Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tấn phát kon tum

151 31 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ VĂN CẨM THOA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ VĂN CẨM THOA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣờ ƣớng n o ọ : TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Đà Nẵng - Năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực 10 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 12 1.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo 12 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 19 1.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 19 1.2.4 Xác định nội dung phương pháp đào tạo 20 1.2.5 Xác định phương tiện, tài liệu, giảng viên 24 1.2.6 Dự tính chi phí đào tạo 25 1.2.7 Thực chương trình đào tạo 26 1.2.8 Đánh giá kết đào tạo 27 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 30 1.3.1 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 30 1.3.2 Nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi doanh nghiệp 32 1.4 KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Ở MỘT SỐ CÔNG TY TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI 33 1.4.1 Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực số công ty ngành nghề… Error! Bookmark not defined 1.4.2.Các kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực áp dụng Cơng ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT KON TUM 39 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT KON TUM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 39 2.1.1 Giới thiệu Công ty 39 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 39 2.1.3 Tầm nhìn sứ mệnh Công ty 40 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 41 2.1.5 Đặc điểm sản xuất kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần 42 2.1.6 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum 46 2.2 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG 54 2.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo 55 2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 63 2.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 63 2.2.4 Xác định nội dung phương pháp đào tạo 64 2.2.5 Xác định phương tiện, tài liệu, giảng viên 68 2.2.6 Kinh phí đào tạo 69 2.2.7 Tổ chức thực chương trình đào tạo 70 2.2.8 Đánh giá kết đào tạo 70 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 80 2.3.1 Những kết đạt 80 2.3.2 Những tồn cần khắc phục 80 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT KON TUM 83 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 83 3.1.1 Định hướng mục tiêu kinh doanh Công ty thời gian tới 83 3.1.2 Một số quan điểm xây dựng giải pháp 85 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP TẤN PHÁT TRONG THỜI GIAN TỚI 86 3.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo 86 3.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 90 3.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 92 3.2.4 Xác định nội dung phương pháp đào tạo 94 3.2.5 Xác định phương tiện, tài liệu, giảng viên 98 3.2.6 Thực chương trình đào tạo 99 3.2.7 Kinh phí đào tạo 104 3.2.8 Đánh giá hiệu đào tạo 105 3.2.9 Các giải pháp bỗ trợ khác 106 KẾT LUẬN 110 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản s o) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Tấn Phát giai đoạn 2014 - 2016 45 2.2 Tình hình biến động nhân Cơng ty CP Tấn Phát 2014 – 2016 47 2.3 Tình hình nguồn nhân lực Công ty CP Tấn Phát giai đoạn 2014 – 2016 49 2.4 Cơ cấu nguồn nhân lực phân theo giới tính độ tuổi Cơng ty CP Tấn Phát giai đoạn 2014 - 2016 50 2.5 Cơ cấu nguồn nhân lực phân theo trình độ Công ty CP Tấn Phát giai đoạn 2014 - 2016 52 2.6 Bảng 2.6 cấu nguồn nhân lực phân theo chuyên môn, ngành nghề Công ty CP Tấn Phát giai đoạn 2014 – 53 2016 2.7 Bản mô tả cơng việc Trưởng phòng Hành – Tổng hợp 58 2.8 Bảng tổng kết đánh giá lực nhân viên Công ty CP Tấn Phát giai đoạn 2014 - 2016 60 2.9 Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát giai đoạn 2014 – 2016 61 2.10 Bảng 2.10 hương trình đào tạo dành cho cán quản lý 64 2.11 Chương trình đào tạo dành cho cán nhân 65 2.12 Chương trình đào tạo dành cho nhân viên kinh doanh 65 2.13 Chương trình đào tạo lực làm việc cá nhân dành cho nhân viên văn phòng 66 2.14 Phương pháp đào tạo phổ biến Công ty CP Tấn Phát giai đoạn 2014 – 2016 67 2.15 Kinh phí đào tạo Cơng ty Tấn Phát giai đoạn 2014 – 2016 69 2.16 Kết đào tạo nguồn nhân lực mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo Công ty CP Tấn Phát giai đoạn 2014 – 71 2016 2.17 Đánh giá hiệu kinh tế xã hội sau đào tạo Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum giai đoạn 2014 - 2016 78 3.1 Các tiêu dự kiến đến năm 2020 84 3.2 Bảng so sánh yêu cầu công việc thực tế làm việc nhân viên 88 3.3 Bảng tổng kết lực thiếu đối tượng cần đào tạo Công ty cổ phần Tấn Phát giai đoạn 93 2014 – 2016 3.4 Chương trình đào tạo dành cho cán quản lý 94 3.5 Chương trình đào tạo dành cho nhân viên văn phòng 95 3.6 Chương trình đào tạo dành cho nhóm hỗ trợ chăm sóc khách hàng 96 3.7 Chương trình đào tạo dành cho nhóm cơng nhân kỹ thuật 96 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số ệu b ểu đồ Tên b ểu đồ Trang 2.1 Tình hình biến động nhân Công ty giai đoạn 2014 – 2016 48 2.2 Biểu đồ 2.2: cấu lao động theo chức giai đoạn 2014 – 2016 49 2.3 Cơ cấu lao động theo giới tính giai đoạn 2014 - 2016 51 2.4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi giai đoạn 2014 - 2016 52 2.5 Đánh giá người lao động chương trình đào tạo Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum năm 2016 72 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Trong nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng cốt yếu Cùng với phát triển khoa học công nghệ, hợp tác cạnh tranh quốc tế áp lực kinh tế - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực trở thành lợi cạnh tranh chủ yếu doanh nghiệp Quá trình đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp định nhiều tới suất làm việc trung thành người lao động với tổ chức Chính xuất phát từ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho việc tăng cường khả cạnh tranh kinh doanh, doanh nghiệp phát triển bền vững quan tâm đến công tác đào tạo người Với tâm xây dựng công ty vững mạnh, không ngừng mở rộng thị phần lĩnh vực sản xuất kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh, Công ty Cổ phần Tấn Phát lấy yếu tố người làm gốc, trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, xem yêu cầu nhiệm vụ nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược tổ chức Tuy nhiên, công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty năm qua bộc lộ nhiều tồn hạn chế, doanh nghiệp đầu ngành địa phương, phận không nhỏ nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát sau đào tạo không đáp ứng nhu cầu công việc đặt Trong bối cảnh Công ty cổ phần Tấn Phát chuyển mình, bước vào giai đoạn phát triển nâng cao lực người lao động để đáp ứng tối đa nhu cầu công việc nhiệm vụ cấp thiết thời điểm Do vậy, làm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiến tới hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn giá vấn đề sau chương trình đào tạo:  Ý nghĩa thực tiễn  Thông tin  Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng  Giúp ích cho cá nhân  với Phù hợp công việc làm  Mức độ hiệu sử dụng thời gian  Tính hấp dẫn, hút  Rõ ràng, dễ hiểu Nhận xét chung anh (chị) học thêm khóa học? P ần 2: : Đán g mứ độ đáp ứng yêu ầu lự An ( ị) vu lòng đ ền ấu (X) vào trống đƣợ n ( ị) T Nộ Tự đán g ung đán Ké m T giá Kiến thức chuyên mơn Kỹ tiếp Kỹ chăm sóc khách hàng Y ếu T B Kh o âu trả lờ ủ Quản lý đán g T ốt Ké m Y T ếu B Kh T ốt giao Cảm ơn anh (chị) tham gia trả lời phiếu điều tra! Ngƣờ lập bảng ỏ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo kết sản xuất – kinh doanh công ty Cổ phần Tấn Phát Kon Tum giai đoạn 2014 – 2016 [2] Báo cáo triển khai phương hướng, kế hoạch phát triển Cơng ty Cổ phần Tấn Phát Kon Tum – Phòng tổ chức – hành [3] Business Edge (2007), Đào tạo nguồn nhân lực – Làm để khỏi ném tiền qua cửa sổ, NXB Trẻ [4] TS Nguyễn Thanh Hội (2010), Quản trị nhân lực, NXB Thống Kê [5] Lê Thị Mỹ Linh (2007), “Các phương pháp phổ biến đánh giá nhu cầu đào tạo doanh nghiệp”, Tạp chí kinh tế (Số 116 tháng 2/2007), tr 46-49 [6] Quy chế tuyển dụng, đào tạo lao động Công ty Cổ phần Tấn Phát Kon Tum [7] William J Rothwell (2011), The manager’s guide to maximizing employee potential, NXB Lao động – Xã hội [8] Nguyễn Hữu Thân(2003), Sách Quản trị nhân sự, NXB Thống kê, Hà Nội [9] PGS.TS Phạm Đức Thành, TS Mai Quốc Chánh (1998), Kinh tế lao động, NXB Giáo dục [10] TS Nguyễn Quốc Tuấn đồng tác giả: TS Đoàn Gia Dũng; ThS Đào Hữu Hòa; ThS Nguyễn Thị Loan; ThS Nguyễn Phúc Nguyên; ThS Nguyễn Thị Bích Thu (2006), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê [11] Trần Văn Tùng (2005), Đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực tài năng, NXB Thế giới, Hà Nội [12] PGS.TS Nguyễn Tiệp Xuất (2009), Giáo trình Nguồn nhân lực, Trường đại học Lao động xã hội, NXB Lao Động – Xã hội ... chất lượng nguồn nhân lực tiến tới hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum vấn đề cần giải đề tài Đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum Mụ... TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT KON TUM 39 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT KON TUM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ... kinh doanh công ty năm gần 42 2.1.6 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum 46 2.2 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG 54 2.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tấn phát kon tum , Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tấn phát kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn