Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại xã yến dương huyện ba bể tỉnh bắc kạn

67 55 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– HÀ VĂN CƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VAI TRÕ CỦA NGƢỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI YẾN DƢƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Hệ đào tạo : Chính quy Định hƣớng đề tài: Hƣớng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– HÀ VĂN CƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VAI TRÕ CỦA NGƢỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI YẾN DƢƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Hệ đào tạo : Chính quy Định hƣớng đề tài: Hƣớng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hƣớng dẫn : Th.s Hồ Lƣơng Xinh THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Đƣợc đồng ý tạo điều kiện ban giám hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa KT & PTNT, em tiến hành khóa luận: “Vai trò ngƣời dân xây dựng nông thôn Yến Dƣơng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn” Để hồn thành tốt khóa luận em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.s Hồ Lƣơng Xinh, giảng viên khoa KT & PTNT, giáo viên hƣớng dẫn em q trình thực tập, tận tình bảo hƣớng dẫn cho em kiến thức lý thuyết thực tế nhƣ kỹ viết bài, cho em thiếu sót thân để em hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với kết tốt Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa quý thầy, cô khoa KT & PTNT – Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập, hành trang quý báu để em tự tin bƣớc vào sống Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến cán nhân viên Yến Dƣơng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn nhân dân Yến Dƣơng quan tâm, giúp đỡ, hƣớng dẫn, bảo nhiệt tình cung cấp đầy đủ tài liệu, thơng tin q trình điều tra, thu thập số liệu tìm hiểu địa phƣơng Cuối em xin đƣợc chúc thầy, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc đạt đƣợc nhiều thành công sống nghiệp trồng ngƣời Em xin trân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Hà văn Công ii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất đai Yến Dƣơng giai đoạn 2015 2017 26 Bảng 4.2: Tình hình sản xuất số ngành trồng trọt chủ yếu qua năm 2015 – 2017 29 Bảng 4.3: Tình hình dân số lao động Yến Dƣơng qua năm 2015 – 2017 31 Bảng 4.4: Sự hiểu biết ngƣời dân nông thôn 36 Bảng4.5: Cách thức tiếp cận thông tin ngƣời dân xây dựng NTM Yến Dƣơng 37 Bảng 4.6: Đánh giá cần thiết việc xây dựng NTM 39 Bảng 4.7: Hình thức ngƣời dân tham gia tuyên truyền xây dựng NTM 41 Bảng 4.8: Các nội dung ngƣời dân đóng góp hoạt động xây dựng NTM 42 Bảng 4.9 Ngƣời dân tham gia lao động xây dựng cơng trình nơng thơn 43 Bảng 4.10: Vai trò ngƣời dân việc giải phóng mặt .44 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CSHT Cơ sở hạ tầng CN-TTCN Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp DV Dịch vụ KT&PTNT Kinh tế phát triển nông thôn KHKT Khoa học kĩ thuật NTM Nông thôn NN Nông nghiệp PTNT Phát triển nông thôn UBND Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiểu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tế PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm thuật ngữ 2.1.2 Sự cần thiết chƣơng trình xây dựng nơng thơn 2.1.3 Nguyên tắc xây dựng nông thôn theo chƣơng trình mục tiêu quốc gia 2.1.4 Vai trò ngƣời dân việc tham gia xây dựng nông thôn 2.2 Cơ sở thực tiễn 12 2.2.1 Kinh nghiệm số nƣớc giới tăng cƣờng tham gia, phát huy vai trò ngƣời dân xây dựng nông thôn 12 2.2.2 Kinh nghiêm xây dựng nông thôn số địa phƣơng nƣớc 16 2.2.3 Bài học kinh nghiệm từ xây dựng nông thôn đƣợc rút cho Yến Dƣơng 19 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 21 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 21 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 v 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 21 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 21 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phƣơng pháp chọn mẫu điều tra 21 3.4.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin 22 3.4.3 Phƣơng pháp xử lí phân tích số liệu 22 3.3.5 Hệ thống tiêu phân tích 23 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 24 4.1 Tình hình chung, đặc điểm địa bàn nghiên cứu 24 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 24 4.1.2 Điều kiện kinh tế hội 28 4.2 Đánh giá vai trò ngƣời dân xây dựng nông thôn 35 4.2.1 Nhận thức ngƣời dân chƣơng trình xây dựng nơng thơn 35 4.2.2 Vai trò ngƣời dân xây dựng nông thôn 40 4.3 Một số khó khăn, trở ngại ngƣời dân tham gia xây dựng nông thôn 45 4.4 Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò ngƣời dân xây dựng NTM 46 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Xây dựng nông thôn cách mạng vận động lớn để cộng đồng dânnông thôn đồng lòng xây dựng thơn, khang trang, đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ cách tồn diện; có nếp sống văn hố, mơi trƣờng an ninh nông thôn đƣợc đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần ngƣời dân đƣợc nâng cao Ngƣời dânvai trò quan trọng việc xây dựng nông thôn cụ thể nhƣ tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn đồ án quy hoạch nông thôn cấp xã; tham gia lập kế hoạch thực Chƣơng trình thơn, xã.Tham gia lựa chọn cơng việc cần làm trƣớc việc làm sau thật thiết thực phù hợp với khả năng, điều kiện địa phƣơng Quyết định mức độ đóng góp xây dựng cơng trình cơng cộng thôn, Trực tiếp tổ chức thi công tham gia thi cơng xây dựng cơng trình hạ tầng kinh tế - hội xã, thôn theo kế hoạch hàng năm.Cử đại diện (Ban giám sát) để tham gia quản lý giám sát cơng trình xây dựng xã, thôn.Tổ chức quản lý, vận hành bảo dƣỡng cơng trình sau hồn thành Yến Dƣơng thực chƣơng trình xây dựng nơng thơn Tới thời điểm Yến Dƣơng hoàn thành 8/19 tiêu chí chƣơng trình xây dựng nơng thơn thành cơng nhờ sƣ̣ hỗ trơ ̣ đầu tƣ nhà nƣớc cùng với sƣ̣ lãnh đa ̣o đắn quyề n và sƣ̣ nỗ lƣ̣c nhân dân , bô ̣ mặt có biế n đổi rõ rê ̣t , kế t cấu ̣ tầng, là ̣ thố ng giao thông, thuỷ lơ ̣i, trƣờng học đƣơ ̣c đầu tƣ xây dƣ̣ng theo hƣớng kiên cố hoá, đời số ng nhân dân ngày càng đƣơ ̣c nâng cao Để hiể u rõ và phát huy va i trò ngƣời dân xây dƣ̣ng nông thôn mới, tiế n hành nghiên cứu đề tài: “Vai trò ngƣời dân xây dựng nông thôn Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiểu chung Đánh giá đƣơ ̣c vai trò c ngƣời dân xây dƣ̣ng nông thôn m ới đề xu ất đƣơ ̣c số giải pháp nh ằm thúc đẩy, nâng cao vai trò họ xây dƣ̣ng nơng thôn ta ̣i Yến Dƣơng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu điề u kiê ̣n tƣ̣ nhiên nhƣ điề u kiê ̣n kinh tế hô ̣i - Đánh giá vai trò ngƣời dân xây dƣ̣ng nông thôn m ới ta ̣i Yến Dƣơng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Phân tích khó khăn, hạn chế c ngƣời dân tham gia xây dƣ̣ng nông thôn - Đƣa mô ̣t số gi ải pháp nh ằm thúc đẩy, nâng cao vai trò ngƣời dân viê ̣c xây dƣ̣ng nông thôn 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu - Giúp thân vận d ụng đƣơ ̣c kiế n thức học đƣơ ̣c để viế t bài báo cáo tố t nghiê ̣p , phục vụ cho học tâ ̣p và nghiên c ứu khoa học Nâng cao đƣơ ̣c lƣ̣c nhƣ rèn luyê ̣n kỹ miǹ h - Vâ ̣n dụng đƣơ ̣c nh ững kiế n th ức học nhà trƣờng vào thƣ̣c ti ễn, đồ ng thời bổ sung kiế n th ức thiế u và nh ững kỹ tiế p câ ̣n các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học cho thân - Góp phần hoàn thiê ̣n nh ững lý luâ ̣n và phƣơng pháp nh ằm đẩy ma ̣nh, phát triển xây dựng điề u kiê ̣n kinh tế hô ̣i nông thôn giai đoa ̣n công nghiê ̣p hoá hiê ̣n đa ̣i hoá nông thôn hiê ̣n 1.3.2 Ý nghĩa thực tế - Kết nghiên cứu đề tài sở cho việc đánh giá sát thực vai trò ngƣời dân xây dựng nơng thơn Yến Dƣơng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Qua giúp ngƣời hiể u rõ về tầm quan trọng ngƣời dân xây dƣ̣ng nông thôn mới, đƣa giải pháp để phát huy tớ t vai trò ngƣời dân vào xây dƣ̣ng nông thôn nói riêng và phát triể n vùng nơng thơn nói chung - Là tài liê ̣u tham khảo để có bƣớc đắn, phát huy tốt vai trò ngƣời dân xây dƣ̣ng nông thôn - Kết đề tài sở cho cấp quyền địa phƣơng, nhà đầu tƣ đƣa định phù hợp hƣớng xây dựng nông thôn Yến Dƣơng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 46 4.4 Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò người dân xây dựng NTM Trong xây dƣ̣ng nông thôn để thƣ̣c hiê ̣n tố t phƣơng châm Đảng nhà nƣớc “Dân biế t, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”.Cần : - Tăng cƣờng công tác thông tin tuyên truyề n về kế hoa ̣ch phát triển nông thôn phải làm cho ngƣ ời dân hiể u đƣơ ̣c m ục tiêu chƣơng trình xây dựng nông thôn mới, là ngƣời hƣởng lơ ̣i từ chƣơng trình này - Thƣờng xuyên tiế p xúc , lắng nghe ý kiế n tâm tƣ nguyê ̣n vọng nhân dân xem họ gặp khó khăn gi.̀ Cần phải nói rõ cho họ hiể u họ cần làm gì? Làm nhƣ ? Và nh ững viê ̣c h ọ làm có lợi ích nhƣ thế nào đố i v ới chƣơng trình xây dƣ̣ng nông thơn - Phát huy vai trò làm ch ủ nhân dân, giải thích rõ cho họ hiể u mục đích chƣơng trin ̀ h này là vì ngƣ ời dân xóm , nên họ có ý kiế n thẳng thắn trin ̀ h bày - Cơng khai các kho ản tài , để dân biết , dân tin vào sƣ̣ lãnh đa ̣o làm việc c các cán bô ̣ , ngƣời làm công tác ch ỉ đa ̣o xây dƣ̣ng nơng thơn - Khú n khích ngƣời dân, tham gia đóng góp ý kiế n viê ̣c lâ ̣p kế hoạch, xây dƣ̣ng nhƣ qu ản lí, giám sát, sử dụng cơng triǹ h sở hạ tầng triể n khai xã, xóm - Huy ̣ng các ng̀ n lƣ̣c sẵn có nhân dân tu ỳ theo khả để đóng góp sức ngƣời, sức của; phát huy tính sáng tạo s ự tham gia đóng góp nhân dân nhƣng phải đảm bảo thƣ̣c hiê ̣n theo nguyên t ắc công khai, dân chủ suố t quá trin ̀ h thƣ̣c hiê ̣n - Trong công tác qu ản lý giám sát , triǹ h ̣ c ngƣời dân ̣n chế nên viê ̣c qu ản lý , giám sát, nghiêm thu gặp nhiề u khó khăn , nên mở 47 l ớp tâ ̣p hu ấn cho ngƣời dân biế t về các ch ỉ số giám sát , nghiê ̣m thu để phát huy quyền làm chủ ngƣời dân - Liên kế t v ới các trung tâm da ̣y nghề để đào ta ̣o tay nghề cho ngƣ dân, để ngƣời dân mở rô ̣ng hô ̣i tìm kiế m viê ̣c làm và nâng cao thu nhâ ̣p ời 48 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong suố t quá trình thƣ̣c tâ ̣p đƣơ ̣c sƣ̣ quan tâm giúp đ chú, anh, chị UBND ỡ các cô , hơ ̣p tác c toà n thể ngƣ ời dân xóm,đã giúp đỡ tơi hoàn thành đề tài : “Vai trò ngƣời dân xây dƣ̣ng nông thôn ta ̣i Yến Dƣơng, huyê ̣n Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” Qua kế t điề u tra, quan sát, rút mô ̣t số kế t luâ ̣n sau : Những mặt đƣợc: - Công tác xóa đói giảm nghèo, sách đề n ơn đáp nghĩa đƣơ ̣c thƣ̣c hiê ̣n tố t , giáo dục đào ta ̣o tiế p t ục phát triể n Phong trào “Toàn dân đoàn kế t xây dƣ̣ng đời số ng văn hóa” gắn với xây dƣ̣ng nông thôn ngày càng đƣơ ̣c nhân dân hƣởng ứng tích cƣ̣c Nổi ̣t là s ản xuất phát triể n , thu nhâ ̣p ngƣ ời dân ngày càng đƣơ ̣c nâng cao , tỉ lê ̣ hô ̣ nghèo năm sau gi ảm so với năm trƣớc, sở hạ tầng kinh tế hô ̣i đƣơ ̣c đ ầu tƣ nâng cấp, trâ ̣t tƣ̣ hô ̣i đƣơ ̣c đ ảm bảo, quy chế dân chủ đƣơ ̣c phát huy, ̣ thớ ng tri ̣ngày càng vững ma ̣nh - Công tác triể n khai xây dƣ̣ng các công triǹ h đƣơ ̣c tiế n hành ch ủ đô ̣ng, phố i hơ ̣p ch ặt chẽ công tác vâ ̣n đô ̣ng nhân dân t ổ chức thƣ̣c hiê ̣n tiêu chí, mà xác định tiêu chí nào thuâ ̣n lơ ̣i sẽ cho triể n khai thƣ̣c hiê ̣n trƣớc - Phát huy , sử dụng tố t nguồ n vố n c nhà nƣ ớc, huy đô ̣ng vố n hiê ̣u từ nhân dân thƣ̣c hiê ̣n xây dƣ̣ng s hạ tầng, từng bƣớc phát triể n kinh tế hô ̣i - Đa số ngƣời dân biế t về chƣơng triǹ h xây dƣ̣ng nơng thơn nhƣng mức đô ̣ chƣa cao, chƣa hiể u rõ về chƣơng triǹ h - Các tiêu chí thực tốt , với phƣơng châm “Nhà nƣ ớc và nhân dân cùng làm” tiế n hành tu sửa chữa, xây các tuyế n đƣờng giao thông, thủy lơ ̣i Ý thức về chuyể n đổi trồ ng, vâ ̣t nuôi đƣơ ̣c nhân dân 49 hƣởng ứng tích cƣ̣c nên cho su ất, chất lƣơ ̣ng, sản lƣơ ̣ng nông sản không ngừng đƣơ ̣c tăng lên , đời số ng vâ ̣t chất và tinh th ần ngƣời dân đƣơ ̣c cải thiê ̣n.Ngƣời dân tham gia, tích cƣ̣c đóng góp cơng lao ̣ng , góp đất, góp kinh phí xây dƣ̣ng nông thôn m ới, thể hiê ̣n ý th ức, tinh thần trách nhiê ̣m cao ngƣời dân xây dƣ̣ng nơng thơn Những khó khăn, vƣớng mắc: - Kinh tế ch ủ yế u là s ản xuất nơng nghiê ̣p , tình trạng sản xuất tƣ̣ phát khá phổ biế n nên chất lƣơ ̣ng, hiê ̣u sản xuất ̣n chế , đời số ng mô ̣t bô ̣ phâ ̣n nhân dân khó khăn, thu nhâ ̣p ngƣời dân thấp - Lao ̣ng ch ủ yế u là lao đô ̣ng nông ng hiê ̣p nên thu nhâ ̣p th ấp, viê ̣c chuyể n đổi cấu lao đô ̣ng gặp nhiề u khó khăn - Là có xu ất phát điể m th ấp, nhâ ̣n thức ngƣời dân về xây dƣ̣ng nông thôn chƣa đƣơ ̣c đ ầy đủ, viê ̣c đóng góp c ngƣời dân để thƣ̣c hiê ̣n 19 tiêu chí khó khăn vì mức thu nhâ ̣p ngƣời dân thấp - Sƣ̣ hiể u biế t c ngƣời dân xây dƣ̣ng nơng thơn m ới ̣n chế , viê ̣c phát huy vai trò c ngƣời dân công tác qu ản lý , giám sát kém, nói chung chƣa phát huy đƣợc vai trò ngƣời dân cơng tác quản lý , giám sát xây dựng cơng trình nghiêm thu chúng hoàn thành - Cơ sở hạ tầng đƣơ ̣c đ ầu tƣ xây dƣ̣ng đa ̣t tiêu chu ẩn theo tiêu chí qui đinh, ̣ nhƣng mức ̣ th ấp, chƣa đáp ứng đƣơ ̣c yêu cầu sƣ̣ phát triể n, thủy lơ ̣i m ặc dù đa ̣t chu ẩn mơ ̣t sớ mƣơng chƣa đ ảm bảo nƣớc tƣới cho mùa v ụ, tiêu chí mơi trƣờng khó đa ̣t so v ới quy đinh ̣ , theo phong tục ngƣời dân để trâu , bò dƣới gầm sàn , viê ̣c di chuyể n khỏi sàn nhà phải có kinh phí để thƣ̣c hiê ̣n 50 - Tình trạng nhiều ngƣời dân phải rời điạ phƣơng sang Trung Quố c làm thuê trái phép và lao đô ̣ng và ngoài t ỉnh, mặc dù thu nhâ ̣p có tăng lên nhƣng gây thiế u lao đô ̣ng trầm trọng ảnh hƣởng đế n hiê ̣u sản xuất 5.2 Kiến nghị Đối với cấp huyê ̣n: Đề nghi ̣huyê ̣n x ây dƣ̣ng và ban hành chế hỗ trơ ̣ phát triể n s ản xuất cho ngƣời dân Xây dƣ̣ng và ban hành chế phố i hơ ̣p nguồ n lƣ̣c : Ngân sách cấp, huy đô ̣ng từ nhân dân , vớ n tín dụng, vớ n doanh nghiê ̣p Phân bổ nguồ n lƣ̣c phù hơ ̣p, tạo điều kiện cho chủ đô ̣ng về nguồ n vớ n thƣ̣c hiê ̣n tiêu chí Hiê ̣n chƣa có cán bô ̣ chuyên trách về nông thôn m ới, mà công viê ̣c thƣ̣c hiê ̣n chƣơ ng trin ̀ h nông thôn m ới cấp có khố i lƣơ ̣ng tƣơng đớ i nhiề u và mang tính kế th ừa về kiế n th ức cao Vì đề nghị BCĐ chƣơng trình xây dựng nơng thơn m ới huyê ̣n cho chủ trƣơng có cán bô ̣ chuyên trách nông thôn Thành viên Ban đa ̣o huyê ̣n ph ụ trách chƣơng trình nơng thơn Yến Dƣơng thƣờng xuyên quan tâm đế n công tác triể n khai thƣ̣c hiê ̣n chƣơng trin ̀ h Cấp xã: Để viê ̣c huy đô ̣ng nô ̣i lƣ̣c điạ phƣơng nhân dân để xây dƣ̣ng nông thôn đƣơ ̣c hiê ̣u đề nghi,̣ ban ngành tăng cƣờng công tác tuyên truyề n nâng cao nhâ ̣n thức cho ngƣời dân Trong xây dƣ̣ng nông thôn cần thƣ̣c hiê ̣n phƣơng châm “Dân biế t , dân làm, dân bàn, dân đóng góp, dân kiể m tra và cuố i cùng là dân hƣởng lơ ̣i’’ Thƣờng xuyên kiể m tra đôn đố c , đƣa quyế t đinh ̣ đ ắn, linh hoa ̣t với từng hoa ̣t đô ̣ng c ụ thể , kịp thời tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc xây dƣ̣ng nông thôn 51 Huy đô ̣ng t ất nguồ n lƣ̣c từ ngƣời dân, doanh nghiê ̣p, công ty điạ bàn tham gia vào xây dựng nông thôn Đối với ngƣời dân: Hƣởng ứng và thƣ̣c hiê ̣n tƣ̣ giác chƣơng trình xây dƣ̣ng nông thôn m ới xã.Thƣờng xuyên học hỏi, thƣ̣c hiê ̣n phát triể n kinh tế hô ̣ gia đì nh, không trông chờ ỷ lại vào ngƣời khác phải có tính tƣ̣ giác ý th ức kỉ luâ ̣t cao.Nêu cao tinh thần làm ch ủ, mạnh dạn nêu ý kiến c mình quá trình lâ ̣p kế hoạch phát triển , thẳng thắn đóng góp ý kiến q trình thi cơng, thƣ̣c hiê ̣n và có ý thức quản lí giữ gìn tài sản chung cô ̣ng đồ ng Chủ đô ̣ng, mạnh dạn chuyển đ ổi các giố ng c ây trồ ng, vâ ̣t nuôi có hiê ̣u kinh tế th ấp sang loa ̣i trồ ng , vâ ̣t nuôi có su ất và giá tri ̣ kinh tế c ao hơn.Phải có ý th ức bảo vê ̣ môi trƣ ờng, không vứt rác b ừa bãi, ý thức về an ninh an toàn trâ ̣t tƣ̣ hô ̣i 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết UBND Yến Dƣơng năm 2015 Báo cáo tổng kết UBND Yến Dƣơng năm 2016 Báo cáo tổng kết UBND Yến Dƣơng năm 2015 4.Bô ̣ NN & PTNT,Bơ ̣ KH & ĐT, Bơ ̣ Tài Chính(2011), Hướng dẫn số nội dung thực định số 800/qđ-ttg ngày 04 tháng năm 2010 thủ tướng phủ.Về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 5.Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị số 26 - NQ/TW ngày tháng năm 2008 ”Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân nông thôn” Hà Nội, 2008 6.Đinh Ngọc Lan, Giáo trình phát triển cộng đồng, Trường ĐHNL Thái Nguyên 7.Mai Thanh Cúc, Quyề n Đình Hà (2005), Giáo trình phát triển nơng thơn, Nxb Nơng nghiê ̣p 8.Nguyễn văn Chính, Phạm Hữu Văn, Vũ Vĩnh Đờ ng(2013), Sổ tay tuyên truyền xây dựng thôn 9.Trƣờng tri ̣Trần Phú Hà Tĩnh(2013), Chủ trương, sách đảng nhà nước xây dựng nông thôn 10.Vũ Thi ̣Hiề n(2010 ), Giáo trình nguyên lý phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Tham khảo internet 11 Kinh nghiê ̣m xây dƣ̣ng nông thôn mô ̣t số nƣớc châu Á http://iasvn.org/homepage/Xay-dung-nong-thon-moi -kinh-nghiem-cuamot-so-nuoc-chau-A-10081.html 53 12 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn Hoàng Đan huyện, Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc http://baovinhphuc.com.vn/xay-dung-nong-thon-moi/44683/kinhnghiem-xay-dung-nong-thon-moi-o-hoang-dan.html 13 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn Nông thƣợng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn http://www.baobackan.org.vn/channel/7241/201712/nong-thuong-sansang-cho-ngay-cong-bo-dat-chuan-nong-thon-moi-5561291/index.htm 54 PHIẾU ĐIỀU TRA VAI TRÒ CỦA NGƢỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI Phiế u sớ :…… Ngƣời điề u tra:…………………….… Ngày điều tra:……/11/2017 Phần 1: Thông tin hộ điều tra I Thông tin chung chủ hộ Họ tên:………………………………………… Tuổi……….Giới tính…………Dân tộc………… Trình độ học vấn chủ hộ: …………………… Nơi ở: Thôn…………………….Xã Yến Dƣơng, huyê ̣n Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Số nhân khẩu……… Số lao động chính…… Nghề nghiệp hộ Nơng nghiệp thuần: Nông – Lâm - ngƣ nghiệp Dịch vụ, buôn bán Ngành nghề khác:………………………………………………… Loại hộ: Giàu: nghèo: Khá: TB: Nghèo: Câ ̣n 55 Phần II: Nhận thức ngƣời dân vào xây dựng nơng thơn Ơng (bà) có hiểu biết chƣơng trình xây dựng nơng thơn khơng? Đã biế t Chƣa biế t Có nghe nhƣng chƣa rõ 11.Ơng (bà) có tham gia khơng? Có Khơng 12 Ơng (bà) biết chƣơng trình xây dựng NTM chƣa? Đã biế t: Chƣa biế t: Có nghe nhƣng chƣa rõ: 14 Nếu có ông (bà) biết qua kênh thông tin nào? Chính quyề n Tổ chức, đoàn thể ta ̣i điạ phƣơng Phƣơng tiê ̣n thông tin đa ̣i chúng Qua kênh thơng tin khác………………………………………………… 15 Ơng (bà) có tự nguyện tham gia vào xây dựng nông thôn không? Tƣ̣ nguyê ̣n hoàn toàn Tham gia đƣơ ̣c, không tham gia đƣơ ̣c Bắt buô ̣c tham gia 16 Lý ơng (bà) tham gia vào mơ hình nơng thơn ? Vì tất ngƣời đề u tham gia Đƣợc cán vận động Vì lợi ích cá nhân 56 Vì phát triển chung cô ̣ng đồ ng Khác: 17 Lý ông (bà) không tham gia vào xây dựng nông thôn mới? Không quan tâm Không có lơ ̣i ích Khơng có thời gian Khơng đƣơ ̣c hỗ trơ ̣ kinh phí Khác:………………………………………………………………… 18 Ơng (bà) đánh giá nhƣ cần thiết việc xây dựng nông thôn mới? Rất cần thiế t Cần thiế t Khơng cần thiế t III.Vai trò ngƣời dân xây dựng NTM 19 Ơng (bà) có tham gia vận động, tuyên truyền ngƣời dân xây dựng nông thơn thơn khơng? Có Khơng Nế u có hin ̀ h thức tuyên truyề n là gì …………………………………….… 20 Trong họp, hoạt động nhằm phát triển thơn có đƣợc đƣa bàn bạc, thảo luận khơng? Có Khơng 21 Ơng (bà) đƣợc tham gia đóng góp ý kiến vào lập kế hoạch phát triển sau đây? 57 Quá trình đánh giá trạng xóm Thảo luâ ̣n, xây dƣ̣ng quy hoa ̣ch, đề án nông thôn Thảo luâ ̣n về khó khăn, nhu cầu miǹ h Các HĐ khác…………………………………………………… 22 Gia đình ơng đóng góp cơng lao động nhƣ xây dựng NTM? Hoạt động Công lao động (ngày) Giá bình quân (đồng/ngày) Thành tiền Xây dựng đƣờng giao thông Cải tạo xây kênh mƣơng Xây dựng nhà văn hóa Giải phóng mặt ……………………… 23 Ơng (bà) đóng góp kinh phí cho việc xây dựng NTM nhƣ nào? Hoạt động Xây dựng đƣờng giao thông Cải tạo, xây kênh mƣơng Xây dựng nhà văn hóa Khác ………………… Tiền mặt (1000đ) 58 24 Mức đóng góp gia đình ơng (bà) xuất phát từ đâu? Tƣ̣ nguyê ̣n Ép buô ̣c Khác…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 25.Ơng (bà) có hiến đất có chƣơng trình xây dựng NTM khơng? Nếu có, tổng diện tích ? Hoạt động Diện tích đất hiến (m²) Đơn giá (1000đ/m²) Thành tiền (đ) Xây dựng đƣờng giao thơng Xây dựng kênh mƣơng Các cơng trình khác 26 Ông (bà) có tham gia giám sát việc thực hiện, thi cơng cơng trình XD NTM thơn khơng ? Có Khơng Nế u khơng xin ơng bà cho biế t lý do………………………………………… 27 Hình thức giám sát ? ………………………………………………………………………………… 59 28 Theo ơng (bà) cách giám sát hiệu nhất? Ngƣời dân tƣ̣ giám sát Ngƣời dân bầu Ban giám sát Thuê ngƣời giám sát từ bên ngoài ………………………………………………………………………………… 29 Ông (bà) có tham gia vào việc đánh giá, nghiệm thu chất lƣợng cơng trình sau chúng hồn thành khơng? Có Khơng Nế u khơng xin ơng bà cho biế t ta ̣i sao……… 30 Ơng (bà) có đƣợc đóng góp ý kiến, nằm nâng cao hiệu quả, chất lƣợng cơng trình khơng ? Có Khơng III Một số đánh giá chung ngƣời dân việc XD NTM 31 Việc thực hoạt động XD NTM thực phát huy vai trò ngƣời dân ? Phát huy tốt vai trò ngƣời dân Ngƣời dân đƣơ ̣c tham gia nhƣng nhiề u ̣n chế Ngƣời dân chƣa đƣơ ̣c tham gia 60 32 Mức huy động nội lực để thực hoạt động xây dựng NTM gia đình ? Trong khả Ngoài khả 33 Cách thực hiên NTM địa phƣơng, theo ông (bà) phù hợp chƣa? Phù hợp Chƣa phù hơ ̣p Lý do………………………………………………………………………… 34 Ơng (bà) gặp khó khăn tham gia xây dựng nông thôn mới? Vố n Lao đô ̣ng Khoa học kĩ thuâ ̣t Khác…………………………………………………………………………… 35 Theo ông (bà) để thực tốt chƣơng trình xây dựng nơng thơn cần phải làm ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 36 Ơng (bà) có đề xuất hay kiến nghị gì, để ngƣời dân thực chủ thể xây dựng NTM địa phƣơng ? ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! Yến Dương, ngày……tháng……năm 2017 Chủ hộ Ngƣời vấn Hà Văn Công ... việc đánh giá sát thực vai trò ngƣời dân xây dựng nông thôn xã Yến Dƣơng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Qua giúp ngƣời hiể u rõ về tầm quan trọng ngƣời dân xây dƣ̣ng nông thôn mới, đƣa giải pháp... kinh tế xã hô ̣i xã - Đánh giá vai trò ngƣời dân xây dƣ̣ng nơng thôn m ới ta ̣i xã Yến Dƣơng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Phân tích khó khăn, hạn chế c ngƣời dân tham gia xây dƣ̣ng nông thôn -... HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– HÀ VĂN CƠNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VAI TRÕ CỦA NGƢỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ YẾN DƢƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại xã yến dương huyện ba bể tỉnh bắc kạn , Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại xã yến dương huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn