Giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

109 34 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:31

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ CÔNG HÙNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ CÔNG HÙNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Công Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Vấn đề cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 10 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 10 1.1.1 Khái niệm việc làm giải việc làm 10 1.1.2 Phân loại việc làm .19 1.1.3 Đặc điểm giải việc làm cho niên 26 1.1.4 Ý nghĩa việc giải việc làm cho niên .27 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN .28 1.2.1 Giải việc làm cho niên 29 1.2.2 Kết nối niên với sở sử dụng lao động 30 1.2.3 Đào tạo, dạy nghề xuất lao động cho niên 31 1.2.4 Chính sách giải việc làm cho niên 33 1.3 CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 34 1.3.1 Những nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 34 1.3.2 Các sách Đảng Nhà nƣớc 34 1.3.3 Chính quyền, đồn thể, tổ chức trị - xã hội .35 1.3.4 Bài học kinh nghiệm giải việc làm số Thành phố nƣớc 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG .41 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ 42 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN QUẬN CẨM LỆ 42 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên .42 2.1.2 Đặc điểm kinh tế .45 2.1.3 Đặc điểm xã hội 46 2.1.4 Những thuận lợi, khó khăn giải việc làm cho niên địa bàn quận Cẩm Lệ 48 2.2 THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ 50 2.2.1 Khái quát giải việc làm niên độ tuổi lao động quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng 50 2.2.2 Thực trạng giải việc làm từ tạo việc làm cho niên 53 2.2.3 Thực trạng giải việc làm thông qua kết nối niên với sở sử dụng lao động 56 2.2.4 Thực trạng giải việc làm thông qua đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm xuất lao động cho niên 58 2.2.5 Tình hình thực hiệu quả, đồng sách giải việc làm cho niên 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN QUẬN CẨM LỆ 62 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 62 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG .71 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 72 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ PHƢƠNG HƢỚNG VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 72 3.1.1 Các quan điểm chung 72 3.1.2 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội quận Cẩm Lệ dự báo nhu cầu việc làm giải việc làm cho niên 74 3.1.3 Mục tiêu giải việc làm đến năm 2020 .78 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ ĐẾN NĂM 2020 .78 3.2.1 Giải pháp tạo việc làm cho niên 78 3.2.2.Tăng cƣờng kết nối niên với sở sử dụng lao động 81 3.2.3 Hoàn thiện đẩy mạnh việc đào tạo, dạy nghề cho niên quận Cẩm Lệ 82 3.2.4 Giải pháp đẩy mạnh xuất 86 3.2.5 Các giải pháp khác 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG .95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CĐ : Cao đẳng CNH, HĐH : Cơng nghiệp hố, đại hố CNKT : Cơng nhân kỹ thuật CSDL : Cơ sở liệu ĐH : Đại học KT : Kinh tế Nhà nƣớc LĐ : Lao động LLLĐ : Lực lƣợng lao động LĐTB&XH : Lao động Thƣơng binh Xã hội TN : Thanh niên SL : Số lƣợng TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Uỷ ban nhân dân VHTT : Văn hóa thông tin TTGDTX HN&DN: Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên hƣớng nghiệp dạy nghề DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Diện tích đất nơng nghiệp phân theo loại đất 44 2.2 Giá trị sản xuất địa bàn quận giai đoạn 2012 – 2016 45 2.3 Lực lƣợng lao động theo thành phần kinh tế 47 2.4 Danh sách trƣờng thành lập giai đoạn 2012 - 2016 48 2.5 Thống kê lực lƣợng lao động quận Cẩm Lệ 50 2.6 Tỷ lệ lực lƣợng lao động thất nghiệp độ tuổi niên quận Cẩm Lệ 51 2.7 Chất lƣợng lao động quận Cẩm Lệ giai đoạn 2012 -2016 52 2.8 Lực lƣợng lao động theo thành phần kinh tế 53 2.9 Tình hình tạo việc làm cho niên 54 2.10 Cơ cấu việc làm cho niên theo ngành 55 2.11 Số dự án cho niên vay giải việc làm 56 2.12 Việc làm cho niên nhờ kết nối 57 2.13 Số việc làm niên nhờ xuất lao động 61 MỞ ĐẦU Vấn đề cần thiết đề tài Giải việc làm sách quan trọng quốc gia, đặc biệt nƣớc phát triển có lực lƣợng lao động lớn nhƣ Việt Nam Nhận thức đƣợc tầm quan trọng vấn đề trên, Đảng Nhà nƣớc đề nhiều chủ trƣơng, đƣờng lối, sách thiết thực, hiệu nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, chuyển đổi cấu lao động đáp ứng u cầu q trình đại hóa giai đoạn đất nƣớc Qua đó, giải nhiều việc làm cho ngƣời lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, cải thiện đời sống, phát huy lợi để hội nhập, xây dựng đất nƣớc dân chủ, văn minh Cũng nhƣ tỉnh thành khác nƣớc, thành phố Đà Nẵng năm qua có nhiều sách đổi nhằm giải toán lao động định hƣớng nghề nghiệp cho xã hội, lực lƣợng niên đƣợc đặt lên hàng đầu với nhiều sách hỗ trợ nhƣ: hỗ trợ vay vốn, thành lập vƣờn ƣơm doanh nghiệp, mở phiên chợ việc làm…Nhờ đó, thành phố Đà Nẵng có phát triển mạnh nhiều lĩnh vực, đáp ứng đƣợc nhu cầu xã hội góp phần vào phát triển chung cho nƣớc Quận Cẩm Lệ đƣợc thành lập ngày tháng năm 2005, Quận trẻ thành phố Đà Nẵng Quận đƣợc chia tách từ phƣờng Khuê Trung quận Hải Châu xã huyện Hòa Vang Qua 10 năm hình thành phát triển Cẩm Lệ vƣơn phát triển với tộc độ tăng trƣởng bình qn tăng 14%/ năm, với tốc độ thị hóa đƣợc đánh giá nhanh với nhiều khu thị đƣợc hình thành nhƣ: khu thị Hòa Xn, khu thị Phƣớc Lý nhiều cơng trình trọng điểm thành phố đƣợc triển khai; Đó quy luật tất yếu mang lại sống văn minh – đại Song, đằng sau biến đổi tích cực nhiều vấn đề đặt cần đƣợc giải quyết; mà giải việc làm cho niên đƣợc hệ thống trị Quận quan tâm, triển khai với nhiều biện pháp Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế giải việc làm cho niên nhiều vấn đề nhƣ: tỷ lệ thất nghiệp niên địa bàn quận mức cao, thiếu hỗ trợ thơng tin tìm kiếm việc làm cho niên, chƣa có chế riêng chuyển đổi ngành nghề cho lực lƣợng niên vùng giải tỏa Chính vậy, để có sách nhằm giúp cho niên có hội tìm kiếm việc làm nhiệm vụ quan trọng giai đoạn nay; điều góp phần lớn việc an sinh xã hội phát triển kinh tế địa phƣơng Với lý đó, tơi chọn đề tài “Giải việc làm cho niên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng” để làm luận văn nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn góp phần làm rõ vấn đề thực tiễn lý luận việc làm, giải việc làm cho niên điều kiện kinh tế thị trƣờng thành phố Đà Nẵng nói chung quận Cẩm Lệ nói riêng Trên sở đó, đề xuất giải pháp giải việc làm cho niên địa bàn quận Cẩm Lệ Đạt đƣợc mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra: + Hệ thống vấn đề lý luận giải việc làm cho lao động + Phân tích thực trạng giải việc làm cho niên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn 2012 - 2016, mặt làm đƣợc, làm tốt vấn đề tồn + Đề xuất giải pháp giải việc làm cho niên địa bàn quận Cẩm Lệ giai đoạn từ đến năm 2020 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến giải 87 nguồn lao động, số lao động xuất có trình độ nghề chiếm tỷ lệ thấp, doanh nghiệp tham gia xuất lao động Hiện nay, suy giảm kinh tế nƣớc khu vực giới dần đƣợc hồi phục, kinh tế phục hồi tăng trƣởng, nhập cƣ lao động có thời hạn, nƣớc công nghiệp phát triển Châu Á, Trung Đông có xu hƣớng gia tăng Để tiếp tục đẩy mạnh cơng tác xuất lao động, góp phần thực có hiệu Chƣơng trình giải việc làm - giảm nghèo bền vững năm tiếp theo, cần tập trung thực số biện pháp sau đây: Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trƣơng sách Đảng Nhà nƣớc hoạt động xuất lao động, giúp ngƣời dân nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin thị trƣờng lao động nƣớc, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật phòng tránh thiệt hại cho niên Tổ chức tốt việc đào tạo, đa dạng hoá ngành nghề, chuẩn bị nguồn lao động trẻ đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng quốc tế Lực lƣợng lao động trẻ cần đƣợc đào tạo toàn diện ngoại ngữ, trình độ chun mơn kỹ thuật, kiến thức pháp luật hiểu biết khác… phục vụ cho trình làm việc sinh sống nƣớc ngồi Chƣơng trình đào tạo phải đƣợc biên soạn cho phù hợp với khu vực, nƣớc, đảm bảo chất lƣợng nguồn lao động đáp ứng với yêu cầu thị trƣờng lao động quốc tế Cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp việc đào tạo cho niên việc xuất Thanh niên địa bàn quận vốn có truyền thống cần cù, chịu khó nhƣng tác phong ngƣời nơng dân túy, chƣa quen với môi trƣờng công nghiệp, khơng đƣợc đào tạo họ khó có khả thị trƣờng lao động nƣớc Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc việc quản lý xuất 88 lao động, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp ngƣời xuất lao động Xây dựng chế cho vay tín dụng từ nguồn quốc gia giải việc làm; có sách ƣu đãi niên nhƣ cho vay với lãi suất thấp, hỗ trợ rủi ro, thông báo rộng rãi, đồng thời phổ biến rõ thủ tục cho niên Cần phải tạo hội cho doanh nghiệp phát huy tốt khả Mở rộng mơ hình liên kết doanh nghiệp - Trung tâm giới thiệu việc làm - địa phƣơng để tuyển dụng lao động, đặc biệt lao động nữ… Cần có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng tiêu cực hoạt động xuất lao động Những cá nhân, doanh nghiệp vi phạm bị trừng trị thích đáng theo pháp luật Ngồi ra, xây dựng kế hoạch tạo nguồn xuất lao động Kế hoạch giúp chuẩn bị ngƣời xuất khẩu, đào tạo cho họ đủ trình độ lực phù hợp với nhu cầu xuất khẩu, giúp niênviệc làm ổn định, thu nhập cao 3.2.5 Các giải pháp khác Một là, giải việc làm thông qua đầu tư trực tiếp Nhà nước Đầu tƣ ngân sách Nhà nƣớc cần tập trung vào công tác hoạch định sách, mơi trƣờng để tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế kinh tế thị trƣờng tự phát triển sản xuất kinh doanh cho niên có khả tạo việc làm cho thân cho xã hội Trong năm đến, quận Cẩm Lệ tập trung đầu tƣ phát triển sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp vào đầu tƣ, phát triển sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, quận Cẩm Lệ cần kết hợp sử dụng ngân sách nhà nƣớc ngân sách giành cho nghiên cứu khoa học doanh nghiệp để đổi nâng cao trình độ cơng nghệ 89 Hỗ trợ tìm kiếm đầu cho sản phẩm doanh nghiệp địa bàn quận, phát triển rộng rãi hình thức tƣ vấn hỗ trợ doanh nghiệp pháp luật Đầu tƣ mở rộng mạng lƣới thƣơng mại, bao gồm mở rộng phát triển hệ thống chợ, trung tâm mua bán, hệ thống bán lẻ địa bàn quận Đầu tƣ xây dựng chƣơng trình kinh tế - xã hội nhằm thúc đẩy CNH, HĐH đô thị hố, kết hợp với cơng tác giảm nghèo, cơng tác an sinh xã hội địa bàn quận góp phần phát triển văn hố – xã hội, thơng qua ngày tạo nhiều việc làm cho xã hội Đầu tƣ vào dự án vừa nhỏ thuộc thành phần kinh tế Đầu tƣ khôi phục làng nghề truyền thống nhƣ bánh khô mè, làng giá nƣớc Nghi An, làng hƣơng…Đầu tƣ nâng cao lực quản lý nhà nƣớc điều hành thị trƣờng lao động Hai là, giải việc làm thông qua phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Để góp phần tạo thêm việc làm mới, việc phát triển thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc vào đầu tƣ địa bàn quận việc làm cấp thiết Do cần: Tăng cƣờng công tác đào tạo lao động kỹ thuật nhằm đáp ứng đủ nhu cầu công nhân kỹ thuật cơng nhân lành nghề cho khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc Tiếp tục nâng cấp hoàn thiện kết cấu hạ tầng, có kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhƣ hệ thống xử lý nƣớc thải, hệ thống thoát nƣớc dịch vụ kèm khu công nghiệp … Ba là, giải việc làm cho niên sở phát triển kinh tế hộ gia đình Đây giải pháp tạo nhiều công việc làm chỗ, phù hợp với lứa 90 tuổi, trình độ tận dụng đƣợc nguồn lực chỗ nhƣ đất đai, tài nguyên thiên nhiên, lao động dƣ thừa, kinh nghiệm quản lý… Đây giải pháp phù hợp với đối tƣợng lao động đặc biệt lao động lớn tuổi, lao động khơng có trình độ chuyên môn, tay nghề mà ngành nghề khác đòi hỏi phải có Để thực giải pháp cần: Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích thành phần kinh tế, kinh tế tƣ nhân, hình thức kinh tế hợp tác xã phát triển nhằm thu hút hộ gia đình, gắn hoạt động sản xuất hộ gia đình với phát triển kinh tế hợp tác xã Phát triển làng nghề truyền thống nhƣ bánh khô mè, làng giá nƣớc Nghi An, làng hƣơng …, ngành nghề thủ công mỹ nghệ, mộc dân dụng nhằm khai thác tay nghề niên Các tổ chức Hội đoàn thể xây dựng dự án nhằm giúp cho hộ gia đình đƣợc vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh nguồn vốn giải việc làm 120 với lãi suất ƣu đãi Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác xố nghèo, cơng tác an sinh xã hội địa bàn quận, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo nhằm giải việc làm hình thức phát triển kinh tế hộ gia đình Bốn là, giải việc làm thông qua dự án nhỏ nhằm khai thác mạnh đất đai, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động khu dân cư Để thực đƣợc giải pháp cần huy động nguồn vốn thuộc thành phần kinh tế, kể cá nhân để hỗ trợ dự án Khuyến khích ngành, cấp, tổ chức đồn thể hỗ trợ trực tiếp xây dựng triển khai thực dự án Hƣớng dự án nhỏ vào giải việc làm cho niên nghèo Năm là, giải việc làm cho niên thông qua phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, nhằm nâng cao lực tự giải việc làm 91 khai thác nguồn lực chỗ Cần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ƣu đãi sách thuế đào tạo nghề cho niên doanh nghiệp vừa nhỏ Hƣớng doanh nghiệp vào ngành nghề mạnh quận Sáu là, giải việc làm thông qua phát triển làng nghề truyền thống Thông qua phát triển làng nghề truyền thống nhƣ bánh khô mè, làm giá nƣớc, làm hƣơng… giải việc làm giải lao động chỗ Khuyến khích hỗ trợ vay vốn dự án vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh ngành nghề truyền thống Hỗ trợ thông tin thị trƣờng, tìm đầu cho sản phẩm truyền thống, khích lệ bồi dƣỡng tay nghề cho lao động, đặc biệt lao động trẻ Bên cạnh đó, cần kết hợp phát triển kinh tế du lịch kết hợp với phát triển làng nghề truyền thống, với dịch vụ du lịch đến tham quan làng nghề Bảy là, tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng, đạo điều hành, lực quản lý quyền, phối hợp tổ chức đồn thể giải việc làm cho niên Để nâng cao lãnh đạo cấp uỷ Đảng, hiệu quản lý nhà nƣớc ngành từ cấp quận đến sở việc làm có ý nghĩa tới việc tạo nhiều việc làm cho niên địa phƣơng Trong thời gian qua Đảng quận Cẩm Lệ, quyền cấp quận có nhiều cố gắng, nổ lực vấn đề giải việc làm nhƣng tránh khỏi thiếu sót Chính vậy, để làm tốt cơng tác đòi hỏi lãnh đạo cấp uỷ Đảng, quyền cấp quận phải thực đồng giải pháp sau: Đối với cấp uỷ Đảng Cần xây dựng đƣờng lối chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội quận, đặc biệt chiến lƣợc giải lao động việc làm cách đắn, 92 khoa học, phù hợp với thực tiễn địa phƣơng Cần tuyên truyền sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức cấp ngành, tổ chức xã hội toàn thể nhân dân chủ trƣơng đƣờng lối phát triển kinh tế - xã hội quận, sách lao động việc làm địa phƣơng Khuyến khích động viên thành phần kinh tế, tổ chức xã hội, gia đình niên tự tạo việc làm cho cho xã hội Các cấp uỷ Đảng phải lãnh đạo, đạo tổ chức trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tích cực vận động hội viên sức thi đua, giúp đỡ lẫn phát triển sản xuất, giải việc làm mới, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống ngƣời dân ngày cải thiện Đối với quyền Để nâng cao vai trò hoạt động quản lý nhà nƣớc ngành cấp, nhiệm vụ cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh cơng tác cải cách hành từ quận đến sở Thay đổi phƣơng thức lề lối làm việc với phƣơng châm tinh gọn nâng cao hiệu cơng tác, thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa, giải công việc nhanh pháp luật, tránh lãng phí thời gian nhân dân Đổi phƣơng thức lãnh đạo từ quận đến sở hình thức rà sốt, bổ sung, hồn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm tổ chức đơn vị, Phƣờng theo hƣớng chuyên mơn hố cơng chức tập trung theo hƣớng tăng cƣờng phân cấp cho sở, tạo chủ động phát huy sáng tạo sở Thƣờng xuyên đạo, kiểm tra sở tất lĩnh vực, sở tháo gỡ vƣớng mắc, khó khăn để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội nói chung giải việc làm cho niên nói riêng Quận cần đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán bộ, thu hút nhân tài, tăng cƣờng công tác tra phát huy quyền làm chủ nhân dân Bên cạnh đó, quyền cấp quận cần cụ thể hố tiêu 93 chuẩn cán bộ, cơng chức làm sở cho việc lựa chọn, quy hoạch sử dụng cán Đổi quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cơng chức có chế khuyến khích, có chế độ đãi ngộ với cán khoa học nhằm thu hút cán có lực, tận tụy với cơng việc, có phẩm chất đạo đức tốt, để bổ sung theo yêu cầu nhiệm vụ ngành, lĩnh vực khác UBND quận cần chấn chỉnh nhiệm vụ nội dung chƣơng trình, cấu ngành nghề đào tạo trung tâm đào tạo nghề địa bàn quận, nhằm đảm bảo nguồn lực sau đƣợc đào tạo đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng sức lao động chất lƣợng cấu nghề nghiệp Đồng thời tổ chức thực nghị đại hội lần thứ II Đảng quận Cẩm Lệ cần lồng ghép chƣơng trình, sách ƣu tiên thu hút đầu tƣ ngành nghề có khả giải việc làm cho số đơng lao động phổ thơng Phát huy vai trò tham mƣu ngành LĐTB&XH ban ngành đoàn thể giúp UBND triển khai kế hoạch lao động việc làm năm Tăng cƣờng hoạt động quản lý nhà nƣớc lao động việc làm doanh nghiệp địa bàn quận việc thực hợp đồng lao động sử dụng lao động theo luật pháp nhà nƣớc Thƣờng xuyên tổ chức điều tra khảo sát thực trạng lao động việc làm, nắm số lƣợng thất nghiệp, thiếu việc làm, biến động lực lƣợng lao động giai đoạn thực trạng giải việc làm cho lực lƣợng lao động để từ có sở thực tiễn để đề giải pháp trƣớc mắt lâu dài nhằm giải việc làm cho lực lƣợng lao động chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội quận tƣơng lai Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra thực chƣơng trình việc giải việc làm địa phƣơng, quan, ban, ngành, hội, đồn thể, tổ chức trị, xã hội quận Mặt trận, đoàn thể quận chịu trách nhiệm theo dõi, thông tin lao động, việc làm, nhu cầu đào tạo nghề 94 hội viên mình, kịp thời báo cáo quan chức quận phối hợp giải kịp thời cho ngƣời dân Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức niên vấn đề nâng cao trình độ văn hố, trình độ tay nghề, vấn đề lao động, việc làm để ngƣời lao động ý thức trách nhiệm thân họ việc tìm kiếm cơng việc làm cho họ để từ chủ động tìm kiếm, tự giải việc làm để có thu nhập cho thân gia đình Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, tra việc thi hành luật lao động nhƣ kiểm tra việc thực chủ trƣơng Thành phố giải việc làm cho niên xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng niên; nhằm phát huy nguồn lực để phát triển quận Cẩm Lệ năm 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng trình bày rõ định hƣớng, mục tiêu giải việc làm cho niên đến năm 2020 nhƣ đƣa giải pháp giải việc làm cho niên nhƣ: phát triển kinh tế - xã hội để tạo thêm nhiều việc làm; nâng cao nhận thức cho cấp, ngành, xã hội niên nghề nghiệp, việc làm; nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm; khai thác sử dụng có hiệu nguồn vốn vay hỗ trợ niên giải việc làm; đẩy mạnh công tác giáo dục- đào tạo, nâng cao chất lƣợng lực lƣợng lao động niên địa bàn; tăng cƣờng hoạt động tƣ vấn, định hƣớng nghề nghiệp, việc làm cho niên; giải việc làm cho niên thông qua xuất lao động; tăng khả tự giải việc làm cho niên tăng cƣờng vai trò tổ chức Đồn Thanh niên 96 KẾT LUẬN Thanh niên Việt Nam lực lƣợng xã hội to lớn, phận ƣu tú nguồn nhân lực luôn có hồi bão đƣợc học tập, lao động sáng tạo cho đất nƣớc Tuy nhiên, niên đứng trƣớc thử thách lớn việc làm Tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm niên lớn Định hƣớng nghề nghiệp, học nghề giải việc làm cho niên chƣa phù hợp với yêu cầu thị trƣờng lao động Vấn đề giải việc làm cho niên vấn đề xã hội xúc, nhiệm vụ trọng tâm khơng cấp Đồn niên mà trách nhiệm Đảng, Nhà nƣớc, tồn xã hội niên Giải việc làm cho niên khơng có ý nghĩa mặt kinh tế, xã hội mà thể tƣ tƣởng quan tâm đặc biệt Đảng Nhà nƣớc ta niên cơng tác tthanh niên Luận văn hồn thành cơng việc sau: Phân tích, tiếp cận nhận thức có tính lý thuyết giải việc làm cho niên Luận văn nêu lên đƣợc vấn đề mang tính lý luận nhƣ: nội dung giải việc làm, nêu lên các đặc điểm đặc thù niên, chế sách Đảng Nhà nƣớc vấn đề việc làm niên nay, phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến giải việc làm cho niên; nêu lên cần thiết phải tạo việc làm cho lao động niên Phân tích thực trạng giải việc làm cho niên địa bàn quận Cẩm Lệ năm qua Luận văn phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, KT-XH địa phƣơng ảnh hƣởng đến công tác đào tạo nghề tạo việc làm cho niên Luận văn vào phân tích thực trạng hoạt động giải việc làm việc làm cho niên, để sở có giải pháp hợp lý tạo việc làm cho niên địa bàn Quận 97 thời gian tới Trên sở phân tích thực trạng giải việc làm việc làm cho niên, luận văn đƣa số giải pháp giải việc làm cho niên địa bàn Quận năm tới Tuy nhiên, đào tạo nghề giải việc làm nội dung rộng phức tạp, có liên quan đến nhiều chƣơng trình phát triển KT-XH nên luận văn đƣa giải pháp Song giải pháp đƣợc triển khai thực đồng bộ, luận văn có đóng góp vấn đề giải qusyết việc làm có hiệu cho niên quận Cẩm Lệ năm tới Để nghiên cứu hồn thiện cơng tác giải việc làm cho niên đòi hỏi phải có q trình am hiểu sâu rộng lý thuyết lẫn thực tiễn cho kết có giá trị ứng dụng Mặc dù tác giả cố gắng tìm tòi nghiên cứu lý thuyết thực tiễn để hoàn thành luận văn này, nhƣng luận văn khỏi thiếu sót hạn chế, mong nhận đƣợc góp ý thầy giáo để luận văn đƣợc hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Ngô Quỳnh An (2012), Tăng cường khả tự tạo việc làm cho niên Việt Nam, Luận án tiến sĩ, trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội [2] Bùi Quang Bình (2010), Học vấn, thu nhập đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, Tạp chí Khoa học cơng nghệ Đại học Đà Nẵng, số (41) [3] Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Giáo dục Việt Nam [4] Bùi Quang Bình (2012), Nâng cao chất lượng NNL vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung, Tạp chí Phát triển Kinh tế số 256 [5] Bùi Quang Bình (2011), Đẩy mạnh CNH nâng cao chất lượng NNL Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế số 251 [6] Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh đồng chủ biên (2008), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [7] Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Cánh (chủ biên) (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực Khoa Kinh tế quản lý nguồn nhân lực, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, [8] Chi cục Thống kê quận Cẩm Lệ (các năm 2012 đến 2016), Niên giám thống kê quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng [9] Nguyễn Ngọc Chinh, Phạm Thị Ngọc Kim (2008), Mơ hình dạy nghề thổ cẩm tạo việc làm cho niên huyện miền núi BaTơ, Quảng Ngãi, Tạp chí Khoa học Công nghê, trang 81-86, Đại học Đà Nẵng, Số 5(28),2008 [10] Cơ sở liệu thị trƣờng lao động thành phố Đà Nẵng [11] Nguyễn Hữu Dũng (2003), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [12] Nguyễn Tiến Dũng (2012), Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy nghề cho nông dân vùng duyên hải miền Trung, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nongthon/2012/14688/Tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-day-nghe-cho-nongdan-vung.aspx [13] Đảng quận Cẩm Lệ (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng quận Cẩm Lệ lần thứ II nhiệm kỳ (2015 – 2020) [14] Đồn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng (2012), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đồn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 [15] Đồn TNCS Hồ Chí Minh quận Cẩm Lệ (2012), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đồn TNCS Hồ Chí Minh quận Cẩm Lệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 – 2017 [16] Phạm Chính Đức (2005), Thị trường lao động, sở lý luận thực tiễn Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [17] Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề người cơng nghiệp hố-hiện đại hố, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [18] Lê Minh Hùng (2005), “Đà Nẵng nổ lực chuyển đổi ngành nghề, giải việc làm cho lao động diện giao đất”, Tạp chí Lao động xã hội số 26, tháng 4/2005 [19] Nguyễn Dũng Hữu (1997), Chính sách giải việc làm Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [20] Tạ Đức Khánh (2009), Kinh tế Lao động, NXB Giáo dục 2009 [21] Đặng Thị Hoài Linh (2013), Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng [22] Lƣu Bích Ngọc (2011), Giải việc làm cho lao động nữ tỉnh Quảng Nam, Đại học Đà Nẵng [23] Lê Thị Hồng Phƣợng (2012), Giải việc làm cho niên khu kinh tế Vũng Áng huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Đại học Kinh tế Huế [24] [Nguyễn Trần Quế (2004), Thị trường lao động Việt Nam – Thực trạng giải pháp phát triển, NXB Lao động – Xã hội [25] Nguyễn Viết Sự, Nguyễn Thị Hoàng Yến (2003), Hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành Việt Nam - Nội dung giải pháp thực hiện, Tạp chí Thơng tin khoa học đào tạo nghề số 1/2003, Hà Nội [26] Võ Xuân Tiến (2008), Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho số ngành kinh tế - kỹ thuật ngành công nghiệp cao địa bàn thành phố ĐN - Đề tài NCKH cấp thành phố [27] Võ Xuân Tiến (2008), Quản trị nguồn nhân lực, Tập giảng [28] Võ Xuân Tiến (2010), "Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực", Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng số (40) [29] Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (2001), Giáo trình Kinh tế lao động, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội [30] Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (2004), Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội [31] Trƣờng Đại học Lao động - Xã hội (2005), Giáo trình Nguồn nhân lực, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội [32] Trƣờng Đại học Lao động - Xã hội (2006), Giáo trình Quan hệ lao động, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội [33] Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2012), Đề án “Giải việc làm cho người lao động địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2015” [34] Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (2009), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cẩm Lệ đến 2010 số định hướng chiến lược đến 2020 [35] Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (2005), Quyết định 65/2005/QĐUBND ngày 24 tháng năm 2005 Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải việc làm, ổn định đời sống lao động bị thu hồi đất sản xuất, di dời giải tỏa địa bàn Thành phố [36] Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (2009), Quyết định số 7287/QĐUBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cẩm Lệ đến năm 2020 [37] Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (2009), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cẩm Lệ đến 2010 số định hướng chiến lược đến 2020 [38] Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (2016), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Websites http://www.dangcongsan.vn/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang http://www.gso.gov.vn ... NHẰM ĐẨY MẠNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 72 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ PHƢƠNG HƢỚNG VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 72 3.1.1... giải việc làm cho niên địa bàn quận Cẩm Lệ 48 2.2 THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ 50 2.2.1 Khái quát giải việc làm niên độ tuổi lao động quận. .. tích làm rõ vấn đề việc làm, giải việc làm cho niên 5 Đánh giá thực trạng giải việc làm cho niên địa bàn quận Cẩm Lệ, giai đoạn 2012 - 2016 Đề xuất giải pháp nhằm giải việc làm hiệu cho niên địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng , Giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn