Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

134 48 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THANH THÚY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THANH THÚY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Nƣ ƣ n n o ọ TS NINH THỊ THU THỦY Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Thúy MỤC LỤC MỞĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kết cấu Luận văn 10 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 11 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 11 1.1.1 Cơ cấu kinh tế 11 1.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế 14 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 18 1.2.1 Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành 18 1.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành 20 1.2.3 Chuyển dịch cấu yếu tố đầu vào 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 24 1.3.1 Nhóm nhân tố khách quan 24 1.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 29 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA HUYỆN HÒA VANG 29 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 2.1.2 Điều kiện kinh tế 34 2.1.3 Điều kiện xã hội 34 2.2 THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN HÒA VANG TRONG THỜI GIAN QUA 40 2.2.1 Thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế huyện Hòa Vang 40 2.2.2 Thực trạng chuyển dịch cấu nội ngành 41 2.2.3 Thực trạng chuyển dịch cấu vốn đầu tƣ 61 2.2.4 Thực trạng chuyển dịch cấu lao động 62 2.2.5 Thực trạng chuyển dịch cấu sử dụng đất 65 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN HÒA VANG 66 2.3.1 Những thành công 66 2.3.2 Những hạn chế 68 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG …………………………………………………………….73 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 73 3.1.1 Quan điểm Đảng chuyển dịch CCKT nông thôn 73 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế huyện Hòa Vang 74 3.1.3 Định hƣớng chuyển dịch cấu kinh tế huyện Hòa Vang .75 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN HÒA VANG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 76 3.2.1.Hoàn thiện công tác quy hoạch địa bàn huyện .76 3.2.2 Chuyển dịch cấu vốn đầu tƣ thu hút vốn đầu tƣ 79 3.2.3 Chuyển dịch cấu lao động nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 81 3.2.4 Chuyển dịch cấu sử dụng đất 85 3.2.5 Đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế 90 3.2.6 Một số giải pháp khác 93 3.3 MỘT SỐ KIÊN NGHỊ 97 3.3.1 Kiến nghị nhà nƣớc 97 3.3.2 Kiến nghị thành phố Đà Nẵng 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG 99 KẾTLUẬN 100 PHỤLỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CÁC KÝ HIỆU GDP : Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) D : độ lệch tỷ trọng K : Tỷ lệ chuyển dịch cấu kinh tế TFP : Năng suất nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity)  : Tỷ trọng  : góc hợp véc tơ cấu kinh tế thời kỳ CÁC CHỮ VIẾT TẮT: CCKT : Cơ cấu kinh tế CDCCKT : Chuyển dịch cấu kinh tế CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa DN : Doanh nghiệp HTX : Hợp tác xã KHKT : Khoa học kỹ thuật GTSX : Giá trị sản xuất NXB : Nhà xuất KTTĐ : Kinh tế trọng điểm DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu Tên Trang 2.1 Dân số Mật độ dân số huyện Hòa Vang giai đoạn từ 2011-2015 37 2.2 Hệ số góc chuyển dịch cấu kinh tế huyện Hòa Vang 41 2.3 Cơ cấu GTSX ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 42 2.4 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản 43 2.5 Cơ cấu diện tích sản lƣợng trồng hàng năm huyện Hòa Vang năm 2005 năm 2015 45 2.6 Số lƣợng gia súc, gia cầm Hòa Vang giai đoạn 20102015 48 2.7 Hiện trạng đất lâm nghiệp phân theo địa phƣơng năm 2013 49 2.8 Tình hình biến động tài nguyên rừng qua năm 51 2.9 Cơ cấu rừng phân theo chức năm 2015 Hòa Vang 52 2.10 Diện tích trồng rừng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 53 2.11 Tình hình khai thác rừng trồng Đà Nẵng 54 2.12 Giá trị sản xuất cấu GTSX ngành thủy sản 55 2.13 Cơ cấu GTSX ngành công nghiệp TTCN, xây dựng 56 2.14 Hệ số góc chuyển dịch cấu nội ngành cơng nghiệp huyện Hòa Vang 56 2.15 Giá trị GTSX nội ngành công nghiệp – TTCN 57 2.16 Cơ cấu GTSX sở sản xuất CN-TCN theo thành phần kinh tế huyện Hòa Vang 59 Số ệu Tên Trang 2.17 Cơ cấu GTSX ngành thƣơng mại, dịch vụ huyện Hòa Vang 60 2.18 Cơ cấu tổn mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ xã hội theo thành phần kinh tế huyện Hòa Vang 61 2.19 Lực lƣợng lao động địa bàn huyện phân theo ngành kinh tế 62 2.20 Lực lƣợng lao động huyện phân theo trình độ chun mơn 63 2.21 Thay đổi giá trị sản xuất bình qn đầu ngƣời Hòa Vang giai đoạn 2012 – 2015 64 2.22 Tình hình biến động cấu sử dụng đất huyện Hòa Vang 65 DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ Số ệu ìn vẽ Tên ìn vẽ Trang 2.1 Hình Ranh giới hành huyện Hòa Vang 29 2.2 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế huyện Hòa Vang giai đoạn 2010-2015 34 2.3 Thu nhập bình qn đầu ngƣời huyện Hòa Vang giai đoạn 2011-2015 35 2.4 Cơ cấu kinh tế huyện Hòa Vang năm 2015 35 2.5 Mật độ dân số huyện Hòa Vang năm 2015 38 2.6 Cơ cấu kinh tế huyện Hòa Vang theo ngành thời kỳ 2005-2015 40 2.7 Cơ cấu GTSX nội ngành nông nghiệp huyện Hòa Vang giai đoạn 2010-2015 44 2.8 Cơ cấu GTSX nội ngành công nghiệp TTCN 58 ... CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1 Cơ ấu kinh tế a Khái niệm cấu kinh tế Cơ cấu kinh tế đƣợc hiểu tổng thể phận hợp thành kinh tế mối quan... CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 29 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA HUYỆN HÒA VANG 29 2.1.1... điểm, mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế huyện Hòa Vang 74 3.1.3 Định hƣớng chuyển dịch cấu kinh tế huyện Hòa Vang .75 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HUYỆN HÒA VANG TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện hòa vang, thành phố đà nẵng , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn