cầu, trách nhiệm giúp đỡ 15 Chƣa giúp đỡ đồng nghiệp Tiêu chí 5: Ý thức chấp hành nội quy công ty, kỷ luật lao động 20 Luôn chấp hành tốt quy định công ty 20 Vi phạm dƣới lần/tháng lỗi nhỏ không gây ảnh hƣởng lớn 15 Vi phạm lần/tháng nội quy cơng ty, chƣa ý thức khắc phục đƣợc nhắc nhở Thƣờng xuyên vi phạm kỷ luật, khơng ý thức khắc phục vi phạm, cố ý vi phạm kỷ luật TỔNG ĐIỂM ĐƢỢC XÉT 100 3.3.7 Hoàn thiện bậc lƣơng lao động trực tiếp Trong hệ thống thang lƣơng bảng lƣơng Công ty cổ phần đầuxây dựng Đại Hồng Phúc, mức lƣơng lao động trực tiếp, nhân viên chuyên môn theo bậc chƣa xứng đáng, phù hợp với mức độ đóng góp họ công ty Nguyên nhân hệ số tăng thêm qua bậc nhƣ mức độ đóng góp bậc phận lao động trực tiếp, nhân viên chuyên môn khác Luận văn đề xuất hệ thống mức lƣơng cho nhóm lao động trực tiếp nhóm chuyên môn công ty nhƣ bảng sau: 81 Bảng 3.10 Đề xuất thay đổi thang lương lao động trực tiếp - Nhân viên chun mơn, nghiệp vụ: Đơn vị tính: nghìn đồng Bậc/hệ số, mức lƣơng Chức danh cơng việc I 02- Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sƣ - Hệ số - Mức lƣơng 2,50 IV V VI VII 2,90 3,40 4,00 4,70 5,50 6,40 6.450 7.482 8.772 10.320 12.126 14.190 16.512 Chức danh: Nhân viên phòng, ban… 1,50 - Mức lƣơng III Chức danh: Phó trưởng phòng 03- Cán sự, kỹ thuật - Hệ số II 1,90 2,40 3,00 3.870 4.902 6.192 7.740 3,70 4,50 5,40 9.546 11.610 13.932 - Lao động trực tiếp: Chức danh công việc I II 1,50 1,90 Đơn vị tính: nghìn đồng Bậc/hệ số, mức lƣơng III IV V VI VII 01- Kỹ thuật viên - Cấp - Hệ số - Mức lƣơng 3.870 4.902 2,40 3,00 3,70 4,50 5,40 6.192 7.740 9.546 11.610 13.932 02- Kỹ thuật viên - Cấp - Hệ số - Mức lƣơng 2,40 2,80 6.192 7.224 3,30 3,90 4,60 5,40 6,30 8.514 10.062 11.868 13.932 16.254 03- Kỹ thuật viên - Cấp - Hệ số - Mức lƣơng 3,30 3,70 4,20 4,80 5,50 6,30 7,20 8.514 9.546 10.836 12.384 14.190 16.254 18.576 Với hệ số tăng thêm qua bậc lƣơng tăng thêm tạo mức lƣơng thay đổi đáng kể Sự thay đổi phù hợp với khả làm việc ngƣời lao động phù hợp điều kiện khan lao động phổ thông, lao động trực tiếp điều kiện 82 3.3.8 Hồn thiện cơng tác tổ chức thực quản trị tiền lƣơng Để công tác tổ chức tiền lƣơng đƣợc thực đảm bảo hiệu quả, nguyên tắc cần phải thực tốt điều kiện liên quan đến cơng tác tổ chức tiền lƣơng nhƣ sau: a Củng cố phận làm công tác tiền lương Bộ phận cần phải bố trí đủ ngƣời đƣợc đào tạo chun mơn, nghiệp vụ, đủ trình độ, lực lĩnh vực cơng tác tiền lƣơng, tiền thƣởng Công ty cần thƣờng xuyên bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng, trình độ chun mơn nghiệp vụ lao động tiền lƣơng cho đội ngũ cán làm cơng tác Bên cạnh cơng ty cần phải trang bị đầy đủ công cụ cần thiết phục vụ cho công tác quản lý lao động tiền lƣơng, nhằm nâng cao chất lƣợng hiệu cơng việc tính tốn nhƣ tổ chức đạo, kiểm tra, giám sát việc thực Các văn hƣớng dẫn việc tổ chức thực lao động tiền lƣơng phải rõ ràng, cụ thể nhằm thực thi cách kịp thời, xác Việc xây dựng quy chế, sách phải dựa tình hình thực tế, lấy ý kiến góp ý đơng đảo cán công nhân viên công ty, kết thấy phù hợp ban hành quy định thực b Bố trí sử dụng lao động Bố trí lao động q trình sử dụng ngƣời lao động vào vị trí thích hợp, ngƣời, việc, ngƣời lao động đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc Đây vấn đề khó khăn nhƣng làm tốt cơng tác tổ chức tiền lƣơng thuận lợi, dễ dàng Vì thời gian tới, cơng ty cần tiếp tục xếp lao động phận cho hiệu đảm bảo phát huy tốt lực trình độ cán cơng nhân viên Ngồi cơng ty cần phải kết hợp, phối hợp hài hòa, điều tiết hoạt 83 động lao động riêng lẻ, tăng cƣờng phối hợp phòng ban đƣợc phối hợp nhịp nhàng, ăn ý phận đạt đƣợc hiệu cao sản xuất kinh doanh hoạt động khác công ty c Hoàn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc Một môi trƣờng làm việc thuận lợi tạo cho ngƣời lao động cảm giác thoải mái hăng say lao động Nơi làm việc đƣợc trang bị đầy đủ, sẽ, gọn gàng, ngăn nắp làm cho ngƣời lao động cảm thấy thoải mái, hứng thú với công việc Ngƣợc lại, nơi làm việc không sẽ, không đầy đủ điều kiện cần thiết gây cho ngƣời lao động cảm giác khó chịu, khơng hứng thú với cơng việc Do đó, việc hồn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc cần thiết, tạo giá trị phi vật chất ý nghĩa quan trọng ngƣời lao động 3.3.9 Hoàn thiện việc đánh giá, kiểm tra công tác quản trị tiền lƣơng công ty Luận văn đề xuất công ty thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá công tác quản trị tiền lƣơng qua năm Hội đồng nhiệm vụ: - Đảm bảo minh bạch, công kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ tiền lƣơng sở đảm bảo đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh - Kiểm tra việc quản lý quỹ tiền lƣơng năm doanh nghiệp xem đảm bảo chi tiêu theo kế hoạch đề hay khơng, sai phạm hay khơng, đảm bảo đời sống ngƣời lao động hay khơng? Từ đề xuất với phòng tổ chức nhân để điều chỉnh cho phù hợp - Thông qua trƣng cầu ý kiến ngƣời lao động, cơng ty nắm rõ mong muốn, nguyện vọng quan điểm họ tính hợp lý cơng cơng tác trả lƣơng đơn vị Đây cách công ty sử dụng để kiểm tra đánh giá mức độ hài lòng ngƣời lao động công tác quản trị tiền lƣơng công ty 84 KẾT LUẬN Tiền lƣơng nguồn thu nhập ngƣời lao động Đối với ngƣời lao động mức tiền lƣơng hợp lý tạo động lực mạnh mẽ, đòn bẩy giúp ngƣời lao động làm việc hăng say nâng cao suất, nâng cao chất lƣợng cơng việc, tạo gắn bó lâu dài với Cơng ty điều kiện cạnh tranh nguồn lực lao động lĩnh vực xây dựng cuối giúp doanh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu mong muốn Chính điều đó, doanh nghiệp cơng tác quản trị tiền lƣơng ý nghĩa quan trọng nhà quản trị doanh nghiệp Doanh nghiệp cần phải chiến lƣợc quản trị tiền lƣơng phù hợp với tình hình Công ty, phù hợp với đối tƣợng lao động, khơng trả đúng, trả đủ mà phải sách tiền lƣơng động viên hợp lý ngƣời lao động nhằm đạt đƣợc hiệu kinh doanh cho Công ty Luận văn làm rõ số khái niệm liên quan đến công tác quản trị tiền lƣơng, quy trình quản trị tiền lƣơng doanh nghiệp, nhân tố tác động hình thức trả lƣơng cho ngƣời lao động Luận văn phản ánh đánh giá công tác quản trị tiền lƣơng Công ty Cổ phần ĐầuXây dựng Đại Hồng Phúc dựa số liệu cụ thể công ty, từ nêu lên tồn cơng tác quản trị tiền lƣơng doanh nghiệp Để hoàn thiện công tác quản trị tiền lƣơng Công ty Cổ phần ĐầuXây dựng Đại Hồng Phúc, luận văn trình bày đƣa số giải pháp, kiến nghị để công ty tham khảo, xem xét thời gian tới Mặc dầu Công ty tƣ nhân nhƣng tác giả thấy việc áp dụng thang lƣơng, bảng lƣơng theo mơ hình Doanh nghiệp Nhà nƣớc nhiều điểm tốt việc xây dựng hệ thống lƣơng chặt chẽ, dễ quản lý, phân định đƣợc mức lƣơng nhiều vị trí chức danh vị trí cơng việc khác cơng 85 ty thay phải định giá cho cơng việc gắn vị trí cơng việc với mức lƣơng cụ thể khó giữ chân đƣợc ngƣời lao động trình độ tay nghề cao Luận văn đề cập đến việc đề nghị tăng lƣơng cho vị trí cơng việc qua khảo sát thực tế là: Lao động phổ thơng, Nhân viên văn phòng, Nhân viên kỹ thuật sở phù hợp với mức lƣơng khảo sát nhằm ổn định nguồn lao động điều kiện cạnh tranh lao động Đồng thời đề nghị Lãnh đạo Công ty quan tâm đến công tác tổ chức quản trị tiền lƣơng đơn vị để định hƣớng việc mở rộng quy mô kinh doanh, đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh Vì điều kiện thời gian khả hạn, nhƣ khó khăn vấn đề thu thập số liệu, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định, xin cảm ơn mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy giáo, giáo bạn đọc./ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Kim Dung (2000), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Giáo dục [2] Nghị định số 49/2013/NĐ - CP ngày 14/5/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Bộ Luật lao động tiền lương [3] Nghị định số 205/2004/NĐ ngày 14/12/2004 việc quy định hệ thống thang lương bảng lương chế độ phụ cấp công ty Nhà nước, với quy định chung tiền lương cách thức xây dựng hệ thống lương [4] Đề tài độc lập cấp nhà nƣớc “Cơ sở lý luận thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống, thang, bảng lƣơng phụ cấp mới” PGS TS Nguyễn Trọng Điều - Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm năm 2005 [5] Cuốn “Tiền lƣơng tối thiểu thất nghiệp lao động trẻ’’ tác giả Ghellab, Youcef (1998) [6] “Hoàn thiện chế trả lƣơng cho ngƣời lao động DN thuộc ngành dệt may Việt Nam’’ NCS Vũ Văn Khang năm 2002 [7] Ngô Xuân Thiện Minh (2011), Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương doanh nghiệp, Nhà xuất Tài [8] Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Tấn Thịnh (2012), Giáo trình quản lý nguồn nhân lực tổ chức, Nhà xuất Giáo dục [9] Lê Anh Cƣờng, Nguyễn Thị Mai, Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương quy chế trả lương theo chế độ tiền lương mới, Nhà xuất Lao động – Xã hội [10] Vũ Thùy Dƣơng, Hoàng Văn Hải, Giáo trình quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống kê [11] Nguyễn Xuân Nga (2006), Các chế độ phụ cấp lương nâng bậc lương, www.congdoanvn.org.vn [12] Luận văn thạc sỹ Nguyễn Thanh Tân ( 2016) nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác tiền lƣơng Công ty TNHH TM Thành Châu” [13] Luận văn thạc sỹ Ngô Văn Chiến ( 2010) nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác trả lƣơng cho ngƣời lao động Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng” [14] Luận văn thạc sỹ Đào Thị Thanh Thảo ( 2014) nghiên cứu “Quản trị tiền lƣơng Công ty cổ phần phát triển Duy Tân” [15] Báo cáo tài từ năm 2015 đến năm 2017 Cơng ty cổ phần đầuxây dựng Đại Hồng Phúc ... công việc thấp Từ tầm quan trọng quản trị tiền lƣơng thực trạng quản trị tiền lƣơng Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng Đại Hồng Phúc, em chọn đề tài Quản trị tiền lương Công ty cổ phần đầu tư xây. .. trị công việc 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHÚC 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI... CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TẠI CÔNG TY CP ĐT&XD ĐẠI HỒNG PHÚC 44 2.2.1 Quản lý quỹ tiền lƣơng Công ty cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Đại Hồng Phúc 44 2.2.2 Cấu trúc lƣơng Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị tiền lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đại hồng phúc , Quản trị tiền lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đại hồng phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn