THỰC TRẠNG về PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục kĩ NĂNG SỐNG CHO học SINH ở TRƯỜNG TIỂU học xã hòa NINH, HUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG

67 64 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:02

THỰC TRẠNG VỀ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG HỘI TRONG GIÁO DỤC NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA NINH, HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG - Khái quát trường tiểu học Hòa Ninh Hòa Ninh thành lập vào ngày 01 tháng năm 1994 (NĐ 85/1994/CP)trên sở chia tách Bình Hòa Phước Hiện diện tích tự nhiên 11,68 km² Hòa Ninh có ấp bao gồm ấp Hòa Thuận, Hòa Lợi, Hòa Phú, Hòa Q, Bình Thuận 1, Bình Thuận Hòa Ninh có diện tích đất tự nhiên nhỏ so với lại (Xã Hòa Ninh 11,68 km² Bình Hòa Phước 13,96 km² An Bình 16,2 km² Đồng Phú 19,91 km²) Phía đơng Hòa Ninh giáp với Bình Hòa Phước, phía tây giáp với An Bình, phía bắc giáp với Đồng Phú, phía nam giáp với sơng cổ chiên Thanh Đức Hiện địa bàn trường Trung học phổ thông, trung học sở, hai trường tiểu học, có trường đạt chuẩn Quốc gia (Trường tiểu học Trương Văn Ba đạt mức độ lần 2), Trường tiểu học Hòa Ninh A hoàn thành giai đoạn - Khái quát khảo sát thực trạng - Vài nét khách thể khảo sát Để khảo sát thực trạng giáo dục KNS cho HS tiểu học địa bàn Hòa Ninh, tiến hành khảo sát hai trường Tiểu học thuộc Hòa Ninh: Trường tiểu học Hòa Ninh A, trường tiểu học Trương Văn Ba, hai trường nằm trung tâm xãcó chất lượng giáo dục tốt trường có bề dày truyền thống đạt nhiều thành tích cao dạy học giáo dục HS phong trào hoạt động Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chuẩn, có lực chun mơn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy giáo dục HS Cơ sở vật chất trường tương đối đầy đủ Chính mà cán quản lý, GV, CBGV nhà trường quan tâm đến hoạt động giáo dục HS rèn luyện cho em kỹ học tập hoạt động, KNS sống ngày nhằm giúp em thích ứng với u cầu khơng ngừng nâng cao nhà trường, gia đình hội * Trường Tiểu học Hòa Ninh A Số cán giáo viên: 32 Cán quản lý: 02 Số HS trường: 632 Năm học 2016- 2017: trường đạt tập thể lao động tiên tiến Liên đội mạnh xuất sắc Cơng đồn mạnh xuất sắc * Trường Tiểu học Trương Văn Ba Số cán giáo viên: 16 Cán quản lý: 02 Số HS trường: 148 Năm học 2016- 2017: trường đạt tập thể lao động tiên tiến Liên đội mạnh xuất sắc Cơng đồn mạnh xuất sắc - Mục đích khảo sát Khảo sát thực trạng giáo dục KNS phối hợp lực lượng hội giáo dục KNS cho HS trường tiểu học để từ xây dựng biện pháp phối hợp lực lượng hộitrong giáo dục KNS cho HS trường tiểu học Hòa Ninh cách khoa học, khả thi - Nội dung khảo sát Thực trạng giáo dục KNS cho HS trường tiểu học Hòa Ninh bao gồm: thực trạng nhận thức đội ngũ cán quản lý, giáo viên phụ huynh HS trường tiểu học Hòa Ninh, ý nghĩa cơng tác giáo dục KNS cho em; thực trạng thực nội dung giáo dục KNS, hình thức tổ chức giáo dục KNS, công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục KNS thực trạng phối hợp lực lượng hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường tiểu học Hòa Ninh Thực trạng phối hợp lực lượng hội giáo dục KNS cho HS trường tiểu học Hòa Ninh bao gồm: thực trạng nhận thức lực lượng phối hợp giáo dục mục đích việc giáo dục KNS cho HS; thực trạng huy động nhân lực, vật lực, tài lực, tin lực yếu tố ảnh hưởng tới lực lượng hội giáo dục KNS cho HS trường tiểu học Hòa Ninh - Đối tượng khảo sát - cán quản lý trường tiểu học Hòa Ninh - 30 giáo viên trường tiểu học Hòa Ninh - 60 PHHS lực lượng cộng đồng khác - 80 học sinh trường tiểu học - Phương pháp khảo sát - Phương pháp vấn: Phỏng vấn, tham khảo ý kiến, vấn hiệu trưởng, cán quản lý, giáo viên, phụ huynh HS trường tiểu học Hòa Ninh làm sáng tỏ thực trạng công tác phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục KNS cho HS trường - Phương pháp quan sát: Quan sát nội dung, hình thức kết cơng tác huy động nguồn lực cộng đồng giáo dục KNS cho HS trường tiểu học Hòa Ninh - Phương pháp nghiên cứu hồ sơ hoạt động: Nghiên cứu định quản lý, tài liệu văn bản, kế hoạch hoạt động, báo cáo tổng kết công tác quản lý việc thực công tác huy động nguồn lực cộng đồng giáo dục KNS cho HS trường tiểu học Hòa Ninh - Phương pháp điều tra viết: Đây phương pháp quan trọng nghiên cứu thực trạng quản lý việc thực phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục KNS cho HS trườngtiểu học Hòa Ninh - Thực trạng giáo dục sống cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh - Nhận thức tầm quan trọng giáo dục KNS cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh Để điều tra nhận thức cán quản lý, giáo viên, phụ huynh số cán tổ chức hội khác tiến hành điều tra vừa phiếu hỏi vừa kết hợp với vấn - Nhận thức số cán quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh, cán địa phương tầm quan trọng giáo dục KNS cho học sinh trường tiểu học Đối tượng đ CBQL GV Phụ huynh HS, lực lượng hội khác Tổng Kết khảo sát bảng cho thấy: Phần lớn cán quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh, cán địa phương nhận thức giáo dục KNS cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh quan trọng quan trọng Trong 70.2% ý kiến đánh giá “rất quan trọng”;29,8%ý kiến đánh giá mức độ “quan trọng” Như vậy, nói mức độ nhận thức giáo dục KNS cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh mức tương đối cao, kết đáng mừng trước hết ý kiến người làm giáo dục, điều cho thấy họ nhận thức rõ cần phải phát triển tồn diện “đức, trí, thể mĩ” học sinh Nhận thức tầm quan trọng giáo dục KNS cho HS PHHS lực lượng khác cho thấy họ nhận để em thích ứng với hồn cảnh sống cần phải có KNS điều HS khơng thể tự có mà phải GD nhà trường - Thực trạng nhận thức mục tiêu giáo dục KNS cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long - Thực trạng nhận thức mục tiêu giáo dục KNS cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long Mức độ nhận thức T T Mục tiêu KTĐ Rất quan Quan trọng trọng T S L CBQL Giúp HS phát triển tồn diện (đức, mỹ) trí, GV 22 thể, Các LL 43 % 75 73,3 71,6 S L 17 % 25 26,6 28,3 Không quan trọng S L % 0 0 0 CBQL Thay đổi hành vi, thói quen tiêu cực GV Các LL Hình thành cho HS hành vi đáp ứng yêu cầu hội Vận CBQL GV Các LL 21 tình hội GV Các LL Trang bị cho HS CBQL 50 23,3 6,6 10 0 0 0 0 23 75 76,6 7 34 56,7 26 kiến thức 70 29 48,3 25 41,7 dụng CBQL 25 học để giải 50 28 83,3 93,3 25 23,3 43,3 16,6 6,67 0 27 45 33 55 0 100 0 0 10 Cán bộ, giáo CBQ viên, nhân viên L trường tiểu học GV CBQ Hội phụ huynh L 26 HS GV 3 Các lãnh đạo CBQ phòng ban chức L 75 86,6 25 13,3 25 13,3 25 0 0 50 15 50 11 36,6 0 50 50 0 24 80 20 0 75 25 (phòng GD & ĐT, Lãnh GV đạo xã) Các lực lượng CBQ hội khác L (Hội phụ nữ, Đoàn Thanh GV niên…) 53 23,3 23 76,6 Kết khảo sát bảng phản ánhmức độ tham giacông tác giáo dục KNS cho HS trường tiểu học Hòa Ninh lực lượng hộichưa tốt Lực lượng chủ yếu tham giacông tác giáo dục KNS cho HS trường tiểu học mức độ thường xuyên là: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học mà lại lực lượng bên nhà trường Các lực lượng bên nhà trường như: Hội cha mẹ HS, cấp lãnh đạo Phòng GD &ĐT, lãnh đạo phòng ban tổ chức hội Hội phụ nữ, Đoàn niên với mức độ thường xuyên thấp, chí không tham giacông tác Điều cho thấy phối hợp lực lượng tham gia giáo dục KNS cho HS trường tiểu học chưa cao Nguyên nhân việc tuyên truyền, vận động trường tiểu học chưa thực triển khai sâu rộng có nếp, chưa phát huy vai trò tham gia quản lý ban, ngành đồn thể, tham gia ban đại diện Hội cha mẹ HS, khiến lực lượng chưa thực quan tâm có nhiều biện pháp để hỗ trợ tích cực cho hoạt động giáo dục KNS nhà trường phát triển 54 Thực tế cho thấy hoạt động liên quan đến giáo dục học sinh biết dựa vào cộng đồng đạt kết tốt Vì cơng tác giáo dục KNS cho HS, phải huy động gia đình, người dân, đồn thể hội tham gia Mục đích phải dân đặt giám sát nhân dân mà nhà trường Ban đại diện Hội cha mẹ HS Trong nhà trường trung tâm giáo dục, người đứng đầu Hiệu trưởng, vai trò Hiệu trưởng nhân tố có tính chất định trình phối hợp lực lượng cộng đồng tham gia công tác giáo dục KNS cho HS - Thực trạng hình thức phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh Đểđánhgiáthực trạng hình thức phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh chúng tơi tiến hành khảo sát CBQL 30 GV trường tiểu học địa bàn xã, kết thu cụ thể sau: 55 -Thực trạng hình thức phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh Mức độ thực T T Hình thức ĐTKT Thườn Thỉnh g xuyên thoảng S S L Tuyên truyền, CBQ vận động nâng L cao nhận thức lực lượng GV hội công tác phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho học sinh 56 % L % Chưa thực S L % 75 25 0 24 80 20 0 trường tiểu học biến Hòa Ninh Phổ tới CBQ lực lượng hội L 25 25 50 12 40 12 40 20 25 50 25 15 50 10 33,3 16,6 chủ trương, sách liên quan đến cơng tác phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ GV sống cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh Nêu gương người CBQ tốt, việc tốt phối hợp lực lượng hội L GV giáo dục kỹ sống cho 57 học sinh trường tiểu học Tổ chức hội CBQ thi, chuyên đề L 0 25 75 phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho GV học sinh 20 26,6 16 53,3 trường tiểu học Hòa Ninh Như vậy, thời gian qua, trường tiểu học Hòa Ninh sử dụng hình thức huy động nguồn lực cộng đồng cách đa dạng, phong phú Tuy nhiên, mức độ thường xun hình thức khơng đồng Cụ thểTuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức lực lượng hội phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho học sinh 58 trường tiểu học Hòa Ninhlà hình thức sử dụng nhiều trường tiểu học địa bàn với mức độ thường xuyên CBQL đánh giá 75% GV đánh giá 80% Có 25% CBQL 20 % GV hỏi cho trường cơng tác sử dụng hình thức Hai hình thức nhà trường sử dụng với mức độ thường xuyên thấp Phổ biến tới lực lượng hội chủ trương, sách liên quan đến công tác phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh Nêu gương người tốt, việc tốt phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh Đáng ý có tới 16,67% - 50% đối tượng khảo sát cho trường chưa sử dụng hình thức phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh - Thực trạng khó khăn phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh 59 Đi tìm hiểu khó khăn cơng tác phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninhchúng tơi thu kết cụ thể sau: - Thực trạng khó khăn phối hợp lực lượng hội giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học Hòa Ninh Mức độ T T Khó khăn ĐTKT CBQ Các nhà tài trợ L Rất khó Bình khăn thường SL % 75 không giúp đỡ Hội cha mẹ HS GV 17 CBQ 60 56,6 50 S L 13 % 25 43,3 50 Không đáng ngại S L % 0 0 0 chưa nhiệt tình L với cơng tác giáo dục KNS cho HS GV Chính quyền địa CBQ phương chưa L 15 50 15 50 0 25 75 0 0 0 0 0 quan tâm đến công tác giáo dục GV 13 KNS cho HS Giáo viên chưa chuyên tâm 10 43,3 17 56,6 với việc lồng ghép nội dung giáo dục KNS GV 25 vào nội dung 83,3 16,6 môn học Thiếu đạo sát CBQ L lãnh đạo cấp 61 50 50 GV 15 50 15 50 0 50 50 0 0 0 0 Năng lực huy động nguồn lực nhà trường CBQ L hạn chế GV Các nguyên nhân CBQ khác L 13 GV 14 43,3 50 46,6 17 16 56,6 50 53,3 Từ kết bảngtrên chothấy, khó khănlớn mà cáctrường gặp phải là: khơng huy động nguồn lực từ bên ngồi tổ chức hội, doanh nghiệp, nhà tài trợ chưa giúp đỡ, Hội cha mẹ HS chưa nhiệt tình với nhà trường cơng tác giáo dục KNS cho HS Và khó khăn lớn nhà trường chưa quyền địa phương quan tâm tham gia giúp đỡ 62 Bên cạnh đó, yếu tố thuộc nội lực nhà trường xem xét đánh giá gây khó khăn cho công tác phối hợp lực lượng hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường tiểu học Hòa Ninh Đó vấn đề chuyên tâm giáo viên với việc lồng ghép nội dung giáo dục KNS vào nội dung môn học trường tiểu học địa bàn chưa cao lực phối hợp lực lượng hội nhà trường hạn chế Điều có ảnh hưởng khơng nhỏ đến cơng tác giáo dục KNS cho HS trường tiểu học Hòa Ninh - Các yếu tố ảnh hưởng tới phối hợp nguồn lực hội giáo dục KNS cho học sinh trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Để tìm hiểu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đếnphối hợp nguồn lực hội công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tác giả sử dụng câu hỏi (câu số 12 phiếu dành cho CBQL GV - Phụ lục 1) tiến hành khảo sát CBQL 30 GV trường Tiểu học địa bàn Hòa Ninh, kết thu cụ thể sau: 63 -Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác phối hợp nguồn lực hội tronggiáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Mức độ ảnh hưởng T T Rất ảnh Khá ảnh Ít ảnh Yếu tố ảnh hưởng ĐTKT hưởng hưởng S S L CBQ Môi trường kinh tế L - hội GV Chủ trương, CBQ sách L 17 % 50 56,6 L 13 % 50 43,3 hưởng S L % 0 0 50 50 0 GV 15 50 15 50 0 CBQ 50 50 0 Nhà nước, địa phương Nhận thức mức 64 độ tham gia L hoạt động giáo dục tổ GV 13 chức hội Năng lực phối hợp CBQ nguồn lực cộng L 43,3 25 17 56,6 75 0 0 0 đồng giáo dục KNS cho HS Tiểu họccủa cán GV 16 53,3 14 46,6 quản lý nhà trường Phương pháp giáo dục gia đình, cha mẹ HS CBQ L GV 75 25 0 15 50 15 50 0 Đánh giá thực trạng Từ kết bảng ta thấy phần lớn CBQL, GV, GVCN phụ huynh HS trường Tiểu học địa bàn 65 Hòa Ninh hỏi đánh giá yếu tố kể có ảnh hưởng lớn tới hiệu phối hợpnguồn lực hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long với mức ý kiến đồng thuận từ cao Qua khẳng định phần lớn CBQL, GV, GVCN phụ huynh HS hai trường Tiểu học địa bàn xãđã nhận thức đắn vai trò quan trọng yếu tố công tác phối hợpnguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Qua nghiên cứu thực trạng giáo dục KNS thực trạng phối hợp lực hội giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhận thấy: bên cạnh kết đạt được, công tác phối hợp lực lượng hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Longcòn số tồn cần khắc phục Đó là: nhận thức số cán quản lý, giáo viên phụ huynh HS công tác phối hợp lực lượng hội giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh 66 Vĩnh Longchưa đầy đủ; chưa nhận ủng hộ tối đa cấp lãnh đạo, quyền địa phương công tác phối hợp lực lượng hội giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phối hợp lực lượng hội tham gia vào giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Longchưa thường xuyên; chế phối hợp lực lượng hội, ban ngành đoàn thể việc huy động hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trườngTiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Longcòn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ… Từ thực tế công tác phối hợp lực lượng hội công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho thấy cấp thiết phải xây dựng số biện pháp phối hợp sát thực, khả thi, đồng nhằm giúp nhà trường thực tốt công tác phối hợp hội tham gia công tác giáo dục KNS cho HS trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 67 ... thực trạng giáo dục KNS phối hợp lực lượng xã hội giáo dục KNS cho HS trường tiểu học để từ xây dựng biện pháp phối hợp lực lượng xã hộitrong giáo dục KNS cho HS trường tiểu học xã Hòa Ninh cách... tác giáo dục KNS cho HS trường tiểu học xã Hòa Ninh Thực trạng phối hợp lực lượng xã hội giáo dục KNS cho HS trường tiểu học xã Hòa Ninh bao gồm: thực trạng nhận thức lực lượng phối hợp giáo dục. .. nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục KNS cho HS nhà trường - Thực trạng phối hợp lực lượng xã hội giáo dục kĩ sống cho học sinh trường tiểu học xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG về PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục kĩ NĂNG SỐNG CHO học SINH ở TRƯỜNG TIỂU học xã hòa NINH, HUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG , THỰC TRẠNG về PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội TRONG GIÁO dục kĩ NĂNG SỐNG CHO học SINH ở TRƯỜNG TIỂU học xã hòa NINH, HUYỆN LONG hồ, TỈNH VĨNH LONG , Từ kết quả khảo sát trên, ta thấy các trường tiểu học trên địa bàn xã hiện nay chưa sử dụng hoặc sử dụng rất ít nguồn tin lực phục vụ công tác giáo dục KNS cho HS. Có 4/5 nội dung được tiến hành ở mức độ hạn chế với tỉ lệ tương đối đồng đều ở cả 3 mức độ:, Hai hình thức được các nhà trường sử dụng với mức độ thường xuyên thấp hơn là Phổ biến tới các lực lượng xã hội về chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học xã

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn