BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục GIÁ TRỊ SỐNG CHO học SINH THCS dân tộc THIỂU số HUYỆN SA PA, TỈNH lào CAI

51 19 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 11:01

BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC GIÁ TRI SỐNG CHO HỌC SINH THCS DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI -Nguyên tắc xây dựng biện pháp - Đảm bảo mục tiêu GD THCS Nguyên tắc này đòi hỏi đề xuất biện pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu giáo dục THCS đó là: “Giáo dục THCS cấp học nối tiếp cấp tiểu học, tạo liên thơng đảm bảo tính đồng hệ thống GD quốc dân GD THCS nhằm giúp HS củng cố phát triển kết GD tiểu học, có học vấn phổ thơng trình độ sở hiểu biết ban đầu kỹ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề vào sống lao động sản xuất Vì vậy, giáo dục THCS phải đảm bảo HS có giá trị đạo đức, kiến thức phổ thông tự nhiên xã hội người, gắn bó với sống cộng đồng thực tiễn địa phương, có KN vận dụng kiến thức học để giải vấn đề thường ngày sống GD THCS nhu cầu tất yếu cho tầng lớp dân cư, đặc biệt lứa tuổi thiếu niên” - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Việc đề xuất các biện pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huyện Sa Pa phải dựa sở các biện pháp đã sử dụng trước Biện pháp mới đề xuất không xóa bỏ toàn bộ cái đã có, mà xóa bỏ yếu tố lỗi thời, lạc hậu và không phù hợp các biện pháp trước theo từng đối tượng, nội dung huy động Những biện pháp mới kế thừa có chọn lọc để đề xuất những biện pháp mới hoàn thiện và thực hiện đem lại nhiều hiệu quả giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số hiện - Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống Các biện pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số phải đảm bảo không mâu thuẫn nhau, không được tách rời, riêng rẽ mà phải hỗ trợ lẫn nhau, tác động qua lại lẫn mối quan hệ biện chứng chặt chẽ và tạo thành một hệ thống chỉnh thể nhằm tác động tới nhiều mặt khác Do vậy, các biện pháp huy đợng phải đảm bảo tính đồng bợ mới đem lại tính khả thi và tính hiệu quả Trong các biện pháp biện pháp lại là mợt mắt xích hệ thớng, có mới quan hệ tương hỗ lẫn tạo nên tính đồng bộ và hiệu quả cho huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu sớ Vì vậy, thực hiện các biện pháp cần xem xét tính toàn vẹn nó để tránh quá coi trọng hay quá xem nhẹ biện pháp nào đó mà làm cho hiệu quả thực hiện các biện pháp không cao Điều quan trọng là xác định được vai trò từng biện pháp mối quan hệ với các biện pháp khác, đồng thời phải ưu tiên việc thực hiện từng biện pháp từng giai đoạn cho hợp lý Mỗi biện pháp đều có ưu thế nhất định Việc đề cao quá mức bất kỳ biện pháp nào và lạm dụng nó đều dẫn đến kém hiệu quả huy đợng -Đảm bảo tính thực tiễn Các biện pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai được đề xuất phải tính đến các điều kiện, hoàn cảnh, mơi trường khách quan, chủ quan huyện Sa Pa nói chung và các trường THCS địa bàn huyện nói riêng Yêu cầu này đòi hỏi các biện pháp được đề xuất có khả áp dụng vào thực tiễn hoạt động huy động các LLCĐ nhà trường thuận lợi, đòi hỏi đề các biện pháp huy động các LLCĐ xã hội phải dựa những điều kiện thực tế về kinh phí, điều kiện về tình hình cán bộ giáo viên nhà trường Các biện pháp đề xuất phải phù hợp với lực và nguyện vọng cán bộ quản lý các nhà trường, không quá tốn kém đến sức người, sức quá trình thực hiện, chủ ́u đòi hỏi cán bợ giáo viên phát huy hết nội lực, phối hợp tốt với các ngành, kiên trì, ham học hỏi, khơng ngừng vươn lên - Đảm bảo tính khả thi và hiệu Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số phải đảm bảo phù hợp về mục tiêu, nội dung huy động là giúp nhà trường có đủ các nguồn lực về nhân lực, vật lực và tài lực để giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số đạt hiệu quả cao Các biện pháp được đề xuất phải đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, nhận thức, trình đợ cán bợ giáo viên các trường THCS Đồng thời, nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai được đề xuất phải phù hợp với hiệu quả giáo dục, hiệu quả xã hội và hiệu quả bản thân hoạt động huy động Thực chất nguyên tắc này là làm thế nào để điều kiện nguồn lực nhất định, với thời gian cho phép, nhà trường có thể đạt mục tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu giáo dục GTS mong muốn - Các biện pháp huy động LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huyện Sa Pa - Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, GV và các LLCĐ vai trò và tầm quan trọng việc huy đợng các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số - Mục tiêu biện pháp Nhận thức là khâu đầu tiên quá trình hoạt đợng, nhận thức người ta mới có thể hoạt động đắn, và hiệu quả Công tác huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huyện Sa Pa đạt được hiệu quả cao nhà trường, giáo viên và LLCĐ quan có thẩm quyền, quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, CMHS và các cá nhân nhận thức đầy đủ đắn về tầm quan trọng hoạt động giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số, ý nghĩa công tác huy động huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số họ mới có thái đợ, hành đợng đắn, họ mới tích cực tham gia vào cơng tác này Thực hiện biện pháp này nhằm tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên và các LLCĐ về hoạt động giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu và ý nghĩa huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số - Nội dung biện pháp - Tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho CBQL, giáo viên và quan có thẩm quyền, quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, CMHS và các cá nhân về các vấn đề có liên quan đến giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu và huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên và quan có thẩm qùn, qùn địa phương, các tở chức đoàn thể, doanh nghiệp, CMHS và các cá nhân về cần thiết thực hiện công tác huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số - Tuyên truyền giúp cho nhà trường và quan có thẩm quyền, quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, CMHS và các cá nhân về các cách thức thực hiện huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số - Cách thức thực biện pháp - Ban giám hiệu các trường THCS trực tiếp tham mưu cho phòng Giáo dục và Đào tạo, các cấp ủy Đảng, quyền địa phương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch tuyên truyền về giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu và huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Bao gồm những nội dung: + Các chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, Chính phủ có liên quan đến XHH giáo dục; trách nhiệm các tổ chức, đoàn thể xã hội địa phương giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu + Các nội dung tuyên truyền và cách thức tuyên truyền cùng với các phương tiện tương + Các tổ chức, cá nhân đảm nhiệm công tác tuyên truyền + Tuyên truyền thông qua đài phát thanh, tờ rơi, các buổi họp các tổ chức trị xã hợi,… - Huy đợng các LLCĐ tham gia thực hiện kế hoạch tuyên truyền về giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu và huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số - Huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước nhất là nguồn kinh phí để đầu tư các thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền về giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu và huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số địa bàn huyện - Huy động các LLCĐ tham gia tích cực vào hoạt đợng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động tuyên truyền về giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu và huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số - Điều kiện thực biện pháp - Cần phải có quan tâm đạo, đầu tư các cấp ủy Đảng xã, huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo - Cần phải có quan tâm ủng hộ, tham gia tích cực các quan, Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức và các cá nhân xã hội nhất là Đài phát huyện, xã, Hội CMHS, - Năng lực và phẩm chất CBQL, giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền về giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu và huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số cần đảm bảo - Đảm bảo về CSVC và nguồn kinh phí cho cơng tác tuyên truyền về giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu và huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số - Biện pháp 2: Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, quyền ở địa phương, phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện chế huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số - Mục tiêu biện pháp Thực hiện biện pháp này nhằm giúp cho các cấp ủy Đảng, quyền và phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thiện kịp thời những văn bản về công tác huy động các LLCĐ phương, phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện chế huy động các LLCĐ giáo 55 47 dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Biện pháp 3: Phát S huy vai trò chủ L đạo nhà trường huy % 2.4 động các LLCĐ giáo dục 50 GTS cho học sinh THCS dân 42.7 7.27 tộc thiểu số Biện pháp 4: Nâng S cao hiệu quả sử L dụng các nguồn 49 % 44.5 50 11 45.4 10 2.3 lực huy động được giáo dục GTS cho học sinh THCS dân 5 52 50 tộc thiểu số Biện pháp 5: Tăng S cường phối hợp L giữa các quan, Ban, Ngành, Đoàn thể, các nghiệp, chức % doanh các xã CMHS,… huy động tổ 2.4 hội, các 47.2 45.4 7.27 LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Biện pháp 6: Phối S hợp các LLCĐ L 47 53 10 2.2 công tác % kiểm tra đánh giá kết quả huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho 42.7 48.1 9.09 học sinh THCS dân tộc thiểu số Kết quả khảo nghiệm cho thấy, các biện pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số tác giả đề xuất có tính rất khả thi với kết quả khá cao Các biện pháp được CBGV và các LLXH huyện Sa Pa đánh giá chủ yếu mức độ “rất khả thi” và “khả thi” Kết quả này cho thấy các biện pháp đề xuất là khả thi Trong 06 biện pháp mà tác giả đề xuất, biện pháp “Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, GV và các LLCĐ về vai trò và tầm quan trọng việc huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số” xếp thứ bậc với điểm trung bình là 2,51 điểm Tiếp đến là các biện pháp 6, 5, và Tuy nhiên, các biện pháp nêu còn những ý kiến đánh giá là khơng khả thi Vì thế, để thực hiện có hiệu quả và khả thi các biện pháp này, nhà trường cần phải vận dụng linh hoạt các biện pháp nêu cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm từng trường, từng xã huy động các lực lượng tham gia giáo dục GTS cho học sinh - Tương quan tính cần thiết tính khả thi các biện pháp đề xuất Trên sở kết quả điều tra, tiến hành so sánh tương quan nhằm xuất để kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi các biện pháp Điểm trung bình và thứ bậc các biện pháp được thể hiện bảng - So sánh tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Tính cần Tính khả thiết T BIỆN PHÁP T thi Th X ứ Th X bậc D D ứ bậc Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, GV và các LLCĐ về vai trò và tầm quan trọng việc huy động các LLCĐ 2.6 2.5 0 giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Biện pháp 2: Tham mưu 2.5 cho các cấp ủy Đảng, quyền địa 2.4 phương, phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện chế huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Biện pháp 3: Phát huy vai trò chủ đạo nhà trường huy động 2,6 các LLCĐ giáo 2.4 1 dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Biện pháp 4: Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực huy động 2,6 được giáo dục 2.3 1 GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Biện pháp 5: Tăng cường phối hợp giữa 2,6 2.4 - các quan, Ban, Ngành, Đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cha mẹ học sin,… huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Biện pháp 6: Phối hợp các LLCĐ công tác kiểm tra đánh giá kết quả huy động các LLCĐ 2.5 giáo dục GTS cho 2.2 0 học sinh THCS dân tộc thiểu số Tác giả sử dụng công thức toán học Specrman tính toán kết quả sau: Theo cơng thức : 6∑D2 R=1 n(n2-1) Trong đó: * R là hệ số tương quan; * n là số biện pháp đã đề xuất; * D là hệ số chênh lệch giữa thứ hạng tính cần thiết và tính khả thi (D tính hiệu số X cần thiết – X khả thi) Nếu < R < (tức R có giá trị dương) tính cần thiết và tính khả thi có tương quan thuận, nghĩa là các biện pháp vừa cần thiết lại vừa khả thi Nếu -1< R < (tức R có giá trị âm) tính cần thiết và tính khả thi có tương quan nghịch, nghĩa là các biện pháp có thể cần thiết không khả thi ngược lại, khả thi không cần thiết Từ kết quả khảo sát bảng 3.3, thay vào công thức ta có: 6∑(0+9+1+1+1+0) R=1- 72 = 1- = – 0,34 = 0,66 (62- 1) 210 Đối chiếu kết quả và điều kiện, ta thấy R = 0,66 cho phép kết luận giữa tính cần thiết và tính khả thi các biện pháp huy đợng đề x́t là có tính tương quan thuận và tương đối chặt chẽ Trên sở kết quả khảo nghiệm cho thấy, các biện pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số đã đề xuất là phù hợp, cần thiết và hợp lý, được xây dựng sở lý luận và thực tiễn huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Khi áp dụng các biện pháp này vào thực tiễn, những điều kiện đảm bảo nhất định, nâng cao chất lượng huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huyện Sa Pa, góp phần thực hiện có hiệu quả chất lượng giáo dục học sinh các trường THCS huyện Sa Pa, tình Lào Cai Trên sở lí luận và kết quả thực trạng, tác giả luận văn đã đề xuất các giải pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huyện Sa Pa Các giải pháp nêu đã đảm bảo các ngun tắc về tính hệ thớng, tính kế thừa, tính thực tiễn và tính khả thi Các giải pháp đề xuất bao gồm: - Giải pháp thứ nhất: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, GV và các LLCĐ về vai trò và tầm quan trọng việc huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số; - Giải pháp thứ hai: Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, quyền địa phương, phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện chế huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số; - Giải pháp thứ ba: Phát huy vai trò chủ đạo nhà trường huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số; - Giải pháp thứ tư: Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực huy động được giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số; - Giải pháp thứ năm: Tăng cường phối hợp giữa các quan, Ban, Ngành, Đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cha mẹ học sin,… huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số; - Giải pháp thứ sáu: Phối hợp các LLCĐ công tác kiểm tra đánh giá kết quả huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Trên sở các kết quả khảo nghiệm thu được đã cho thấy các giải pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huyện Sa Pa mà đã đề xuất có tính cấp thiết và tính khả thi 1.1 Giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số là hoạt động nhằm trang bị những tri thức giúp học sinh hình thành những GTS cần thiết phù hợp với giai đoạn phát triển học sinh THCS dân tộc thiểu số với môi trường sống vùng núi Việt Nam 1.2 Huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số là huy động toàn bộ xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động giáo dục nhằm giúp học sinh THCS dân tộc thiểu số tiếp thu, lĩnh hội được những giá trị phổ quát xã hội để từ đó họ có kiến thức về cuộc sống, có hành vi, suy nghĩ và ứng xử mực quan hệ xã hợi và bản thân, phát triền và thích ứng tốt nhất với môi trường sống 1.3 Cán bộ giáo viên và học sinh đã nhận thức đắn về vai trò và mục tiêu giáo dục GTS cho học sinh dân tộc thiểu số Các nội dung GTS đã được triển khai với các đường phong phú, đa dạng song kết quả dừng lại mức độ khá nhiều nguyên nhân khác 1.4 Đa số cán bộ giáo viên và các LLCĐ đều nhận thức được vai trò và mục đích huy động các LLCĐ tham gia giáo dục GTS cho học sinh dân tộc thiểu số song còn nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về vấn đề này 1.5 Các LLCĐ đã tích cực tham gia vào huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh dân tộc thiểu số chưa thực đồng đều, chủ yếu là các lực lượng gắn liền với học sinh hội CMHS, Đoàn niên, Hội khuyến học,… 1.6 Nhà trường đã triển khai nhiều nội dung, cách thức huy động các LLCĐ tham gia giáo dục GTS cho học sinh dân tộc thiểu số hiệu quả chưa cao hoạt động này còn chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố nhận thức và lực huy đợng cán bợ giáo viên, nhiệt tình các LLCĐ, điều kiện kinh tế, xã hội,… 1.7 Trên sở lí luận và kết quả thực trạng, tác giả luận văn đã đề xuất 06 giải pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huyện Sa Pa bao gồm: (1) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, GV và các LLCĐ về vai trò và tầm quan trọng việc huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số; (2) Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, quyền địa phương, phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện chế huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số; (3) Phát huy vai trò chủ đạo nhà trường huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số; (4) Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực huy động được giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số; (5) Tăng cường phối hợp giữa các quan, Ban, Ngành, Đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cha mẹ học sin,… huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số và (6) Phối hợp các LLCĐ công tác kiểm tra đánh giá kết quả huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Kết quả khảo nghiệm thu được đã cho thấy các biện pháp LLCĐđã đề xuất có tính cấp thiết và tính khả thi Xây dựng và hoàn thiện chế, sách có liên quan đến công tác huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nhà trường phát huy hiệu quả vai trò đới với việc thực hiện công tác huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số - Ban giám hiệu các trường THCS cần tham mưu hoàn thiện hệ thớng chế sách đới với cơng tác huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình đợ, chun mơn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên về huy động cộng đồng - Nhà trường cần phát huy nữa vai trò chủ đạo đới với cơng tác huy đợng các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tợc thiểu sớ Cần tích cực tăng cường tinh thần trách nhiệm đới với cơng tác huy đợng các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số ... các nguồn lực huy động được giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số - Mục tiêu biện pháp Thực hiện biện pháp huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu... chất lượng huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huy ̣n Sa Pa Khi huy động các LLCĐ giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huy ̣n Sa Pa, cần... góp cho giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Tăng cường nguồn lực Nhà nước cho công tác giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số Trong huy động các LLCĐ giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục GIÁ TRỊ SỐNG CHO học SINH THCS dân tộc THIỂU số HUYỆN SA PA, TỈNH lào CAI , BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG các lực LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO dục GIÁ TRỊ SỐNG CHO học SINH THCS dân tộc THIỂU số HUYỆN SA PA, TỈNH lào CAI , Nhận thức là khâu đầu tiên của quá trình hoạt động, chỉ khi nhận thức đúng người ta mới có thể hoạt động đúng đắn, và hiệu quả. Công tác huy động các LLCĐ trong giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số huyện Sa Pa c, Kiểm tra, đánh giá kết quả huy động các LLCĐ trong giáo dục GTS cho học sinh THCS dân tộc thiểu số có ý nghĩa hết sức quan trọng. Công tác này chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của hoạt động huy động trong từng giai đoạn cụ thể, trên cơ sở đó, Từ kết quả khảo sát bảng 3.3, thay vào công thức ta có:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn