Bài tập cuối tuần tiếng anh 7 tập 2 (đại lợi)

22 49 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 10:04

20 20 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP ĐẠI LỢI BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP - TẬP CÓ ĐÁP ÁN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 20 20 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP LỜI NÓI ĐẦU Các em học sinh thân mến! Các em cầm tay sách hay quan trọng trình học tiếng Anh Đó sách Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp tập Cuốn sách đời với bao công sức tác giả, giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Cuốn sách chia theo đơn vị học bám sát chương trình học tập lớp em Đây tài liệu hữu ích nhằm giúp em ôn tập, củng cố nâng cao vốn tiếng Anh Trong đơn vị học, chúng tơi trình bày đầy đủ nội dung sau: - Phần lý thuyết: Tập trung vào trọng tâm ngữ pháp học - Phần Week 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ em Các em rèn luyện ngữ âm, từ vựng ngữ pháp/ mẫu câu phần - Phần Week 2: Phần giúp rèn luyện hoàn thiện kỹ giao tiếp: Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh em Kết hợp với nội dung sách đĩa CD phát âm chuẩn tiếng Anh người ngữ Chúng tin CD hỗ trợ em nhiều trình rèn luyện kỹ giao tiếp tiếng Anh Lời cuối cùng, mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới độc giả, tới em học sinh, bậc phụ huynh quý thầy cô giúp đỡ nhiều trình biên soạn tài liệu q báu Chúng tơi mong muốn lắng nghe ý kiến góp ý chân thành bậc phụ huynh thầy cô giáo để lần tái sau sách đầy đủ hơn, ý nghĩa Trân trọng! 20 20 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP Unit TRAFFIC WEEK A THEORY: LANGUAGE KNOWLEDGE ❶ PRONUNCIATION Âm /e/ /e/ nguyên âm ngắn Để phát âm âm /e/ ta mở miệng vừa phải, hàm hạ xuống chút môi thả lỏng Âm /eɪ/ /eɪ/ nguyên âm đôi Để phát âm âm /eɪ/ ta phát âm kéo dài từ /e/ chuyển đến kết thúc /ɪ/ Các em thực hành phát âm từ câu sau: /e/ /eɪ/ check /tʃek/ h /eɪtʃ/ head /hed/ eight /eɪt/ scent /sent/ rain /reɪn/ met /met/ plane /pleɪn/ bell /bel/ wait /weɪt/ member /'membǝr/ later /'leɪtǝr/ jealous /'dʒelcs/ tasty /'teɪsti/ ready /'redi/ danger /'deɪndʒǝr/ many /'meni/ explain /ɪk'spleɪn/ breakfast /'brekfǝst/ exchange /ɪks'tʃeɪndʒ/ Send his friend a letter! He came a day later /send hɪz frend ǝ 'letǝr/ /hi keɪm a deɪ 'leɪtǝr/ Let's rent a tent It was the grey day in May /lets rent ǝ tent/ /ɪt wǝz ðǝ greɪ deɪ ɪn meɪ/ Ben never gets upset Is this the way to the station? /ben nevǝr gets ʌp'set/ /ɪs ðɪs ðǝ weɪ tǝ ðǝ 'steɪfn/ Fred said it again and again We pray the grey day will go away /fred sed ɪt ǝ'gen ǝn ǝ'gen/ /wi preɪ ðǝ greɪ deɪ wɪl gǝʊ ǝ 'weɪ/ Peg slept from six until ten and then left Wait at the gate, I'll be there at eight /peg slept frǝm sɪks ʌn'tɪl ten ǝn ðen left/ /weɪt ǝt ðǝ geɪt aɪl bi ðeǝr ǝt eɪt/ ❷ VOCABULARY 20 20 ENGLISH TYPE PRONUNCIATION VIETNAMESE vehicle n /ˈviːəkl/ phương tiện helicopter n /ˈhelɪkɒptə(r)/ máy bay trực thăng tricycle n /ˈtraɪsɪkl/ xe đạp bánh circle n /ˈsɜːkl/ vòng tròn triangle n /ˈtraɪỉŋɡl/ hình tam giác helmet n /ˈhelmɪt/ mũ bảo hiểm railway station n /ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn/ nhà ga roof n /ruːf/ mái nhà lane n /leɪn/ ngõ pavement n /ˈpeɪvmənt/ vỉa hè seat belt n /siːt belt/ thắt lưng driving licence n /ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns / giấy phép lái xe road sign n /rəʊd saɪn/ biển báo giao thơng traffic light n /ˈtrỉfɪk laɪt/ đèn giao thơng traffic jam n /ˈtrỉfɪk dʒỉm/ tắc đường traffic rule n /ˈtrỉfɪk ruːl/ luật giao thơng rush hour n /ˈrʌʃ ˈaʊə(r)/ cao điểm speed n /spiːd ˈlɪmɪt/ tốc độ giới hạn zebra crossing n /ˈzebrə ˈkrɒsɪŋ/ vạch sang đường cho người bumpy adj /ˈbʌmpi/ bì bõm, lầy lội illegal adj /ɪˈliːɡl/ bất hợp pháp right-handed adj /ˌraɪt ˈhændɪd/ bên tay phải prohibitive adj /prəˈhɪbətɪv/ ngăn ngừa, ngăn cấm safe adj /seɪf/ an toàn safety n /seɪfti/ an tồn park n /pɑːrk/ cơng viên reverse adj /rɪˈvɜːrs/ ngược, ngược chiều obey v /əˈbeɪ/ tuân lệnh, lời BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP warn v /wɔːrn/ cảnh báo ride a bike v /raɪd ə baɪk/ đạp xe đạp drive a car v /draɪv ə kɑː(r)/ lái xe ô tô fly a plane v /flaɪ ə pleɪn/ lái máy bay sail a boat v /seɪl ə bəʊt/ chèo thuyền get on the bus v /ɡet ɒn ðə bʌs/ lên xe buýt get off the train v /ɡet ɒn ðə treɪn/ xuống tàu ❸ GRAMMAR It indicating distance (Dùng it để nói khoảng cách) Chúng ta sử dụng it để khoảng cách hai người, vật, địa điểm a Form (?) How far is it from + place + to + place 2? (+) It is (+ about) + distance Ví dụ: How far is it from the supermarket to the museum? It is two kilometres How far is it from the post office to the bank? It is one kilometre Used to + Vinf (cấu trúc used to + Vinf) Chúng ta sử dụng used to + Vinf để diễn tả hành động thói quen lặp lặp lại nhiều lần q khứ khơng a Form (+) S + used to + V-inf (-) S + didn’t use to + V-inf (?) Did + S + use to + V-ing ? Ví dụ: He used to walk to school when he was ten years old Mary didn’t use to go swimming every weekend when she was little Did you use to cook when you were a student? B PRACTICE Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others A gate B sensitive C date D fate A rain B they C bread D lake A anyone B many C head D safe A translation B dead C tender D measure A obey B leather C train D paint A breakfast B nation C afraid D preparation A stretch B jealous C neighbor D November A eight B invasion C play D member A liberation B eleven C heavy D steady 10 A wait B grey C pleasure D weight Exercise 2: Divide the words into two columns: /e/ or /ei/ heavy men tomato hence bell came pleasure later extend may card gel way cheque draught station heart dead guard away pray wait ten eight bread shell shade invader race hell pay start leather father sharpen aunt sense large raise terrace /e/ /eı/ Exercise a: Look at the pictures and complete the phrases under them 20 20 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP bus s_ _ _ c_ _ _ _ lane driving l_ _ _ _ _ _ r_ _ _ _ _ _ station seat b_ _ _ s_ _ _ _ limit traffic l_ _ _ _ train t_ _ _ _ _ 10 z_ _ _ _ crossing t_ _ _ _ _ _ rule Exercise b: What is this? A road vehicle with an engine and four wheels that can carry a small number of passengers What’s this? It’s a/ an A road vehicle with two wheels that you ride by pushing the pedals with your feet What’s this? It’s a/ an A flying vehicle with wings and one or more engines What’s this? It’s a/ an A road vehicle with two wheels, driven by an engine What’s this? It’s a/ an A large vehicle for carrying heavy loads by road What’s this? It’s a/ an Exercise 4: Put the phrases under the correct road signs parking no parking no cycling no right turn zebra crossing speed limit no left turn hospital ahead Exercise 5: Choose the best option to fill in the blank There used to be fewer people and on the roads A roofs B helmets C helicopters D vehicles Do you know the in the UK is to keep to the left? A traffic light B traffic rule C traffic jam D speed limit It is dangerous to ride a motorbike without a A helmet B triangle C tricycle D circle In Hanoi, during rush hour, some road users ride their motorbikes on the A driving licence B lane C pavement D seat belt Traffic is terrible during the when everyone is in a hurry to get to work or come back home A traffic light B road sign C traffic rule D rush hour The for motorcycles is 40 km/h in towns and 60 km/h outside urban areas A speed limit B driving licence C traffic rule D traffic light You must the traffic rules in order to avoid accidents A park B obey C reverse D warn It takes us more than three hours to drive across those roads A wide B safely C right-handed D bumpy C get on the bus D get off the train You need a driving licence to A drive a car B ride a bike 10 The large supermarkets in Vietnam often let you free A park B obey C warn D find 11 Some vehicles beep when they to warn those behind A ride B reverse C drive D sail 12 After school, children queue up and wait for the bus on the pavement in front of the school A safe B bumpy C safety D safely Exercise 6: Changed into negative and interrogative form They used to play tennis twice a week I used to go to the gym three times a week 20 20 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP Tennis used to be a sport for rich people only My father used to take me to see soccer games on Saturday He used to buy a new tennis racket Exercise 7: Rewrite the sentences with "used to" They often went to Da Lat in the summer We usually played soccer in the past I got up earlier when I had work Tom did his homework in the evening Lan wrote to Mary twice a month He worked at night when he worked in the supermarket Did they watch TV in the past? She played badminton in her free time They went swimming in the afternoon in 1990 10 He was a doctor in that hospital Exercise 8: Give the correct form of the verbs in brackets: used to + V or simple past (1) I (see) Marcus at the library working hard He told me to say hello to you She (be) a lot happier, but then she lost her job 3 There (be) three restaurants in this town, but two closed down leaving only one If you look over there, you can see the field where they (fight) the Battle of Harris Hill in 1509 Did you (take) a lot of photos when you were in Moscow last year? How many hours a day did you (go) to school when you were ten? Children never (talk) so aggressively to their parents It’s terrible! Soldiers (build) this bridge near the end of the Second World War Your mother (have) a Yorkshire Terrier when she was a young girl, didn’t she? 10 When I was five, I (be) able to incredible gymnastics Now I can’t even touch my toes Exercise 9: Give the correct form of the verbs in brackets: used to + V or simple past (2) I (not play) computer games when I was a child, but now I (play) a lot of games in the evening Mike (not smoke) before going to the army There (be) three parks in our village, but now there (be) only one Murat (like) (eat) healthy food cheeseburgers, but now he She (not cook) before she got married, but now she (cook) everything Alex (not have) a mobile (send) text messages easily phone, but now he When I was single, I (have) big parties in my house, but now I (watch) TV in the evenings When I was in Vietnam, I (watch) football matches at the stadium Now I (watch) on TV every weekend A: you (drink) a glass of milk every morning when you were a child? B: Yes, I did, but now I (drink) a cup of coffee every morning 10 My sister (love) classical music, but she (hate) it when she was younger Exercise 10: Choose the best answer to complete these following sentences Astronauts in their spaceship, but they frequently work outside now 20 20 A were used to stay B used to stay C were staying D had used to stay BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP 2 People that the earth is round before A were not used to believe B used to believing C would not use to believe D did not use to believe Tuberculosis incurable before A use to be thought B used to be thought C used to think D use to think Formerly babies of whooping cough A have died B used to die C would die D both B and C These city girls are used in the field A to work B used to lie C would like D to working Newton scientific books when being a boy A used to read B has read C had read D bad been reading I am sorry I am not fast A used to drive B used to driving C use to drive D use to driving Frank used to work in a small shop He A doesn’t any more B still does C is now D had never done anything else I in Jakarta I’ve lived here all my life A am used to living B used to living C use to live D am used to live 10 Jane for the telephone company, but now she has a job at the post office A used to working B used to work C is used to working D am used to work 11 This work doesn’t bother me I hard I’ve worked hard all my life A used to working B used to work C am used to working D am used to work 12 Dick a moustache, but he doesn’t any more He shaved it off because his wife didn’t like it A used to having B is used to having C was used to having D used to have 13 When I was a child, I anyone 40 was old A used to think B was used to thinking C used to thinking D was used to think Exercise 11: Reorder the words to make correct sentences is/ to/ it/ from/ How far/ the hospital?/ the park is/ from/ three/ It/ here./ kilometers it/ the/ Is/ to/ the/ far/ library?/ from/ supermarket is/ National Museum?/ the/ Where is/ The National Park/ from/ kilometers/ the University./ five is/ to/ 200/ It/ from/ Nghe An/ nearly/ Hanoi./ kilometers offices/ near/ Is/ post/ any/ here?/ there here/ It/ from/ is/ minute/ walk/ to/ five/ the/ parking lot./ just / a is/ row/ from/ the first/ to/ second/ the/ centimeters/ row./ It/ 30 10 house/ My/ so/ is/ school,/ I/ walk./ my/ near Exercise 12: Write in full sentences It/ be/ about/ two kilometers/ my parents’ offices/ my school be/ your grandfather’s house/ near/ here? How far/ your house/ National Library? be/ there/ a/ health center/ near/ here? What/ be/ distance/ between/ first row/ second row? It/ be/ 20 centimeters/ my bed/ my desk How far/ be/ it/ Lan’s house/ Mai Anh’s house? 20 20 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP you/ live/ near/ here? be/ it/ 1000 kilometers/ Hanoi/ Ho Chi Minh City? 10 Where/ be/ the Summer Restaurant? WEEK Exercise 1: Listen and complete the text about traffic (Track 13) TRAFFIC There is too much traffic on our roads In (1) ., it may take 20 minutes to go through a 02-kilometer road by (2) Everyone agrees that something has to be done to solve this problem No one likes to spend much time going to school or the (3) Going home takes even more time It is not easy to build more or (4) the roads because it is expensive So, the answer here is to reduce the number of vehicles (5) may be the solution to the traffic jam The problem is that time is golden, so not everyone agrees to wait for (6) of public transport such as buses or (7) Another problem is that they may not like to be (8) in a (9) bus The last problem is that the buses cannot go in a small road, so some people who work in a small road will have to walk for a while The answer to (10) has not been found out Exercise 2: Listen and decide if each statement is true or false or not given (Track 14) No Statements Garret A Morgan lives in a rich family since he is born When he is 14, he does not study at school any more He is famous all over the world for his imagination He works in a sewing machine shop and finds it interesting In 1901, he sells the idea of a special belt at the price of $150 Three years later, he invents a helmet and wins a silver medal for this idea When Morgan witnesses the car accident of his mother, he thinks of a traffic light Morgan spends the amount of money from selling the idea of traffic light on an abroad trip T/F/NG Exercise 3: Complete the dialogue with available words/ phrases welcome bicycle two visit How far opposite Excuse me turn right Khang: We are going to (1) the National Museum Lan: Great I like to go there (2) is it from my house to the museum? Khang: It’s about (3) kilometers Lan: It’s not too far How are we going there? Khang: We are going there by (4) Lan: Okay Let’s go Khang: (5) , where is the National Museum? Woman: Go straight for about 100 meters, (6) ., go straight again for 200 meters and turn left The museum is (7) the Italian restaurant Khang and Lan: Thank you very much Woman: You’re (8) Exercise 4: Look at the pictures and answer the questions What can you when you see this sign? What does this sign mean? Can you ride a bike here? Can’t we drive a trucks here? What does this sign mean? Does this mean there is a parking lot here? If not, what does it mean? 20 20 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP What can we when we see this sign? What does this sign mean? Exercise 5: Read and decide if each statement is true or false or not given Hello My name is Lucy Last week I went to visit my friend Samantha in Spring Town That was my first visit to Spring Town, and I rode my motorbike to Samantha’s house Firstly I saw a No U-turn signal So I had to ride forward until I see a U-turn signal I turned and kept riding, then I noticed the crossroad sign and check my map I saw that I had to turn left But the red traffic light was on, and I had to wait for 60 seconds I turned left and I got stuck in a traffic jam I waited there for nearly 15 minutes There was a car accident there, a car hit a motorbike and ran At that time the motorcyclist was moved to the hospital I could keep my riding Unfortunately, my phone was out of charge, so I could not check my map and had to ask people there for route After one hour and 02 times of getting lost, I finally reached my friend’s home It is unbelievable No Statements T F NG Samantha and Lucy lives in Spring Town    Lucy rode her bike to Samantha’s house    Lucy turned back when she saw No U-turn signal    It was about 02 kilometers from Lucy'’s house to Samantha’s  house   The red traffic light was on for one minute    Lucy did not get stuck in traffic jam    There was an accident on the way to Samantha’s house    Lucy got lost one time on the way to Samantha’s house    Exercise 6: Read and answer the questions TRAFFIC JAM For many years, Daniel has been driving to work and back home every weekday Every morning, on his way to work, especially during rush hours, the highways are usually crowded causing traffic jam The situation is even worse in the evening when he drives home If there is an accident or a car has broken down and block the lane, most of drivers have to wait for hours or turn back to go on another route In the winter, especially when it snows, it is strongly for vehicles to move on thick layer of snow Many people have to leave their vehicles outside and walk home because they completely cannot move Daniel feels really tired when he is stuck in a traffic jam, so he usually listens to music and waits until the end of traffic jam How does Daniel go to work? What happen with the highways during rush hours? What the drivers when the lane is block? Why is it difficult for vehicles to move in winter? How is the lawyer of snow? What some people when their cars are stuck in snow? How does Daniel feel when he is stuck in a traffic jam? What does Daniel while waiting until the end of traffic jam? Exercise 7: Answer the questions How far is it from your house to your school? How you go to school? Is there a bus stop near your home? Do you have a driving license? What bus did you catch yesterday? Is there a no-cycling sign near your house? Have you travelled by plane? If yes, where have you gone? What should we when we see the red light? Exercise 8: Write a short paragraph about the traffic in your city 20 20 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP Unit FILMS WEEK A THEORY: LANGUAGE KNOWLEDGE ❶ PRONUNCIATION Ending sound ed (Âm đuôi ed) Âm ed với động từ có cách phát âm: - Phát âm /ıd/ động từ tận hai phụ âm /t/, /d/ (Chúng ta ghi nhớ /t/ /d/ TÀI ĐỨC cho dễ nhớ) - Phát âm /t/ động từ tận phụ âm vô /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /th/, /ʃ/ /tʃ/ - Phát âm /d/ trường hợp lại Các em thực hành phát âm từ câu sau: /ıd/ /t/ /d/ wanted stopped played needed looked smiled lifted laughed loved translated sentenced offered collected washed ruled ❷ VOCABULARY 20 20 ENGLISH TYPE PRONUNCIATION VIETNAMESE action film n /ˈækʃn fɪlm/ phim hành động animation n /ỉnɪˈmeɪʃn/ phim hoạt hình biopic n /ˈbaɪəʊpɪk/ phim tiểu sử comedy n /ˈkɒmədi/ phim hài kịch romantic comedy n /rəʊˈmæntɪk ˈkɒmədi / phim hài lãng mạn documentary n /ˌdɒkjuˈmentri/ phim tài liệu BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP .. .20 20 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP ĐẠI LỢI BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP - TẬP CÓ ĐÁP ÁN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 20 20 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP LỜI... sách hay quan trọng trình học tiếng Anh Đó sách Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp tập Cuốn sách đời với bao công sức tác giả, giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Cuốn sách chia theo đơn... It/ be/ 20 centimeters/ my bed/ my desk How far/ be/ it/ Lan’s house/ Mai Anh s house? 20 20 BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP – TẬP you/ live/ near/
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cuối tuần tiếng anh 7 tập 2 (đại lợi) , Bài tập cuối tuần tiếng anh 7 tập 2 (đại lợi)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn