Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thoát nước và xử lý nước thải đà nẵng

106 34 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRỊNH MINH NHẬT ÁNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRỊNH MINH NHẬT ÁNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THANH LIÊM Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn TRỊNH MINH NHẬT ÁNH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa việc đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp 1.1.3 Thời điểm đánh giá thành tích .6 1.1.4 Đối tƣợng thực đánh giá thành tích nhân viên 1.1.5 Nguyên tắc đánh giá thành tích nhân viên 10 1.1.6 Các lỗi trình đánh giá thành tích cách giảm thiểu 11 1.1.7 Các cách để cải thiện thành tích khơng đạt yêu cầu 12 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC .12 1.2.1 Xác định mục tiêu tổ chức vai trò vị trí cần đánh giá mục tiêu 12 1.2.2 Xác định yêu cầu khách hàng (bên bên tổ chức) vị trí cần đánh giá 13 1.2.3 Liệt kê danh sách kết mà vị trí đạt đƣợc q trình thực cơng việc .14 1.2.4 Mức độ quan trọng kết 16 1.2.5 Xác định tiêu chí đo lƣờng kết 17 1.2.6 Thiết lập mục tiêu cho tiêu chí đo 18 1.2.7 Thiết lập hệ thống theo dõi 19 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 24 1.3.1 Các yếu tố mơi trƣờng bên ngồi 24 1.3.2 Các yếu tố môi trƣờng bên 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY THỐT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 26 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY THỐT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG .26 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty .26 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 26 2.1.3 Hiện trạng nguồn nhân lực 27 2.1.4 Những thành tựu công ty đạt đƣợc 30 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY 31 2.2.1 Thực trạng xác định mục tiêu tổ chức vai trò vị trí cần đánh giá mục tiêu 31 2.2.2 Thực trạng xác định yêu cầu vị trí cần đánh giá 33 2.2.3 Thực trạng thống kê kết công việc xác định tiêu chí đo lƣờng cho vị trí 35 2.2.4 Thực trạng thiết lập hệ thống theo dõi 40 CHƢƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG CƠNG TY THỐT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 42 3.1 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA CƠNG TY VÀ VAI TRÕ CỦA CÁC VỊ TRÍ CẦN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI MỤC TIÊU ĐÓ 42 3.1.1 Xác định mục tiêu công ty 43 3.1.2 Xác định vai trò vị trí 45 3.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ĐỐI VỚI VỊ TRÍ CẦN ĐÁNH GIÁ .46 3.2.1 Cơng nhân vệ sinh: có thành phần tƣơng tác 46 3.2.2 Nhân viên vận hành điện: có thành phần tƣơng tác 47 3.2.3 Nhân viên kỹ thuật mơi trƣờng – nƣớc 48 3.2.4 Nhân viên hành 50 3.3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ MÀ TỪNG VỊ TRÍ CẦN ĐẠT ĐƢỢC, TRỌNG SỐ CỦA CÁC KẾT QUẢ VÀ MỤC TIÊU CỦA CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƢỜNG 51 3.3.1 Đánh giá định kỳ .51 3.3.2 Đánh giá không thƣờng xuyên 80 3.3.3 Hệ thống tính lƣơng 80 3.4 THIẾT LẬP HỆ THỐNG THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI CHƢƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ 83 3.4.1 Các phận ngƣời cấu thành hệ thống đánh giá 83 3.4.2 Quy trình theo dõi, phản hồi, đánh giá (đảm bảo tính thích hợp, thƣờng xuyên, tức thời cụ thể) 83 3.4.3 Cải tiến sách đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo phát triển 85 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATLĐ : An toàn lao động CPSH : Chế phẩm sinh học TN&XLNT : Thoát nƣớc xử lý nƣớc thải CNVC-LĐ : Công nhân viên chức – lao động CCTD : Cơ cấu tách dòng BHLĐ : Bảo hộ lao động NS : Năng suất SPS : Trạm bơm nƣớc thải DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu ảng T n ảng Trang 2.1 Cơ cấu lao động theo tính chất công việc 29 2.2 Kết điều tra thực trạng tiêu chí đánh giá thành tích 35 2.3 Tiêu chí đánh giá cơng nhân vệ sinh 36 2.4 Tiêu chí đánh giá nhân viên vận hành điện 37 2.5 Tiêu chí đánh giá nhân viên kỹ thuật mơi trƣờng – nƣớc 38 2.6 Tiêu chí đánh giá nhân viên hành 39 2.7 Kết điều tra lỗi thƣờng gặp đánh giá thành tích 41 3.1 Bảng tiêu chí đánh giá ngày nhân viên 52 3.2 Báo cáo tổng hợp kết đánh giá, phân loại viên chức năm 2017 77 3.3 Tổng hợp danh hiệu thi đua năm 2017 79 3.4 Bảng toán tiền lƣơng nhân viên 82 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 28 2.2 Đồ thị minh họa chất lƣợng lao động Công ty 30 3.1 Mục tiêu cơng ty vai trò phận 42 3.2 Yêu cầu công nhân vệ sinh 46 3.3 Yêu cầu nhân viên vận hành điện 47 3.4 Yêu cầu nhân viên kỹ thuật MT-TN 48 3.5 Yêu cầu nhân viên hành 50 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhân lực yếu tố quan trọng doanh nghiệp Chính vậy, việc phát huy động viên nguồn nhân lực nhằm xây dựng phát triển doanh nghiệp trở thành mục tiêu chiến lƣợc mà công ty hƣớng tới, việc đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp cần thiết Công ty Thoát nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng có cố gắng để đánh giá thành tích nhân viên trình lao động Tuy nhiên, thực chất cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng nói riêng doanh nghiệp nhà nƣớc nói chung nhiều bất cập, mang tính hình thức chƣa chun sâu Vì vậy, nhằm góp phần xây dựng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên công ty, chọn đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp Mục ti u đề tài - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực cơng tác đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp - Mô tả thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thoát nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng - Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng cách bản, phù hợp mang tính ứng dụng cao Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thoát nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng 81 Cơng thức tính tiền lƣơng Tiền lƣơng = Lƣơng hệ số + Lƣơng suất + Thƣởng xếp loại Trong đó: Lƣơng hệ số = Hệ số x cơng thực tế tháng Lƣơng / ngày công chuẩn x ngày Lƣơng suất = Mức khoán NS / điểm NS chuẩn x điểm NS thực tế tháng Mức khoán NS đƣợc quy định tùy theo vị trí làm việc: Cơng nhân vệ sinh : 3,000,000 đồng Nhân viên vận hành điện : 3,000,000 đồng Nhân viên Kỹ thuật mơi trƣờng – nƣớc : 2,500,000 đồng Nhân viên hành : 2,200,000 đồng (Mức khốn suất bao gồm khoản phụ cấp ăn ca, điện thoại, xăng xe phụ cấp độc hại) Thƣởng xếp loại: A+ : thƣởng 1,200,000 đồng A : thƣởng 1,000,000 đồng B : thƣởng 700,000 đồng C : thƣởng 300,000 đồng 82 Bảng 3.4 Bảng toán tiền lương nhân viên BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG THÁNG 12/2017 Số công Tổng Hệ số nghỉ công số lƣơng lễ/ TT công phép/ chế độ Lƣơng suất Số TT HỌ VÀ TÊN Vị trí cơng việc Lƣơng hệ số Thƣởng xếp loại Mức khoán suất/ tháng Lƣơng Xếp suất loại Mức thƣởng TC LƢƠNG Nguyễn Thành Long NV Vận hành điện 3.33 22 22 4,329,000 3,000,000 2,863,636 A 1,000,000 8,192,636 Lê Ngọc Thêm NV Vận hành điện 3.33 22 22 4,329,000 3,000,000 2,884,091 A+ 1,200,000 8,413,091 Dƣơng Tấn Toàn NV KT MT-TN 2.10 22 22 2,730,000 2,500,000 2,386,364 A 1,000,000 6,116,364 Trƣơng Anh Tuấn NV KT MT-TN 2.34 22 22 3,042,000 2,500,000 2,386,364 A 1,000,000 6,428,364 Võ Trung Hiếu NV Hành 2.46 22 22 3,198,000 2,200,000 2,100,000 A 1,000,000 6,298,000 Lê Thị Kiều Oanh NV Hành 3.00 22 22 3,900,000 2,200,000 2,100,000 A 1,000,000 7,000,000 Lƣơng Thanh Việt CN Vệ sinh 1.67 22 22 2,171,000 3,000,000 2,863,636 A 1,000,000 6,034,636 Lê Văn Nam CN Vệ sinh 4.40 22 22 5,720,000 3,000,000 2,863,636 A 1,000,000 9,583,636 Nguyễn Lê Đình Thảo CN Vệ sinh 2.26 22 22 2,938,000 3,000,000 2,863,636 A 1,000,000 6,801,636 198 - 198 32,357,000 24,400,000 23,311,364 9,200,000 64,868,364 Tổng cộng 83 3.4 THIẾT LẬP HỆ THỐNG THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI CHƢƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ 3.4.1 Các ộ phận ngƣời cấu thành hệ thống đánh giá - Cá nhân tham gia lao động: Nếu nhân viên hiểu đƣợc mục tiêu tiêu chuẩn hoàn thành cơng việc, họ tự đánh giá thành tích Khi đối tƣợng nhân viên, điều động viên họ họ tham gia vào tiến trình đánh giá Vì vậy, kết nhân viên phần kết đầu tiên, kết khác đa phần kiểm chứng Hơn nữa, việc nhân viên tự đánh giá thể tính trung thực, tinh thần trách nhiệm nhƣ thái độ tích cực việc tiếp nhận phản hồi nhân viên - Quản lý trực tiếp: quản lý ngƣời biết rõ mức độ hồn thành cơng việc cấp dƣới cấp quản trị có trách nhiệm với đơn vị cần phải trực tiếp đánh giá nhân viên mình, sau nhiệm vụ đào tạo, phát triển nhân viên - Các ộ phận tƣơng tác: đồng nghiệp phận phối hợp kênh đánh giá khách quan mang lại nhiều thơng tin hữu ích, đƣợc sử dụng quản lý khơng có hội quan sát nhân viên nhƣng đồng nghiệp thực đƣợc, làm việc theo nhóm có tác động qua lại lẫn Tuy nhiên đánh giá từ nguồn khơng diễn thƣờng xun, mang tính tham khảo kiểm chứng Nếu phản hồi thật quan trọng quản lý trực tiếp cần tham gia thảo luận với phận để nắm bắt xác định vấn đề - Bộ phận nhân sự: ghi nhận tuân thủ vi phạm nội quy, quy chế cơng ty, vi phạm an tồn vệ sinh lao động để đánh giá vào bảng điểm tháng 3.4.2 Quy trình theo dõi, phản hồi, đánh giá (đảm ảo tính thích hợp, thƣờng xuy n, tức thời cụ thể) a Xác định liệu cần thu thập: 84 - Công việc đƣợc giao nhân viên hoàn thành mức độ - Các cố xảy cách xử lý nhân viên - Các nhận xét, đánh giá tính điểm quản lý trực tiếp - Các nhận xét, phản hồi từ phận khác b Thời gian đưa đánh giá, phản hồi Phản hồi ngày - Nhân viên tự xem xét công việc ngày, đồng thời đƣa ý kiến, đề xuất cần thiết - Quản lý đƣa phản hồi vào cuối ngày, mặt tích cực tiêu cực, chấn chỉnh lỗi mắc phải với nhân viên tìm phƣơng án khắc phục - Các phận khác đƣa phản hồi thu thập đƣợc, đƣa yêu cầu thay đổi, xử lý nhân viên đƣợc đánh giá - Ngƣời theo dõi kỷ luật lao động ghi nhận tuân thủ sai phạm nhân viên để tập hợp bảng chấm điểm vào cuối tháng Phản hồi tháng: Tập hợp kết ghi nhận ngày, đồng thời đƣa bảng chấm điểm suất tháng họp toàn đơn vị để làm sở đánh giá thành tích tính lƣơng, nhắc lại lỗi vi phạm thành tích bật nhân viên nhằm chấn chỉnh động viên nhân viên làm việc c Nhận lại phản hồi: Tất đối tƣợng tham gia công tác phản hồi đƣợc nhận lại báo cáo, ghi rõ điểm suất đạt đƣợc vấn đề tồn Nhân viên nhận thức đƣợc vấn đề phản hồi mình, từ có hành động phát huy thành tích đạt đƣợc, khắc phục lỗi mắc phải Trong trình nhận phản hồi, quản lý đánh giá đƣợc xu hƣớng lao động nhân viên, từ có cách quản trị hợp lý 85 d Phương án phát huy khắc phục vấn đề sau nhận phản hồi - Nếu vấn đề mang tính chủ quan chịu kiểm soát cá nhân, nhân viên ghi nhận chỉnh sửa - Nếu vấn đề liên quan nhiều phận nhân viên đề xuất hỗ trợ phối hợp phận khác - Quản lý kiểm soát chặt chẽ, phân tích ngun nhân tìm giải pháp để hạn chế tối đa đến chấm dứt vấn đề sai phạm 3.4.3 Cải tiến sách đề ạt, ổ nhiệm, đào tạo phát triển - Ngồi mục tiêu cơng việc cần phải thực hiện, nhân viên có mục tiêu, hồi bão xa nghề nghiệp Đặc biệt giai đoạn có nhiều doanh nghiệp nƣớc ngồi, tƣ nhân đầu tƣ vào lĩnh vực ngành TN&XLNT, hiển nhiên nhiều nhân viên có trình độ, sau vài năm công tác, cần đƣợc biết tƣơng lai họ công ty nhƣ nào, tiêu chuẩn thăng tiến cụ thể sao, họ cần làm để đạt đƣợc tiêu chuẩn Do vậy, cơng ty cần kết hợp mục tiêu nhân viên với lợi ích cơng ty, tạo gắn bó nhân viên với công ty, cấp lãnh đạo, quản lý cần góp sức với nhân viên việc xác định mục tiêu, định hƣớng nghề nghiệp Định kỳ sau có kết đánh giá thành tích nhân viên, cấp lãnh đạo thảo luận với nhân viên kế hoạch phát triển nghề nghiệp, nhƣ hỗ trợ đào tạo cho ngƣời nhƣ trình bày phần quy trình đánh giá Đối với nhân viên có kế hoạch phát triển nghề nghiệp, định kỳ tháng quản lý kiểm tra, thảo luận với nhân viên thực mục tiêu, vấn đề vƣớng mắc nảy sinh hƣớng giải - Đào tạo ngƣời thực đánh giá: để có đƣợc kết đánh giá 86 xác, tin cậy cần xây dựng chƣơng trình đào tạo ngƣời đánh giá Bao gồm: + Đào tạo lỗi thƣờng xun mắc phải: cơng ty phải có chƣơng trình đào tạo, hƣớng dẫn giảm thiểu lỗi đánh giá nhƣ lỗi bao dung, nghiêm khắc, cảm tính đặc biệt lỗi bình quân chủ nghĩa tồn công ty Thông qua việc đào tạo ngƣời đánh giá nhận đƣợc cách thức gợi ý làm để tránh + Đào tạo kỹ giải vấn đề: Quá trình đánh giá yêu cầu ngƣời đánh giá vừa ngƣời giám sát vừa phải có hỗ trợ kịp thời cho nhân viên Giữa ngƣời đánh giá nhân viên có quan điểm khác trình thiết lập mục tiêu nên cần thảo luận đến kết cuối ngƣời đánh giá phải sáng suốt việc giải mâu thuẫn + Đào tạo kỹ vấn đánh giá: bao gồm việc đào tạo kỹ ghi chép vấn, khuyến khích nhân viên nói, đặt câu hỏi, lắng nghe, định vấn đề, … nhằm giúp cho ngƣời thực đánh giá thực thảo luận đánh giá cách hữu hiệu nhất, tránh lỗi thƣờng gặp phải thực vấn đánh giá + Đào tạo phƣơng pháp đánh giá triển khai sử dụng biểu mẫu đánh giá để ngƣời đánh giá thực tốt cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 87 KẾT LUẬN Đầu tƣ vào nguồn nhân lực mang tính chiến lƣợc lâu dài, ảnh hƣởng lớn đến tồn phát triển doanh nghiệp Đánh giá thành tích nhân viên vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm bối cảnh nguồn nhân lực trở thành nguồn lực cốt lõi Cơng ty Thốt nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng theo phải coi trọng vấn đề nguồn nhân lực thơng qua cơng tác đánh giá thành tích nhân viên để có sở phân loại, đào tạo phát triển nhân viên phù hợp với mục tiêu phát triển doanh nghiệp thời kỳ mới, phát huy hiệu công việc công ty, đồng thời tạo động lực gắn bó nhân viên với doanh nghiệp Với giới hạn đề tài, tác giả hệ thống hoá lý thuyết liên quan đến đánh giá thành tích nhân viên theo xu hƣớng mới; phân tích số yếu tố ảnh hƣởng thực trạng cụ thể cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng, tìm tồn hệ thống, từ đề xuất giải pháp thực cơng tác đánh giá thành tích nhân viên cách khoa học, phù hợp Trong trình nghiên cứu, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp giúp tác giả hồn thiện cơng tác nghiên cứu Tác giả xin chân thành cám ơn quý thầy cô Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, đặc biệt thầy PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm tận tình dẫn cho tác giả suốt thời gian nghiên cứu, hoàn thành luận văn này; cám ơn lãnh đạo đồng nghiệp Cơng ty Thốt nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng giúp đỡ trình nghiên cứu học tập, tìm hiểu số liệu hoạt động công ty; xin cám ơn gia đình bạn bè ln động viên giúp đỡ tác giả vật chất, tinh thần suốt trình học tập TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Bộ sách cẩm nang kinh doanh Harvard (2006), Quản lý hiệu suất làm việc nhân viên, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [2] Cơng ty Thốt nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng (2017), Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, 2017 [3] Cơng ty Thốt nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng (2017), Bảng phân công nhiệm vụ phận, quy chế lương, quy chế thi đua khen thưởng [4] Cơng ty Thốt nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng (2013), Quy trình quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải trạm bơm [5] Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [6] Vũ Đình Quyền (2007), Nghiệp vụ cơng tác giám đốc, NXB lao động, Hà Nội [7] Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Lao Động - Xã hội TP Hồ Chí Minh [8] Nguyễn Quốc Tuấn, Đoàn Gia Dũng, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê Tiếng Anh [9] Jack Zigon (2002), How to Measure Employee Performance – The Performance Management Series, Third Edition [10] Noe - Fundamentals of Human Resource Management - 7th Edition c2018 [11] Robert Gass (2015), Managing Performance Survey – Tools For Transformation (stproject.org) PHỤ LỤC Mẫu 03-NĐ56 PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2017 - Họ tên: - Chức danh nghề nghiệp: - Đơn vị công tác: - Hạng chức danh nghề nghiệp: Bậc: Hệ số lƣơng: I TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƢỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC, NGƢỜI LAO ĐỘNG Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng ký kết: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp việc thực quy tắc ứng xử viên chức: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Việc thực nghĩa vụ khác viên chức (trong nêu rõ thực Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị 05-CT/TW thành phố an): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ KHƠNG PHẢI LÀ ĐẢNG VIÊN Ngồi nội dung đánh giá nêu trên, viên chức quản lý đƣợc đánh giá nội dung sau đây: Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành tổ chức thực nhiệm vụ: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kết hoạt động đơn vị đƣợc giao quản lý, phụ trách: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… III TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Đánh giá ƣu điểm, nhƣợc điểm: a) Ƣu điểm: ………………………………………………………………………………… b) Nhƣợc điểm: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Phân loại đánh giá: (Phân loại đánh giá theo mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hồn thành nhiệm vụ; Khơng hồn thành nhiệm vụ) Ngày tháng năm 2017 Vi n chức tự đánh giá (Ký, ghi rõ họ tên) IV Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC, NGƢỜI LAO ĐỘNG Ý kiến tập thể đơn vị nơi viên chức công tác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nhận xét lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức (Phân loại đánh giá theo mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Khơng hồn thành nhiệm vụ): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 2017 Trƣởng phòng/Trƣởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) V KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN Nhận xét ƣu, nhƣợc điểm: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao: Kết đánh giá, phân loại viên chức: Ngày tháng năm 2017 GIÁM ĐỐC CƠNG TY (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) KHẢO SÁT VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ - Phản hồi 3600 giúp lãnh đạo thành viên tổ chức đánh giá hiệu quy trình lập kế hoạch, triển khai quản lý hiệu công việc - Công cụ giúp tổ chức xác định giới hạn nguồn lực nhu cầu để cải tiến quy trình nhằm tạo kết quản lý hiệu công việc Đồng thời công cụ phản hồi 3600 cung cấp phản hồi trực tiếp cho nhà quản lý cách cải thiện việc quản lý - Cách thức thực hiện: + Sử dụng định dạng bảng khảo sát (có thể khảo sát thực tế bên khảo sát trực tuyến), phản hồi phải đƣợc ẩn danh để thành viên tổ chức cảm thấy thoải mái trung thực đƣa ý kiến + Có hai phần để điều tra: Phần I, nhân viên tổ chức đánh giá hiệu quy trình hệ thống việc tạo suất làm việc cao; Phần II, nhân viên đƣa phản hồi trực tiếp cho ngƣời quản lý điểm mạnh nhu cầu cá nhân để phát triển việc quản lý hiệu công việc - Dƣới mẫu khảo sát cho nhân viên tổ chức, tƣơng tự nhƣ thực đƣợc khảo sát riêng cho nhà quản lý Kết khảo sát giúp nhà quản lý so sánh cách nhìn nhận họ với cách nhìn nhận ngƣời mà họ quản lý Khảo sát sử dụng thang đo từ đến 5, với “Không bao giờ” “gần nhƣ luôn” - Tác giả sử dụng bảng khảo sát trƣớc thực xây dựng hệ thống đánh giá thành tích mới, để nhận lại kết phản hồi hệ thống đánh giá thành tích - Bảng khảo sát đƣợc sử dụng định kỳ để kiểm tra tính phù hợp hệ thống đánh giá thành tích sử dụng Nếu kết nhân viên chƣa hài lòng, hệ thống đánh giá cần đƣợc nghiên cứu thay đổi, chỉnh sửa cho phù hợp - BẢNG KHẢO SÁT - QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC Đánh chéo vào ô số thể ý kiến bạn (1: Không → 5: Luôn luôn) PHẦN – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA TỔ CHỨC STT Nội dung khảo sát Không ao → Luôn 1 Tất nhân viên có mục tiêu SMART để xác định cơng việc (Strategic, Measurable, Ambitious, Realistic, and Time-bound) Nhân viên biết xác chịu trách nhiệm Cơng ty cá nhân nhân viên có kế hoạch làm việc hữu ích Việc tập trung thời gian, lƣợng nguồn lực để có đƣợc kết tối ƣu quan trọng công ty nhằm đạt thành công sứ mệnh đặt Công ty sử dụng phép đo lƣờng hiệu để cải thiện hiệu công việc Cơng ty sử dụng quy trình hiệu để đánh giá tiến tƣơng ứng với mục tiêu nêu Nhân viên công ty đƣa cam kết hồn thành cơng việc khuôn khổ thời gian quy định Công ty đạt đƣợc mục tiêu đề Nhân viên công ty thƣờng xuyên cung cấp cho phản hồi hữu ích, liên quan đến hiệu công việc 10 Nhân viên cởi mở thành thật với nhau, giải trực tiếp vấn đề quan tâm chung bất đồng công việc 11 Sự đổi đƣợc công ty khuyến khích, khen thƣởng Nhân viên đƣợc trang bị thông tin công cụ cần 12 13 thiết để làm tốt công việc nhân viên xuất sắc Hệ thống tính lƣơng lợi ích cơng ty có tính cạnh 14 15 16 17 tranh cao, giữ chân đƣợc nhân viên giỏi Nhân viên đƣợc đào tạo, huấn luyện để nâng cao lực trình độ Nhân viên nhận đƣợc hội, điều kiện tốt để phát triển nghiệp Cơng việc công ty thực hiệu Những yêu cầu quan trọng để cải tiến hiệu 18 công việc công ty PHẦN – PHẢN HỒI VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ T n ngƣời quản lý: Không ao STT Nội dung khảo sát → Luôn Nói chung, ngƣời quản lý đảm bảo quy trình hiệu để quản lý nhân viên công ty Trong công ty, ngƣời quản lý mang lại lƣợng tích cực nhiệt tình q trình làm việc Nhân viên nhận đƣợc hỗ trợ cần thiết từ ngƣời quản lý Các kết đánh giá từ ngƣời quản lý có ích cho cơng việc nhân viên Nhân viên tìm thấy tƣơng tác hữu ích chia sẻ 10 11 12 13 14 mối quan tâm với quản lý Nhân viên nhận đƣợc từ ngƣời quản lý đánh giá cao nhiều phê bình Thơng qua ngƣời quản lý, nhân viên thực biết đứng đâu Ngƣời quản lý tin cậy đƣợc việc thực cam kết Ngƣời quản lý giúp nhân viên chịu trách nhiệm cam kết họ Ngƣời quản lý chủ động, trực tiếp đối mặt kịp thời với vấn đề hiệu công việc Ngƣời quản lý truyền cảm hứng khuyến khích nhân viên liên tục cải thiện hiệu công việc Ngƣời quản lý cởi mở, thẳng thắn sử dụng phản hồi để cải tiến công việc Thế mạnh ngƣời quản lý việc quản lý hiệu công việc công ty? Yêu cầu lớn ngƣời quản lý để cải tiến việc quản lý hiệu công việc? ... lý luận thực công tác đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp - Mô tả thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng - Xây dựng hệ thống đánh giá. .. ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY THOÁT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG 26 2.1 KHÁI QT VỀ CƠNG TY THỐT NƢỚC VÀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ĐÀ NẴNG .26 2.1.1 Giới thiệu chung Công. .. lý luận cơng tác đánh giá thành tích nhân viên tổ chức Chƣơng 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Thốt nƣớc Xử lý nƣớc thải Đà Nẵng Chƣơng 3: Xây dựng hệ thống đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thoát nước và xử lý nước thải đà nẵng , Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty thoát nước và xử lý nước thải đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn