Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh đà nẵng

124 33 2
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 13:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI HỒNG SINH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNGTÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI HỒNG SINH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNGTÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 N ƣờ ƣớn n o ọ TS ĐƢỜNG THỊ LIÊN HÀ Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay tài sản đảm bảo khách hàng nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng Chi nhánh Đà Nẵng” cơng trình nghiên cứu độc lập thân dƣới hƣớng dẫn TS Đƣờng Thị Liên Hà Các số liệu kết đƣợc nêu luận văn hoàn tồn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu Tác giả MAI HỒNG SINH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNGTÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng 1.1.2 Phân loại tín dụng 1.2 RỦI RO CHO VAY 1.2.1 Khái niệm Rủi ro cho vay NHTM 10 1.2.2 Đặc điểm rủi ro cho vay .11 1.2.3 Phân loại rủi ro cho vay 12 1.2.4 Những tiêu chủ yếu để xác định rủi ro cho vay 13 1.2.5 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay 15 1.2.6 Tác động rủi ro cho vay 16 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY 18 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro cho vay .18 1.3.2 Quy trình hoạt động quản trị rủi ro cho vay 19 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 29 1.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNGTÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN 33 1.4.1 Đặc điểm rủi ro hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN 33 1.4.2.Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG .37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNGTÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 38 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG VPBANK ĐÀ NẴNG 38 2.1.1 Vài nét Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng VPBank Đà Nẵng 38 2.1.2 Tình hình hoạt động cho vay VPBank Đà Nẵng 41 2.1.3 Tình hình kinh doanh dịch vụ dành cho khách hàng nhân VPbank Đà Nẵng 42 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 45 2.2.1 Tình hình hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN 45 2.2.2 Tình hình nợ hạn, nợ xấu 48 2.2.3 Rủi ro hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN 50 2.2.4 Những nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng thời gian qua 54 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNGTÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 57 2.3.1.Thực trạng công tác nhận diện rủi ro cho vay khơng TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 58 2.3.2 Thực trạng đo lƣờng rủi ro cho vay khơng TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 64 2.3.3.Quản lý rủi ro hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 68 2.3.4 Kiểm soát xử lý rủi ro cho vay khơng TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 70 2.3.5.Những hạn chế nguyên nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khơng TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG .77 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNGTÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 78 3.1 SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÔNG TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 78 3.1.1 Dự báo tình hình năm 2018 78 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng năm 2018 79 3.1.3 Định hƣớng quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 80 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNGTÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 81 3.2.1 Nâng cao hiệu công tác nhận dạng rủi ro .81 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác đo lƣờng rủi ro 83 3.2.3 Nâng cao hiệu công tác quảnrủi ro 85 3.2.4 Nâng cao vai trò kiểm sốt rủi ro hiệu công tác xử lý rủi ro 89 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 92 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HỮU QUAN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNGTÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 93 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc .94 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG .98 KẾT LUẬN 99 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký ệu VPBANK Ýn ĩ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng TSĐB Tài sản đảm bảo KHCN Khách hàng nhân NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần KPIs Chỉ số đánh giá thực công việc SLAs Cam kết chất lƣợng dịch vụ SME Doanh nghiệp nhỏ vừa CSR Bộ phận kiểm tra upload hồ sơ CAMobile Bộ phận hỗ trợ tín dụng lƣu động TCTD Tổ chức tín dụng TCTC Tổ chức tài QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng CBTD Cán tín dụng NH Ngân hàng KH Khách hàng DPRR CIC (Credit Information Center) VPBANK AMC Dự phòng rủi ro Trung tâm thơng tin tín dụng Cơng ty trách nhiệm hữu hạn quảntài sản ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Hình, Bản B ểu đồ, Nộ un Trang Sơ đồ Hình 2.1 Sơ đồ cấu trúc tổ chức VPBank Đà Nẵng 39 Bảng 1.1 Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 24 Bảng 2.1 Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay VPBank Đà Nẵng 41 Bảng 2.2 Số liệu hoạt động mãng KHCN VPBank Đà Nẵng 42 Bảng 2.3 Bảng cấu dƣ nợ cho vay khơng TSĐB KHCN 45 Bảng 2.4 Bảng tình hình nợ hạn, nợ xấu hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN 48 Bảng 2.5 Bảng cấu nợ quán hạn, nợ xấu hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN 49 Bảng 2.6 Bảng cấu nợ hạn theo sản phẩm hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN 50 Bảng 2.7 Bảng cấu nợ xấu theo sản phẩm hoạt động cho vay khơng TSĐB KHCN 52 Bảng 2.8 Ma trận xác định xếp hạng cho vay khơng TSĐB KHCN 64 Bảng 2.9 Phân loại nợ theo điều QĐ 493 66 Bảng 2.10 Phân loại nợ theo điều QĐ 493 66 Biểu đồ 2.1 Dƣ nợ cho vay VPbank Đà Nẵng 43 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ thu nhập VPBank Đà Nẵng 44 Quy trình quảnrủi ro tín dụng 20 Sơ đồ 1.1 MỞ ĐẦU Tính cấp t ết ủ đề tà Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập thị trƣờng tài cơng nghiệp dịch vụ tài chính, đặc biệt thực cam kết mở cửa hoàn toàn lĩnh vực tài ngân hàng đòi hỏi ngân hàng Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nƣớc quốc tế Quá trình tái cấu ngân hàng liên tục thực nhằm nâng cao ổn định, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng Các ngân hàng ngày nhận thức đƣợc tầm quan trọng lực quản trị rủi ro sống phát triển Việc quản trị rủi ro tín dụng trở thành công tác cần thiết ngân hàng thƣơng mại tín dụng hoạt động cốt yếu mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng nhƣng lại tìm ẩn rủi ro phức tạp khó lƣờng Do để đảm bảo đƣợc nguồn lợi nhuận từ hoạt động tín dụng ổn định ngân hàng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ln đƣợc đặt lên hàng đầu Với định hƣớng phát triển trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu, VPBank định hƣớng phát triển rộng khắp hầu hết tất phân khúc khách hàng Từ Hội sở VPBank không ngừng nghiên cứu đời danh mục sản phẩm tín dụng đa dạng, nhiều tiện ích cạnh tranh đặc biệt danh mục sản phẩm cho vay khơng tài sản đảm bảo khách hàng nhân, đồng thời công tác quảng bá đƣợc trọng để VPBank đến gần với khách hàng Hoạt động cho vay khơng tài sản đảm bảo khách hàng nhân hoạt động sinh lãi cao gắn liền với rủi ro lớn Trong năm vừa qua việc phát triển cho vay tín chấp khách hàng nhân giúp VPBank Đà Nẵng đạt đƣợc kết đáng kể tăng trƣởng quy mơ tín dụng, lợi nhuận nhiên kèm với gia tăng chƣa tƣơng xứng tỷ lệ PHỤ LỤC oản v y ôn Một số tiêu đán STT Chỉ tiêu I đí ăn ứ xá định/ Nguồn thơng tin tiêu THÔNG TIN VỀ NGƢỜI VAY Tuổi (từ 21-70 tuổi hộ 1.1 Mụ ó TSĐB KHCN kinh doanh, 21 55 tuổi vay Đánh giá ảnh hƣởng độ tuổi đến hoạt động kinh doanh, Các loại giấy tờ tùy thân: lƣơng: Rủi ro nhân Chứng minh nhân dân, giấy mạng, bệnh tật, số năm khai sinh, hộ chiếu kinh nghiệm nghề theo lƣơng) Đánh giá dựa lý lịch Lích lịch tƣ Đánh giá rủi ro pháp lý pháp lý: 1.2 pháp, tƣ KH ảnh hƣởng - Thông tin từ hộ cách khách đến hoạt động kinh - Khảo sát thực tế qua trao hàng doanh, lƣơng đổi với thành viên gia đình KH, từ địa bàn cƣ trú Trình độ 1.3 học vấn Đánh giá trình độ hiểu biết, tảng kiến thức - Căn vào cấp, việc điều hành, chứng quản lý kinh doanh, - Khảo sát thực tế cơng việc 1.4 Tình trạng sở hữu nhà Đánh giá mức độ ổn định nơi cƣ trú, khả - Sổ hộ Giấy chứng nhận quyền STT Chỉ tiêu Mụ đí tiêu ở/bất động tự chủ tài sản/Xe tơ ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin sử dụng đất & sở hữu nhà - Hợp đồng cho thuê công chứng/ viết tay - Hợp đồng thừa kế, cho tặng - Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện Thời gian 1.5 lƣu trú địa Đánh giá phần mức độ thuận lợi hoạt động theo dõi, kiểm soát thu nợ KH tƣơng lai dự mức độ ổn định nơi - Căn vào sổ hộ khẩu, khai báo tạm trú tạm vắng, hợp đồng thuê nhà kể từ lần thuê nhà cƣ trú - Giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng kinh tế Thâm niên ký kết, chứng hành nghề, 1.6 hoạt Phản ánh kinh nghiệm động kinh chuyên môn lĩnh doanh vực tại; mức độ tại, công hiểu biết lĩnh vực việc kinh doanh biên lai thuế; khảo sát thực tế - Xác nhận quan nhà nƣớc thẩm quyền - Xác nhận q trình cơng tác, hợp đồng lao động, định 1.7 Điều kiện Đánh giá lực tài - Tình trạng nhà ở; STT Chỉ tiêu kinh tế KH so với Mụ đí tiêu KH sở tình trạng gia cảnh ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin - Giá trị thiết bị, nội thất, phƣơng tiện lại mặt - Khảo sát thực tế, qua chung phƣơng tiện thông tin đại vùng chúng II ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Thị trƣờng tiêu phẩm, dịch vụ; thụ sản - Địa bàn kinh doanh; - Cách thức nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ Kế hoạch Đánh giá khả phát yếu; kinh doanh 2.1 - Số lƣợng lao động; triển kinh doanh 02 năm tới KH - Doanh số, lợi nhuận; Thông qua sổ sách ghi chép - Phỏng vấn trực tiếp KH, ngƣời lao động, - So sánh kế hoạch với lực thực tế KH khả thi khơng Cách thức 2.2tổ chức hoạt động Đánh giá ảnh hƣởng cách thức tổ chức suất hiệu kinh doanh Đánh giá dựa cứ: - Mức độ chuyên môn hóa - Mơ hình cấu tổ chức - Năng suất lao động, hiệu kinh doanh so với hộ STT Chỉ tiêu Mụ đí tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin kinh doanh khác ngành, quy mô Ghi chép sổ sách kế 2.3 tốn, sổ theo dõi hoạt động Đánh giá tính đầy đủ, minh bạch thơng tin tài chính, khả quản lý, điều hành KH - Các chứng từ: Tờ khai nộp thuế hàng năm; hóa đơn, sổ sách mua, bán - Lƣu trữ sổ sách đầy đủ kinh doanh 2.4 Mức độ quan tâm Đánh giá tầm nhìn, khả - Cơng tác tiếp thị, quảng KH trì, phát triển việc hoạt động kinh doanh; tạo dựng đánh giá phần uy uy tín, tín, thiện chí trả nợ thƣơng KH bá hình ảnh; - Chất lƣợng sản phẩm dịch vụ; - Giá cạnh tranh hiệu 2.5 - Đánh giá tính hợp - Dựa vào giấy phép đăng Mức độ pháp hoạt động sản ký kinh doanh, chứng chấp hành xuất kinh doanh hành nghề quy KH; mong muốn hoạt - Biên lai nộp thuế; định động kinh doanh lâu - Giấy tờ sử dụng lao quan nhà dài động, vệ sinh an toàn thực nƣớc - Mức độ tuân thủ phẩm, môi trƣờng pháp luật KH 2.6 Rủi ro liên Đánh giá mức độ rủi ro - Triển vọng phát triển STT Chỉ tiêu Mụ đí tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin quan đến chung ngành; mức ngành nghề độ ổn định, xu phát ngành; mức độ an toàn; - Khả gia nhập thị kinh doanh trƣờng, số so với bình triển ngành quân ngành - KH phụ thuộc vào nhà cung cấp định Quan hệ KH với 2.7 nhà cung cấp; ngƣời mua hàng không? Đánh giá mức ổn định - Thời gian quan hệ với nguồn nguyên liệu nhà cung cấp chính; đầu vào thị trƣờng - Các nguồn cung cấp thay đầu thế; - Nhóm KH chính? - dễ dàng tìm ngƣời tiêu thụ sản phẩm không… 2.8 Tốc độ Đánh giá mức độ ổn tăng trƣởng định khả phát doanh thu triển Quan điểm chủ quan Đánh giá dựa vào số liệu, sổ sách theo dõi KH - Triển vọng ngành; - Tốc độ tăng trƣởng dự kiến; khả mở rộng quy 2.9 Triển vọng CBTD: phát triển thuận lợi, khó khăn, rủi KH ro tiềm tàng, định hƣớng tín dụng… mơ; - Các thuận lợi, khó khăn KH gặp phải; - Năng lực điều hành KH STT Chỉ tiêu Mụ đí tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin - Giấy tờ địa điểm kinh doanh: chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán Quyền sở hữu 2.10 địa điểm kinh doanh Đánh giá mức độ ổn định sở kinh doanh nhà - Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh; - Kháo sát thực tế: thông tin từ ngƣời lao động, ngƣời thân, hàng xóm, quyền địa phƣơng III ĐÁNH GIÁ NGUỒN THU TỪ LƢƠNG Hình thức 3.1 đơn vị hoạt động Quy mô công 3.2 ty/đơn vị khách hàng công tác 3.3 Mức độ quan tâm khách Xác định hình thức cơng ty, đơn vị nhà - Hợp đồng lao động - Các định liên quan nƣớc, hành đến ngƣời vay chứa thơng tin nghiệp đơn vị Đánh giá tầm cỡ phát triển cơng ty, chức - vị trí đơn vị khách hàng công tác, khả gắn kết lâu dài Đánh giá khả ổn định khách hàng công việc Giấy phép kinh doanh công ty - Quyết định, phân quyền đơn vị (Bộ, cục, sở, phòng ) - Hoạt động công việc khách hàng - Mong muốn chuyển đổi hàng đến môi trƣờng STT Chỉ tiêu Mụ đí tiêu cơng việc Rủi ro liên 3.4 quan đến công việc 3.5 3.6 ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin - Xu hƣớng thị trƣờng Đánh giá mức độ rủi ro - Xu hƣớng phát triển ngành công ty/đơn vị công việc, rủi ro hoạt động đơn vị - Báo cáo thƣờng niên Thời gian chi lƣơng Đánh giá tính ổn định việc chi lƣơng Triển vọng - Triển vọng phát triển Đánh giá chủ quan: khả công ty phát triển khách hàng IV tăng thăng tiến, điều - Xác nhận lƣơng - Sao kê tài khoản - Năng lực công tác, khả chuyển công việc thăng tiến khách hàng ĐÁNH GIÁ UY TÍN QUAN HỆ TÍN DỤNG - Dƣ nợ hạn; - Số lần cấu lại nợ Quan hệ với 4.1 VPBank Đà Nẵng nợ hạn; dƣ nợ tại… Đánh giá chất lƣợng dƣ - Thời gian quan hệ nợ, uy tín KH; dụng với VPBank Đà Nẵng thiện chí trả nợ - Số lƣợng sản phẩm phi tín dụng mà KH dụng ngân hàng - Số dƣ tiền gửi 4.2 Quan hệ với Đánh giá mức độ an toàn khoản vay tín - Thơng tin từ CIC; - Trao đổi trực tiếp với KH sử STT 4.3 Chỉ tiêu Mụ đíủa tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thơng tin TCTD khác nguồn trả nợ, TSĐB KH ngƣời gia đình Thiện chí Đánh giá thiện chí trả - KH trả nợ hạn theo cam kết không; trả nợ nợ để đƣa KH định tín dụng phù hợp - Tính chủ động việc trả nợ; … DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ến V ệt [1] Trầm Thị Xuân Hƣơng Hồng Thị Minh Ngọc (2012), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Kinh tế, HCM [2] Đinh Xuân Hạng Nguyễn Văn Lộc (2012), Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài [3] Trần Huy Hồng (2011), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội [4] Đỗ Thùy Dung (2009), “Rủi ro tín dụng cách tiếp cận lƣợng hóa”, Tạp chí ngân hàng, (số 11 tháng 06 năm 2009) [5] Nguyễn Quốc Nghi Lê Thị Diệu Hiền (2014), “Rủi ro thị trƣờng sản xuất nông nghiệp nông hộ đồng sơng cửu long”, Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ, (số 33 năm 2014) [6] Nguyễn Thị Kim Nhung Phạm Thị Thu Tuyền Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2017), “Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại”, Tạp chí Tài chính, (23/12/2017) [7] Nguyễn Thị Thu Đơng (2012) Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trình hội nhập, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân [8] Luật Tổ chức Tín dụng 47/2010/QH2 ngày 16/06/2010 Thống đốc NHNN [9] Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành theo định số 1627/2001-QD NHNN ngày 31/12/2001 [10] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [11] Thơng tƣ số 02/2013/TT-NHNN NHNN Việt Nam ngày 21/01/2013 [12] Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội [13] Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành theo định số 1627/2001-QD NHNN ngày 31/12/2001 [14] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [15] Nguyễn Đức Tú (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân [16] Nguyễn Thị Hải Ninh (2012), Rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn ng Bí, Luận văn thạc sĩ tài ngân hàng, Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội T ến An [17] Dictionary of Banking systems, Barron’s Edutional Series, Inc, 1997 [18] Chrinko R.S Guill (2000)“A framework for assessing credit risk in depository institution” [19] Hennie Van Greuning Sonja B Rajovic Bratanovic, 2003 Analyzing an Managing Banking Risk: A framework for accessing coporate governance and financial risk The Word Bank: Washington, D.C 20433 Website: [20] www.sbv.gov.vn [21] http://thoibaonganhang.vn [22] http://www.vnba.org.vn [23] http://tapchitaichinh.vn ... tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân tơi chọn đề tài: Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng thương. .. luận quản trị rủi ro hoạt động cho vay tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng. .. tế nhân tố dẫn đến rủi ro cho vay Hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân VPBank Đà Nẵng hoạt động liên quan đến công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh đà nẵng , Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn