Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

121 38 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ XUÂN BAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ XUÂN BAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đường Nguyễn Hưng Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngơ Xuân Ban MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN TRÊN BCTC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 13 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BCTC VÀ TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN TRÊN BCTC 13 1.1.1 Khái quát chung BCTC .13 1.1.2 Khái quát chung tính minh bạch thơng tin BCTC .13 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT NỀN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BCTC 17 1.2.1 Lý thuyết đại diện 17 1.2.2 Lý thuyết tín hiệu .18 1.2.3 Lý thuyết thơng tin hữu ích 19 1.2.4 Lý thuyết thông tin bất cân xứng .20 1.2.5 Lý thuyết chi phí trị 20 1.3 TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BCTC 21 1.3.1 Chỉ số minh bạch thơng tin tài DNNY TTCK Việt Nam 21 1.3.2 1.3.3 Chỉ số T&D Standard & Poor’s 22 Chỉ số GTI Singapore 23 1.3.4 Đo lường công bố minh bạch thông tin theo nguyên tắc Quản trị công ty Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) 24 1.3.5 1.4 Chỉ số IDTRS TTCK Đài Loan 25 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN TRÊN BCTC 26 1.4.1 Nhóm nhân tố đặc điểm tài 26 1.4.2 Nhóm nhân tố đặc điểm quản trị công ty 30 1.4.3 Đánh giá chung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin BCTC 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM 35 2.1.1 Tổng quan ngành hàng tiêu dùng 35 2.1.2 Tình hình tài kết hoạt động ngành hàng tiêu dùng 2.2 36 CÁC GIẢ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 38 2.2.1 Các giả thuyết nghiên cứu 38 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 47 2.2.3 Đo lường biến 48 2.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 61 2.4 PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH 62 2.4.1 Lựa chọn mơ hình 62 2.4.2 Kiểm định khuyết tật mơ hình 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HÀM Ý ĐỀ XUẤT TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 67 3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 67 3.1.1 Thốngtiêu chí phản ánh mức độ minh bạch thơng tin BCTC 67 3.1.2 Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu .74 3.1.3 Mối quan hệ tương quan biến mơ hình 77 3.1.4 Ứớc lượng mơ hình kiểm định giả thuyết .79 3.2 CÁC HÀM Ý VÀ ĐỀ XUẤT TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .86 3.2.1 Một số hàm ý rút từ kết nghiên cứu 86 3.2.2 Một số đề xuất nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin BCTC DNNY ngành hàng tiêu dùng 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CH Ữ VIẾT TẮT BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCTC Báo cáo tài BIG Bốn cơng ty kiểm tốn hàng đầu giới gồm: KPMG, PWC (Pricewaterhouse Coopers), E&Y (Ernst & Young), Deloitte BTC Bộ Tài DNNY Doanh nghiệp niêm yết HĐQT Hội đồng quản trị KQKD Kết kinh doanh KTV Kiểm toán viên Non Big Các cơng ty kiểm tốn khơng thuộc nhóm big OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế TTCK TTCK UBCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Tên bảng Trang Khả hoạt ngành Khả toán ngành Hiệu quản lý ngành Bảng phân nhóm doanh nghiệp kiểm tốn Điểm mức độ trung thực thơng tin BCTC Thống kê nhóm doanh nghiệp kiểm tốn loại ý kiến KTV BCTC giai đoạn 2013-2016 Thống kê thời hạn nộp BCTC giai đoạn 2013-2016 36 37 37 54 56 69 Thống kê chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước sau kiểm toán năm giai đoạn 2013 - 2016 Thống kê thuận tiện BCTC DNNY giai đoạn 2013 - 2016 Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình giá trị VIF Kết hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến mức độ minh bạch thông tin Kết hồi quy mơ hình REM 71 70 72 74 78 79 81 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trải qua 17 năm hoạt động TTCK phương thức khơi thơng dòng vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, giúp thúc đẩy việc tích lũy tập trung vốn để đáp ứng nhu cầu xây dựng sở vật chất kỹ thuật kinh tế Nếu dựa vào nguồn vốn thân đơn vị qua đường vay truyền thống khơng đáp ứng thời gian lượng vốn Giá trị cổ phiếu công ty tỷ lệ thuận với lợi nhuận mà công ty đạt Chỉ số chung thị trường chứng khoán phản ánh mức tăng trưởng kinh tế quốc gia thời gian ngắn, trung dài hạn Trong tất hoạt động nói chung TTCK, thơng tin ln yếu tố thiếu thực hoạt động đầu tư Thơng tin phản ánh báo cáo tài (BCTC) có ý nghĩa quan trọng định nhà đầu tư Trong cơng bố thơng tin tính minh bạch xem cốt lõi có ảnh hưởng định đến định nhà đầu tư Trên TTCK Việt Nam, nhiều vụ việc có liên quan đến minh bạch thông tin BCTC doanh nghiệp phát Công ty CP Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF), Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC) Điểm chung doanh nghiệp không minh bạch thơng tin tài chính, cơng bố thơng tin sai thật, đến bị phát thông tin xấu bị cơng bố thị trường giá cổ phiếu đồng loạt giảm, khiến cho nhà đầu tư bị thiệt hại Ngành hàng tiêu dùng ngành đóng vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam Các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đáp ứng nhu cầu thiết yếu người tiêu dùng với nhiều chủng loại khác từ hàng bình dân đến mặt hàng xa xỉ bia, xe hơi,…Ngành hàng tiêu dùng có đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm nước xuất khẩu, tính cạnh tranh cao, đặc biệt sức ép từ doanh nghiệp bán lẻ nước thị trường Việt Nam ngày lớn Hiện tại, cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết ngành hàng tiêu dùng có sức thu hút lớn nhà đầu tư, chẳng hạn Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM), Tổng công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Sài Gòn (SAB)… Nghiên cứu nhằm đánh giá tính minh bạch thơng tin BCTC DNNY ngành đặc thù ngành hàng tiêu dùng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch chủ đề quan trọng hữu ích chưa có nhà nghiên cứu Việt Nam thực Việc nghiên cứu vấn đề góp phần giúp nhà đầu tư đưa định phù hợp đầu tư vào doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng, giúp cho TTCK Việt Nam nói chung ngành hàng tiêu dùng nói riêng hoạt động bền vững hiệu u cầu cần thiết Chính vậy, tác giả chọn đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng nhân tố thuộc đặc điểm doanh nghiệp đến tính minh bạch thơng tin BCTC doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết TTCK Việt Nam Căn vào kết nghiên cứu để đề xuất số gợi ý phục vụ cho việc ban hành sách cần thiết nhằm tăng cường tính minh bạch thơng tin BCTC doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết TTCK Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thơng tin BCTC doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết TTCK Việt Nam [19] Claessens (2000), The separation of ownership and control in East Asian corporations Journal of Financial Economics 58, P.81-112 [20] Eugene F Fama , and Michael C Jensen (1983), Separation of Ownership and Control, The Journal of Law and Economics 26, no : p 301-325 Web site: http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/467037 [21] George A Akerlof (1970), The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics, 84 (3), pp 488-500 [22] Gujarati.D, 2004, Basic Econometrics, th, Mc Graw Hill [23] J McConnell and Henri Servaes (1990), Additional evidence on equity ownership and corporate value, Journal of Financial Economics 27 (1990), pp 595-612 [24] Kulzick, (2004), Sarbanes-Oxley (2004): Effects on financial transparency, Library website , pp 14-15 [25] T Khanna, K.G Palepu & S.Srinivasan (2004), Disclosure practices of foreign companies interacting with U.S Markets, Journal of Accounting Research 42, P.475-508 [Pdf] Available at: [26] Michael C Jensen and William H Meckling (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3, pp 305-360 [27] Michael Spence (1973), Job Market Signaling, The Quarterly Journal of Economics, 87(3), pp 355-374 [28] Oscar Torres-Reyna (2007), Panel Data Analysis Fixed & Random Effects (using Stata 10.x), Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/f70f/9754bc51b1eb2e74dc7dc4e47 549910730ed.pdf [29] Robert Bushman, Piotroski, and Smith (2004), What Determines Corporate Transparency? Article first published online: 15 APR 2004 Journal [online] Library website [30] Standard & Poor’s (2002), Transparency and Disclosure: Overview of Methodology and Study Results - United States, Available at: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/articles/S&Pdisclosure.pdf [31] Watts, R., and Zimmerman, J (1978), Towards a positive theory of the determination of accounting standards, The accounting review, 1, 112-134 [32] Watts, R & Zimmerman, J.(1986), Positive Accounting Theory, EnglewoodCliffs, N J.: Prentice Hall, Inc [33] Yu-Chih Lin et al (2007), The Relationship Between Information Transparency And The Informativeness Of Accounting Earnings, Journal of Applied Business Research, 2007 3rd Quarter, 23(3), pp 23 Website www.cafef.vn www.hnx.vn www.hsx.vn www.stockbiz.vn www.vacpa.org.vn PHỤ LỤC Phụ lục Danh sách doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết TTCK VIỆT NAM Mã STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 CK Sàn Tên doanh nghiệp AAM CTCP Thủy sản Mekong ABT CTCP XNK Thủy sản Bến Tre ACL CTCP XNK TS Cửu Long An Giang AGM CTCP Xuất nhập An Giang ANV CTCP Nam Việt ASA CTCP Liên doanh SANA WMT BBC CTCP Bibica BLF CTCP Thủy sản Bạc Liêu CAN CTCP Đồ hộp Hạ Long CLC CTCP Cát Lợi CMC CTCP Đầu tư CMC CMX CTCP CB TS XNK Cà Mau CSM CTCP Công nghiệp Cao su miền Nam DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam DCS CTCP Tập đoàn Đại Châu DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai DQC CTCP Bóng đèn Điện Quang DRC CTCP Cao su Đà Nẵng EVE CTCP Everpia VN GDT CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành GIL CTCP SXKD XNK Bình Thạnh GMC CTCP SX TM May Sài Gòn HAD CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương HAT CTCP Thương mại Bia Hà Nội HAX CTCP Dịch vụ Ơ Hàng Xanh HHC CTCP Bánh kẹo Hải Hà HHS CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy HLG CTCP Tập đoàn Hoàng Long HTL CTCP Kỹ thuật Ơ Trường Long ICF CTCP Đầu tư Thương mại Thuỷ Sản IDI CTCP ĐT PT Đa quốc gia I.D.I KDC CTCP Tập đoàn KiDo KMR CTCP Mirae Chỉ số minh bạch GDCK 2013 2014 2015 2016 Trung bình HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HNX HNX HOSE HNX HOSE HOSE HNX HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HNX HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE 4,00 3,75 3,75 2,50 3,25 1,75 4,25 1,75 3,25 3,50 2,50 2,50 2,75 4,00 2,00 2,25 2,25 3,50 4,00 3,50 2,25 4,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,50 1,75 4,25 2,00 2,25 3,75 2,75 4,00 4,50 4,00 4,00 3,75 2,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,25 1,50 3,25 4,25 2,75 3,00 2,75 3,75 4,25 4,00 2,50 3,00 3,00 2,75 2,75 3,25 3,75 1,75 4,00 2,25 3,50 3,75 2,25 4,00 4,00 3,75 4,25 2,50 2,00 4,00 1,75 2,75 4,00 3,50 2,00 2,75 4,50 3,00 2,50 3,25 3,50 4,25 4,25 2,50 2,75 3,00 3,00 3,25 3,25 3,75 2,00 3,50 2,25 2,50 4,00 2,00 3,50 4,25 4,00 3,50 3,00 1,75 4,00 3,00 3,00 3,75 3,00 2,75 2,75 4,50 2,50 2,25 2,75 4,00 3,75 3,75 2,50 2,75 3,00 2,50 2,75 3,50 3,50 3,50 4,00 1,50 2,50 3,75 2,25 3,88 4,13 3,88 3,56 3,13 2,00 4,06 2,38 3,13 3,81 3,06 2,19 2,88 4,31 2,56 2,50 2,75 3,69 4,06 3,88 2,44 3,19 3,06 2,88 3,00 3,31 3,63 2,25 3,94 2,00 2,69 3,81 2,31 Mã STT 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 CK Sàn Tên doanh nghiệp KSD CTCP Đầu tư DNA LAF CTCP CB Hàng xuất Long An LIX CTCP Bột giặt Lix MCF CTCP XL - CK&Lương thực Thực phẩm MSN CTCP Tập đoàn Masan NET CTCP Bột Giặt Net NGC CTCP CB TS XK Ngô Quyền NPS CTCP May Phú Thịnh - Nhà Bè NSC CTCP Giống trồng Trung Ương NST CTCP Ngân Sơn PAC CTCP Pin Ắc quy miền Nam PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận RAL CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng SAF CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco SAV CTCP Hợp tác kinh tế&XNK Savimex SCD CTCP Nước giải khát Chương Dương SGC CTCP Xuất nhập Sa Giang SRC CTCP Cao su Sao vàng SSC CTCP Giống trồng Miền Nam SVC CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn TAC CTCP Dầu thực vật Tường An TAG CTCP Thế giới số Trần Anh TCM CTCP Dệt may ĐTTM Thành Công TET CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc THB CTCP Bia Thanh Hóa TLG CTCP Tập đồn Thiên Long TMT CTCP Ơ TMT TNA CTCP Thương mại XNK Thiên Nam TNG CTCP Đầu tư Thương mại TNG TS4 CTCP Thuỷ sản số TTF CTCP TĐ Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành VCF CTCP Vinacafé Biên Hòa VDL CTCP Thực phẩm Lâm Đồng VHC CTCP Vĩnh Hoàn VNM CTCP Sữa Việt Nam VTB CTCP Viettronics Tân Bình Chỉ số minh bạch GDCK 2013 2014 2015 2016 Trung bình HNX 3,75 2,50 3,00 3,25 3,13 HOSE 3,00 3,75 4,00 4,25 3,75 HOSE 4,25 4,00 4,25 4,00 4,13 HNX 4,25 4,25 4,50 4,25 4,31 HOSE 3,50 4,25 4,25 4,25 4,06 HNX 3,25 3,50 3,50 3,50 3,44 HNX 3,25 3,25 3,50 3,25 3,31 HNX 2,50 2,50 3,00 2,00 2,50 HOSE 4,25 4,00 4,25 4,25 4,19 HNX 2,75 2,75 2,00 2,75 2,56 HOSE 3,50 4,50 4,00 4,25 4,06 HOSE 4,00 3,75 4,25 4,00 4,00 HOSE 3,25 3,50 3,50 4,00 3,56 HNX 4,00 4,00 4,25 4,25 4,13 HOSE 2,75 2,50 3,25 3,00 2,88 HOSE 3,75 3,25 3,75 4,00 3,69 HNX 3,50 3,00 3,75 3,50 3,44 HOSE 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 HOSE 4,25 4,25 4,25 3,75 4,13 HOSE 4,00 3,75 3,75 4,00 3,88 HOSE 4,00 3,75 4,00 3,75 3,88 HNX 3,50 4,00 3,75 3,50 3,69 HOSE 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 HNX 2,50 2,25 2,50 2,25 2,38 HNX 2,25 3,50 2,25 2,75 2,69 HOSE 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 HOSE 2,25 3,50 3,50 3,25 3,13 HOSE 4,25 4,25 4,25 4,00 4,19 HNX 3,50 4,25 3,75 4,25 3,94 HOSE 2,25 2,50 2,25 1,50 2,13 HOSE 1,75 2,00 2,25 2,25 2,06 HOSE 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 HNX 3,50 3,00 3,00 3,50 3,25 HOSE 3,50 3,25 3,75 3,75 3,56 HOSE 4,00 4,25 4,00 3,75 4,00 HOSE 3,00 2,75 3,25 3,25 3,06 Phụ lục 2: Mối quan hệ tương quan biến mơ hình nghiên cứu Phụ lục 3: Giá trị nhân tử phóng đại phương sai - VIF Variable VIF 1/VIF lev 1.74 0.574917 prol fores audit fsize_ln ceo bexc ownp easset conc fix 1.66 1.39 1.39 1.38 1.37 1.35 1.33 1.26 1.24 1.14 0.603852 0.718224 0.718683 0.723010 0.730715 0.740938 0.749739 0.794970 0.806962 0.878100 Mean VIF 1.39 Phụ lục 4: Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM Random-effects GLS regression Group variable: firm R-sq: Number of obs Number of groups Obs per group: within = 0.0571 between = 0.5439 overall = 0.4510 Wald chi2(11) corr(u_i, X) = (assumed) trans Coef = = 276 69 = avg = max = = 4.0 79.50 = 0.0000 Prob > chi2 Std Err z 1.49 0.09 1.69 3.64 -0.82 6.11 1.84 0.82 -0.66 0.63 0.60 2.74 P>|z| [95% Conf Interval] fsize_ln lev prol easset fix audit ownp conc bexc ceo fores _cons 0679211 0015639 4939758 1737893 -.2200379 6292271 515699 1750304 -.1749321 05795 21333 1.829851 0456298 0171268 2919138 0477265 2691477 1029981 2806039 2137741 2655476 0923223 3581292 6686683 0.137 0.927 0.091 0.000 0.414 0.000 0.066 0.413 0.510 0.530 0.551 0.006 -.0215117 -.0320041 -.0781646 0802471 -.7475576 4273546 -.0342745 -.2439592 -.6953958 -.1229984 -.4885904 5192856 sigma_u sigma_e rho 43393977 35016542 60563489 (fraction of variance due to u_i) 157354 0351319 1.066116 2673316 3074819 8310996 1.065672 5940199 3455317 2388984 9152504 3.140417 Phụ lục 5: Mơ hình ảnh hưởng cố định FEM Fixed-effects (within) Group variable: firm R-sq: within between overall F(11,196) corr(u_i, Xb) = = = regression Number of obs Number of groups Obs per group: 0.0850 0.0696 0.0637 = avg max -0.6791 trans Coef fsize_ln 0432592 lev prol easset fix audit ownp conc bexc ceo fores _cons 0293042 5366044 1461501 -.3856665 3304903 3.472787 -.0330105 -.2975551 001001 -.6822233 2.047535 sigma_u 90604276 sigma_e rho 35016542 87004556 Prob Std Err > F 276 69 = = = = 4.0 1.66 = 0.0861 t P>|t| 1074847 0.40 0.688 -.1687158 2552343 020634 3268488 0752786 3508597 1397949 3.342632 2561475 3381938 1143952 581888 1.683837 1.42 1.64 1.94 -1.10 2.36 1.04 -0.13 -0.88 0.01 -1.17 1.22 0.157 0.102 0.054 0.273 0.019 0.300 0.898 0.380 0.993 0.242 0.225 -.0113889 -.1079876 -.0023099 -1.077611 0547951 -3.119355 -.5381695 -.9645209 -.2246026 -1.829789 -1.273229 0699973 1.181196 2946101 3062783 6061855 10.06493 4721485 3694108 2266045 465342 5.368299 (fraction of variance due [95% = = to u_i) Conf Interval] Phụ lục 6: Mơ hình hồi quy gộp Pooled OLS Source SS df MS Model Residual 72.9020976 81.2688716 11 6.62746341 264 307836635 Total 154.170969 275 560621706 trans Coef fsize_ln lev prol easset fix audit ownp conc bexc ceo fores _cons Std Err .06038 0296544 -.0294074 741974 1840144 -.2152476 7717015 4327678 375961 -.3000854 0754413 2213539 1.875971 0155299 3267245 0348452 2316164 0842811 1736233 1959536 2282378 0811075 2664188 4457389 t Number of obs F(11, 264) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| = = = = = = 276 21.53 0.0000 0.4729 0.4509 55483 [95% Conf Interval] 2.04 0.043 0019907 1187692 -1.89 2.27 5.28 -0.93 9.16 2.49 1.92 -1.31 0.93 0.83 4.21 0.059 0.024 0.000 0.354 0.000 0.013 0.056 0.190 0.353 0.407 0.000 -.0599856 0986565 1154045 -.6712981 6057528 0909051 -.0098696 -.7494836 -.0842586 -.3032222 9983155 0011708 1.385291 2526243 240803 9376502 7746304 7617917 1493127 2351412 7459301 2.753627 Phụ lục Kết lựa chọn mơ hình REM Pooled OLS Breusch and Pagan Lagrangian trans[firm,t] Estimated Test: = Xb multiplier + results: u[firm] test + for random effects e[firm,t] Var sd = sqrt(Var) trans 5606217 7487468 e u 1226158 1883037 3501654 4339398 Var(u) = chibar2(01) Prob > chibar2 = = 117.55 0.0000 Phụ lục 8: Kiểm định tượng tự tương quan mơ hình REM Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 68) = 1.377 Prob > F = 0.2447 Phụ lục 9: Kiểm định tượng phương sai thay đổi mô hình REM Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of trans chi2(1) Prob > chi2 = = 14.30 0.0002 Phụ lục 10: Khắc phục tượng phương sai thay đổi mơ hình REM Random-effects GLS regression Group variable: firm R-sq: Number of obs Number of groups Obs per group: within = 0.0571 between = 0.5439 overall = 0.4510 Wald chi2(11) corr(u_i, X) = (assumed) = = 276 69 = avg = max = = 4.0 63.18 Prob > chi2 = 0.0000 (Std Err adjusted for 69 clusters in firm) Robust trans Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] fsize_ln 0679211 0391033 1.74 0.082 -.00872 1445623 lev prol easset fix audit ownp conc fores bexc ceo _cons 0015639 4939758 1737893 -.2200379 6292271 515699 1750304 21333 -.1749321 05795 1.829851 014789 241067 0578398 2503063 1190902 2794577 2005742 3618893 2973835 0936955 6350904 0.11 2.05 3.00 -0.88 5.28 1.85 0.87 0.59 -0.59 0.62 2.88 0.916 0.040 0.003 0.379 0.000 0.065 0.383 0.556 0.556 0.536 0.004 -.0274221 0214932 0604254 -.7106293 3958146 -.0320281 -.2180879 -.4959599 -.757793 -.1256898 5850971 0305499 9664585 2871533 2705535 8626397 1.063426 5681486 9226199 4079288 2415898 3.074606 sigma_u 43393977 sigma_e rho 35016542 60563489 (fraction of variance due to u_i) Phụ lục 11: Tổng hợp tiêu lớn báo cáo hoạt động doanh nghiệp kiểm toán năm 2016 ... NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ XUÂN BAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT... THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BCTC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 13 1.1 KHÁI QT CHUNG VỀ BCTC VÀ TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN. .. hưởng đến tính minh bạch thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn