Đào tạo nguồn nhân lực hành CHÍNH CÔNG cấp HUYỆN LAONGAM của TỈNH SARAVANH, nƣớc CỘNG hòa dân CHỦ NHÂN dân lào

129 25 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KEOMANIVANH CHANTHACHONE ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG CẤP HUYỆN LAONGAM CỦA TỈNH SARAVANH, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KEOMANIVANH CHANTHACHONE ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG CẤP HUYỆN LAONGAM CỦA TỈNH SARAVANH, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận vân trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả KEOMANIVANH CHANTHACHONE MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng Pháp Nghiên Cứu Bố cục luận văn Tổng quan vấn đề nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CÔNG 1.1.1 Nguồn nhân lực hành cơng 1.1.2 Đào tạo nguồn nhân lực hành cơng 1.1.3 Ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực .10 1.2 NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CÔNG 12 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 12 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực .14 1.2.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo 16 1.2.4 Xây dựng chƣơng trình đào tạo phƣơng pháp đào tạo 17 1.2.5 Xác định chi phí đào tạo 22 1.2.6 Đánh giá kết đào tạo 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CÔNG 24 1.3.1 Nhân tố bên tổ chức 24 1.3.2 Nhân tố bên 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG .29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI HUYỆN LAONGAM TỈNH SARAVANH 30 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN LAONGAM ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG 30 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 30 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 33 2.1.3 Đặc điểm xã hội 34 a, Đặc điển dân số 34 2.2 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI HUYỆN LAONGAM CỦA TỈNH SARAVANH .36 2.2.1 Thực trạng đội ngũ cơng chức hành cơng huyện Laongam 36 2.2.2 Tình hình xác định nhu cầu đào tạo năm qua .38 2.2.3 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo 41 2.2.4 Xây dựng chƣơng trình phƣơng pháp đào tạo 43 2.2.5 Kinh phí đào tạo 51 2.2.6 Đánh giá kết đào tạo 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI HUYỆN LAONGAM, TỈNH SARAVANH 57 2.3.1 Những thành công 58 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG .61 CHƢƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI HUYỆN LAONGAM, TỈNH SARAVANH 62 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 62 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển kinh tế - huyện huyện Laongam đến năm 2025 62 3.1.2 Quan điểm đào tạo nguồn nhân lực hành cơng huyện Laongam thời gian tới 65 3.1.3 Một số định hƣớng đào tạo nhân lực hành cơng huyện Laongam 65 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG TẠI HUYỆN LAONGAM, TỈNH SARAVANH 67 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo 67 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo 69 3.2.3 Xác định đối tƣợng đào tạo 71 3.2.4 Xác định chƣơng trình phƣơng pháp đào tạo 75 3.2.5 Sử dụng kinh phí đào tạo hiệu 78 3.2.6 Hoàn thiện công tác đánh giá đào tạo 80 3.2.7 Các giải pháp khác 83 3.3 KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Kiến nghị nhà nƣớc 85 3.3.2 Kiến nghị đối Ủy ban nhân dân tỉnh 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 KẾT LUẬN 88 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCC : Cán cơng chức HCC : Hành cơng ĐVT : Đơn vị tính CBCNV : Cán cơng nhân viên GDP : Tổng sản phẩm nƣớc NSNN : Ngân sách Nhà nƣớc NXB : Nhà xuất STT : Số thứ tự SL : Số lƣợng TT : Tỷ trọng CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa- Hiện đại hóa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình dân số, mật độ dân số nhóm làng, huyện Laongam năm 2016 34 2.2 Số lƣợng cơng chức hành phân bổ theo phòng ban 36 2.3 Đặc điểm cơng chức hành huyện Laongam 38 2.4 Nhu cầu đào tạo huyện từ 2014-2016 40 2.5 Khóa học dành cho cán lãnh đạo cấp cao 45 2.6 Nội dung giảng dạy đáp ứng mục tiêu khóa học 46 2.7 Nội dung khóa học ứng dụng vào thực tế quan 47 2.8 Khảo sát việc giảng viên sử dụng hoạt động học tập giúp bạn thích thú dễ tiếp thu nội dung 49 2.9 Khảo sát việc giảng viên có giải đáp thỏa đáng thắc mắc học viên 50 2.10 Khảo sát đánh giá chung bạn giảng dạy đào tạo 51 2.11 Kinh phí đào tạo công chức huyện Laongam năm 2014 - 2016 52 2.12 Khảo sát huyện tạo điều kiện cho cán viện thức tham học tập 53 2.13 Khóa học giúp bạn hệ thống hóa kiến thức quản lý nghiệp vụ chun mơn 55 2.14 Khóa học giúp bạn có thêm kiến thức, kỹ quản lý kiến thức 56 2.15 Khảo sát Khóa học giúp thay đổi nhìn nhận vấn đề quản lý chuyên môn cán viên chức 57 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Biểu đồ diện tích đất huyện Laongam 31 2.2 Bản đồ huyện Laongam 32 2.3 Biểu đồ cấu kinh tế huyện Laongam 34 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Nhân lực hành cơng yếu tố quan trọng mang tính định hành nhà nƣớc Bởi nhân lực hành cơng, trƣớc hết đội ngũ cán bộ, công chức - sản phẩm, đồng thời chủ thể hành nhà nƣớc Nguồn nhân lực hành cơng có vai trò vơ quan trọng q trình thực thi luật pháp, quản lý mặt đời sống kinh tế - huyện; tham mƣu, hoạch định, tổ chức thực tra, kiểm tra việc thực thi đƣờng lối, sách Đó đội ngũ công chức làm việc quan quản lý hành nhà nƣớc trung ƣơng địa phƣơng Do đó, nâng cao chất lƣợng nhân lực hành cơng ln mối quan tâm hàng đầu quốc gia, thời đại Việc cải cách công tác quản lý nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực nội dung cơng cải cách hành Trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - huyện Lào giai đoạn 2015-2025, nhấn mạnh xây dựng nguồn nhân lực hành cơng chất lƣợng cao nội dung quan trọng, trọng tâm với mục tiêu cụ thể đến năm 2025, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lƣợng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nƣớc xây dựng công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, động, minh bạch, hiệu Thời gian qua, tỉnh thành nƣớc thực nhiều hoạt động cải cách công tác quản lý nguồn nhân lực hành cơng Tuy nhiên, kết khiêm tốn Qua tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực Huyện năm gần đây, Tác giả nhận thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực ln giữ vai trò quan trọng trở thành công tác thƣờng xuyên đƣợc ... Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xuất phát từ thực tế đó, qua tìm hiểu quan hành huyện Laongam chọn đề tài Đào tạo nguồn nhân lực hành cơng cấp huyện Laongam tỉnh Saravanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân. .. LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CÔNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG 1.1.1 Nguồn nhân lực hành cơng 1.1.2 Đào tạo nguồn nhân lực hành cơng... luận đào tạo nhân lực hành cơng Chƣơng 2: Thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực hành cơng huyện Laongam tỉnh Saravanh Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực hành cơng huyện Laongam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực hành CHÍNH CÔNG cấp HUYỆN LAONGAM của TỈNH SARAVANH, nƣớc CỘNG hòa dân CHỦ NHÂN dân lào , Đào tạo nguồn nhân lực hành CHÍNH CÔNG cấp HUYỆN LAONGAM của TỈNH SARAVANH, nƣớc CỘNG hòa dân CHỦ NHÂN dân lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn