Đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử việt nam

119 65 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH HIỀN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH HIỀN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng ẫn ho họ : PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Đà Nẵng - Năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .3 Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 1.1 SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC 1.1.1 Khái niệm hài lòng nhân viên .9 1.1.2 Ý nghĩa việc mang lại hài lòng cho nhân viên 1.1.3 Tầm quan trọng việc đo lƣờng, đánh giá hài lòng nhân viên cơng tác quản trị .9 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT ĐƢỢC VẬN DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 10 1.2.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu Abraham Maslow (1943) .10 1.2.2 Thuyết nhu cầu ERG Clayton P.Alderfer (1969) 10 1.2.3 Lý thuyết hai nhân tố Herzberg 11 1.2.4 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom 12 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 14 1.3.1 Nghiên cứu Smith, Kendall Hulin (1969) Chỉ số mô tả công việc (JDI) 14 1.3.2 Nghiên cứu Richard Hackman Greg Oldham (1975) Mơ hình đặc điểm công việc (Job Diagnostic Survey - JDS) 16 1.3.3 Nghiên cứu Weiss, Dawis, England Lofquist (1967) Tiêu chí đo lƣờng thỏa mãn Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 17 1.3.4 Nghiên cứu Spector (1997) Đo lƣờng hài lòng tổng thể Job in General scale (JIG) .18 1.3.5 Nghiên cứu Trần Kim Dung (2005) .18 CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỊA BÀN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 21 2.1 GIỚI THIỆU ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .21 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 21 2.1.2 Cơ cấu tổ chức đặc điểm nhân công ty .22 2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty 22 2.1.4 Thực trạng sách nhân Cơng ty 24 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 25 2.2.1 Phát biểu khái niệm 26 2.2.2 Đề xuất mơ hình giả thiết nghiên cứu 31 2.2.3 Thiết kế thang đo 33 2.2.4 Xây dựng bảng câu hỏi .38 2.2.5 Xây dựng phƣơng án thu thập liệu 39 2.2.6 Kiểm định thang đo hệ số Cronbach’s Alpha .40 2.2.7 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .40 2.2.8 Xây dựng mơ hình hồi quy 41 2.2.9 Kiểm định nhân tố đặc điểm cá nhân 41 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 42 3.1 MÔ TẢ DỮ LIỆU THU THẬP 42 3.2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO .43 3.2.1 Kiểm định sƣ tin cậy hệ số Cronbach’s Alpha 43 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .48 3.3 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 54 3.3.1 Phân tích tƣơng quan biến mơ hình 54 3.3.2 Mối liên hệ biến mơ hình 55 3.3.3 Tóm tắt kết phân tích hồi qui 57 3.4.1 Kiểm định khác biệt “giới tính” đến hài lòng nhân viên 59 3.4.2 Kiểm định tác động khác “tuổi” đến mức độ cộng tác 60 3.4.3 Kiểm định tác động khác “Chức vụ” đến mức độ cộng tác 60 3.5 THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 62 3.5.1 Mức độ hài lòng chung nhân viên 62 3.5.2 Mức độ hài lòng theo nhân tố nhân viên 63 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 67 4.1 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỂ THAO ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 67 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 68 4.2.1 Đào tạo thăng tiến .68 4.2.2 Tiền lƣơng 69 4.2.3 Bản chất công việc 70 4.2.4 Lãnh đạo 72 KẾT LUẬN 73 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu trình độ học vấn nhân viên từ năm 2012-2016 23 2.2 Cơ cấu độ tuổi nhân viên từ năm 2012-2016 23 2.3 Thang đo sơ hài lòng nhân viên Cơng ty cổ phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam, chi nhánh Đà 34 Nẵng 2.4 Thang đo hiệu chỉnh 37 3.1 Thống kê đặc điểm cá nhân nhân viên năm 2016 Công ty cố phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam, chi 42 nhánh Đà Nẵng 3.2 Kết đánh giá thang đo Cronbach Alpha 44 3.3 Kết đánh giá lại độ tin cậy thang đo lãnh đạo 47 3.4 Hệ số Cronbach alpha nhân tố phụ thuộc 48 3.5 Kết phân tích nhân tố EFA lần 49 3.6 Kết phân tích nhân tố EFA lần 51 3.7 Kết kiểm tra độ tin cậy 53 3.8 KMO Barlet Test 53 3.9 Kết kiểm định hệ số tƣơng quan 54 3.10 Bảng tóm tắt hệ số hồi quy 56 3.11 Kết kiểm định giả thuyết mơ hình 57 3.12 Kết Independent t-test thống kê nhóm theo “giới tính” 59 3.13 Kết kiểm định Independent t-test so sánh mức độ hài lòng theo giới tính 59 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.14 Kết One way anova so sánh mức độ cộng tác theo “tuổi” 60 3.15 Kết Independent t-test thống kê nhóm theo “chức vụ” 60 3.16 Kết kiểm định Independent t-test so sánh mức độ hài lòng theo chức vụ 61 3.17 Kết thống kê mức độ hài lòng chung 62 3.18 Kết thống kê mức độ hài lòng theo nhân tố 63 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Chỉ số mô tả công việc Smith, Kendall & Hulin 16 1.2 Mơ hình AJDI PGS.TS Trần Kim Dung 19 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 22 2.2 Khung logic tiến trình nghiên cứu 25 2.3 Mơ hình đề xuất nghiên cứu 32 MỞ ĐẦU Tính ấp thiết ủ đề tài Nhân lực yếu tố quan trọng cho thành công tổ chức Việc đo lƣờng hài lòng nhân viên nhằm xác định yếu tố tác động nhiều đến hài lòng nhân viên; giúp cơng ty hiểu rõ mức độ thoả mãn nhân viên Từ đó, có định xác để cải thiện mơi trƣờng làm việc, dùng ngƣời việc, khai thác nguồn lực ngƣời cơng ty mang lại hài lòng cao cho nhân viên Theo khảo sát nay, việc đánh giá hài lòng nhân viên chƣa đƣợc thực cách thƣờng xuyên phổ biến, khi, đất nƣớc thời kì hội nhập mở nhiều hội việc làm cho ngƣời lao động, việc mang hài lòng cho nhân viên trở nên cấp thiết hết mục đích quan trọng giữ chân nhân viên Ngồi ra, nguồn nhân lực vai trò quan trọng tạo nên cạnh tranh công ty, việc đánh giá hài lòng nhân viên mang lại lợi ích gia tăng mức độ trung thành nhân viên công ty Lý lựa chọn Công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng theo thống kê từ năm 2012 đến năm 2014 số lƣợng nhân viên tăng dần theo năm, nhiên đến năm 2015 năm 2016 số lƣợng nhân viên lại giảm, nguyên nhân khiến cho năm gần số lƣợng nhân viên lại giảm? Chính vấn đề nhƣ nên việc nghiên cứu hài lòng nhân viên cần thiết, để đề xuất giải pháp giữ chân ngƣời lao động, tăng suất lao động cho nhân viên – điều quan trọng đặc biệt Công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng, công ty trẻ đà phát triển khẳng định chỗ đứng thị trƣờng TL2 Nhan duoc thuong tu hieu qua CV Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 20 7.8 7.8 7.8 127 49.6 49.6 57.4 Dong y 92 35.9 35.9 93.4 Rat dong y 17 6.6 6.6 100.0 256 100.0 100.0 Trung lap Valid Total TL3 Luong thuong cong bang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 2.0 2.0 2.0 147 57.4 57.4 59.4 Dong y 78 30.5 30.5 89.8 Rat dong y 26 10.2 10.2 100.0 256 100.0 100.0 Trung lap Valid Total TL4 Thu nhap dap ung cuoc song Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y Valid 1.6 1.6 1.6 Trung lap 120 46.9 46.9 48.4 Dong y 105 41.0 41.0 89.5 27 10.5 10.5 100.0 256 100.0 100.0 Rat dong y Total TL5 Cac khoan phu cap hop ly Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y 10 3.9 3.9 3.9 127 49.6 49.6 53.5 Dong y 98 38.3 38.3 91.8 Rat dong y 21 8.2 8.2 100.0 256 100.0 100.0 Trung lap Valid Total THANG ĐO HÀI LÒNG CHUNG HL1 Hai long lam viec tai cong ty Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 20 7.8 7.8 7.8 Khong y kien 127 49.6 49.6 57.4 Dong y 92 35.9 35.9 93.4 Rat dong y 17 6.6 6.6 100.0 256 100.0 100.0 Total HL2 Gioi thieu moi nguoi den lam viec Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 2.0 2.0 2.0 Khong y kien 147 57.4 57.4 59.4 Dong y 78 30.5 30.5 89.8 Rat dong y 26 10.2 10.2 100.0 256 100.0 100.0 Total HL3 Muon gan bo lau dai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Khong dong y Valid 1.6 1.6 1.6 Khong y kien 120 46.9 46.9 48.4 Dong y 105 41.0 41.0 89.5 27 10.5 10.5 100.0 256 100.0 100.0 Rat dong y Total DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [2] Trần Kim Dung (2003), Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty du lịch địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ kinh tế Trƣờng Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh [3] Lê Thế Giới (2007), Quản trị học, NXB Thống kê [4] Lê Thế Giới (2007), Nghiên cứu Marketing, NXB Thống kê [5] Lê Văn Huy, Bài giảng Hướng dẫn SPSS nghiên cứu Marketing [6] Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Lãn, TS Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Loan (2010), Giáo trình Quản trị học, Trung tâm đào tạo thƣờng xuyên, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [7] Adam, J.S (1963), Equity Theory [8] Adam, J.S (1965), “Injustice in Social Exchange,” in Advances in Experimental Social Psychology, 2d ed., L.Berkowitz (new york: Academic Press, 1965) [9] Alderfer C (1963), ERG Theory: Existence, Relatedness, Growth http://www.valuebasedmanagement.net/methods_alderfer_erg_theory.html [10] Efere, P (2005), Motivation and job Satisfaction, Trans-Atlantic College, London http://facilitypstrial.com/bsup-motivation-and-jobsatisfaction.pdf [11] Harold Koontz, Cyril O’Donnell & Heinz Weihrich (1992), Essentials Of Management [12] Hackman, Oldham, Janson, Purdy (1975), A new strategy for job Enrichment [13] Herberg (1959), Two factor theory: Motivation factors, Hygienen factors;http://www.valuebasedmanagement.net/methods_herberg_two _factor_theory.html [14] Judge, Hulin & Dalal (2009), Job Satisfaction and Job Affect.http://www.timothy-judge.com [15] Mc.Clelland, D (1988), Theory of needs: Achievement, Affiliation, Power.http://www.netmba.com/mgmt/ob/motivation/mccleland [16] Maslow (1943), Maslow’s Hierarchi of needs Theory [17] Smith, P.c, Kendall, L.M and Hulin, C.L.(1969), The Measurement of Satisfaction in Word and Retirement, Rand McNally, Chicago, IL, USA [18] Vroom,V.H.(1964), Expectancy Theory: motivation and management.http://www.valuebasedmanagement.net/methods_vroom_ expectancy_theory.html [19] Vroom, V.H.(1964), Work and Motivation, New York: John Wiley & Son, Inc [20] Weiss, D.J., Dawis, R.V., England, G.W., &Lofquist, L.H.(1967) Manual for the minnesotaSatisfactionQuestionnaire: “Minnesota studies in vocational rehabilitation: XXII” Minneapolis: Industrial Relations Center, University of Minnesota ... hiểu hài lòng nhân viên Công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng 9 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 1.1 SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN... Mụ tiêu nghiên ứu ủ đề tài Đánh giá hài lòng nhân viên cơng ty đƣa nhân tố có ảnh hƣởng nhiều đến hài lòng nhân viên Công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng, đƣa... 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 2.1.3 Đặ điểm nguồn nhân lự Công ty Công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam công ty tiên phong thể thao điện tử, bên cạnh Cơng ty kinh doanh sản phẩm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử việt nam , Đánh giá sự hài lòng của nhân viên tại công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn