Bài tập tiếng anh 6 (vũ thị phượng)

14 55 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 10:05

Thị Phượng VŨ THỊ PHƯỢNG BÀI TẬP TIẾNG ANH DỰA THEO MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI VIỆT NAM (VNEN) ∗ ∗ ∗ Biên soạn theo sách giáo khoa dựa chương trình cải cách giáo dục Tài liệu tham khảo dành cho học sinh, giáo viên phụ huynh Phụ lục có đáp án dành cho em học sinh NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN Vũ Thị Phượng Vũ Thị Phượng LỜI NÓI ĐẦU Tiếng Anh - ngơn ngữ tồn cầu khơng đóng vai trò quan trọng giao tiếp hàng ngày mà mơn thiết yếu chương trình giáo dục cấp nước ta Để học tốt tiếng Anh, em cần có kết hợp cân đối lý thuyết thực hành Cuốn sách "Bài tập tiếng Anh 6" biên soạn dựa theo chương trình chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm giúp em học sinh lớp củng cố, thực hành vận dụng kiến thức học để đạt kết tốt kiểm tra thi Bài tập tiếng Anh chia thành đơn vị học bám sát chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo, cụ thể đơn vị học gồm: ∗ A GRAMMAR - NGỮ PHÁP ∗ B VOCABULARY - TỪ VỰNG ∗ C EXERCISES - BÀI TẬP THỰC HÀNH + PART PHONETICS + PART VOCABULARY & GRAMMAR + PART READING + PART WRITING Hy vọng sách người bạn đồng hành thân thiết hữu ích chặng đưòng chinh phục môn tiếng Anh em Chúc em học thật tốt đạt nhiều điểm cao môn Trân trọng! Tác giả Vũ Thị Phượng Unit MY NEW SCHOOL A GRAMMAR - NGỮ PHÁP I THE PRESENT SIMPLE - Thì đơn Cấu trúc Câu khẳng định Câu phủ định Câu hỏi Chủ ngữ số S + Vs/es S + doesn’t + V Does + S + V? Chủ ngữ số nhiều S+V S + don’t + V Do + S + V? Cách dùng • Thì đơn dùng dể:  Chỉ thói quen ngày, việc mà bạn thường xuyên làm: Ví dụ: They drive to the office every day (Hằng ngày họ lái xe làm.) She doesn't come here very often (Cô không đến thường xuyên.)  Một việc hay thật hiển nhiên: Ví dụ: We have two children (Chúng tơi có đứa con.) The Thames flows through London (Sông Thames chảy qua London.)  Chỉ việc xảy tương lai theo thời gian biểu hay lịch trình: Ví dụ: Christmas Day falls on a Monday this year (Năm Giáng sinh rơi vào ngày thứ Hai.)  Chỉ suy nghĩ cảm xúc thời điểm nói: Ví dụ: They don't ever agree with US (Họ chưa đồng ý với chúng ta.) I think you are right (Tôi nghĩ anh đúng.) Dấu hiệu nhận biết Trong câu thường có trạng ngữ thời gian như: everyday, usually, always, sometimes, often, never, hardly, in the morning, on Mondays, at weekends, in spring, summer, today, nowadays, Lỗi thường hay gặp sử dụng Hiện đơn: S hay ES? Với ngơi số ít, câu khẳng định, động từ chia dạng số theo cơng thức sau: Verb endings Thêm s vào đằng sau hầu hết động từ: live - lives, work – works Thêm es sau ch, sh, s, x: watch - watches, finish - finishes Bỏ y thêm ies với động từ kết thúc phụ âm + y: Study - Studies; NOT: play plaies (trước y nguyên âm a) Động từ bất quy tắc: - does, go - goes, have - has II THE PRESENT CONTINOUS - Thì tiếp diễn Cấu trúc Câu khẳng định Câu phủ định Câu hỏi S + is/ am/ are + V-ing S + isn’t/ am not/ aren’t + V-ing Is/ Am/ Are + S + V-ing? Sự kết hợp chủ ngữ động từ tobe I You We They He She It N Ns am are is is are Cách dùng  Dùng để diễn tả hành động xảy thời điểm nói xung quanh thời điểm nói Ví dụ: I am watching a film now (Tôi xem phim - hành động xem phim diễn thời điểm nói) I am writing an essay these days (Thời gian viết luận - chủ thể hành động đọc không thiết phải viết luận lúc nói chuyện)  Diễn tả việc xảy tương lai theo kế hoạch lên lịch cố định (thay cho tương lai gần), đặc biệt văn nói Ví dụ: I am going to the theatre tonight (Tôỉ đến rạp hát - hành động đến rạp hát chuẩn bị diễn ra) I bought the ticket yesterday I am flying to New York tomorrow Ta thấy có cứ, kế hoạch rõ ràng (tôi mua vé máy bay) nên ta sử dụng tiếp diễn để nói việc chắn xảy tương lai  Diễn tả khơng hài lòng hay phàn nàn việc câu sử dụng "always" Ví dụ: He is always coming late (Anh ta toàn đến muộn.) Why are you always putting your dirty clothes on your bed? (Sao lúc để quần áo bẩn giường hả?) Dấu hiệu nhận biết Trong câu thường có trạng từ sau: now, right now, at the moment, at present, Trong câu có động từ như: − Look! (Nhìn kìa!) − Listen! (Hãy nghe này!) − Keep silent! (Hãy im lặng) Ví dụ: Look! The tram is coming (Nhìn kia! Tàu đến.) Listen! Someone is crying (Nghe này! Ai khóc.) Keep silent! The baby is sleeping (Hãy im lặng! Em bé ngủ.) Lưu ý  Các động từ trạng thái bảng sau không chia thể tiếp diễn (bất thời nào) chúng động từ tĩnh diễn đạt trạng thái cảm giác hoạt động tinh thần tính chất vật, việc know believe hear see smell wish understand hate love like want sound have need appear seem taste own  Nhưng chúng động từ hành động chúng lại phép dùng thể tiếp diễn Ví dụ: She has a lot of dolls (She is having a lot of dolls) − Tuy nhiên, có thể: She is having his lunch (Cơ ĐANG ăn trưa - hành động ăn diễn ra) Quy tắc thêm sau động từ Thông thường ta cần thêm "-ing" vào sau động từ Nhưng có số ý sau: o Với động từ tận MỘT chữ "e": − Ta bỏ "e" thêm "-ing" Ví dụ: write - writing; type - typing; come – coming o Tận HAI CHỮ "e" ta khơng bỏ "e" mà thêm "-ing" bình thường o Với động từ có MỘT âm tiết, tận MỘT PHỤ ÂM, trước MỘT NGUYÊN ÂM − Ta nhân đơi phụ âm cuối thêm "-ing" Ví dụ: stop - stopping; get - getting; put - putting • CHÚ Ý: − Các trường hợp ngoại lệ: beggin - beginning; prefer - preferring; o travel - travelling permit - permitting Với động từ tận "ie": − Ta đổi "ie" thành "y" thêm "-ing" Ví dụ: lie - lying; die - dying B VOCABULARY - TỪ VỰNG Từ backpack binder chalkboard diploma folder ink ink bottle lecturer lockers mechanical pencil Phiên âm /ˈbækpæk/ /ˈbaɪndə(r)/ /ˈtʃɔːkbɔːd/ /dɪˈpləʊmə/ /ˈfəʊldə(r)/ /ɪŋk/ /ɪŋk ˈbɒtl/ /ˈlektʃə(r)/ /ˈlɒkə(r)z/ /məˈkænɪkl ˈpensl/ Nghĩa ba lơ bìa rời bảng viết phấn bằng, giấy khen bìa đựng tài liệu mực lọ mực giảng viên tủ có khóa bút chì kim /ˈnəʊtpỉd/ /ˈpensl ˈʃɑːpnə(r)/ /ˈpraɪvət ˈtjuːtə(r)/ /ˈpjuːpl/ /skuːl səˈplaɪ/ /ˈspaɪrəl ˈnəʊtbʊk/ /ˈstjuːdnt/ /ˈtiːtʃə(r)/ notepad pencil sharpener private tutor pupil school supply spiral notebook student teacher sổ tay gọt bút chì gia sư riêng học sinh dụng cụ học tập sổ, gáy xoắn học sinh giáo viên C EXERCISES - BÀI TẬP THỰC HÀNH PART PHONETICS I Find the word which has a different sound in the part underlined Read the words aloud A moan B goat C custom D moat A wonderful B ago C shutter D hut A summer B soap C coast D load A ugly B untrue C dove D mosquito A soul B customer C dough D mould A other B among C potato D nothing A thumb B shoulder C poultry D slow A thorough B tomato C drunk D bus A window B drunk C bowl D grow 10 A toe B luck C Sunday D uncle II Put the words with the underlined part in the box into two groups up video tomorrow wonderful don't young club just blood no /ʌ/ nothing ago southern cup know sew tour does shoulder road /əʊ/ III Give the names of the following, then read the words aloud a b e c f d g h PART VOCABULARY & GRAMMAR I Circle A, B, C or D for each picture 1 A singing B writing A canteen B school yard C cooking D reading C library D cinema A playing the guitar B playing football C having breakfast D going to school A doctor B nurse C teacher D worker A talking B doing an experiment C listening to the radio D watching a movie A playing B reading C walking D singing II Find one odd word A, B, C or D A dining room A teacher A schoolbag A reading A in B bathroom B mother B pen B writing B on C living room C father C pencil box C listening C big III Put the verbs in brackets in the correct tense form He (drive) to the office every day she (learn) English now? Be quiet! We (study) in the library They like (spend) their vacation on the beach At break time, I (go) to the library and (read) you (like) this film? IV Fill each blank with a suitable word in the box D apartment D sister D afternoon D evening D under some books am is are does have Mai Thanh's best friend Where you go shopping? What she often at break time? Ms Trang our favorite teacher She teaches Literature you thirsty? How you go to school every morning, Tuan? We going to open a new library They often English lesson on Monday and Thursday your brother like pop music? 10 Lan watching TV at the moment 11 He doing his homework at present 12 I having dinner at Jane's house V Put the verbs in brackets into Present simple or Present continuous tense Let's look at that photo It is Sunday evening and my friends and I (1 be) at Linda's birthday party Linda (2 wear) a beautiful long dress and (3 stand) next to her boyfriend Some guests (4 drink) wine or beer in the comer of the room Some of her relatives (5 dance) in the middle of the room Most people (6 sit) on chairs, (7 enjoy) foods and (8 chat) with one another We often (9 go) to our friends' birthday parties We always (10 dress) well and (11 travel) by taxi Parties never (12 make) us bored because we like them PART READING I Fill in the blank with a word/ phras1e in the box He students to learn good job answer questions He loves his job He has a good He is a teacher loves to teach He loves his students He loves to teach his His students listen to him His students listen almost every word he said His students learn from him They learn how to spell words They how to pronounce words They learn how to ask They learn how to questions They learn how to think He teaches them how to think "Don't believe everything you hear," he said "Don't believe everything you read," he said "Don't believe everything you see," he said "Use your head If something sounds too to be true, it usually is," he said II Read the passage and answer the questions Hi! I'm Mai This is my school It's small, but it is beautiful In front of the school, there is a big yard After school, we often play volleyball there There are many trees and flowers in the school yard My friends and I sit under the trees every morning to review our lessons My school has three floors and fifteen classrooms My classroom is on the third floor There are fifty teachers in my school They are good teachers I love them and I love my school very much How is Mai's school? What is there in front of Mai's school? How many floors does Mai's school have? How many teachers are there in her school? PART WRITING I Make sentences using the words and phrases given Mr Thanh/ our/ teacher/ Vietnamese There/ two pens/ Hoa's box English/ Lan's favourite subject Where/ Tom/ live? playground/does/ a/ school/ have/ your/? school/ you/ your/ do/ like/ new/? II Write the full sentences using given words He/ often/ have/ breakfast/ late You/ do/ the housework/ at the moment? I/ not/ go/ to school/ on weekends John's girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now They/ like/ beer or wine? What/ he/usually/ do/ at night? The teacher/ never/ lose/ his temper Why/ you/ listen/ to music/ loudly now? ... THANH NIÊN Vũ Thị Phượng Vũ Thị Phượng LỜI NĨI ĐẦU Tiếng Anh - ngơn ngữ tồn cầu khơng đóng vai trò quan trọng giao tiếp hàng ngày mà mơn thiết yếu chương trình giáo dục cấp nước ta Để học tốt tiếng. .. yếu chương trình giáo dục cấp nước ta Để học tốt tiếng Anh, em cần có kết hợp cân đối lý thuyết thực hành Cuốn sách "Bài tập tiếng Anh 6" biên soạn dựa theo chương trình chuẩn Bộ Giáo dục Đào... kiểm tra thi Bài tập tiếng Anh chia thành đơn vị học bám sát chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo, cụ thể đơn vị học gồm: ∗ A GRAMMAR - NGỮ PHÁP ∗ B VOCABULARY - TỪ VỰNG ∗ C EXERCISES - BÀI TẬP THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tiếng anh 6 (vũ thị phượng) , Bài tập tiếng anh 6 (vũ thị phượng)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn