Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh ngân hàng TMCP sài gòn thương tín – khu vực bắc trung bộ

124 25 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:31

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH ĐOAN TRANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CÁC CHI NHÁNH NH TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH ĐOAN TRANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI CÁC CHI NHÁNH NH TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Chuyên ngành : Tài Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN NGỌC VŨ Đà Nẵng - Năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 13 1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội hệ thống kiểm soát nội 13 1.1.2 Mục tiêu kiểm soát nội 14 1.1.3 Các phương pháp, kỹ thuật sử dụng q trình kiểm sốt nội 15 1.2 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .17 1.2.1 Khái quát Ngân hàng Thương Mại 17 1.2.2 Mục tiêu nguyên tắc kiểm soát nội NHTM .17 1.2.3 Nội dung kiểm soát nội NHTM 22 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm sốt nội hoạt động ngân hàng 27 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt nội NHTM 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 32 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG SACOMBANK KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 32 2.1.1 Quá trình hình thành & phát triển Sacombank .32 2.1.2 Hoạt động Sacombank Khu vực Bắc Trung Bộ 33 2.1.3 Kết kinh doanh Sacombank Khu vực Bắc Trung Bộ năm 2015-2017 34 2.2 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGÂN HÀNG SACOMBANK KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 36 2.2.1 Thực trạng xây dựng môi trường kiểm soát nội 36 2.2.2 Thực trạng đánh giá rủi ro hoạt động 42 2.2.3 Thực trạng hoạt động kiểm soát 47 2.2.4 Thực trạng thơng tin truyền thơng kiểm sốt nội 60 2.2.5 Thực trạng hoạt động giám sát 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 62 2.3.1 Những kết đạt 62 2.3.2 Những tồn 63 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 71 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 71 3.1.1 Vấn đề đặt từ thực trạng hoạt động kiểm soát nội ngân hàng Sacombank khu vực Bắc trung 71 3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh Sacombank Khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2017 -2020 71 3.1.3 Nhiệm vụ cơng tác kiểm sốt nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Khu vực Bắc Trung Bộ thời gian đến 73 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI SACOMBANK KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 73 3.2.1 Khuyến nghị Sacombank Khu vực Bắc Trung Bộ 73 3.2.2 Khuyến nghị Hội sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 95 3.3.3 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà Nước .96 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BKS : Ban kiểm soát BTB : Bắc Trung Bộ CBNV : Cán nhân viên CN : Chi nhánh PGD : Phòng giao dịch CSDL : Cơ sở liệu CVKH : Chuyên viên khách hàng DVKH : Dịch vụ khách hàng HTKSNB : Hệ thống kiểm soát nội KSNB : Kiểm soát nội HĐQT : Hội đồng quản trị KV : Khu vực NH : Ngân hàng NHNH : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh QTK : Quỹ tiết kiệm RRVH : Rủi ro vận hành SACOMBANK : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín SP : Sản phẩm TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương Mại Cổ Phần DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Hệ thống mạng lưới hoạt động 32 2.2 Tình hình huy động Sacombank Khu vực Bắc Trung Bộ năm 2015-2017 35 2.3 Bảng kết kinh doanh Sacombank Khu vực Bắc Trung Bộ năm 2015-2017 36 2.4 Số lượng kiểm tra qua năm 2015 2017 37 2.5 Số lượng trình độ cán làm cơng tác KSNB năm 2015-2017 40 2.6 Tình hình bố trí cán KSNB Sacombank đến cuối năm 2017 40 2.7 Cho vay theo dòng sản phẩm Sacombank –Khu vực Bắc Trung Bộ 43 2.8 Phân loại nợ hạn Sacombank khu vực Bắc trung thời điểm 31/12/2017 46 2.9 Thống kê vụ rủi ro phát sinh Sacombank khu vực Bắc trung từ năm 2015 2017 47 2.10 Nội dung kiểm tra nội qua năm 2015 2017 48 2.11 Quy định tỷ lệ chọn mẫu kiểm tra qua năm 2015 2017 49 2.12 Tổng hợp số lượng hồ sơ tín dụng kiểm tra Chi nhánh Sacombank năm 2015 -2017 53 3.1 Biểu mẫu sai sót qua giám sát từ xa 84 3.2 Báo cáo kết thực hành động khắc phục 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức Sacombank khu vực Bắc Trung Bộ 33 2.2 Mơ hình tổ chức kiểm sốt cấp 38 3.1 Lưu đồ quy trình kiểm tốn nội 88 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại loại hình trung gian tài đóng vai trò vơ quan trọng kinh tế Sức khỏe hệ thống ngân hàng có ảnh hưởng lớn tới vững mạnh hệ thống tài quốc gia kinh tế nói chung Trong năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đa đổi cách mơ hình tổ chức, chế điều hành nghiệp vụ Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hệ thống ngân hàng Việt Nam bộc lộ yếu điều hành, hoạt động nghiệp vụ đặc biệt xây dựng hệ thống kiểm soát nội hiệu để ngăn ngừa loại rủi ro phát sinh, sớm phát sai sót gian lận tác nghiệp Từ năm 2009 đến nay, ngành Ngân hàng chứng kiến hàng loạt vụ rủi ro gây tổn thất lớn lên đến hàng ngàn tỷ, chục ngàn tỷ hàng trăm vụ lớn nhỏ khác tất Ngân hàng hệ thống Các vụ không tập trung lĩnh vực kiểm soát nội với sai phạm liên quan đến cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ quyền hạn, lơ công tác quản chấp hàng hóa, hàng tồn kho… mà trải rộng lĩnh vực khác sai phạm hoạt động tiền gửi, giả mạo sổ tiết kiệm, chi trái quy định Pháp luật, đem tiền Ngân hàng gửi TCTD khác để hưởng lai suất cao…; sai phạm việc thực quy trình thu chi, vi phạm quy định an toàn kho quỹ… Việc xuất nhiều ngân hàng cho thấy cạnh tranh ngân hàng ngày trở nên khốc liệt Việc nâng cao hiệu kinh doanh bên cạnh mục tiêu phát triển bền vững ngân hàng đòi hỏi tất yếu Điều đồng nghĩa với việc hệ thống kiểm soát nội ngày phải hoàn thiện Mặc dù Ngân hàng Nhà Nước đa ban hành thông tư số 44/2011/TT- [11] Nguyễn Thị Quỳnh Tâm (2013), “Hồn thiện cơng tác Kiểm sốt nội NHNN&PTNT Việt Nam,” Luận văn thạc sĩ Tài ngân hàng, Đại Học Đà Nẵng [12] Thơng tư số 44/2011/TT-NHNN NHNN ngày 29/12/2011 quy định Hệ thống kiểm soát nội kiểm toán nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước [13] Đào Thị Thanh Thủy (2013), “Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Bắc Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [14] Nguyễn Kim Quốc Trung (2017), “Mối quan hệ kiểm soát nội rủi ro kiểm soát nội ngân hàng thương mại”, Tạp chí Tài ngày 29/7/2017 [15] Giáp Hồng Vân (2014), “Hồn thiện cơng tác kiểm soát nội Ngân hàng Thương mại cổ phần Cơng thương Việt Nam- Chi nhánh Bình Định”, Luận văn thạc sĩ Tài ngân hàng, Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [16] Ngơ Như Vinh, Hồng Thanh Hạnh (2014), “Tăng cường kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp”, Tạp chí Tài ngày 01/9/2014 [17] Thịnh VănVinh (2016) , “Hệ thống kiểm soát nội kiểm toán nội theo luật kế tốn năm 2015” , Tạp chí Tài Chính số 27/11/2016 Tiếng Anh [18] Basel (2010), Principles for enhancing corporate governance; [19] Burak Guner, A., Malmendier, U., Tate, G (2008), Financial expertise of directors, Journal of Financial Economics, 88(2), 323-354 [20] Caselli, S., Gatti, S., & Querci, F (2016), Deleveraging and derisking strategies of European banks: Business as usual? Centre for Applied Research in Finance Working Paper; [21] Cho, M., & Chung, K.-H (2016), The effect of commercial banks’ internal control weaknesses on loan loss reserves and provisions, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12(1), 61-72; [22] COSO (2013), COSO Internal Control - Integrated Framework Principles, Retrieved [23] 25, 2017, from Committee of sponsoring organizations of the treadway commission: https://www.coso.org/Documents/COSO-ICIF-11x17Cube-Graphic.pdf; [24] Jensen, C., & Meckling, H (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 3, 305-360; [25] Lakis, V., & Giriunas, L (2012), The concept of internal control system: Theoritical aspect; [26] Letza, S., Kirkbride, J., Sun, X., & Smallman, C (2008), Corporate governance theorising: Limits, critics and alternatives, International Journal of Law and Management, 50(1), 17-32 DAI HOC DA NANG TRU'ONG DAI HQC KINH TE So : 56 /QD-DHKT CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM DOc lap - Tv - Hph phtic Da Arimg, 20 thong nam 2017 QUYET DINH Ve vi0 giao de tai va phan ding hiro'ng dan 1u4n van thac si HIEU TRU'ONG TRUING DAI HOC KINH TE Can cir Nghi dinh so 32/CP 04 thong nam 1994 dm Chinh phu v" viec thanh1A'p Dai h9c DA Nang va cac Truang thuOc Dai hgc Da Nang; Can cir Thong to so 08/2014/TT-BGDDT 20 thong nam 2014 ciia BO truang BO Giao due va Dao tao v'e vi& ban hanh Quy ch6 to ch*c va boat dOng cfla dai h9c \rung va cac ca sor gido dvc clai h9c vien; Can cir Thong to so 15/2014/TT-BGDDT 15 thong nam 2014 ciaa BO truong BO Gido dvc va Dao tao ve vi& ban hanh Quy the ciao tao trinh dO thac Si; Can cir Quy6t dinh so 858/QD-DHKT 29 thong nam 2016 ciia Hieu truang Truang Dai h9c Kinh to ve v* ban hanh Quy the ciao tao trinh dO thac Si; Can cir Quyk dinh so 7062/QD-DHDN 31 thong 12 nam 2015 cila Giam do'c Dai h9c Da Nang ve viec cong nh;an h9c vien cao h9c trimg tuyen IchOa 32; Theo de nghi cua Ong Throng phong Dao too, QUYET DINH: Dieu Giao cho hgc vien H4nh Doan Trang, lop K32.TNH.DN chuyen ngAnh Tai chinh - Ngan hang, thvc hi'n de tai Juan van "Hoan thin cong tac kiem soot not bo tai cac chi nhanh Ngcin hang TMCP sal Gon Thwang TinKhu vtcc Beic Trung BO", dual su huang clan cua PGS.TS Nguyen Nggc Vu, Dai h9c DA Nang Dieu H9c vien cao h9c va nguai huang dan cc') ten a Di'eu dugc huang cac quyen lgi va dux hien nhiem vu clung then Quy che ciao tao trinh dO thac si BO Gido dpc va Dao tao ban hanh va Quy che ve ciao tao trinh dO thac sT cua Truong Dai hgc Kinh te, Dai hgc Da Nang Dieu Cac Ong (Ba) Truang cac Phang, Truang cac Khoa có lien quan, nguai huang dan luau van va h9c vien ca ten a Dieu can cu Quye't dinh thi hanh./ Nol - Nhu dieu 3; - Luu: VT, Phang Dao S.TS.NGUYiNM4NHTOAN ONGIIA XA HOI CHU NG1-11A VIET NAM DOc 10p — Tiy —11#nh ph& GIAY BE NGHI BAO VE LUAN VAN THAC Si Kinh gfri: - Hieu twang True:mg Dai hoc Kinh t6; - TnrOng Ph6ng Dao tao; - Tnitmg Khoa Tai Chinh - Ngan Hang Ten toi la: HuSinh Doan Trang L6p: K32.TNH.DN Chuyen nganh: Tai chinh - Nean hang S6 dien thoai: 0903577728 Ten de tai luAn van: Hoan thien cong tic kiem soat nOi b9 tai cac Chi nhanh ngan hang TMCP Sai Gen Thirong Tinkhu vixc Bac Trung BO Sau nghien ciru ky Quy the dao tao thac Si cita B9 Gido dvc va Dao tao va cita Tnreng Dai h9c Kinh te, Dai h9c Da Nang, toi nhAn thAy mirth co du dieu kien de dtrgc bao ve luan van thac si Vi vay toi lam don kinh de nghi Quy cap Lanh dao Nha trutrig chip thulan cho toi dtr9c bao ve luAn van thac sr T6i xin cam loan day IA cong trinh nghien cfru cua rieng toi, cac so lieu, ke't qua nghien dru luan van la trung thgc va chtra timg dugc cong b6 bAt kSi cong trinh nao khac Y kien diing y ctia nguiri hutrog din (1c ghi r5 ho ten) Nang , 05 thing 01 nam 2018 Hoc vien ten VRA HuSinh Doan Trang Chi chi]: Hoc Vien n
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh ngân hàng TMCP sài gòn thương tín – khu vực bắc trung bộ , Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh ngân hàng TMCP sài gòn thương tín – khu vực bắc trung bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn