Bài tập cuối tuần tiếng anh 8 tập 2 (đại lợi)

20 55 3
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 10:04

ĐẠI LỢI BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP - TẬP CÓ ĐÁP ÁN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜI NÓI ĐẦU Các em học sinh thân mến! Các em cầm tay sách hay quan trọng q trình học tiếng Anh Đó sách Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp tập Cuốn sách đời với bao công sức tác giả, giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Cuốn sách chia theo đơn vị học bám sát chương trình học tập lớp em Đây tài liệu hữu ích nhằm giúp em ơn tập, củng cố nâng cao vốn tiếng Anh Trong đơn vị học, chúng tơi trình bày đầy đủ nội dung sau: - Phần lý thuyết: Tập trung vào trọng tâm ngữ pháp học - Phần Week 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ em Các em rèn luyện ngữ âm, từ vựng ngữ pháp/ mẫu câu phần - Phần Week 2: Phần giúp rèn luyện hoàn thiện kỹ giao tiếp: Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh em Kết hợp với nội dung sách đĩa CD phát âm chuẩn tiếng Anh người ngữ Chúng tin CD hỗ trợ em nhiều trình rèn luyện kỹ giao tiếp tiếng Anh Lời cuối cùng, chúng tơi mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới độc giả, tới em học sinh, bậc phụ huynh quý thầy cô giúp đỡ nhiều trình biên soạn tài liệu quý báu Chúng mong muốn lắng nghe ý kiến góp ý chân thành bậc phụ huynh thầy cô giáo để lần tái sau sách đầy đủ hơn, ý nghĩa Trân trọng! Unit POLLUTION WEEK A THEORY: LANGUAGE KNOWLEDGE ❶ PRONUNCIATION Stress in words ending in –ic and –al (Trọng âm từ có –ic –al) - Các từ có –ic ln có trọng âm rơi vào âm tiết trước Word ending in -ic Transcription artistic /ɑːˈtɪstɪk/ elastic /ɪˈlæstɪk/ electronic /ɪˌlekˈtrɒnɪk/ specific /spəˈsɪfɪk/ scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ – Các từ có –al không thay đổi trọng âm so với từ gốc Root word Transcription Word ending in -at Transcription music /'mjuːzɪk/ musical /'mjuːzɪkəl/ logic /ˈlɒdʒɪk/ logical /ˈlɒdʒɪkəl/ nation /ˈneɪʃən/ national /ˈneɪʃənəl/ chemistry /'kemɪstri/ chemical /'kemɪkəl/ practice /'præktɪs/ practical /'præktɪkəl/ ❷ VOCABULARY ENGLISH TYPE PRONUNCIATION VIETNAMESE acid rain n /æsɪd reɪn/ mưa axit advertising billboard n /ˈædvətaɪzɪŋ ˈbɪlbɔːd/ biển quảng cảo affect v /əˈfekt/ gây ảnh hưởng air pollution n /eər pəˈluːʃn/ nhiễm khơng khí almost adv /ˈɔːlməʊst/ aquatic adj /əˈkwætɪk/ sống nước atmosphere n /ˈætməsfɪər/ bầu khơng khí behaviour n /bɪˈheɪvjər/ hành vi believe v /bɪˈliːv/ tin tưởng birth defect n /bɜːθ ˈdiːfekt/ khuyết tật bẩm sinh blood pressure n /blʌd ˈpreʃər/ huyết áp breathing problem n /ˈbriːðɪŋ ˈprɒbləm/ vấn đề thở change v /tʃeɪndʒ/ thay đổi, thay đổi chemical adj /ˈkemɪkəl/ thuộc hóa học come up with v /kʌm ʌp wɪð/ nghĩ complain v /kəmˈpleɪn/ phàn nàn contain v /kənˈteɪn/ chứa đựng contaminant n /kənˈtỉmɪnənt/ chất gây nhiễm contamination n /kəntỉmɪˈneɪʃn/ ô nhiễm continue v /kənˈtɪnjuː/ tiếp tục damage v, n /ˈdæmɪdʒ/ phả hủy, phá hoại, tổn thất dead n /ded/ chết decrease v /dɪˈkriːs/ làm giảm die v /daɪ/ chết dirty adj /ˈdɜːti/ bẩn thỉu discharge v, n /dɪsˈtʃɑːdʒ/ dỡ hàng, tháo disease n /dɪˈziːz/ bệnh tật dramatic adj /drəˈmætɪk/ nghiêm trọng dump v /dʌmp/ đổ, vứt bỏ dust n /dʌst/ bụi earth’s surface n /ɜːθ ˈsɜːfɪs/ bề mặt trái đất environmental adj /ɪnˌvaɪrənˈmentəl/ thuộc mơi trường expose v /ɪkˈspəʊz/ tiếp xúc factory n /ˈfỉktəri/ nhà máy float v /fləʊt/ fume n /fjuːm/ khói thải gas n /ɡỉs/ khí, dầu xăng give presentation v /ɡɪv prezənˈteɪʃən/ thuyết trình global warming n /ˈɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ nóng lên tồn cầu ground water n /ɡraʊnd ˈwɔːtər/ nước ngầm harmful adj /ˈhɑːmfəl/ có hại hearing loss n /ˈhɪərɪŋ lɒs/ khả nghe herbicide n /ˈhɜːbɪsaɪd/ thuốc diệt cỏ home village n /həʊm ˈvɪlɪdʒ/ quê nhà household n, adj /ˈhaʊshəʊld/ hộ gia đình, thuộc gia đình illustrate v /ˈɪləstreɪt/ minh họa industrial adj /ɪnˈdʌstriəl/ thuộc công nghiệp issue n /ˈɪʃuː/ vấn đề land/soil pollution n /lænd/sɔɪl pəˈluːʃən/ ô nhiễm đất lead to v /lɪːd tuː/ dẫn tới light pollution n /laɪt pəˈluːʃən/ ô nhiễm ánh sáng litter v /lɪtər/ xả rác, rác noise pollution n /nɔɪz pəˈluːʃən/ ô nhiễm tiếng ồn occur v /əˈkɜːr/ xảy ocean n /ˈəʊʃən/ đại dương overhead adj /ˈəʊvəhed/ đầu pattern n /ˈpætən/ kiểu mẫu, gương mẫu poison n /ˈpɔɪzən/ chất độc poisonous adj /ˈpɔɪzənəs/ có độc, nhiễm độc polluted adj /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm pollution n /pəˈluːʃən/ ô nhiễm radiation n /reɪdɪˈeɪʃən/ phóng xạ radioactive pollution n /reɪdiəʊˈæktɪv ˈluːʃən / recycle v /riːˈsaɪkl/ tái chế reduction n /rɪˈdʌkʃən/ rút gọn, giảm renewable adj /rɪˈnjuːəbl/ làm được, tái sinh resident n /ˈrezɪdənt/ cư dân result In phr.v /rɪˈzʌlt ɪn/ dẫn tới, gây river n /rɪvər/ dòng sơng rubbish n /ˈrʌbɪʃ/ rác thải serious adj /ˈsɪəriəs/ nghiêm trọng sneeze v /sniːz/ hắt spill v /spɪl/ làm tràn, làm đổ stream n /ˈstriːm/ dòng suối surprise v, n /səˈpraɪz/ ngạc nhiên telephone pole n /ˈtelɪfəʊn pəʊl/ cột điện thoại pə nhiễm phóng xạ thermal pollution n /ˈθɜːməl pəˈluːʃən/ ô nhiễm nhiệt throw v /θrəʊ/ ném, vứt tiny species n /ˈtaɪni ˈspiːʃiːz/ sinh vật nhỏ untidy adj /ʌn ˈtaɪdi/ lôi thôi, lếch vehicle n /ˈviːɪkl/ phương tiện giao thông visual pollution n /ˈvɪʒuəl pəˈluːʃən/ nhiễm tầm nhìn waste n /weɪst/ chắt thải water pollution n /ˈwɔːtər pəˈluːʃən/ ô nhiễm nước weed n /wiːd/ cỏ dại ❸ GRAMMAR Conditional sentences type Câu điều kiện loại I Câu điều kiện loại dùng để diễn tả điều kiện xảy tương lai Cấu trúc: If + S + Vs/es, S + will + V Nói cách khác, câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng đơn, mệnh đề dùng tương lai đơn Ví dụ: If you study hard, you will pass the exam Nếu bạn học chăm chỉ, bạn vượt qua kì thi If it is cool, I will go fishing Nếu trời mát, câu cá Conditional sentences type Câu điều kiện loại II dùng để diễn tả điều xảy tương lai Cấu trúc: If + S + Ved, S + would + V Chú ý: Trong câu điều kiện loại 2, mệnh đề “IF”, động từ “to be” chuyển thành “were” cho tất ngơi Ví dụ: If I were a bird, I would be very happy Nếu chim, tôl hạnh phúc If I had a million USD, I would buy that house Nếu tơi có triệu la, tơi mua nhà Tóm tắt loại câu điều kiện: Type Forms Usage lf + S + V(s, es), S + will/ can/ shall Điều xảy tương lai If + S + V2/ Ved, S + would/ could/ Điều xảy should + V tương lai B PRACTICE Exercise 1: Choose the word which has different stress position A alphabetic B dynamic C systematic D electronic A relic B critic C classic D magnetic A electric B linguistic C magic D acetic A kinetic B realistic C toxic D political A economic B botanic C cosmetic D specific A directional B special C denial D arrival A rational B conical C approval D practical A chemical B additional C abnormal D intentional A logical B central C critical D analytical 10 A sensational B conventional C victuals D contaminant Exercise 2: Mark the stress position of the words in the box Number is an example for you Words Words intentional canal national journalistic clinic microscopic comic international curricular 10 historic Exercise 3: Look at the picture and put the correct types of pollution under it light pollution soil pollution radioactive pollution air pollution noise pollution visual pollution water pollution thermal pollution Exercise 4: Match the word/ phrase with the correct definition No Term Opt Definition acid rain A the increase In temperature of the earth’s atmosphere, that is caused by the increase of particular gases, especially carbon dioxide stream B a substance that causes death or harm if it is swallowed or absorbed into the body light pollution C rain that contains harmful chemicals from factory gases and that damages trees, crops and buildings contamination D things that you throw away because you no longer want or need them global warming E the process or fact of making a substance or place dirty or no longer pure by adding a substance that is dangerous or carries disease noise pollution F the mass of salt water that covers most of the earth’s surface ocean G the existence of too much artificial light in the environment, for example from street lights, which makes it difficult to see the stars poison H harmful or annoying levels of noise, as from airplanes, industry, etc reduction I a small narrow river 10 rubbish J an act of making something less or smaller the state of being made less or smaller Your answer: 10 Exercise 5: Put the verbs in brackets: Conditional sentence type I or type II (1) If you come with me, I (do) the shopping with you Jimmy (help) his mother in the garden if she reads him a story this evening If it (ran) , I will stay at home Our teacher will be happy if we (learn) the poem by heart If they had enough money, they (buy) a new car We (pass) the exam if we studied harder If Pat (repair) his bike, he could go on a bicycle tour with us She would get 100 pounds if she (sell) this old shelf If I were you, I (invite) Jack to the party 10 If the weather (be) fine, the children can walk to school Exercise 6: Put the verbs in brackets: Conditional sentence type I or type II (2) If Tracy had a mobile phone, she (phone) all her friends I will be very angry with Nick if he (forget) my CD again If the boys win this match, their coach (invite) them to a barbecue If you (not/ read) these articles, you will not know the facts about Africa You (get) very wet if you walked in this rain The engine (not/ start) if Ben connected these two cables If he (have) time, he will buy her some sweets Maria would play in the school orchestra if she (practice) the trumpet more often We (not/ fetch) something to drink if Jim does not bring some sandwiches 10 If he (carry) the rucksack, I would pull the suitcase Exercise 7: Choose the correct answers (1) more help, I could call my neighbor A Needed B Should I need C I have needed D I should need Do you think there would be less conflict in the world if all people the same language? A spoke B speak C had spoken D will speak if you can give me one good reason for your acting like this, this incident again A I will never mention B I never mention C will I never mention D I don’t mention Unless you all of my questions, I can’t anything to help you A answered B answer C would answer D are answering If someone into the store, smile and say, “May I help you?” A comes B came C would come D could come “Here’s my phone number” “Thanks I’ll give you a call if I some help tomorrow” A will need B need C would need D needed If I weren’t working for an accounting firm, I in a bank A work B will work C have worked D would be working The death rate would decrease if hygienic conditions improved A was B is C were D had been The patient could not recover unless he an operation A had undergone B would undergo C underwent D was undergoing 10 If she him, she would be very happy A would meet B will meet C is meeting D should meet Exercise 8: Choose the correct answers (2) If I had enough money, I abroad to improve my English A will go B would go C should go D should have go to The bench would collapse if they on it A stood B stand C standing D stands If it convenient, let’s go out for a drink tonight A be B is C was D were C have had D has If you time, please write to me A have B had I shouldn’t go there at night if I you A am B was C be D were C may D might If I get a pole, I will go fishing A can B could If you had the chance, you go fishing? A did B may C would D If you a choice, which country would you visit? A have B had C have had D will have She will accept the offer you persuade her A unless B because C provided that D otherwise 10 he would accompany you on the piano A Supposing he were here B Because he were here C Were he here D Both A and C Exercise 9: Choose the incorrect part (1) If we meet at 9:30, we would have plenty of time A B C D If you find a skeleton in the cellar, not to mention it to anyone A B C D If you passes your examination, we will have a celebration A B C D Lisa would find the milk if she look for it in the fridge A B C D What would happen if I press this button? A B C D The door will be unlock if you press the green button A B C D If you go to Paris, where you will stay? A B C D If you swim in this lake, you’ll shiver of cold A B C D If someone offered to buy you one of those rings, which you would you choosing? A B C D 10 The flight may to be cancelled if the fog gets thick A B C D Exercise 10: Choose the incorrect part (2) If the milkman conies, tell him to be leave two pints A B C D I will call the office if I were you A B C D Someone will sits on your glasses if you leave them there A B C D You would hear my explanation if you did not talked so much A B C D Which will I if I hear the burglar alarm? A B C D I would repair the roof myself if I have a long ladder, but I don’t have A B C D Unless they turn that radio off, I will going mad A B C D If you were made redundantly, what would you do? A B C D We’ll have a long way to walking if we run out of petrol here A B C D 10 If you spoke louderly, your classmates would understand you A B C D WEEK Exercise 1: Listen and write the headings for each paragraph (Track 14) CAUSES OF AIR POLLUTION Paragraph 1: Paragraph 2: Paragraph 3: Paragraph 4: Paragraph 5: Exercise 2: Listen and complete the text (Track 15) Solution to air pollution Most people agree that to curb global warming, a variety of (1) need to be taken On a personal level, driving and flying less, recycling, and conservation reduces a person’s “carbon footprint” - the amount of carbon dioxide a person is (2) for putting into the atmosphere On a larger scale, governments are taking measures to limit (3) of carbon dioxide and other greenhouse gases The Paris Agreement, a voluntary agreement among 118 nations ratified on November 4, 2016, is one effort being enacted on a global scale to combat (4) change As a part of the agreement, each country agreed to take measures to combat climate change, with the ultimate goal of keeping the postindustrial global temperature rise below two degrees Celsius Another method is to put taxes on carbon emissions or higher taxes on gasoline, so that individuals and (5) will have greater incentives to conserve energy and pollute less Exercise 3: Read and put the headings into the correct paragraphs (There is one extra) Effect on health of humans Toxic dust Effect on growth of plants Changes in temperature Decreased soil fertility Changes in soil structure Effects of Soil Pollution : Considering how soil is the reason we are able to sustain ourselves, the contamination of it has major consequences on our health Crops and plants grown on polluted soil absorb much of the pollution and then pass these on to us This could explain the sudden surge in small and terminal illnesses : The ecological balance of any system gets affected due to the widespread contamination of the soil Most plants are unable to adapt when the chemistry of the soil changes so radically in a short period of time Fungi UNIT 7: POLLUTION 19 19 and bacteria found in the soil that bind it together begin to decline, which creates an additional problem of soil erosion : The toxic chemicals present in the soil can decrease soil fertility and therefore decrease in the soil yield The contaminated soil is then used to produce fruits and vegetables which lacks quality nutrients and may contain some poisonous substance to cause serious health problems in people consuming them : The emission of toxic and foul gases from landfills pollutes the environment and causes serious effects on health of some people The unpleasant smell causes inconvenience to other people : The death of many soil organisms (e.g earthworms) in the soil can lead to alteration in soil structure Apart from that, it could also force other predators to move to other places in search of food Exercise 4: Read and answer the questions Water pollution is a major global problem which requires ongoing evaluation and revision of water resource policy at all levels It has been suggested that water pollution is the leading worldwide cause of deaths and diseases, and that it accounts for the deaths of more than 14,000 people daily An estimated 580 people in India die of water pollution related illness every day About 90 percent of the water in the cities of China is polluted As of 2007, half a billion Chinese had no access to safe drinking water In addition to the acute problems of water pollution in developing countries, developed countries also continue to struggle with pollution problems For example, in the most recent national report on water quality in the United States, 44 percent of assessed stream miles, 64 percent of assessed lake acres, and 30 percent of assessed bays and estuarine square miles were classified as polluted The head of China’s national development agency said in 2007 that one quarter the length of China’s seven main rivers were so poisoned the water harmed the skin Water is typically referred to as polluted when it is impaired by anthropogenic contaminants and either does not support a human use, such as drinking water, or undergoes a marked shift in its ability to support its constituent biotic communities, such as fish Natural phenomena such as volcanoes, algae blooms, storms, and earthquakes also cause major changes in water quality and the ecological status of water What is the leading worldwide cause of deaths and diseases? How many people die every day by water pollution? How many percent of the water in the cities of China is polluted? What phenomena cause major changes in water quality and the ecological status of water? UNIT 7: POLLUTION 19 19 Exercise 5: Look at the picture, answer the questions Then practise asking and answering questions in oral speech What kind of vehicles are on the road? Are there many vehicles on the road? What are the people doing? Is this city polluted or fresh? Do you like living in this city? Why? Exercise 6: Describe the picture in front of the class (oral presentation) Exercise 7: Rewrite each sentence, beginning as shown I didn’t have an umbrella with me so I got wet I wouldn’t I’ll call the police if you don’t leave me alone Unless In the snowy weather we don’t go to school If Without Jack’s help, I wouldn’t have been able to move this table If You drink too much coffee, that’s why you can’t sleep UNIT 7: POLLUTION 19 19 If you Make me some coffee, and I’ll give you some sweets If If you hadn’t told me about Sue’s hair, I wouldn’t have noticed her Unless If you see Peter, tell him he should be here at 00 Should Exercise 8: Rewrite the following sentences starting with if He can’t go out because he has to study for his exam If She is lazy so she can’t pass the exam If He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car If He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough If She is very shy, so she doesn’t enjoy the party If He doesn’t take any exercises He is so unhealthy If Study hard or you won’t pass the exam If Don’t be impatient or you will make mistakes If I didn’t eat lunch, I feel hungry now If 10 I don’t buy that book because I don’t have enough money If UNIT 7: POLLUTION 19 19 Unit ENGLISH SPEAKING COUNTRIES WEEK A THEORY: LANGUAGE KNOWLEDGE ❶ PRONUNCIATION Stress in words ending in -ese and -ee (Trọng âm từ có kết thúc -ese -ee) Đối với từ có -ese -ee, trọng âm từ rơi vào âm Words ending in Transcription -ese Words ending in Transcription -ese Vietnamese /vjetnəˈmiːz/ adoptee /ədɒpˈtiː/ Japanese /dʒæpəˈniːz/ absentee /æbsənˈtiː/ Chinese /tʃaɪˈniːz/ attendee /ətenˈdiː/ Portuguese /pɔːtʃʊˈɡiːz/ employee /ɪmplɔɪˈiː/ UNIT 7: POLLUTION 19 19 ... LỢI BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP - TẬP CÓ ĐÁP ÁN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜI NÓI ĐẦU Các em học sinh thân mến! Các em cầm tay sách hay quan trọng q trình học tiếng Anh Đó sách Bài. .. sách Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp tập Cuốn sách đời với bao công sức tác giả, giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Cuốn sách chia theo đơn vị học bám sát chương trình học tập lớp... ngữ pháp/ mẫu câu phần - Phần Week 2: Phần giúp rèn luyện hoàn thiện kỹ giao tiếp: Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh em Kết hợp với nội dung sách đĩa CD phát âm chuẩn tiếng Anh người ngữ Chúng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cuối tuần tiếng anh 8 tập 2 (đại lợi) , Bài tập cuối tuần tiếng anh 8 tập 2 (đại lợi)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn