Chinh phục đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh (dương hương)

24 98 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 10:06

Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Mục lục PHẦN I: BÀI TEST NĂNG LỰC CÁC CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM CHUYÊN ĐỀ 1: THÌ (TENSE) CHUYÊN ĐỀ 2: THỂ BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) 14 CHUYÊN ĐỀ 3: LỜI NÓI TƯỜNG THUẬT (REPORTED SPEECH) 20 CHUYÊN ĐỀ 4: SO SÁNH (COMPARISONS) 30 CHUYÊN ĐỀ 5: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES) 35 CHUYÊN ĐỀ 6: CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONALS) 41 CHUYÊN ĐỀ 7: CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) 46 PHẦN II: LUYỆN ĐỀ A ĐỀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 54 B ĐỀ TỰ LUYỆN 234 Phần I: BÀI TEST NĂNG LỰC CÁC CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM CHUYÊN ĐỀ 1: THÌ (TENSE) A BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC B ANSWER KEY C KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN GHI NHỚ CHUYÊN ĐỀ 2: THỂ BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) 14 A BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 14 B ANSWER KEY 16 C KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN GHI NHỚ 18 CHUYÊN ĐỀ 3: LỜI NÓI TƯỜNG THUẬT (REPORTED SPEECH) 20 A BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 20 B ANSWER KEY 22 C KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN GHI NHỚ 24 CHUYÊN ĐỀ 4: SO SÁNH (COMPARISONS) 30 A BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 30 B ANSWER KEY 31 C KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN GHI NHỚ 33 CHUYÊN ĐỀ 5: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES) 35 A BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 35 B ANSWER KEY 36 C KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN GHI NHỚ 39 CHUYÊN ĐỀ 6: CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONALS) 41 A BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 41 B ANSWER KEY 42 C KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN GHI NHỚ 44 CHUYÊN ĐỀ 7: CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTIONS) 46 A BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 46 B ANSWER KEY 47 Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh C KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN GHI NHỚ 50 PHẦN I: BÀI TEST NĂNG LỰC CÁC CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM CHUYÊN ĐỀ 1: A THÌ (TENSE) BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC I Choose the letter A, B, C, D to indicate the correct answer to each of the following questions Question I _ at school now A am being B was being C was D am Question I _ to Ho Chi Minh City several times this year A have been B was C were D had been C has left D have left Question He _ here three hours ago A is leaving B left Question We _ Peter since last Monday A don’t see B haven’t seen C didn’t see D hadn’t seen Question Tim _ a book when I came to his house A is reading B read C was reading D reading Question My brother _ badminton A usually play B is usually playing C usually plays D have usually played Question I _ my clothes at o’clock yesterday evening A am ironing B have ironed C ironed D was ironing Question My mother _ English for ten years A has learnt B is learning C learn D learns C How often does D How are C has risen D rises Question _ you go to the zoo? A How often are B How often Question 10 The sun _ in the East A is rising B rose Question 11: When I was young, I _ to be a teacher A want B was wanting C wanted D had wanted Question 12 My grandmother _ 10 years ago A had died B died C has died Question 13 Look at those black clouds It _ D was dying Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh A rains B is raining C is going to rain D rain C have visited D visit C reads D was reading Question 14 Tomorrow I _ my parents A am going to visit B will have visited Question 15 She _ books now A is reading B read II Put the verbs in the brackets into the correct tense Question 16 We seldom (eat) breakfast before o’clock Question 17 What you (do) every morning? Question 18 We (build) this house five years ago Question 19 It (be) often hot in the summer Question 20 you (watch) TV yesterday? Question 21 He often (go) fishing with his friends when he was a child Question 22 We (live) here for years Question 23 I (not see) him since we (say) goodbye Question 24 Nam and I (play) soccer at p.m yesterday Question 25 While I (cook) _ dinner, my sister (read) _ books last night Question 26 He always (forget) his homework He isn’t careful Question 27 We (be) close friends since last year Question 28 Uncle Ho (die) in 1969 Question 29 We (buy) a new car next year Question 30 Keep silent! The baby (sleep) B ANSWER KEY Question Trong câu có trạng từ now nên động từ chia tiếp diễn Tuy nhiên, động từ to be phải chia đơn thay tiếp diễn “Bây trường.”  Đáp án D Question Ta chia động từ hoàn thành với cụm several times Cấu trúc: have/ has + PP (hiện hồn thành) “Năm tơi đến thành phố Hồ Chí Minh vài lần.”  Đáp án A Question Trong câu có trạng từ ago nên động từ chia khứ đơn Cấu trúc: V2/ed “Anh rời khỏi cách tiếng.”  Đáp án B Question Trong câu có giới từ since nên động từ chia hồn thành “Chúng tơi khơng gặp Peter từ thứ hai tuần trước.”  Đáp án B Question Thì khứ tiếp diễn: was/ were + V-ing Trong câu này, ta chia động từ read khứ tiếp diễn diễn tả hành động xảy có hành động khác xen vào khứ (hành động come xen vào) “Tim đọc sách đến nhà cậu ấy.”  Đáp án C Question Thì đơn: S + V(s/es) Trong câu có trạng từ tần suất usually nên động từ chia đơn Vì chủ ngữ my brother - danh từ số nên ta phải thêm s vào động từ play “Anh thường xuyên chơi cầu lông.”  Đáp án C Question Với cụm từ thời gian at o’clock yesterday, ta chia động từ iron khứ tiếp diễn “Vào lúc tối hôm qua quần áo.”  Đáp án D Question Ta chia động từ learn hồn thành có giới từ for + khoảng thời gian “Mẹ học tiếng Anh 10 năm rồi.”  Đáp án A Question Cấu trúc: How often + do/ does + S + V(bare-inf) ?: dùng để diễn đạt tần suất xảy hành động “Bạn đến sở thú lần?”  Đáp án B Question 10 Thì đơn diễn tả chân lý, thật hiển nhiên nên động từ rise chia đơn “Mặt trời mọc hướng Đông.”  Đáp án D Question 11 When I was young mốc thời gian khứ nên động từ want chia khứ đơn Cấu trúc S + V2/ed (want động từ có quy tắc nên thêm ed vào sau động từ) “Khi trẻ tơi muốn trở thành giáo viên.” Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh  Đáp án C Question 12 Mốc thời gian câu 10 years ago nên động từ chia khứ đơn “Bà chết cách đầy 10 năm.”  Đáp án B Question 13 Thì tương lai với going to: S + is/ am/ are + going to + V (inf) Ta chia động từ rain tương lai với going to để diễn tả việc xảy vào chứng those black clouds “Nhìn vào đám mây đen Trời mưa rồi.”  Đáp án C Question 14 Vì mốc thời gian tomorrow nên ta chia động từ visit tiếp diễn/ tương lai với going to tương lai đơn Trong phương án có A “Ngày mai tơi thăm bố mẹ mình.”  Đáp án A Question 15 Trong câu có trạng ngữ thời gian now nên động từ read chia tiếp diễn “Bây cô đọc sách.”  Đáp án A Question 16 eat Ta chia động từ eat đơn với trạng ngữ tần suất seldom Chủ ngữ we nên động từ dạng nguyên thể Cấu trúc đơn: S + V(s/es) “Chúng ăn sáng trước giờ.” Question 17 you Trạng ngữ câu every morning nên động từ chia dạng câu hỏi đơn Cấu trúc: Từ để hỏi + trợ động từ do/ does + S + V(bare-inf) “Bạn làm vào buổi sáng?” Question 18 built Mốc thời gian five years ago nên động từ build chia khứ đơn Cấu trúc: S + V2/ed .(build động từ bất quy tắc) “Chúng xây nhà cách năm.” Question 19 is Đây thật nên động từ to be chia thi đơn “Trời thường nóng vào mùa hè.” Question 20 Did you watch Mốc thời gian khứ yesterday nên động từ watch chia khứ đơn Vì câu hỏi nên ta phải dùng trợ động từ did Cấu trúc: Did + S + V(bare-inf) ? Question 21 went Mặc dù câu có trạng từ tần suất often động từ go chia khứ đơn việc khứ (when he was a child) “Anh thường câu cá với bạn bè anh nhỏ.” Question 22 have lived Động từ live chia hồn thành với giới từ for Cấu trúc: S + have/ has + PP “Chúng sống năm rồi.” Question 23 haven’t seen – said Cấu trúc: Hiện hoàn thành + since + khứ đơn (động từ vế trước since chia hồn thành; vế sau since chia q khứ đơn) “Tơi khơng gặp anh từ chúng tơi nói lời tạm biệt.” Question 24 were playing Thì khứ tiếp diễn diễn tả hành động xảy thời điểm xác định khứ Thời điểm xác định câu “at p.m yesterday” Cấu trúc S + was/were + V-ing “Tôi Nam đá bóng vào lúc chiều hơm qua.” Question 25 was cooking - was reading Thì khứ tiếp diễn diễn tả hai hay nhiều hành động xảy song song lúc khứ ‘Trong nấu bữa tối chị tơi đọc sách vào tối qua.” Question 26 is always forgetting Thì tiếp diễn với trạng từ always để diễn tả phàn nàn việc “Cậu ln quên tập nhà Cậu bất cẩn.” Question 27 have been Ta chia động từ hoàn thành với giới từ since Cấu trúc: S + have/ has + PP “Chúng bạn thân từ năm ngoái.” Question 28 died Mốc thời gian “in 1969” nên động từ die chia khứ đơn “Bác Hồ vào năm 1969.” Question 29 will buy/ are going to buy Trạng từ thời gian next year nên động từ buy chia tương lai “Chúng tơi mua xe ô tô vào năm sau.” Question 30 is sleeping Thì tiếp diễn dùng sau câu mệnh lệnh “Hãy giữ im lặng Đứa bé ngủ.” Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh C KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN GHI NHỚ The present simple tense (Thì đơn) a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + V (s/es) + (O) S + do/ does + not + V (bare-inf) + (O) Do/ Does + S + V (bare-inf) + (O)? She does the housework every day She doesn’t the housework every day Does she the housework every day? b Cách dùng (Use) - Diễn tả thói quen hành động xảy thường xuyên (habits or regular actions) E.g: We visit our grandparents every Sunday (Chúng thường đến thăm ông bà vào ngày chủ nhật.) - Diễn tả tình huống/ việc mang tính chất lâu dài, bền vững (permanent situations) E.g: come from Hanoi City - Diễn tả chân lý/ thật hiển nhiên (general truths and facts) E.g: Broken bones in adults don’t heal as fast as they in children (Xương bị gãy người lớn lâu lành trẻ em.) - Diễn tả lịch trình, thời gian biểu mang ý nghĩa tương lai (timetables: future sense) E.g: The train arrives at o’clock (Tàu hỏa đến lúc đúng.) - Diễn tả tình trạng, cảm xúc, suy nghĩ thời điểm Cách dùng thường dùng với động từ tình trạng (stative verbs) như: To know: Biết To understand: Hiểu To suppose: Cho To wonder: Tự hỏi To consider: Xem xét To love: Yêu To look: Trơng To see: Thấy To appear: Hình To seem: Dường To think: Cho To believe: Tin To doubt: Nghi ngờ To hope: Hy vọng To expect: Mong đợi To dislike: thích To hate: Ghét To like: Thích To remember: Nhớ To forget: Quên To recognize: Nhận To worship: Thờ cúng To contain: đựng To taste: Có vị / Nếm To smell: Có mùi Không Chứa To realize: Nhận To sound: Nghe To be: Thì, là, E.g: I know the answer to this question (Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi này.) - Đưa lời dẫn/ hướng dẫn (directions/ instructions) E.g: You turn left at the end of the road and then go straight (Bạn rẽ trái cuối đường sau thẳng.) • Note: Chúng ta sử dụng do/ does đơn để nhấn mạnh hành động câu E.g: I like playing football (Tôi thích chơi bóng đá.) He does know quite a lot about technology (Anh ta biết nhiều công nghệ.) c Trạng từ tần suất cụm trạng từ (Adverbs of frequency and adverbial phrases) Trong đơn thường có trạng từ kèm always, normally, usually, often, sometimes, rarely, never, once/ twice a week, most of the time, every day, nowadays, these days, every now and then, etc The present continuous tense (Thì tiếp diễn) a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + is/am/are + V-ing + (O) S + is/am/are + not + V-ing + (O) Is/Am/Are + S + V-ing + (O)? He is reading a story now He isn’t reading a story now Is he reading a story now? b Cách dùng (Use) - Diễn tả việc xảy thời điểm nói E.g: He is writing an essay now (Ngay viết luận.) - Diễn tả việc diễn khơng phải thời điểm nói Hành động mang tính chất tạm thời E.g: I am in Hanoi I’m looking for a new job (Tôi Hà Nội Tơi tìm cơng việc mới.) - Diễn tả thay đổi vật, thường dùng với động từ Get Become E.g: She’s becoming more beautiful (Cô trở nên xinh đẹp hơn.) - Diễn tả kế hoạch lên lịch xếp trước => hành động mang tính chắn xảy E.g: We are having a special dinner with our friends in this restaurant tonight (Tối chúng tối có bữa tối đặc biệt với bạn bè nhà hàng này.) - Diễn tả phàn nàn người khác hành động gây phiền cho người khác lặp lặp lại, thường dùng với từ Always E.g: My husband is ALWAYS late coming home from work I’m really worried about him (Chồng trễ sau làm Tôi thật lo lắng cho anh quá.) c Các cụm từ thời gian (Time phrases) + Trong câu có trạng từ thời gian: - Now: Bây - Right now: Ngay - At the moment ~ At present: lúc này, - At + cụ thể (at 12 o’clock) + Trong câu mệnh lệnh như: - Look! (Nhìn kìa!) - Listen! (Hãy lắng nghe!) - Keep silent! (Hãy im lặng!) Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh The future simple with “will” a Cấu trúc (Form) • Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + will + V (bare-inf) + (O) S + will + not + V (bare-inf) + (O) Will + S + V (bare-inf) + (O)? The shop will open in June (will = ’ll) The shop won’t open in June (won’t = will not) Will the shop open in June? Note: Trong ngữ cảnh trang trọng ta dùng shall thay cho will với chủ ngữ I We E.g: Shall/Will I see you before 10 o’clock? b Cách dùng (Use) - Diễn tả dự đốn khơng có (predictions) E.g: I think it will rain tomorrow (Tôi nghĩ ngày mai trời mưa.) - Diễn tả định thời thời điểm nói (decisions made at the moment of speaking) E.g: I will drink coffee, please (Tôi uống cà phê.) - Diễn tả lời yêu cầu, đề nghị (requests and offers) E.g: Will you help me carry this suitcase, please? (Bạn làm ơn giúp mang va li nhé?)  request Shall I make you a cup of tea? (Tôi pha cho bạn tách trà nhé?)  an offer - Diễn tả lời hứa (promises) E.g: I promise I will arrive on time (Tôi hứa đến giờ.) - Diễn tả lời từ chối với won’t (refusals) E.g: No, I won’t eat this kind of food (Khơng, tơi khơng ăn ăn này.) • Diễn tả việc thực tế xảy tương lai (future facts) E.g: The shop will open tomorrow (Cửa hàng mở cửa vào ngày mai.) c Các cụm từ thời gian (Time phrases) Chúng ta thường sử dụng với cụm từ thời gian tomorrow, next week/ month/ etc., in the future, when I’m older, later, soon, etc • Note: Chúng ta thường sử dụng tương lai đơn với cụm từ hope/ think/ expect/ etc từ probably/ perhaps E.g: Perhaps it will rain tomorrow The future simple with “going to” a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + is/ am/ are + going to + V(bare-inf) + (O) S + is/ am/ are + not + going to + V(bare-inf) + (O) Is/ Am/ Are + S + going to + V(bare-inf) + (O)? They are going to visit their They aren’t going to visit Are they going to visit their parents their parents parents? b Cách dùng (Use) - Diên tả dự định, kế hoạch tương lai (future plans and intentions) E.g: I’m going to get married next year (Tôi dự định năm sau kết hôn.) - Diễn tả dự đốn có cứ, chứng (predictions based on present evidence) E.g: Bill is playing very well He isn’t going to lose this game (Bill chơi tốt Anh chắn không thua trận được.) Look at that tree! It is going to fall on your car! (Hãy nhìn vào đi! Nó đổ vào xe ô tô bạn kìa.) The past simple tense (Thì khứ đơn) a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + V (past) (+ O) S + did not/ didn’t + V(bare- inf) (+ O) Did + S + V(bare-inf) (+ O)? They went to the cinema last night They didn’t go to the cinema last night Did they go to the cinema last night? b Cách dùng (Use) - Diễn tả hành động xảy kết thúc thời điểm khứ (finished actions or events) E.g: I saw him at the airport yesterday (Hôm qua nhìn thấy anh sân bay.) My aunt sent me a letter two days ago (Cách ngày cô gửi thư cho tôi.) - Diễn tả hành động lặp lặp lại khứ (repeated actions) E.g: I played soccer three times a week when I was at school (Lúc tơi học tơi chơi bóng đá lần tuần.) She went to Paris twice last year (Năm ngối đến Pari lần.) - Diễn tả thói quen khứ (past habits) E.g: She visited her parents every Sunday (Vào chủ nhật đến thăm bố mẹ.) We often went swimming every afternoon (Vào buổi chiều chúng tơi thường bơi.) - Diễn tả tình trạng hay tình khứ E.g: Did you have a car when you were young? (Có phải bạn có tơ bạn trẻ khơng?) - Diễn tả chuỗi hành động xảy liên tiếp khứ (sequences of actions) E.g: He ran to the car, jumped in and raced off into the night c Các cụm từ thời gian (Time phrases) Một số cụm từ thời gian dùng khứ đơn: yesterday, last night/week/ month/ year, etc., two days/ weeks/months ago, etc., in 2000, at that moment, then, suddenly, when The past continuous tense (Thì khứ tiếp diễn) a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + was/ were + V-ing (+ O) S + was/ were + not + V-ing (+ O) Was/ Were + S +V-ing (+ O)? Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh My brother was reading books at this time last night My brother wasn’t reading books at this time last night Was your brother reading books at this time last night? b Cách dùng (Use) - Diễn tả hành động diễn thời điểm cụ thể khứ (actions in progress at a point of time in the past) E.g: At oclock yesterday, I was doing the homework (Vào lúc hôm qua làm tập nhà.) - Diễn tả hành động diễn khoảng thời gian khứ (actions in progress over a period of time) E.g: My husband was working hard all day (Chồng làm việc vất vả suốt ngày.)  Note: Các cụm từ thời gian all day, all the morning, thưòng dùng trường hợp - Diễn tả tình huống/ việc tạm thời thay đổi khứ (temporary or changing situations in the past) E.g: At the time, I was working for a bank in this city (a temporary situation) I was becoming bored with the job, so I decided to change (a changing situation) - Diễn tả hành động diễn hành động khác xen vào khứ (an action was in progress when another action happened/ interrupted it) E.g: We were having dinner when someone knocked at/on the door (Chúng ăn tối có gõ cửa.) - Diễn tả hai hay nhiều hành động xảy song song lúc khứ (two or more actions in progress at the same time in the past) E.g: While I was cooking dinner, my husband was playing computer games (Trong tơi nấu bữa tối chồng tơi chơi điện tử.) • Note: Chúng ta khơng thường dùng khứ tiếp diễn với động từ tình trạng, cảm xúc, sở hữu, tri giác như: be, cost, belong, own, have, feel, hear, hate, like, etc c Các cụm từ thời gian (Time phrases) Các cụm từ thời gian thường dùng như: while, as, when, meanwhile, at that time, all the morning/ afternoon/ day, etc The present perfect simple tense (Thì hồn thành) a Cấu trúc (Form) Affirmative (Khẳng định) Negative (Phủ định) Interrogative (Nghi vấn) S + have/ has + PP (past participle) + (O) S + have/ has + not + PP + (O) Have/ Has + S + PP + (O)? She has bought this house She hasn’t bought this house Has she bought this house? b Cách dùng (use) - Diễn tả hành động xảy hồn thành thời điểm khơng xác định khứ (actions completed at an unspecific time in the past) E.g: She has traveled around the world (Cô du lịch khắp giới.) - Diễn tả hành động hoàn thành kết (completed actions with a result in the present) E.g: Look! He has dyed his hair red (Nhìn kìa! Anh ta nhuộm tóc thành màu đỏ.) - Diễn tả hành động bắt đầu khứ tiếp tục đến (actions that started in the past and have continued until now) E.g: I have learnt/ learned English for 15 years (Tôi học Tiếng Anh 15 năm rồi.) - Diễn tả hành động xảy thời điểm xác định khứ vào thời điểm nói hành động chưa hồn thành (actions at a specified time which are not complete at the time of speaking)  Cách dùng thường gặp với trạng từ thời gian this morning/ afternoon, E.g: I have read four books so far this morning - Diễn tả hành động lặp lại nhiều lần thời điểm tại, thường thấy từ kèm cách dùng sau: Several times / hours / days / weeks / months / years, etc E.g: I have watched this film several times • Note: - Sau cấu trúc so sánh ta dùng hồn thành It is the most interesting book that I have ever read - Sau cấu trúc: This / It is the first / second time, phải dùng hồn thành This is the first time I have eaten this kind of food c Time phrases (Các cụm từ thời gian) Các từ/ cụm từ thời gian thường gặp như: - already (đã rồi), never (chưa bao giờ), ever (đã từng), yet (chưa), just (vừa mới), (cho đến bây giờ), recently (gần đây), lately (gần đầy) - so far/ up to now/ up to present (cho tới bây giờ), in / over + the past / last + thời gian: qua - for + khoảng thời gian (for days: khoảng ngày) - since + mốc thời gian: kể từ (since 2000: từ năm 2000) Nếu sau since mệnh đề mệnh đề trước since ta chia hồn thành mệnh đề sau since chia khứ đơn E.g: I have taught English since I graduated from University * Vị trí trạng từ hồn thành: - already, never, ever, just: sau have/ has đứng trước động từ phân từ II - already: củng đứng cuối câu - Yet: đứng cuối câu, thường sử dụng câu phủ định nghi vấn - so far, recently, lately, up to present, up to this moment, in/ over + the past/ last + thời gian: Có thể đứng đầu cuối câu E.g: I have bought this house recently (Gần mua nhà này.) Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh CHUYÊN ĐỀ 2: A THỂ BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC I Choose the letter A, B, C, D to indicate the correct answer to each of the following questions Question This house _ in 1990 by my grandfather A is built B was built C built D has built Question My sister is going _ this house A sold B sell C to be sold D to sell Question There’s a man behind us I think we are _ A being followed B be followed C followed D following Question Over 1000 new houses _ every year Last year, 1200 new houses _ A were built/ were built B are built/ were built C are building / were built D were built/ were being built Question The next exam _ in May A will hold B will be held C will be holding D will have held Question English is _ all over the world A spoken B speak C speaks D to speak C ever been bitten D ever been bite C was bought D has been bought Question Have you _ by a dog? A ever bite B ever bitten Question The house _ since last week A bought B has bought Question The homework _ by Nam every day A is done B does C are done D did Question 10 These exercises must _ by my students A are finished B finish C be finished D finishing II Choose the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions Question 11 We should send their complaints to the boss A Complaints should sent to the boss B Complaints should be sent to the boss, C Their complaints should be sent to the boss D Their complaints to the boss should be sent Question 12 They will give you a lot of questions at the interview A You will be given a lot of questions at the interview B You will given a lot of questions at the interview C A lot of questions will be given you at the interview 15 D A lot of questions will be given at the interview Question 13 Nobody told me that Tim was ill A I was told that Tim wasn’t ill B I wasn’t told that Tim was ill C Tim wasn’t told to be ill D Tim was told not to be ill Question 14 We will send you the results soon A You will be sent to the results soon B You will send the results soon C The results will be sent you soon D The results will be sent to you soon Question 15 My sister can sing English songs well A My sister can sing English songs better than me B English songs can are sung well by my sister C English songs can be sung well by my sister D English songs can sung well by my sister III Rewrite the sentences in passive voice Question 16 I clean the floor every day _ Question 17 My mother bought this dress this morning _ Question 18 She did this exercise two days ago _ Question 19 They will send him abroad to study _ Question 20 She used this room _ Question 21 Someone, stole my bike yesterday _ Question 22 He received a letter from his parents _ Question 23 She will buy this house _ Question 24 They aren’t building my house _ Question 25 You mustn’t sing songs in the class _ 16 Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh B ANSWER KEY Question Cấu trúc: S (O) + was/ were + PP + (bị động khứ đơn) Trong câu này, this house danh từ số + was “Ngôi nhà ông xây vào năm 1990.”  Đáp án B Question Cấu trúc: S + is/ am/are + going to + V (bare-inf) (Tương lai với be going to) Câu mang nghĩa chủ động nên chọn to V sau going “Chị định bán nhà này.”  Đáp án D Question Cấu trúc: S (O) + is/ am/ are + being + PP (bị động tiếp diễn) Câu mang nghĩa bị động tiếp diễn “Có người đàn ơng đằng sau Tôi nghĩ bị bám đuôi.”  Đáp án A Question Cấu trúc S (O) + is/ am/ are + PP (bị động đơn) S (O) + was/ were + PP + (bị động khứ đơn) Câu có trạng ngữ every year nên chia động từ đơn, câu sau có trạng ngữ last year nên chia động từ khứ đơn Hơn nữa, câu mang nghĩa bị động nên chia động từ dạng bị động “Hơn 1000 ngơi nhà xây hàng năm Năm ngối, 1200 nhà xây.”  Đáp án B Question Cấu trúc: S (O) + will + be + PP + (bị động tương lai đơn) “Kỳ thi tổ chức vào tháng 5.”  Đáp án B Question Cấu trúc: S (O) + is/ am/ are + PP (bị động đơn) - Speak -› spoke -› spoken  Đáp án A Question Cấu trúc: S (0)+ have/ has + been + PP (bị động hoàn thành) - Bite -› bit -› bitten “Bạn bị chó cắn chưa?”  Đáp án C 17 Question Câu mang nghĩa bị động nên động từ chia dạng bị động Với giới từ since, ta chia động từ hồn thành Cấu trúc: have/has + been + PP (bị động hồn thành) “Ngơi nhà mua từ tuần trước.”  Đáp án D Question Câu mang nghĩa bị động nên động từ chia dạng bị động Với trạng từ every day, ta chia động từ đơn Cấu trúc is/am/are + PP (bị động đơn) Chủ ngữ the homework -danh từ không đếm nên ta dùng động từ to be is “Bài tập nhà Nam làm ngày.”  Đáp án A Question 10 Câu mang nghĩa bị động nên động từ chia dạng bị động Cấu trúc: Modals (must, can, may, ) + be + PP (bị động động từ khuyết thiếu) “Những tập phải học sinh tơi hồn thành.”  Đáp án C Question 11 Cấu trúc: should + be + PP (bị động) Trong câu này, tân ngữ their complaints chuyển lên trước làm chủ ngữ câu bị động “Chúng ta nên gửi điều phàn nàn họ cho sếp.”  Đáp án C Question 12 Câu có tân ngữ you a lot of questions nên có cách chuyển bị động sau: Cách 1: You will be given a lot of questions at the interview (by them) Cách 2: A lot of questions will be given to you at the interview (by them) “Họ đưa cho bạn nhiều câu hỏi vấn.”  Đáp án A Question 13 Trong câu này, tân ngữ me nên chuyển thành I làm chủ ngữ câu bị động Hơn nữa, câu có đại từ nobody nên câu bị động phải dạng phủ định “Khơng nói cho tơi biết việc Tim bị ốm.”  Đáp án B Question 14 Câu có tân ngữ you the results nên có cách chuyển bị động sau: Cách 1: You will be sent the results soon 18 Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Cách 2: The results will be sent to you soon “Chúng gửi cho bạn kết sớm.”  Đáp án D Question 15 Cấu trúc: can + be + PP (bị động) “Chị tơi hát Tiếng Anh hay.”  Đáp án C Question 16 The floor is cleaned (by me) every day “Tôi lau chùi sàn nhà ngày.” Question 17 This dress was bought by my mother this morning “Sáng mẹ mua váy này.” Question 18 This exercise was done (by her) two days ago “Cô làm tập cách hai ngày.” Question 19 He will be sent abroad to study (by them) “Họ gửi anh sang nước học tập.” Question 20 This room was used (by her) “Cơ sử dụng phòng này.” Question 21 My bike was stolen yesterday “Ai hôm qua lấy trộm xe đạp tôi.” Question 22 A letter was received from his parents Anh nhận thư bố mẹ.” Question 23 This house will be bought (by her) “Cô mua nhà này” Question 24 My house isn’t being built (by them) “Họ xây nhà tôi.” Question 25 Songs mustn’t be sung (by you) in the class “Bạn không hát lớp.” C KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN GHI NHỚ ❖ The passive voice (Thể bị động) Cấu trúc (Form) Chủ động: Bị động: S+V+O S + be + PP + (by O) * Các bước để chuyển từ câu chủ động sang câu bị động a Xác định S, V, O V câu chủ động b Lấy O câu chủ động làm S câu bị động c Lấy S câu chủ động làm O đặt sau by câu bị động d Biến đổi V câu chủ động thành PP (Past Participle) câu bị động 19 e Thêm To be vào trước PP câu bị động (To be phải chia theo thời V câu chủ động chia theo số S câu bị động) Trong câu bị động by + O đứng sau adverbs of place (trạng từ nơi chốn) đứng trước adverbs of time (trạng từ thời gian) Trong câu bị động, bỏ: by people, by us, by them, by someone, by him, by her Cấu trúc bị động với Tense (Thì) Active (Chủ động) Passive (Bị động) Hiện S + V(s/es) + O S (O) + is/am/are + P.P + {by + O (s)} đơn E.g: I my homework every  My homework is done every evening evening Hiện S + is/am/are + V-ing + O tiếp diễn E.g: He is reading books now S (O) + is/am/are + being + PP + {by + O (s)}  Ex: Books are being read (by him) now Quá khứ S + V-ed/V2 + O đơn E.g: She wrote a letter yesterday Quá khứ S + was/were + V-ing + O tiếp diễn E.g: They were doing housework at am yesterday S (O) + was/were + PP + {by + O (s)}  A letter was written (by her) yesterday S (O) + was/were +being + PP + {by + O the (s)}  The housework was being done at am yesterday Hiện S + have/ has + PP + O S (O) + have/ has + been + PP + {by + O hoàn thành E.g: My parents have given me a (s)} new computer  I have been given a new computer by my parents Hoặc A new computer has been given to me by my parents Tương S + will + V(nguyên thể) + O lai đơn E.g: She will meet him tomorrow S (O) + will + be + PP + {by + O (s)}  He will be met tomorrow Tương S + is/ am/ are + going to + V S (O) + is/ am/ are + going to + be + PP + (bare-inf) + O {by + O (s)} lai gần E.g: I am going to buy this house  This house is going to be bought Modal verbs (Động từ khuyết thiếu) 20 S + Modal Verbs (can, could, may, S (O) + Modal Verbs (can, could, may, might, ) + be + PP + {by + O (s)} might, ) + V (bare-inf) + O E.g: They exercises should these  These exercises should be done Chinh phục đề thi vào 10 mơn Tiếng Anh CHUN ĐỀ 3: A LỜI NĨI TƯỜNG THUẬT (REPORTED SPEECH) BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 21 22 ... Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh Mục lục PHẦN I: BÀI TEST NĂNG LỰC CÁC CHUYÊN ĐỀ TRỌNG TÂM CHUYÊN ĐỀ 1: THÌ (TENSE) CHUYÊN ĐỀ 2: THỂ BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE) 14 CHUYÊN ĐỀ 3: LỜI... O)? Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh My brother was reading books at this time last night My brother wasn’t reading books at this time last night Was your brother reading books at this... up to this moment, in/ over + the past/ last + thời gian: Có thể đứng đầu cuối câu E.g: I have bought this house recently (Gần mua nhà này.) Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh CHUYÊN ĐỀ 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chinh phục đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh (dương hương) , Chinh phục đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh (dương hương) , BÀI TEST NĂNG LỰC CÁC CHUYÊN ĐỀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn