Tìm hiểu hoạt động của ban quản lý chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 2020 tại xã yến dương huyện ba bể tỉnh bắc kạn

79 41 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:57

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẾ ĐIỀN Tên đề tài : TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN CHƢƠNG TRÌNH XÂY DỰNG MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 TẠI YẾN DƢƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hƣớng đề tài : Hƣớng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẾ ĐIỀN Tên đề tài : TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN Ý CHƢƠNG TRÌNH XÂY DỰNG MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 TẠI YẾN DƢƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hƣớng đề tài : Hƣớng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế PTNT Lớp : K46-N01-PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Hồ Lƣơng Xinh Thái Nguyên - 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cá nhân, tập thể nhà trƣờng tận tính bảo giúp đỡ em q trính tím hiểu, nghiên cứu hồn thành khố luận Trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, quý thầy cô Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt trính học tập, rèn luyện trƣờng Đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo Th.S Hồ Lƣơng Xinh tạo điều kiện thuận lợi, dành nhiều thời gian, công sức để hƣớng dẫn, bảo, giúp đỡ nhƣ động viên đƣa ý kiến quý báu cho em thực hoàn thành khóa luận Đồng thời em xin chân thành cảm ơn đồng chì lãnh đạo HĐND, UBND Yến Dƣơng ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em anh Nơng Văn Duẩn cán bộ, phòng ban UBND Yến Dƣơng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn tận tính giúp đỡ, bảo em suốt trính thực tập Cuối em xin cảm ơn gia đính, bạn động viên, giúp đỡ em thời gian qua Ví kiến thức thân hạn chế, q trính thực tập, hồn thiện khóa luận em khơng tránh khỏi sai sót, kình mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ thầy cô giáo bạn để đề tài đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Yến Dƣơng, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thế Điền ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Những tiêu chí thực chƣơng trính nơng thơn 13 Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất đai Yến Dƣơng 24 giai đoạn 2015 - 2017 24 Bảng 3.2: Tình hình sản xuất số ngành trồng trọt chủ yếu qua năm 2015 – 2017 Yến Dƣơng 27 Bảng 3.3: Tình hình biến động chăn nuôi qua năm 2015 – 2017 .29 Bảng 3.4: Tình hình dân số lao động Yến Dƣơng 31 giai đoạn 2015 – 2017 .31 Bảng 3.5 Danh sách cán ban quản chƣơng trính mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 40 Bảng 3.6: Quy hoạch thực quy hoạch so với tiêu chí Yến Dƣơng giai đoạn 2015-2017 45 Bảng 3.7: Hạ tầng kinh tế - hội so với tiêu chí Yến Dƣơng giai đoạn 2015 – 2017 .46 Bảng 3.8: Kết kinh tế tổ chức sản xuất so với tiêu chí Yến Dƣơng giai đoạn 2015 – 2017 52 Bảng 3.9: Kết Văn hóa – hội – Mơi trƣờng so với tiêu chí Yến Dƣơng giai đoạn 2015 – 2017 54 Bảng 3.10: Kết thực hệ thống trị Yến Dƣơng giai đoạn 2015 – 2017 57 iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Bộ máy cấu tổ chức Yến Dƣơng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 33 Sơ đồ 3.2: ban quản chƣơng trính mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2017 Yến Dƣơng .39 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANTT : An ninh trật tự CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa – đại hóa GTVT : Giao thông vận tải HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đính KHKT : Khoa học kỹ thuật NTM : Nông thôn PTNT : Phát triển nông thôn UBND : Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu, yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Yêu cầu 1.3 Nội dung phƣơng pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập .4 1.3.2 Phƣơng pháp thực 1.4 Địa điểm thực tập thời gian thực tập .5 1.5 Nhiệm vụ sinh viên sở thực tập Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở luận đề tài 2.1.1 Khái niệm nông thôn 2.1.2 Khái niệm mơ hình nơng thơn 2.1.3 Sự cần thiết phải xây dựng nông thôn nƣớc ta .7 2.1.4 Vai trò mơ hình nơng thơn phát triển kinh tế - hội .9 2.1.5 Nội dung xây dựng nông thôn 10 2.1.6 Tiêu chí xây dựng nơng thơn 12 2.2 Cơ sở thực tiễn 16 2.2.1 Kinh nghiệm số nƣớc xây dựng mơ hình nơng thơn giới .16 2.2.2 Lịch sử hình thành phát triển nơng thơn Việt Nam 18 2.2.3 Một số học rút từ kinh nghiệm xây dựng nông thôn .19 vi Phần 21 KẾT QUẢ THỰC TẬP .21 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội sở thực tập 21 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 3.1.2 Thực trạng kinh tế hội 26 3.1.3 Một số thành tựu đạt đƣợc sở 33 3.1.4 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 35 3.2 Mô tả nội dung thực tập công việc cụ thể sở thực tập 36 3.2.1 Nội dung thứ 36 3.2.2 Nội dung thứ hai 36 3.2.3 Nội dung thứ ba .36 3.2.4 Nội dung thứ tƣ .37 3.2.5 Nội dung thứ năm 37 3.2.6 Nội dung thứ sáu .37 3.2.7 Nội dung thứ bảy .38 3.2.8 Nội dung thứ tám 38 3.3 Tóm tắt kết thực tập 38 3.3.1 Khái quát chung chức hoạt động ban quản chƣơng trính mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn Yến Dƣơng 38 3.4 Bài học kinh nghiệm rút trình thực tập 58 3.5 Đề xuất giải pháp .60 3.5.1 Đề xuất mục tiêu, phƣơng hƣớng xây dựng nông thôn Yến Dƣơng đến năm 2020 60 3.5.2 Giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng nông thôn Yến Dƣơng 65 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 4.1 Kết luận 68 4.2 Kiến nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Xây dựng nông thôn đƣợc Đảng Nhà nƣớc Việt Nam cho nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc Chƣơng trính mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn với quan điểm đạo: “Nông nghiệp, nơng dân, nơng thơn có vị trí chiến lƣợc nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng bảo vệ tổ quốc, sở lực lƣợng quan trọng phát triển kinh tế - hội bền vững, gìn giữ ổn định trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, gìn giữ phát huy sắc văn hóa dân tộc bảo vệ mơi trƣờng sinh thái đất nƣớc Nông dân chủ thể q trình phát triển; xây dựng nơng thơn bản, phát triển toàn diện, đại hóa nơng nghiệp khâu then chốt” Cùng với nƣớc, thời gian qua, việc triển khai thực Chƣơng trính mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn địa bàn Yến Dƣơng huyện Ba Bể tỉnh Bắc kạn diễn cách sau rộng đạt đƣợc 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng nông thôn huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức nhƣ: Chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động chậm; hình thức sản xuất chậm đổi mới; nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lƣợng chƣa cao, lực cạnh tranh thấp; chất lƣợng lao động nơng nghiệp thấp; chuyển giao khoa học – cơng nghệ đào tạo nguồn nhân lực hạn chế; Còn lúng túng việc xây dựng quy hoạch, định hƣớng phát triển sản xuất, chuyển đổi cấu câu trồng, vật ni địa phƣơng; Một số sách hội nông thôn triển khai thực chậm chƣa đồng Trình độ lực số cán sở yếu, chƣa đủ sức giải kịp thời vấn đề xúc dân Đời sống vật chất, tinh thần ngƣời nông dân chƣa cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhƣng chƣa bền vững, chênh lệch giàu nghèo nông thơn thành thị lớn; tình trạng nhiễm môi trƣờng ngày tăng… Xây dựng NTM nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố q hƣơng, đất nƣớc Đồng thời, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho ngƣời dân sinh sống địa bàn nông thôn Xuất phát từ em lựa chọn đề tài: “Tìm hiểu hoạt động ban quản chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020 Yến Dương huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn” 1.2 Mục tiêu, yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu luận, thực tiễn tìm hiểu hoạt động ban quản chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2016-2020 Yến Dƣơng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Từ dƣa giải pháp nhằm nâng cao hiệu ban quản q trình xây dựng nơng thơn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tim hiểu, phân tìch, đánh giá thực trạng tình hình ban quản xây dựng nơng thôn địa bàn Yến Dƣơng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn - Tìm hiểu thực trạng thực NTM - Xác định phƣơng hƣớng đề giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động ban quản chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 57 Bảng 3.10: Kết thực hệ thống trị Yến Dƣơng giai đoạn 2015 – 2017 ĐVT: % TT Tên tiêu chí Tiêu Nội dung tiêu chí 18.1 Cán đạt chuẩn Hệ thống tổ chức 18 trị hội vững mạnh Kết đạt đƣợc chí Năm Năm Năm NTM 2015 2016 2017 Chƣa Chƣa Chƣa đạt đạt đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định 18.3 Đảng bộ, quyền đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” 18.4 Các tổ chức đồn thể trị đạt danh hiệu tiên tiến trở lên An 19 ninh trật tự An ninh, trật tự hội đƣợc giữ vững hội (Nguồn: Báo cáo kết triển khai thực chương trình xây dựng nơng thơn năm 2015, năm 2016 tháng đầu năm 2017) Qua bảng 3.10 ta thấy: Tiêu chí 18 Về hệ thống tổ chức trị hội Tổng số cán làm việc ban ngành cấp 22 cán bộ, số cán bộ, cơng chức có trính độ đạt chuẩn năm 2015 15 cán đạt 58 68,18 %, năm 2016 16 cán đạt 72,72% tăng %, năm 2017 16 cán chiếm tỷ lệ 72,72%; số cơng chức có trính độ chun môn khác so với ngành công tác, nhƣng đƣợc qua đào tạo lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ 22 đồng chí có đầy đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định  Tiêu chì số 18 chƣa đạt chuẩn so với tiêu chì NTM Tiêu chí 19 Về an ninh, trật tự hội Trong năm qua anh ninh chình trị, trật tự an tồn hội đƣợc giữ vững, địa bàn không xảy trọng án vụ việc lớn Tiếp tục thực có hiệu chƣơng trính quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy  Tiêu chì số 19 đạt chuẩn so với tiêu chì NTM * Nhận xét chung: Yến Dƣơng vào cuối năm 2017 đạt đƣợc 8/19 tiêu chí 3.4 Bài học kinh nghiệm rút trình thực tập Qua đợt thực tập vừa qua em thu đƣợc kiến thức đáng quý, hoàn thành tốt cơng việc đƣợc giao, cố gắng tím tòi học hỏi cơng việc có ý thức tự học hỏi, có trách nhiệm nghĩa vụ công việc đƣợc giao, ln nhiệt tính cơng việc ln cố gắng thìch nghi với mơi trƣờng cơng việc cao hoạt tinh thần tự thân vận động Công tác ban quản NTM bao gồm nhiều hoạt động nên em cố gắng tiếp thu để có đƣợc hiểu biết định Cố gắng học hỏi kiến thức thực tế hồn thành tốt cơng việc để củng cố thêm kiến thức nhà trƣờng để chuẩn bị cho báo cáo tốt nghiệp đạt kết tốt Với giúp đỡ nhiệt tính quan trính thực tập thân học đƣợc kinh nghiệm công việc thực tế quý báu mà trƣớc đƣợc học thuyết 59 Qua trính thực tập thân rút đƣợc nhiều học quý báu để bổ sung cho vốn kiến thức kỹ thân giúp tạo kiến thức tảng cho sau làm Qua tháng thực tập UBND em học đƣợc: - Kỹ quan sát: Đây điều quan trọng hết, có giá trị lớn việc học hỏi kinh nghiệm Và không giống nhƣ trƣờng, giới thực tế, cần quan sát gí diễn xung quanh để từ tự rút đƣợc cần thiết cho thân - Kỹ mềm: Đó điều sinh viên mong muốn có đƣợc để thêm tự tin trƣờng bắt đầu với cơng việc mính Và sau thời gian thực tập, môi trƣờng thực tế học đƣợc kỹ cần thiết để làm nghề, để giao tiếp xử tính xảy - Kỹ lập kế hoạch: Qua công việc thực tế giúp em biết lập kế hoạch cá nhân theo tuần, tháng, học đƣợc cách lập kế hoạch mùa vụ - Kỹ phân tìch: Tham gia cộng đồng, có nhiều câu hỏi đƣợc đặt cần phân tìch nhận định vấn đề chình xác - Sự chủ động: Chủ động học lớn học mà hầu hết sinh viên thực tập học hỏi đƣợc Chủ động làm quen với ngƣời, chủ động tím hiểu cơng việc nơi thực tập, chủ động đề xuất làm việc với ngƣời, tất giúp cho sinh viên hòa nhập đƣợc nhanh mơi trƣờng - Nâng cao kiến thức: Tham gia hoạt động thực tế giúp cho em hiểu đƣợc hoạt động ban quản NTM, kiến thức thực tế mà sách đem lại đƣợc Học đƣợc kỹ lập kế hoạch nhƣ kỹ viết báo cáo, đƣợc làm việc giấc nhƣ ngƣời cán Thông qua họp có đƣợc kiến thức, kỹ triển khai vấn đề, xây dựng nội dung, kỹ lãnh đạo quan, số công việc cán văn phòng 60 - Kết thực tập phụ thuộc vào chình thân nên cần xác định rõ mục tiêu thực tập, bám sát mục tiêu q trính viết thu hoạch Cần trang bị kỹ thu thập xử thông tin, lắng nghe lựa chọn thông tin hữu ìch tránh việc thu thập thơng tin khơng cần thiết *Những mặt mạnh, mặt yếu trình thực tập - Mặt mạnh + Đƣợc quan tâm tạo điều kiện tốt cấp lãnh đạo quan, giám sát thƣờng xuyên, dẫn nhiệt tính hỗ trợ tập thể đơn vị ngồi có tím tòi nghiên cứu, để vận dụng kiến thức học từ kết hợp tốt thuyết thực hành đúc kết đƣợc kinh nghiệm cho thân + Hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao + Có tinh thần thái độ làm việc đắn, lắng nghe ý kiến đóng góp ngƣời + Vui vẻ, hòa nhã với ngƣời - Mặt yếu + Thời gian thực tập ngắn, vài kỹ chƣa hoàn thiện: Kỹ soạn thảo văn bản, kỹ giao tiếp, kỹ giải vấn đề, kỹ tập huấn + Một vài sai xót cơng việc xảy sơ ý, chủ quan + Vẫn có chênh lệch thuyết thực tế 3.5 Đề xuất giải pháp 3.5.1 Đề xuất mục tiêu, phương hướng xây dựng nông thôn Yến Dương đến năm 2020 3.5.1.1 Mục tiêu, phương hướng xây dựng nông thơn Yến Dương theo tiêu chí nông thônMục tiêu tổng quát Xây dựng nơng thơn có kết cấu hạ tầng kinh tế - hội bƣớc đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông 61 nghiệp với phát triển nhanh theo hƣớng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc; mơi trƣờng sinh thái đƣợc bảo vệ; anh ninh trật tự đƣợc giữ vững; đời sống vật chất tinh thần ngƣời dân ngày đƣợc nâng cao  Mục tiêu cụ thể Tiếp tục rà sốt triển khai thực hồn thiện tiêu, tiêu chì đạt đƣợc với nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu triển khai thực tiêu, tiêu chì chƣa đạt Tập trung đạo, tổ chức thực tiêu chí đạt 11 tiêu chƣa đạt lại Quy hoạch xây dựng nông thôn đạt tiêu chí 01 quy hoạch thực quy hoạch Tuy nhiên cần phải phát huy cải thiện tố Giao thơng Tập chung nguồn lực hồn thiện hệ thống giao thông địa bàn xã, thôn => Để đạt tiêu chí nơng thơn mới: Cần tơng hóa thêm 3km đƣờng trục xã, liên xã; cứng hóa 13,8 km đƣờng trục thôn, liên thôn; 100% đƣờng ngõ xóm khơng lầy lội vào mùa mƣa Thủy lợi Hệ thống thủy lợi nội đồng đáp ứng đƣợc yêu cầu sản xuất dân sinh, tiếp tục sửa chữa, bảo dƣỡng kịp thời đảm bảo nhu cầu ngƣời dân Điện Tiếp tục cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lƣới điện nông thôn Tỷ lệ hộ sử dụng điện thƣờng xuyên, an toàn từ nguồn đạt 98% Trƣờng học - Hiện trạng: Tỷ lệ trƣờng học cấp Mầm non, tiểu học, THCS chƣa có trƣờng có sở vật chất thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia 62 => Phấn đấu để đạt tiêu chí nơng thơn mới: Thời gian tới cần đầu tƣ xây dựng hồn chỉnh cơng trính đảm bảo đạt chuẩn sở vật chất cho sở giáo dục mầm non, phổ thông để đạt tiêu chí NTM sở vật chất giáo dục Cơ sở vật chất văn hóa Hiện có 08 nhà họp thôn nhƣng hầu hết nhà tạm, không đủ tiêu chuẩn, cần xây dựng 09 nhà văn hóa thơn, đầu tƣ, mua sắm trang thiết bị phục vụ nội dung hoạt động theo tiêu chuẩn nhà văn hóa Bộ VH-TT-DL 7.Chợ nơng thơn có 01 chợ hoạt động, nhiên chƣa có Ban quản chợ, thời gian tới cần thành lập Ban quản chợ đƣa vào hoạt độnghiệu Bƣu điện đạt tiêu chí Bƣu điện Cần trì nâng cao chất lƣợng Nhà dân cƣ Cần phải Xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát + Tăng số nhà đạt chuẩn (Bộ Xây dựng) 10 Thu nhập: - Các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập gồm: + Nâng cao chất lƣợng lao động nông thôn + Chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp + Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp + Áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu kinh tế + Ƣu tiên đối tƣợng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp nhiều khó khăn sản xuất 11 Hộ nghèo Thực hiệu Chƣơng trính MTQG giảm nghèo bền vững chƣơng trính an sinh hội 63 12 Lao động có việc làm thƣờng xuyên: Cần trọng nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Tuyên truyền, tƣ vấn học nghề việc làm; bổ sung nhu cầu đào tạo nghề, phối hợp mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn 13 Tổ chức sản xuất Cần tăng cƣờng công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tƣ vào địa bàn xã, trọng công nghiệp chế biến nông sản công nghiệp thu hút nhiều lao động Tiếp tục đổi sản xuất nông nghiệp Phát triển ngành nghề nông thôn, phấn đấu xây dựng tổ hợp tác hoạt độnghiệu Phát triển mơ hình sản xuất ổn định nâng cao thu nhập cho ngƣời dân địa bàn 14 Giáo dục Đào tạo: Tiếp tục thực phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, đảm bảo hầu hết trẻ em 05 tuổi vùng miền đƣợc đến trƣờng; xóa mù chữ, chống tái mù chữ; phổ cập giáo dục tiểu học, trung học sở trì kết phổ cập giáo dục Tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đƣợc tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 15 Y tế đạt tiêu chí y tế Nhƣng vân cần nâng cao thêm tay nghề chất lƣợng 16 Văn hóa Tạo điều kiện để ngƣời dân nơng thơn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động thể dục, thể thao Tập chung nghiên cứu, nhân rộng mơ hình tốt phát huy sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp địa phƣơng Phấn đấu thơn đạt tiêu chuẩn thơn văn hóa 17 Mơi trƣờng Thực hiệu Chiến lƣợc quốc gia cấp nƣớc vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi ngƣời dân giảm tối thiểu ô nhiễm môi trƣờng, góp phần nâng cao sức khỏe 64 chất lƣợng sống cho ngƣời dân nông thơn Xây dựng cơng trình bảo vệ mơi trƣờng nông thôn địa bàn xã, thôn theo quy hoạch; thu gom xử chất thải theo quy định; xây dựng cảnh quan môi trƣờng xanh-sạch-đẹp Tuyên truyền nâng cao ý thức ngƣời dân bảo vệ môi trƣờng, xử kịp thời nghiêm khắc sở sản xuất có tác động làm nhiễm mơi trƣờng nƣớc, khơng khí, hộ chăn ni xả chất thải trực tiếp ngồi mơi trƣờng, khuyến khìch ngƣời dân sử dụng chế phẩm sinh học cho trồng để góp phần hạn chế nhiễm mơi trƣờng xung quanh 18 Hệ thống trị tiếp cận pháp luật Nâng cao chất lƣợng, phát huy vai trò tổ chức Đảng, quyền, đồn thể trị - hội xây dựng nông thôn mới; cải thiện nâng cao chất lƣợng dịch vụ hành chình công; đảm bảo tăng cƣờng khả tiếp cận pháp luật cho ngƣời dân 19 Giữ vững quốc phòng, an ninh trật tự hội nông thôn Tập trung xử điểm nóng trật tự hội nông thôn Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm, tệ nạn hội, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự hội địa bàn nông thôn 3.5.1.2 Mục tiêu, phương hướng xây dựng nông thôn Yến Dương đến năm 2020 Phấn đấu đến năm 2020 có 100% thơn đạt chuẩn nơng thơn (đạt 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới) Thƣờng xuyên, liên tục công tác tuyên truyền tạo thành phong trào xây dựng nơng thơn tồn đảng, tồn dân Tranh thủ nguồn lực từ trung ƣơng, tỉnh, huyện chƣơng trính, tổ chức hỗ trợ nguồn từ nhân dân tự có, đầu tƣ hạng mục bám vào kế hoạch theo thứ tự ƣu tiên thơn xây dựng 19 tiêu chì, đạt chuẩn nông thôn sau năm 2018 65 3.5.2 Giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng nông thôn Yến Dương 3.5.2.1 Tuyên truyền, vận động, giáo dục để tất cấp ngành người dân tham gia xây dựng nông thôn Để dân hiểu, dân làm phải tổ chức tuyên truyền, vận động giáo dục ngƣời dân biết tầm quan trọng ý nghĩa việc xây dựng nông thôn 3.5.2.2 Đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Tập trung đào tạo cho cán kiến thức xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho nông dân độ tuổi lao động để đạt chuẩn theo quy định 3.5.2.3 Phát triển hạ tầng sở nông thôn Đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng phát triển giao thơng, xây dựng nhà văn hóa, phát triển mạng lƣới bƣu chình viễn thơng, mạng internet, hồn thiện hệ thống điện, phát triển xây dựng sở giáo dục, y tế đạt chuẩn theo tiêu chí 3.5.2.4 Chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi, áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân Đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm tốt cơng tác phòng chống dịch bệnh cho trồng vật ni, đảm bảo an tồn cho sản xuất 3.5.2.5 Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, vai trò quyền tổ chức trị hội sở để thực có hiệu chương trình xây dựng nơng thơn Cần tăng cƣờng xây dựng, củng cố tổ chức xây dựng sở đảng sạch, vững mạnh nhằm giữ vai trò hạt nhân trị sở, củng cố máy quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 3.5.2.6 Về chế huy động nguồn vốn đầu tư + Nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc: Tập trung huy động nguồn vốn trái phiếu phủ, trái phiếu kho bạc để đầu tƣ cho công trính đƣờng giao thơng liên xã, kiên cố hóa trƣờng học 66 + Nguồn vốn doanh nghiệp: Huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác để đầu tƣ xây dựng công trình cơng cộng có thu phì để thu hồi vốn nhƣ chợ, cơng trình cấp nƣớc cho dân cƣ, điện, thu dọn chôn lấp chất thải + Huy động nguồn vốn tín dụng: Nguồn vốn tín dụng nhà nƣớc phân bổ cho chƣơng trính kiên cố hóa kênh mƣơng, đƣờng giao thông nông thôn, nguồn vốn ƣu đãi, nguồn vốn vay thƣơng mại + Nguồn vốn đóng góp dân cộng đồng: Đóng góp xây dựng cơng trình cơng cộng làng, cơng lao động, vật liệu, máy móc, thiết bị, hiến đất… 3.5.2.7 Phải có tham gia người dân tổ chức hội xây dựng mơ hình NTM Sự tham gia ngƣời dân tổ chức hội địa phƣơng vào việc xây dựng nông thôn đƣợc coi nhƣ nhân tố quan trọng Khi xem xét trình tham gia ngƣời dân tổ chức hội hoạt động phát triển nơng thơn xóm làng, vai trò ngƣời dân đƣợc thể hiện: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân quản dân hưởng lợi Dân biết: Quyền lợi, nghĩa vụ hiểu biết ngƣời nông dân kiến thức địa đóng góp vào q trính quy hoạch nông thôn Dân bàn: Sự tham gia ý kiến ngƣời dân liên quan đến kế hoạch phát triển sản xuất, liên quan đến giải pháp, hoạt động ngƣời dân địa bàn Dân đóng góp: Hình thức đóng góp tiền, hiến đất, sức lao động, vật tƣ chỗ đóng góp trí tuệ 67 Dân làm: Là tham gia lao động trực tiếp từ ngƣời dân vào hoạt động phát triển nông thôn nhƣ: đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng, hoạt động nhóm hộ khuyến nơng Dân kiểm tra: Thơng qua chƣơng trính, hoạt động có giám sát đánh giá ngƣời dân, để thực quy chế dân chủ sở Đảng Nhà nƣớc nói chung nâng cao hiệu chất lƣợng cơng trình Dân quản lý: Việc tổ chức ngƣời dân tham gia bảo dƣỡng cơng trình nhằm nâng cao tuổi thọ phát huy tối đa hiệu việc sử dụng cơng trình Dân hƣởng lợi: Là lợi ích mà hoạt động mang lại 68 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Đƣợc quan tâm lãnh đạo, đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện phòng ban huyện, vào nhiệt tình nhân dân địa bàn Cho nên cơng tác thực chƣơng trính xây dựng nơng thôn Yến Dƣơng đạt đƣợc nhiều kết đáng khìch lệ, đạt đƣợc 8/19 tiêu chí, cụ thể là: Tiêu chí quy hoạch thực quy hoạch, thủy lợi, tiêu chì điện, tiêu chí thơng tin chuyền thơng, tiêu chí lao động việc làm, tiêu chí giáo dục đào tạo, tiêu chí y tế, tiêu chí an ninh trật tự hội Còn 11/19 tiêu chì chƣa đạt bao gồm: Tiêu chí giao thơng, tiêu chì trƣờng học, tiêu chí sở vật chất văn hóa, tiêu chí sở hạ tầng thƣơng mại nơng thơn, tiêu chí nhà dân cƣ, tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí tổ chức sản xuất, tiêu chí văn hóa Với tiêu chì chƣa đạt cần có giải pháp cụ thể để đẩy mạnh q trình xây dựng nơng thôn nhƣ: + Tuyên truyền, vận động, giáo dục để tất cấp ngành ngƣời dân tham gia xây dựng nông thôn + Đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn + Phát triển hạ tầng sở nơng thơn nhƣ đầu tƣ xây dựng nhà văn hóa, phát triển mạng lƣới bƣu chình viễn thơng + Củng cố nâng cao chất lƣợng tổ chức Đảng, tổ chức trị hội sở để thực có hiệu chƣơng trính xây dựng nơng thơn + Huy động nguồn vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc, doanh nghiệp, nguồn vốn tín dụng nguồn vốn đóng góp dân 69 4.2 Kiến nghị Xây dựng nông thôn đƣợc triển khai mở rộng tất tỉnh nƣớc, trở thành chƣơng trính mục tiêu quốc gia Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng đạt tiêu chí nơng thơn phù hợp với điều kiện kinh tế - hội nƣớc ta bƣớc thực chƣơng trính nên thực nhƣ sau: Tăng cƣờng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn để cán ngƣời dân hiểu rõ đƣợc chủ trƣơng, quan điểm, nội dung thành việc xây dựng nơng thơn đem lại lợi ìch cho chình ngƣời dân để ngƣời chủ động, tự giác tham gia Chƣơng trính xây dựng nơng thơn chƣơng trính đầu tƣ xây dựng tổng thể cần phải có nguồn đầu tƣ lớn để xây dựng sở hạ tầng thiết yếu nhƣ đầu tƣ phát triển kinh tế Tỉnh Bắc Kạn khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp tỉnh đầu tƣ, hỗ trợ kinh phì để hồn thành đƣợc chƣơng trính xây dựng nông thôn Hiện việc thực nông thơn theo 19 tiêu chì đƣợc phủ quy định gặp nhiều khó khăn, có tiêu chí cần thời gian ngắn làm đƣợc nhƣng có tiêu chí làm khoảng thời gian dài chƣa làm đƣợc Đề nghị Chính phủ xem xét điều kiện thực tế địa phƣơng điều chỉnh thay đổi tiêu chí cho phù hợp với thực tế địa phƣơng, không áp dụng cứng nhắc 19 tiêu chí cho tất vùng miền nƣớc 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Ban Chấp hành Trung ƣơng (2008), Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 nông nghiệp, nông dân, nông thôn xác định nhiệm vụ: “Chƣơng trính xây dựng nơng thơn mới” Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn (2000), “Một số văn pháp luật hành phát triển nông nghiệp, nông thôn” NXB lao động hội, số 36 ngõ Hòa Bình – Minh Khai Quận Hai Trƣng – Hà nội Bộ Nông nghiệp PTNT (2015), Thông tƣ số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/03/2015, việc hƣớng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn (2005), Giáo trình phát triển nơng thơn, NXB nông nghiệp Hà Nội Đặng Kim Sơn (2008) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm mai sau, NXB Chính trị quốc gia Lê Thị Nghệ (2002) Tổng quan luận thực tiễn mơ hình phát triển nơng thơn cấp - Quyết định số 800/TT ngày 04/6/2010 V/v Phê duyệt Chƣơng trính mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010 – 2017 - Quyết định số 1003/QĐ-BNN-KTHT ngày 18/5/2011 Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 Chƣơng trính mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 Thủ tƣớng Chính phủ (2012), Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 sửa đổi nguyên tắc chế hỗ trợ vốn thực chƣơng trính mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 10 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (2010), Nghị số 39/2010/NQ-HĐND xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020 71 11 Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể (2015), Điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - hội huyện Ba Bể giai đoạn 2015-2020 II Tài liệu tham khảo từ Internet 12 http://truongchinhtrina.gov.vn/ArticleDetail.aspx?_Article_ID=573 13.http://www.nongthonmoi.gov.vn/vn/tintuc/Lists/vanhoaxahoi/View_Detail aspx?ItemId=55 14 http://www.nongthonmoi.gov.vn/Pages/GioiThieu.aspx ... bàn nông thôn Xuất phát từ lý em lựa chọn đề tài: Tìm hiểu hoạt động ban quản lý chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016- 2020 xã Yến Dương huyện Ba Bể tỉnh Bắc. .. HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẾ ĐIỀN Tên đề tài : TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN Ý CHƢƠNG TRÌNH XÂY DỰNG MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016- 2020 TẠI XÃ YẾN DƢƠNG, HUYỆN BA BỂ, TỈNH... Kạn 1.2 Mục tiêu, yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn tìm hiểu hoạt động ban quản lý chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016- 2020 xã Yến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hoạt động của ban quản lý chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 2020 tại xã yến dương huyện ba bể tỉnh bắc kạn , Tìm hiểu hoạt động của ban quản lý chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 2020 tại xã yến dương huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn