Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện hiệp đức, tỉnh quảng nam

131 59 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:31

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ HUỲNH THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÕNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ HUỲNH THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÕNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC ANH Đà Nẵng – Năm 2018 DANH MỤC CH Ữ VIẾT TẮT BĐD HĐQT : Ban đại diện Hội đồng quản trị CP : Chính phủ PGD : Phòng giao dịch DVUT : Dịch vụ uỷ thác ĐVT : Đơn vị tính ĐTN : Đoàn Thanh niên ĐP : Địa phƣơng GQVL : Giải việc làm HPN : Hội phụ nữ HND : Hội nông dân HCCB : Hội cựu chiến binh HĐQT : Hội đồng quản trị KT-XH : Kinh tế - hội LĐ-TB&XH : Lao động Thƣơng binh hội NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng Thƣơng mại NHCSXH : Ngân hàng Chính sách hội NHN0&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHNg : Ngân hàng Phục vụ ngƣời nghèo TK&VV : Tiết kiệm vay vốn TW : Trung ƣơng TSĐBKK : Dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn SXKD : Sản xuất kinh doanh UBND : Uỷ ban nhân dân WB : Ngân hàng Thế giới XĐGN : Xố đói giảm nghèo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 11 1.1 VAI TRÒ CỦA VỐN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO 11 1.1.1 Khái niệm tiêu chí đánh giá đói nghèo giới 11 1.1.2 Khái niệm tiêu chí đánh giá đói nghèo Việt Nam 14 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến đói nghèo 16 1.1.4 Vai trò vốn tín dụng hộ nghèo 19 1.1.5 Các kênh Chính phủ tổ chức cho vay hộ nghèo 22 1.2 CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 23 1.2.1 Khái niệm cho vay hộ nghèo 23 1.2.2 Đặc điểm cho vay hộ nghèo ngân hàng sách 23 1.2.3 Nội dung công tác cho vay hộ nghèo ngân hàng sách 25 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết công tác cho vay hộ nghèo ngân hàng sách 30 1.2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác cho vay hộ nghèo ngân hàng sách 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 41 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM .42 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ HỘITÌNH TRẠNG ĐĨI NGHÈO TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 42 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .42 2.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 43 2.1.3.Thực trạng đói nghèo huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 43 2.2 HOẠT ĐỘNG PGD NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 47 2.2.1 Tổng quan sơ lƣợc PGD Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức.47 2.2.2 Hoạt động cho vay PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức 49 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 54 2.3.1 Quy trình cho vay quản lý vốn vay 54 2.3.2 Những biện pháp mà PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức triển khai nhằm hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo thời gian qua 58 2.3.3 Kết hoạt động cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 59 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM .78 2.4.1 Kết đạt đƣợc 78 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG .85 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM .87 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC KHUYẾN NGHỊ 87 3.1.1 Thuận lợi khó khăn cơng tác cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 87 3.1.2 Định hƣớng mục tiêu hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam giai đoạn tới 88 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 90 3.2.1 Về PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức 90 3.2.2 Về mạng lƣới hoạt động điểm giao dịch tổ TK&VV 99 3.2.3 Về công tác ủy thác vốn vay qua tổ chức trị - hội 102 3.2.4 Về quyền cấp 104 KẾT LUẬN 106 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN (Bản sao) KIỂM TRA HÌNH THỨC LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu ảng T n ảng Trang 2.1 Số lƣợng, cấu phân bố hộ đói nghèo 45 2.2 Nguồn vốn PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức 49 2.3 Dƣ nợ chƣơng trình tín dụng Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức 51 2.4 Dƣ nợ Ngân hàng CSXH huyện Hiệp Đức theo địa bàn 53 2.5 Cơ cấu nguồn vốn cho vay hộ nghèo NHCSXH huyện Hiệp Đức 60 2.6 Tổng dƣ nợ cho vay hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức 62 2.7 Dƣ nợ cho vay hộ nghèo ủy thác qua tổ chức hội 64 2.8 Tỷ lệ nợ hạn cho vay hộ nghèo 67 2.9 Đánh giá hài lòng hộ nghèo vay vốn đến quy trình thủ tục vay vốn PGD 68 2.10 Năng suất hiệu hoạt động PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức 70 2.11 Tỷ lệ hộ nghèo đƣợc vay vốn, tỷ lệ hộ thoát nghèo 71 2.12 Đặc điểm nhân học hộ nghèo 72 2.13 Thực tế sử dụng vốn vay hộ nghèo 73 2.14 Đóng góp khoản vay đến thu nhập 74 2.15 Mức thay đổi thu nhập sau vay vốn 74 2.16 Đóng góp vay vốn đến tiết kiệm 75 Số hiệu ảng T n ảng Trang 2.17 Mức thay đổi tiết kiệm 75 2.18 Đóng góp tạo cơng ăn việc làm 75 2.19 Tác động vào tài sản giàu có 76 2.20 Các loại tài sản gia tăng hộ nghèo 76 2.21 Tác động lên chi tiêu cho giáo dục sức khỏe 77 2.22 Phụ nữ gia tăng vai trò việc định 77 2.23 Tập huấn kỹ thuật sản xuất sau vay vốn 78 2.24 So sánh hiệu mang lại việc lồng ghép tập huấn kỹ thuật sản xuất sau vay vốn 78 2.25 Đánh giá cơng tác bình xét bình xét cho vay 81 106 KẾT LUẬN Nền kinh tế nƣớc ta q trình cơng nghiệp hóa đại hóa Mục tiêu mà Đảng Nhà nƣớc đề phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam trở thành nƣớc công nghiệp Sự phấn đấu ngành, cấp yếu tố quan trọng phát triển kinh tế Ngành ngân hàng với vai trò trung tâm tiền tệ - tín dụng tốn kinh tế Vấn đề nghèo đói tồn nhiều khó khăn cho ngƣời dân nghèo nói riêng cho nhân dân nói chung nhiều khó khăn trƣớc mắt nhƣ lâu dài Việc hoạch định sách, giải pháp XĐGN không vấn đề riêng cá nhân mà nói đòi hỏi chung tay góp sức toàn thể nhân dân, tổ chức cấp lãnh đạo Vốn NHCSXH đầu tƣ tới 5,938 lƣợt hộ nghèo đối tƣợng sách vay khác, với 15 chƣơng trình tín dụng ƣu đãi; đó, cho vay hộ nghèo chiếm 28.36% tổng dƣ nợ tồn Huyện Góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi mục tiêu XĐGN địa bàn huyện Hiệp Đức; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 21.56% đầu năm 2016 xuống 19.87% cuối năm Tuy nhiên, chất lƣợng hoạt dộng cho vay hộ nghèo thấp so với mục tiêu đề ra; số hộ nghèo đủ diều kiện có nhu cầu vay chƣa đƣợc vay Vì nội dung đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng đƣa khuyến nghị để góp phần hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo địa bàn huyện Hiệp Đức Tuy vào hoạt động thời gian ngắn nhƣng PGD NHCSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam khắc phục khó khăn, triển khai có hiệu khối lƣợng công việc lớn, đƣợc quyền cấp ghi nhận, đánh giá cao tạo dựng đƣợc lòng tin với quần chúng nhân dân, bƣớc khẳng định vị NHCSXH việc thực kênh tín dụng ƣu đãi cho ngƣời nghèo góp phần thực mục tiêu XĐGN, thực nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố địa phƣơng 107 Luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng định tính làm rõ số vấn đề sau: Thứ nhất: Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận co đói nghèo, tín dụng hộ nghèo, cần thiết phải giảm nghèo, tiêu tính tốn hiệu tín dụng rút cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo Thứ hai: Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng hiệu cho vay hộ nghèo NHCSXH huyện Hiệp Đức cách toàn diện Ðồng thời, tồn nguyên nhân cho vay hộ nghèo PGD thời gian vừa qua Thứ ba: Trên cở sở mục tiêu hoạt động PGD thực trạng hạn chế hoạt động cho vay hộ nghèo PGD, Luận văn đề xuất nhóm giải pháp cho bên tham gia vào trình vay vốn hộ nghèo địa bàn PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT TÍN DỤNG VI MÔ CHO HỘ NGHÈO A THÔNG TIN CHUNG Quý khách vui lòng cho biết thơng tin cách đánh dấu (   ô ( ): TT Thông tin Trả lời Họ tên Giới tính  Tuổi   Nghề nghiệp     Trình độ   Nam  Dƣới 30  Từ 41 đến 50 Nữ Từ 31 đến 40 Trên 50  Trồng trọt  Chăn nuôi  Làm thuê  Cấp  Cấp Buôn bán Lâm nghiệp Nghề khác Cấp Cao đẳng, Đại học B THƠNG TIN VỀ TÍN DỤNG Hiện nay, Q anh (chị) có vay vốn Ngân hàng sách hội khơng? Có  ) vào Khơng  Nếu có, anh (chị) vay bao nhiêu?:……….triệu đồng Nguồn vốn đƣợc vay thơng qua tổ chức đồn thể nào?  Hội nông dân  Hội cựu chiến binh  Hội phụ nữ  Đồn niên Mục đích vay vốn anh (chị) dùng để làm gì?  Vay sản xuất kinh doanh  Vay nƣớc  Vay chƣơng trình nhà  Khác Quý anh (chị) sử dụng nguồn vốn vay nhƣ ?  Sản xuất chăn nuôi  Sửa nhà  Chi tiêu sinh hoạt ăn uống  Trả nợ  Khác Nguốn vốn vay có giúp gia đình anh chị gia tăng thu nhập khơng? Có  Khơng thay đổi  5.1 Nếu có, mức gia tăng thu nhập bao nhiêu?  < 500 ngàn/tháng/hộ  600 ngàn đến triệu  > triệu/tháng/ hộ Nguốn vốn vay có giúp gia đình anh chị gia tăng tiết kiệm hay khơng? 7.1 Nếu có thay đổi thu nhập mức thay đổi tiết kiệm bao nhiêu?    < triệu/năm/hộ triệu đến 10 triệu/năm/hộ > 01 triệu/năm/ hộ Nguốn vốn vay có giúp gia đình anh chị có thêm ngành nghề hay khơng? Có  Khơng  Nguốn vốn vay có giúp gia đình anh chị tích lũy thêm tài sản hay khơng? Có  Khơng  9.1 Nếu có, loại tài sản gia tăng gì?  Tivi, tủ lạnh  Xe máy  Sửa sang nhà cửa  Bàn ghế, tủ, giƣờng  Khác 10 Nguốn vốn vay có giúp gia đình anh chị gia tăng đầu tƣ cho y tế giáo dục hay khơng? Có  Khơng  11 Nguốn vốn vay có giúp chị có tiếng nói định gia đình hay khơng? Có  Khơng  12 Anh chị có đƣợc tổ chức hội đồn thể, trung tâm khen nơng tập huấn kỹ thuật sản xuất chăn nuôi sau vay vốn hay khơng? Có  Khơng  13 Xin anh chị đánh giá chất lƣợng quy trình thủ tục vay vốn Ngân hàn sách trả lời câu hỏi nêu dƣới Chỉ tiêu đánh giá Đồng ý Không đồng ý Thủ tục đơn giản Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng Lãi suất hợp lý Hình thức trả lãi gốc hợp lý Mức vốn vay phù hợp Công việc bình xét hộ nghèo vay vốn Cơng khai minh bạch việc bình xét Cán tổ chức ủy thác nhiệt tình 14 Anh chị có ý kiến hay giải pháp để nâng cao chất lƣợng dịch vụ tín dụng nhƣ hiệu sử dụng nguồn vốn vay hay không ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh (chị) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1 ] Chính phủ (2002), Nghị định 78/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 Chính phủ tín dụng người nghèo đối tượng sách khác, Hà Nội [2] Chính phủ (2002), Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 việc thành lập Ngân hàng Chính sách hội, Hà Nội [3] Chính phủ (2002), Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Chính sách hội, Hà Nội [4] Nơng Tuấn Đạt (2014), Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng sách hội huyện Ear Kar, tỉnh Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [5] Đào Thái Hòa (2014), Hồn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [6] Nguyễn Dân Hùng (2015), Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách hội huyện Kroong Năng, chi nhánh Đăk Lăk, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [7] Trần Hồng Thùy Linh (2014), Hồn thiện cơng tác cho vay Ngân hàng Chính sách hội Thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [8] Ngân hàng Chính sách hội huyện Hiệp Đức (2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết hoạt động năm2014, 2015, 2016 [9] Trần Văn Thƣờng (2015), Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội chi nhánh tỉnh Đăk Nông, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [10] Phan Thanh Tú (2014), “Nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội huyện Tân Kỳ, Nghệ An”, Tạp chí Tài chính, (số 3) ... TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM .42 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TÌNH TRẠNG ĐĨI NGHÈO TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH... tài “Hồn thiện cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 11 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH 1.1... Cơ sở lý luận công tác cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách Chƣơng 2: Thực trạng cơng tác cho vay hộ nghèo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Chƣơng 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện hiệp đức, tỉnh quảng nam , Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện hiệp đức, tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn