Quản lý rừng thông trên địa bàn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngãi

110 19 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 13:11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG QUẢN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG QUẢN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Ngƣờ ƣớng n o ọ : PGS TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Ngƣời m o n Nguyễn Thị Bí h Hồng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính ấp thiết ủ ề tài Mụ tiêu nghiên ứu Đối tƣợng phạm vi nghiên ứu Phƣơng pháp nghiên ứu Ý nghĩ kho họ ủ ề tài Tổng qu n nghiên ứu Kết ấu ủ luận văn .10 CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN RỪNG TRỒNG 11 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN RỪNG TRỒNG .11 1.1.1 Một số khái niệm 11 1.1.2 Đặ iểm ủ rừng trồng ảnh hƣởng ến ông tá quản 18 1.1.3 V i trò ủ quản rừng trồng 18 1.2 NỘI DUNG VỀ QUẢN RỪNG TRỒNG 21 1.2.1 Tuyên truyền, phổ biến quy ịnh quản rừng trồng 21 1.2.2 Phổ biến quản quy hoạ h rừng trồng 22 1.2.3 Tổ máy quản rừng trồng 24 1.2.4 Quản việ gi o, hăm só , kh i thá rừng trồng 25 1.2.5 Th nh kiểm tr xử vi phạm quản rừng trồng .28 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN RỪNG TRỒNG 29 1.3.1 Điều kiện tự nhiên .29 1.3.2 Thự trạng trồng rừng .29 1.3.3 Ý thứ ủ ngƣời dân vấn ề trồng rừng 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG .32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI .33 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN RỪNG TRỒNG Ở HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .33 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 2.1.3 Thự trạng rừnghuyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 40 2.1.4 Ý thứ ủ ngƣời dân 46 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 47 2.2.1 Thự trạng tuyên truyền, phổ biến quy ịnh quản rừng trồng 47 2.2.2 Thự trạng phổ biến quản quy hoạ h rừng trồng 49 2.2.3 Thự trạng máy quản rừng trồng 52 2.2.4 Thự trạng quản việ gi o, hăm só , kh i thá rừng 56 2.2.5 Th nh kiểm tr xử vi phạm quản rừng trồng .59 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN RỪNG TRỒNG CỦA HUYỆN SƠN 61 2.3.1 Những thành ông .61 2.3.2 Những khuyết iểm 62 2.3.3 Nguyên nhân ủ khuyết iểm 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG .65 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 66 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ RA GIẢI PHÁP QUẢN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN 66 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế xã hội ủ huyện .66 3.1.2 Mụ tiêu phát triển kinh tế ủ huyện .69 3.1.3 Qu n iểm phát triển 71 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 72 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện nội dung 72 3.2.2 Giải pháp 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG .82 KẾT LUẬN 83 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCHTW B n hấp hành trung ƣơng NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn TNMT Tài nguyên môi trƣờng BQL B n quản GCNQSDĐ Giấy hứng nhận quyền sử dụng ất UBND Ủy b n nhân dân KT-XH Kinh tế xã hội CN Công nghiệp TTCN Tiểu thủ ông nghiệp GTSX Giá trị sản xuất THCS Trung họ PTTH Phổ thông trung họ GDTX Giáo dụ thƣờng xuyên PCCC Phòng háy hữ háy BV&PTR Bảo vệ phát triển rừng QL&BVTNR Quản bảo vệ tài nguyên rừng sở DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình diện tí h ất, dân số, mật ộ dân số huyện Sơn Hà 35 2.2 Diện tí h ất lâm nghiệp theo hủ quản 44 2.3 Trữ lƣợng rừng huyện Sơn Hà 45 2.4 Ý thứ ngƣời dân ối với ông tá quản rừng trồng 47 2.5 Ý kiến ngƣời dân ông tá tuyên truyền 48 2.6 Ý kiến ủ ngƣời dân ông tá phổ biến quản quy hoạ h rừng trồng ị bàn huyện Sơn Hà 51 2.7 Ý kiến ủ án làm ông tá quản rừng trồng nội dung ông tá phổ biến quản quy hoạ h rừng trồng 52 ị bàn huyện Sơn Hà 2.8 Ý kiến ngƣời dân máy quản rừng trồng ị bàn huyện sơn hà 54 2.9 Ý kiến ủ án máy quản rừng trồng bàn huyện Sơn Hà 55 2.10 Tổng hợp gi o ất nông nghiệp, lâm nghiệp huyện Sơn Hà ị bàn 56 2.11 Ý kiến ủ ngƣời dân việ gi o rừng, hăm só kh i thá rừngbàn huyện Sơn Hà 58 2.12 Ý kiến ủ ngƣời dân ông tá th nh kiểm tr vi phạm quản rừng trồng ị xử 60 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số ìn ệu vẽ 2.1 Tên ìn vẽ Sơ hệ thống quản nhà nƣớ Lâm nghiệp ủ huyện Sơn Hà Trang 53 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Rừng tài nguyên quý báu ủ quố mơi trƣờng sống, ó giá trị to lớn khơng hỉ òn ó v i trò qu n trọng phát triển kinh tế quố dân, uộ ấu tr nh giành ủ ồng bảo vệ ộ ã ó lập dân tộ , vào ó v i trò qu n trọng phát triển kinh tế nông thôn xóa ói giảm nghèo Tuy nhiên, khơng bền vững ộng t , suốt nhiều thập kỷ qu , rừng kể vào ông ủ ối với kinh tế ất nƣớ , mà ối với phát triển sinh kế ủ mơi trƣờng sinh thái Ở nƣớ óng góp gi , phận qu n trọng on ngƣời ã tá ộng kh i thá mứ , ng làm suy giảm số lƣợng hất lƣợng rừng rõ rệt Mất rừng suy thoái tài nguyên rừng ã không hỉ gây r tá ộng xấu suất ến mơi trƣờng, nhƣ xói mòn ất, lũ lụt xảy r với tần o, góp phần dẫn ến biến ổi khí hậu, mà òn ảnh hƣởng ến sinh kế ủ ngƣời dân phát triển bền vững ủ ất nƣớ Sơnhuyện miền núi ủ tỉnh Quảng Ngãi diện tí h tự nhiên 72.829,22h ó diện tí h rừng 59.806h 80% diện tí h tồn huyện Dân số tồn huyện 71.000 ngƣời, dân tộ Hre sống nghề trồng rừng lâu năm nhƣ trồng keo, bạ h rẫy hủ yếu Với tầm qu n trọng iều kiện tự nhiên ủ rừng nhƣ 82% họ àn làm nƣơng ịnh nghĩ ã nêu ủ huyện, hính quyền huyện Sơn Hà ã khuyến khí h tổ ngƣời dân làm kinh tế h trồng rừng vừ tạo nguồn thu nhập ho ngƣời dân vừ m ng lại hiệu kinh tế, xã hội Năm 2016 quyền huyện ã gi o 19.470h ất trồng rừng ho tế, b n quản rừng, ơn vị vũ tr ng, b n nhân dân huyện qu n qu , Đảng, Nhà nƣớ ũng ã ó nhiều hính ối tƣợng (tổ kinh hộ gi ình, nhân) Ủy quản Trong năm hủ trƣơng, hính sá h, tập trung ầu 84 tăng ƣờng ông tá th nh tr , kiểm tr , giám sát việ thự quy ịnh quản rừng trồng Tóm lại quản rừng trồng ối với huyện miền núi ng vấn ề ấp thiết nƣớ t , nhằm tạo r phát triển ổn ịnh bền vững Đây nhiệm vụ lâu dài, phứ tạp ƣợ ặt hƣơng trình tổng thể ủ quố gi nói ủ huyện Sơn Hà nói riêng Là huyện nghèo nằm phí Tây tỉnh Quảng Ngãi với 80% diện tí h ồi núi, việ phát triển kinh tế rừng ặ biệt rừng trồng không hỉ m ng ý nghĩ qu n trọng việ nâng o ời sống, kinh tế, văn hoá, xã hội ho ngƣời ồng bào dân tộ thiểu số mà òn góp phần ủng ố n ninh, quố phòng ảm bảo ịnh hƣớng phát triển xã hội hủ nghĩ nƣớ t Quản rừng trồng phứ tạp, thự ƣợ h toàn diện ơng việ khó khăn, lâu dài iều ó trình ấu tr nh bền bỉ kiên Điều ó òi hỏi nổ lự khơng ngừng ủ hính quyền ị phƣơng, qu n tâm thƣờng xuyên, ầu tƣ ủ ấp; tiến hành hoạt ộng phối kết hợp, lồng ghép vào hƣơng trình, ề án phát triển rừngtỉnhhuyện Những giải pháp ƣợ nêu hƣơng giải pháp hủ yếu ể giải tốt ông tá quản rừng trồng ị bàn huyện Sơn Hà, hỏi kết hợp thống nhất, ƣợ kết khả qu n ồng ủ tất ả ấp, òi ngành m ng lại PHỤ LỤC Bảng 2.1 Tình hình giáo dục huyện Sơn Hà 2011 – 2015 Đơn vị tính 2011 2012 2013 2014 2015 I MẪU GIÁO Số trƣờng họ Trƣờng 16 16 16 16 16 Số lớp họ Lớp 137 142 156 154 156 Số giáo viên Ngƣời 128 132 156 155 147 128 132 156 155 147 Số họ sinh 3.559 3.693 3.938 4.052 4.052 - Trong ó: Nữ 1.823 1.907 1.936 1.994 2.013 17 18 18 18 18 - Trong ó: Nữ II TIỂU HỌC Số trƣờng họ Trƣờng Số lớp họ Lớp 379 385 386 388 389 Số giáo viên Ngƣời 391 393 417 436 423 270 282 286 296 275 Số họ sinh 7.314 7.531 7.666 7.750 8.047 - Trong ó: Nữ 3.625 3.687 3.763 3.857 3.994 12 12 12 12 12 - Trong ó: Nữ III TRUNG HỌC CƠ SỞ Số trƣờng họ Trƣờng Số lớp họ Lớp 114 116 133 146 154 Số giáo viên Ngƣời 261 291 319 333 322 160 165 175 202 203 Số họ sinh 4.128 4.210 4.466 4.871 4.843 - Trong ó: Nữ 2.133 2.145 2.162 2.435 2.407 3 3 42 42 42 44 45 102 108 103 102 104 84 87 62 64 65 1.588 1.593 1.583 1.571 1.665 835 842 756 810 847 - Trong ó: Nữ IV PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Số trƣờng họ Trƣờng Số lớp họ Lớp Số giáo viên Ngƣời - Trong ó: Nữ Số họ sinh - Trong ó: Nữ Bảng 2.2 Tình hình Y tế huyện Sơn Hà 2011 – 2015 ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 I CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT - Bệnh viện (Trung tâm y tế) B.V 1 1 - Phòng khám khu vự Phòng 0 0 - Đội vệ sinh phòng dị h Đội 1 1 - Trạm y tế Trạm 14 14 14 14 14 - Giƣờng bệnh Giƣờng 166 206 206 206 206 100 150 150 150 150 - Số lƣợt ngƣời khám bệnh Lƣợtngƣời 73.53 75.82 105.96 96.50 81.89 - Số lƣợt ngƣời iều trị nội trú Lƣợtngƣời 6.340 6.592 6.387 6.640 8.040 - Số lƣợt ngƣời iều trị ngoại trú Lƣợtngƣời 67.19 66.47 60.752 46.46 42.13 - Số ngày iều trị nội trú ngày 30.35 35.27 26.713 31.21 41.40 - Số ngày iều trị bình quân ho bệnh nhân ngày 4,8 5,2 4,18 4,7 5,1 - Số ngày sử dụng bình quân giƣờng bệnh tháng ngày 15,24 16,3 14,8 17,3 23 - Số lần khám bệnh tính bình qn ho ngƣời dân lần/ngƣời 1,05 1,06 1,48 1,34 1,13 III CÁN BỘ Y TẾ ngƣờ 183 229 236 232 238 178 223 223 217 220 22 23 34 35 39 - Cán ngành dƣợ 13 15 18 Trong ó: Dƣợ sĩ ại họ 1 1 Trong ó: bệnh viện II KHÁM CHỮA BỆNH, ĐIỀU TRỊ - Cán ngành y Trong ó: Bá sĩ Bảng 2.3 Hiện trạng sử dụng đất đai tài nguyên rừng ĐVT: TT Loại ất rừng Cơ ấu tỷ lệ (%) Diện tí h Ghi Đất Nơng nghiệp 70,78 51.552,02 1.1 Đất sản xuất Nông nghiệp 11,85 8.632,70 1.1 Đất sản xuất Lâm nghiệp 58,93 42.919,32 Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất CSD loại 3,23 2.353,30 ất 25,98 18.923,90 Bảng 2.4 Tổng hợp diện tích nhóm đất ĐVT: T T Nhóm ất Tổng ộng Đất xám feralit Đất xám bạ màu Đất xám mùn Đất xám lẫn Đất phù s ốm rỉ hu Đất phù s trung tính chua Đất sói mòn mạnh trơ sỏi 10 Sông, suối Ký hiệu Tên FAOUNESCO 72.829,22 Đất xám kết von Đất phù s Diện tí h (ha) 73,22 100 Acf Ferric Acrisols 38.104,59 Acfa Ferralic Acrisols 118,40 Tỷ lệ (%) 52,32 Haplic Acrisols 0,16 ACh 22.659,36 u Humic Acrisols 31,11 185,81 Ach 0,10 Acl Lithic Acrisols 0,26 Cambic FLc Fluvisols 9,66 Cambic 2.160,19 FLd Fluvisols 2,97 7.032,59 3,26 Fle Eutric Fluvisols Dystric 868,76 LPd Leptosols 1.623,04 Song Rive 0,00 1,19 2,23 Bảng 2.5 Diện tích đất lâm nghiệp theo trạng thái huyện Sơn Hà ĐVT: Phân theo trạng thái Cơ ấu tỉ lệ (%) Tổng diện tích Phân theo Phòng hộ Sản xuất 100 63,57 36,43 Đất quy hoạ h lâm nghiệp 42.919,32 27.285,85 15.633,47 1.1 Đất ó rừng 28.482,84 21.657,69 6.825,15 a Rừng tự nhiên 17.088,16 16.964,96 123,2 * Rừng gỗ rộng 17.088,16 16.964,96 123,2 Rừng gỗ tự nhiên núi ất LRTX giàu 2.754,73 2.754,73 Rừng gỗ tự nhiên núi ất LRTX trung bình 4.087,91 4.087,91 Rừng gỗ tự nhiên núi ất LRTX nghèo 6.906,63 6.861,66 44,97 Rừng gỗ tự nhiên núi ất LRTX phụ hồi 1.263,04 1.254,08 8,96 Rừng gỗ tự nhiên núi ất LRTX nghèo kiệt 1.844,73 1.775,46 69,27 Rừng gỗ tự nhiên núi LRTX trung bình 209,16 209,16 Rừng gỗ tự nhiên núi LRTX nghèo 30,96 30,96 b Rừng trồng 11.394,68 4.692,73 6.701,95 Rừng gỗ trồng núi ất 11.391,78 4.691,78 6.700,00 2,08 0,95 1,13 Rừng u dừ trồng ạn Rừng tre nứ trồng núi ất 1.2 Đất hƣ ó rừng 0,28 0,28 14.436,48 5.628,16 8.808,32 Đất ã trồng rừng hƣ thành rừng 9.911,70 2.924,17 6.987,53 Đất ó ây gỗ tái sinh 2.258,05 1.874,41 383,64 543,60 405,84 137,76 1.649,99 410,27 1.239,72 73,14 13,47 59,67 Đất trống ây bụi Đất ó ây nơng nghiệp Đất Bảng 2.6 Diện tích quản bảo vệ rừng theo đơn vị hành ĐVT: lượt TT Xã Tổng Tổng Bình qn h /năm Phòng hộ Sản xuất 108.910,61 87.307,82 21.602,79 27.227,64 Sơn Kỳ 32.784,01 31.153,72 1.630,29 8.196,00 Sơn B 5.690,73 5.096,85 593,88 1.422,68 Sơn Thủy 4.420,97 2.493,80 1.927,17 1.105,24 Sơn C o 3.710,60 2.265,13 1.445,47 927,65 Sơn Linh 13.693,73 12.069,27 1.624,46 3.423,43 Sơn Trung 1.577,83 1.215,19 362,64 394,46 Sơn Thƣợng 2.448,85 1.314,57 1.134,28 612,21 Sơn Hải 1.273,13 183,35 1.089,78 318,28 Sơn Nh m 11.685,81 8.377,90 3.307,91 2.921,45 10 Sơn Gi ng 1.338,41 525,4 813,01 334,6 11 Sơn B o 12.893,11 11.968,61 924,5 3.223,28 12 Sơn Thành 6.387,90 3.429,29 2.958,61 1.596,98 13 TT Di Lăng 9.173,00 7.088,40 2084,6 2.293,25 14 Sơn Hạ 1.832,53 126,34 1.706,19 458,13 MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ngƣờ ân t ự PHIẾU KHẢO SÁT ện trồng rừng đị bàn Rất mong ơng/bà vui lòng dành hút thời gi n uyện Sơn Hà iền vào Phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến ngƣời dân thự trồng rừngbàn huyện Sơn Hà (Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô “ □ ” lựa chọn) I Về ông tá tuyên truyền ông tá quản n Ông/bà ó ƣợ nhà nƣớ tuyên truyền quy ịnh quản rừng h y khơng? 2.Ơng/bà ó biết quy ịnh quản rừng trồng h y khơng ƣợ □ Khơng biết □ khơng? Ơng/bà tiếp ận quy ịnh Hồn tồn ó dễ dàng khơng? Ơng/bà ó thƣờng xun tham gia Đƣợ tuyên truyền nhiều □ □ Biết nhƣng Biết □ □ Khó tiếp ận ƣợ □ Dễ dàng □ □ Hồn tồn khơng truyền quy ịnh tham gia trồng không? Tuyên truyền Không tiếp ận buổi họp dân tuyên quản rừng nƣớ rừng □ Chƣ th m gia □ Có tham gia □ Tuyên Tuyên truyền truyền nhiều nhiều □ □ Biết Biết nhiều rõ □ □ Khá dễ Rất dễ dàng tiếp ận □ □ Tham gia Rất ầy thƣờng xuyên □ ủ □ II Về p ổ b ến quản quy oạ Ơng/bà ó ƣợ phổ biến ụ thể quy hoạ h rừng trồng ị bàn huyện không? rừng đị bàn Hồn tồn khơng Khơng ƣợ ƣợ phổ phổ biến biến □ Có phổ Có phổ biến biến □ ụ thể □ □ Quy hoạ h rừng Hoàn tồn khơng hợp Khơng hợp Hợp bàn ó hợp □ □ khơng? □ Hồn tồn khơng Đúng úng □ Ơng/bà ó thấy ngƣời thự úng quy hoạ h không? Phố biến ụ thể □ Khá hợp Rất hợp □ □ Đúng Khá úng Hoàn toàn □ □ úng □ □ III Về máy quản rừng trồng 1.Ơng/bà ó thƣờng xun làm việ với qu n khơng? Theo Ơng/bà qu n tạo iều kiện ho ngƣời sản xuất khơng? Cán có gây nhũng nhiễu làm việ với ông/bà không? IV Về v ệ g o, Ơng/bà có hài lòng thủ tụ gi o rừng? Hồn tồn khơng làm việc □ Hồn tồn khơng □ Chƣ làm việ lần □ Có làm việ □ Làm việ thƣờng Rất thƣờng xun xun □ □ Có nhƣng Trung bình Tạo iều kiện Tạo iều kiện □ □ tốt tốt □ □ Ln gây Gây khó Khơng gây Làm việ Làm việ khó khăn khăn nhƣng khó khăn tốt tốt □ □ □ □ □ Khá hài Rất hài lòng lòng □ □ ăm só , Hồn tồn khơng hài lòng □ t rừng Khơng hài lòng □ Hài lòng □ Hồn tồn khơng hài Ơng/bà có hài lòng kết gi o rừng khơng? □ Việ hăm só kh i thá rừng trồng ó dễ dàng khơng? V Về Cá lòng □ □ Khó Dễ dàng □ □ □ Chƣ kiểm thƣờng xuyên kiểm kiểm tr tra tr việ trồng rừng □ □ phạm quy ịnh ủ Nhà nƣớ trồng Rất hài lòng lòng □ □ Khá dễ dàng Rất dễ dàng □ □ Kiểm tr Kiểm tr Có kiểm tr thƣờng □ xun □ ơng/ bà khơng? Ơng/bà có vi Khá hài trồng rừng Khơng ủ ó Hài lòng lòng Rất khó ểm tr xử v p ạm qu n Không hài Rất nhiều Khá nhiều lần lần □ □ Có vi phạm □ thƣờng xun □ Khơng vi Hồn tồn phạm không vi □ phạm rừng không? Cá qu n xử vi phạm ó nghiêm khơng? □ Không xử Xử không nghiêm □ □ Xử nghiêm □ Xử nghiêm Xử nghiêm □ □ Sơn Hà, ngày 15 tháng 11 năm 2017 Ngƣời lấy ý kiến Nguyễn T ị Bí Hồng PHIẾU KHẢO SÁT Cán làm ông tá quản rừng trồng đị bàn uyện Sơn Hà Rất mong ông/bà vui lòng dành hút thời gi n iền vào Phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến án làm ông tá quản rừng trồng ị bàn huyện Sơn Hà (Ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô “*” lựa chọn) I Về ông tá tuyên truyền ông tá quản n nƣớ rừng 1.Ơng/bà có thƣờng xun ập Khơng Có nhƣng nhật quy ịnh quản rừng □ □ Trung bình □ Khá thƣờng xun □ trồng h y khơng? Ơng/bà có tham gia vào cơng tác tun truyền khơng? Ơng/bà có hài lòng á h thứ tuyên truyền pháp luật rừngbàn không? Không Tham gia tham gia □ □ Rất khơng Khơng hài lòng hài lòng □ □ II Về p ổ b ến quản quy oạ Không quản quy hoạ h tham gia □ □ Khơng Đúng úng phần □ □ ị □ Th m gi nhiều □ Hài lòng Khá hài lòng □ □ thƣờng xuyên □ Tham gia nhiều ầy ủ □ Rất hài lòng □ rừng đị bàn Ơng/bà có tham gia vào cơng tác rừng Trung bình Rất tham gia Trung bình □ Th m gi Tham gia nhiều lần ầy ủ □ □ bàn khơng? Ơng/bà nhận thấy ngƣời dân trồng rừng úng quy hoạ h không? Đúng Khá úng □ □ Hồn tồn úng □ Hồn tồn Khơng Quy hoạ h rừng khơng hợp bàn ó hợp hợp không? Hợp □ Khá hợp □ Hoàn toàn hợp □ □ III Về máy quản rừng trồng Theo ông/bà việ Hồn tồn Khơng phân ấp khơng hợp quản rừng hợp hợp □ hƣ ? □ Khá hợp □ Rất hợp □ □ Ơng/bà nhận thấy ơng việ ủ ó úng với trình ộ Hợp hun mơn ã ƣợ Hồn Khơng Tƣơng ối tồn sai úng úng □ □ □ Rất không Không hài Rất úng Khá úng □ phù hợp □ tạo khơng? Ơng/bà có hài lòng với phân ơng hài lòng ơng việ khơng? □ IV Về v ệ g o, Ơng/bà có hài lòng thủ tụ gi o rừng? Ơng/bà nhận thấy việ gi o rừng ăm só , Rất khơng hài lòng □ lòng □ Hài lòng □ Khơng hài lòng □ Hài lòng □ Khơng tồn sai úng úng □ □ □ Ơng/bà ó kiến thứ hăm só Khơng biết Khơng có kiến thứ ây rừng khơng? □ □ khơng? □ Rất hài lòng □ t rừng Hồn ó úng quy hoạ h Khá hài lòng Tƣơng ối Có kiến thứ □ Khá hài lòng □ Khá úng □ Rất hài lòng □ Hồn tồn úng □ Có kiến thứ ầy ủ Am hiểu rõ □ □ Ơng/bà có tham gi tập huấn ho Khơng Tham gia Có tham gia nhƣng ngƣời dân h tham gia vài lần không ầy □ □ ủ hăm só rừng khơng? V Về Tham gia tƣơng ối ầy 1.Ơng/bà có thƣờng xun kiểm Chƣ lần tr việ trồng rừng ủ ngƣời dân □ ầy ủ ủ □ □ □ ểm tr xử v p ạm Tham gia trồng rừng Rất Thƣờng Khá thƣờng xuyên xuyên □ □ Khá nhiều Ít Rất Khơng có □ □ □ □ Nghiêm Khá nghiêm Rất □ □ Ít □ thƣờng xun □ khơng? Số hộ dân vi phạm pháp luật trồng rừng ó nhiều khơng? Rất nhiều □ Ơng/bà nhận thấy quy ịnh Hoàn xử phạt ủ nhà toàn Không nƣớ vi phạm không nghiêm pháp luật quản nghiêm □ rừng ó nghiêm □ nghiêm □ khơng? Ơng/bà ã xử vi phạm trồng rừng h y hƣ ? Không Chƣ xử xử lần □ □ Có xử Xử nhiều Xử lần nhiều lần □ □ □ Sơn Hà, ngày 15 tháng 11 năm 2017 Ngƣời lấy ý kiến Nguyễn T ị Bí Hồng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt [1] Bùi Quang Bình (2009), Giáo trình Kinh tế phát triển, Ðại họ Ðà Nẵng [2] Bộ mơn Nơng hó (1998), Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Quảng Ngãi, Trƣờng ại họ Nông nghiệp Hà Nội [3] Trần Th nh C o Hoàng Liên Sơn (2014), Báo cáo khoa học Thực trạng rừng trồng sản xuất Việt Nam, Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam [4] Chi ụ Thốnghuyện Sơn Hà (2012), Niên giám thốnghuyện Sơn Hà năm 2011 [5] Chi ụ Thốnghuyện Sơn Hà (2013), Niên giám thốnghuyện Sơn Hà năm 2012 [6] Chi ụ Thốnghuyện Sơn Hà (2014), Niên giám thốnghuyện Sơn Hà năm 2013 [7] Chi ụ Thốnghuyện Sơn Hà (2015), Niên giám thốnghuyện Sơn Hà năm 2014 [8] Chi ụ Thốnghuyện Sơn Hà (2016), Niên giám thốnghuyện Sơn Hà năm 2015 [9] Đảng tỉnh Quảng Ngãi (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016-2020 [10] Đảng tỉnh Quảng Ngãi (2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Cơng ty TNHH MTV In Bình Định, Bình Định [11] Đảng Cộng sản Việt N m (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI NXB Chính trị quố gi , Hà Nội [12] Đảng Cộng sản Việt N m (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII NXB Chính trị quố gi , Hà Nội [13] Ngô Tùng Đức Trần Nam Thắng (2015), Quản rừng cộng đồng hiệu - Bài học từ nghiên cứu thuyết thực tiễn, Tạp chí Mơi trƣờng, (12) [14] Nguyễn Thanh Huyền (2012), Hoàn thiện pháp luật quản bảo vệ tài nguyên rừng Việt Nam nay, Luận án tiến sỹ, Đại họ Quố gi Hà Nội, Hà Nội [15] Đào Công Kh nh (2012), Quản rừng bền vững tiến trình chứng rừng Việt Nam, Viện QLRBV CCR [16] Phạm Quang Oánh (2009), Nghiên cứu sinh trưởng đánh giá hiệu rừng trồng keo lai huyện M’Răk tỉnh Đăk Lăk, Luận văn thạc sỹ, Trƣờng ại họ Tây nguyên, Đăk Lăk [17] Nguyễn Đình Thắng (2009), Giải pháp quản rừng bền vững chứng rừng công ty lâm nghiệp Đak N’Tao, Đăk Song, Đăk Nông, Luận văn thạ sỹ, Đại họ Tây Nguyên, Đăk Lăk [18] Dƣơng Viết Tình, Trần Hữu Nghị (2012), Lâm nghiệp cộng đồng miền Trung Việt Nam, NXB Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội [19] Hoàng Văn Tuấn (2015), Quản nhà nước lĩnh vực bảo vệ rừng địa bàn tỉnh Hà Giang, Luận văn thạ sỹ, Đại họ quố gi Hà Nội, Hà Nội [20] Võ Đinh Tuyên (2012), Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quản rừng cộng đồng Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Đại họ Lâm nghiệp Hà Nội, Hà Nội [21] Ủy b n nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2015), Kế hoạch hành động Thực đề án tái cấu ngành Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020, Quảng Ngãi [22] Ủy b n nhân dân huyện Sơn Hà (2016), Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình kinh tế xã hội địa bàn huyện, Sơn Hà [23] Ủy b n nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2010), Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020, Quảng Ngãi [24] Ủy b n nhân dân huyện Sơn Hà (2015), Báo cáo tổng kết công tác trồng rừng giai đoạn 2010 - 2015, Sơn Hà [25] Ủy b n nhân dân huyện Sơn Hà (2017), Báo cáo quy hoạch loại rừng giai đoạn 2015 - 2020, Sơn Hà [26] Trần Đứ Viên (2005), Phân cấp quản tài nguyên rừng sinh kế người dân, NXB Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội ... Cơ sở lý luận quản lý rừng trồng Chƣơng 2: Thự trạng quản lý rừng trồng ị bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Chƣơng 3: Một số giải pháp quản lý rừng trồng ị bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 11... CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 66 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ RA GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN HÀ 66 3.1.1 Định... TỚI QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG Ở HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .33 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 2.1.3 Thự trạng rừng ủ huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rừng thông trên địa bàn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngãi , Quản lý rừng thông trên địa bàn huyện sơn hà, tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn