Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả rừng trồng quế tại xã tân tri huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn

69 14 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN NAM CƯỜNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ RỪNG TRỒNG QUẾ TẠITÂN TRI, HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN NAM CƯỜNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ RỪNG TRỒNG QUẾ TẠITÂN TRI, HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K46 - QLTNR – N02 Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Trần Quốc Hưng Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tơi thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Quốc Hưng Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận tơi hồn tồn trung thực chưa công bố sử dụng để bảo vệ học vị Nợi dung khóa luận có tham khảo sử dụng tài liệu , thông tin được đăng tải tác phẩm, tạp chí,…đã được rõ nguồn gốc Nếu sai tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trần Quốc Hưng Sinh viên Nguyễn Nam Cường ii LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, thầy giáo hướng dẫn trí UBND xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn em thực nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả rừng trồng quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” Trong trình thực đề tài, em nhận được quan tâm nhà trường, khoa Lâm Nghiệp, thầy giáo hướng dẫn, UBND xã Tân Tri, bà nhân dân xã, bạn bè gia đình Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, khoa Lâm Nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Trần Quốc Hưng với UBND xã tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp K46-QLTNR(N2) quan tâm, giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập, rèn luyện trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Một lần nữa, em xin kính chúc tồn thể thầy, giáo khoa Lâm Nghiệp sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Chúc tồn thể cán bợ xã Tân Tri cơng tác tốt, chúc bạn sinh viên mạnh khỏe học tập tốt, thành công cuộc sống! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Nam Cường iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Giá trị sản xuất Quế giới từ năm 2003-2011 Bảng 2: Thị trường xuất khẩu chủ yếu Việt Nam 16 Bảng 3:Giá xuất khẩu Quế Việt Nam (USD/kg) 17 Bảng 4: Nhập khẩu vỏ Quế vào Việt Nam 17 Bảng 5: Giá nhập khẩu Quế từ nước Thế Giới 18 Bảng 6: Diện tích đất trồng Nông Lâm nghiệp địa bàn xã 40 Bảng 7: Bảng thực trạng khai thác hình thức chế biến Quế địa bàn xã 41 Bảng 8: So sánh đặc điểm khí hậu địa hình thích hợp trồng Quế khu vực xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 45 Bảng 9: Tình hình sinh trưởng rừng Quế cấp tuổi xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 46 Bảng 10: Đánh giá suất chất lượng Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 47 Bảng 11: Điều tra Thu - Chi rừng trồng Quế chu kỳ 15 năm xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 48 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT D 1.3 Δ D 1.3 Dt Δ Dt Đường kính vị trí 1m3 Tăng trưởng bình qn năm đường kính vị trí 1m3 Đường kính tán Tăng trưởng bình qn năm đường kính tán FAO Tở chức lương thực giới Hvn Chiều cao vút Δ Hvn Tăng trưởng bình quân năm chiều dài thân OTC Ô tiêu chuẩn UBND Ủy ban nhân dân LSNG Lâm sản gỗ COMTRADE-LHQ HDND Cơ sở Thống kê liệu Thương mại Liên Hợp Quốc Hội đồng nhân dân v LỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv Chương I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiến 1.4.3 Ý nghĩa học tập Chương II TỔNG QUAN 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.2 Đặc điểm chung diện tích sản lượng Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn Error! Bookmark not defined 2.2 Điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội khu vực nghiên cứu 30 2.2.1 Điều kiện tự nhiên: 30 2.2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội: 32 2.2.3 Thuận lợi khó khăn: 34 Chương III ĐỐI TƯỢNG - PHẠM VI - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 36 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 36 3.3 Nội dung nghiên cứu 36 3.3.1 Điều tra đánh giá thực trạng trồng, khai thác, chế biến thị trường tiêu thụ Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 36 3.3.2 Nghiên cứu yếu tố sinh thái khu vực trồng Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 36 3.3.3 Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, suất chất lượng Quế xã vi Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 36 3.3.4 Đánh giá hiệu kinh tế từ Quế mang lại cho xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 36 3.3.5 Đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển bền vững Quế địa bàn xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 36 3.4 Phương pháp nghiên cứu 36 3.4.1 Phương pháp kế thừa tài liệu 37 3.4.2 Điều tra thu thập số liệu 37 3.4.3 Đánh giá suất chất lượng Quế xã Tân Tri , huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 39 3.4.4 Phương pháp nội nghiệp 39 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 40 4.1 Thực trạng trồng, khai thác, chế biến thị trường tiêu thụ Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 40 4.2 Nghiên cứu yếu tố sinh thái khu vực trồng Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 45 4.3 Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, suất chất lượng Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 46 4.4 Hiệu kinh tế Quế đem lại cho xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 48 4.5 Đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển bền vững Quế địa bàn xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 52 PHẦN V KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 KIẾN NGHỊ 55 Tài liệu tham khảo 56 Chương I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề Bắc Sơn mợt huyện miền núi, có nhiều tiềm phát triển lâm nghiệp Đời sống nhân dân phụ thuộc vào sản xuất nông lâm nghiệp chủ yếu Do việc tìm đưa vào trồng rừng có hiệu cần thiết Để góp phần vào việc đẩy nhanh tỷ lệ che phủ đất trống đồi núi trọc, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân sống miền núi, đặc biệt đồng bào thiểu số sống vùng sâu vùng xa đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm Quế cho ngành công nghiệp chế biến tinh dầu, y dược nhiều ngành cơng nghiệp có liên quan việc điều tra đề xuất giải pháp phát triển loài có giá trị kinh tế cao sinh trưởng phù hợp yêu cầu cấp bách Quế lồi có nhiều giá trị nhiều mặt Đã được trồng nhiều nơi, mang lại lợi ích to lớn kinh tế, xã hội môi trường cho người dân nhiều vùng nước ta Ngoài lợi ích mặt kinh tế, Quế đóng góp vào bảo vệ mơi trường sinh thái, làm tăng độ che phủ rừng, giữ đất, giữ nước vùng đất đồi núi dốc, bảo tồn phát triển đa dạng nguồn gen quý địa – Quế đóng góp vào định canh - đinh cư, xố đói giảm nghèo tạo thêm cơng ăn việc làm cho nông dân miền núi nước ta Quế được sử dụng làm thuốc chữa bệnh, vỏ Quế được mài nước đun sôi để nguội để uống, thuốc có Quế để chữa mợt số bệnh đường tiêu hố, đường hơ hấp, kích thích tuần hồn máu, lưu thơng thuyết mạch, làm cho thể ấm lên Chống lại giá lạnh có tính chất sát trùng Quế được nhân dân coi mợt bốn vị thuốc có giá trị: Sâm, Nhung, Quế (Theo tác giả Lê Trần Đức trong: “Cây thuốc Việt Nam” trang 263 “… Nhục Quế vị cay tính nóng, thơng huyết mạch, làm mạnh tim, tăng sức nóng, chữa chứng trúng hàn, mê, mạch chạy chậm, nhỏ, tim yếu (truỵ mạch, huyết áp hạ) bệnh dịch tả nguy cấp…”) Quế được sử dụng một khối lượng lớn để làm gia vị Quế có vị thơm, cay khử bớt được mùi tanh, gây cá, thịt, làm cho ăn hấp dẫn hơn, kích thích được tiêu hố Quế được sử dụng loại bánh kẹo, rượu: bánh Quế, kẹo Quế, rượu Quế được sản xuất bán rộng rãi Quế được sử dụng làm hương vị, bột Quế được trộn với vật liệu khác để làm hương đốt lên có mùi thơm được sử dụng nhiều lễ hội, đền chùa, thờ cúng nhiều nước Châu Á nước có đạo phật, đạo Khởng Tử, đạo Hồi Gần nhiều địa phương sử dụng gỗ Quế, vỏ Quế để làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ bộ Khay, ấm, chén vỏ Quế, đĩa Quế, đế lót dầy có Quế Bợt Quế được nghiên cứu thử nghiệm thức ăn gia súc để làm tăng chất lượng thịt loại gia súc, gia cầm Bắc Sơn một huyện miền núi tỉnh Lạng Sơn tiếp giáp với Thái Nguyên, với diện tích 20.000 diện tích đất lâm nghiệp rừng tự nhiên chiếm 40% diện tích, lại rừng đặc dụng, rừng phòng hợ rừng sản xuất nên huyện Bắc Sơn đẩy mạnh việc phát triển kinh tế lâm nghiệp Cụ thể năm 2015 toàn huyện trồng được 761 rừng vượt 17% kế hoạch tỉnh giao, tăng gần 5% so với kỳ Trong đó, rừng phòng hợ 17ha, trồng phân tán 202ha, riêng rừng trồng rừng sản xuất 541 với loại như: Quế, hồi, keo… Góp phần nâng đợ che phủ rừng lên 57% Xuất phát từ việc đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp, địa bàn huyện Bắc Sơn có nhiều hợ dân tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp Từ vấn đề đặt thực tế, để Quế thực phát huy tác dụng, xóa đói giảm nghèo làm giàu cho người dân xã Tân Tri (Lạng Sơn) một cách bền vững cần giải pháp mang tính đồng bợ với giải pháp cụ thể trước mắt lâu dài Để đánh giá một cách đầy đủ phát triển kinh tế lâm nghiệp có giá trị, tơi nghiên cứu đề tài “Nghiên 47 rừng khép tán tỉa thưa mạnh mẽ thúc đẩy phát triển chiều dài vút để hứng ánh sáng cạnh tranh không gian sinh dưỡng để bước vào giai đoạn thành thục công nghệ khai thác Quế giai đoạn đầu độ tuổi rừng t̉i thường có chiều cao từ 3,5 đến 4m, đường kính vị trí 1m3 6cm, tán có đường kính giao đợng khoảng từ 1,5-2,5m Trong giai đoạn tuổi trưởng thành độ tuổi 11 thường có chiều cao đến 11m, đường kính vị trí ngang ngực 1m3 giao đợng từ 15cm đến 18cm với kích thước tán từ 2,5m đến 4m Từ kết nghiên cứu được thấy rừng Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn sinh trưởng phát triển bình thường phù hợp với phát triển vốn có loài  Năng suất chất lượng Bảng 10: Đánh giá suất chất lượng Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Độ tuổi rừng Độ dày vỏ quế (mm) 1,4 1,9 Thơm cay 3,1 Rất thơm cay vừa 3,9 Rất thơm cay 11 Độ thơm nồng độ cay Độ tuổi bắt đầu thu hoạch Thơm cay chát Thơm cay chát Chưa thu hoạch Chưa thu hoạch Thu hoạch cành, lá, củi khô Bắt đầu thu hoạch vỏ, cành, lá, gỗ Bắt đầu thu hoạch vỏ, cành, lá, gỗ Bình quân suất vỏ (tấn/ha) Chưa có suất Chưa có suất Bình quân suất gỗ quế (m3/ha) Bình quân suất cành, lá quế (kg/ha) Chưa có suất Chưa có suất Chưa có suất Chưa có suất Chưa có suất Chưa có suất Chưa có suất – 10 tấn/ 80 – 100 m3/ha 14 – 15 tấn/ha 10 – 12 tấn/ha 80 – 100 m3/ha 14 – 15 tấn/ha Số liệu điều tra tháng đến tháng 11 năm 2017 Bảng kết trình thu thập số liệu từ quyền xã vấn hợ gia đình địa bàn xã Cho thấy suất vỏ quế, gỗ cành Quế 48 cao Trung bình đạt từ 10 đến 15 vỏ/ha tuổi khai thác từ 11 đến 15 tuổi Gỗ quế đạt 80 đến 100m3/ha cành, đạt từ 28 đến 30 tấn/ha So với khu vực trồng Quế khác địa bàn huyện Bắc Sơn nước suất chất lượng Quế địa bàn điều tra đạt suất tốt có nhiều tiềm để phát triển bền vững lâu dài Cây phù hợp với điều kiện lập địa cho suất tốt điều cần để đưa Quế trở thành đem lại hiệu kinh tế cao góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân toàn huyện Bắc Sơn địa bàn xã Tân Tri nói riêng 4.4 Hiệu quả kinh tế Quế đem lại cho xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Bảng 11: Điều tra Thu - Chi rừng trồng Quế chu kỳ 15 năm xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Năm Chi Cây giống Vận chuyển Cơng phát dọn thực bì, cuốc hố, trồng, trồng dặm bón phân Mua dụng cụ lao đợng Phân bón Cây trồng dặm Phát xới thực bì, phân bón, chăm sóc cơng trồng dặm Phát xới dọn thực bì dây leo, phân bón, chăm sóc, chặt tỉa cành, chết bệnh thuốc trừ sâu 2.500.000 Thành tiền chi (VNĐ) Thu Thành tiền thu (VNĐ) 3.600.000 500.000 15.000.000 Chưa có thu 500.000 2.000.000 Tổng 21.600.000 500.000 Tổng Chưa có thu 3.000.000 Tổng 3.500.000 2.500.000 Tổng 2.500.000 Tổng Chưa có thu Tổng 49 Phát xới dọn thực bì dây leo, phân bón, chăm sóc, chặt tỉa cành, chết bệnh, thuốc trừ sâu bảo vệ 2.000.000 Chưa có thu Tổng 2.000.000 Phát xới dọn thực bì dây leo, chăm sóc, chặt tỉa cành, chết bệnh, thuốc trừ sâu bảovệ 1.500.000 Tổng Chưa có thu Tổng 1.500.000 Phát xới dọn thực bì dây leo, chăm sóc, chặt tỉa cành, chết bệnh, thuốc trừ sâu bảo vệ 1.000.000 Tổng Chưa có thu Tổng 1.000.000 Phát xới dọn thực bì dây leo, chăm sóc, chặt tỉa cành, chết bệnh, thuốc trừ sâu bảo vệ Tổng Chưa có thu Tổng 1.000.000 Phát xới dọn thực bì dây leo, chăm sóc, chặt tỉa cành, chết bệnh, trừ sâu bảo vệ 1.000.000 Tổng Tận dụng củi đốt từ cành rụng , chết Tổng 1.000.000 Phát xới dọn thực bì dây leo, chăm sóc, chặt tỉa cành, chết bệnh, trừ sâu bảo vệ 1.000.000 Tổng 200.000 Tận dụng củi đốt từ cành rụng, chết Tổng 1.000.000 10 Tổng 11 Theo dõi bảo vệ 200.000 Tổng 200.000 Tận dụng củi đốt từ cành rụng, chết Theo dõi bảo vệ 200.000 200.000 Tổng 200.000 Tận dụng củi đốt từ cành rụng, 200.000 50 chết Tổng 12 Tổng 200.000 Tận dụng củi đốt từ cành rụng, chết Theo dõi bảo vệ Tổng 13 Tổng 200.000 Tận dụng củi đốt từ cành rụng , chết Theo dõi bảo vệ Tổng 14 Tổng 15 Bán gỗ Bán lá, cành, củi Tổng Tổng Chi 34.100.000 200.000 Tổng 200.000 Bán vỏ Khai thác trắng rừng cho thương lái 200.000 Tổng 200.000 Tận dụng củi đốt từ cành rụng, chết Theo dõi bảo vệ 200.000 240.000.000 40.000.000 22.500.000 Tổng 302.500.000 Tổng thu 302.500.000 Số liệu điều tra tháng đến tháng 11 năm 2017 Việc xác định chi phí đầu tư cho Quế xác định chi phí trồng chăm sóc rừng Quế Để xác định được chi phí đầu tư trồng, chăm sóc cho Quế vào định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tái sinh rừng bảo vệ rừng Số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 06/07/2005, định mức công thực tế áp dụng địa phương Căn vào tài liệu có sẵn trụ sở UBND thu thập số liệu từ thực tế sản xuất kinh doanh trồng Quế nhân dân địa phương cho biết chi phí đầu tư cho 1ha rừng trồng Quế bao gồm chi phí con, phân bón, trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng qua Bảng 11 34.100.000 đồng/ha với kinh bao gồm chi phí xây dựng sở – vật chất phục vụ bảo vệ, chăm sóc, nhân cơng dụng cụ khai thác, vận chuyển thuế sử dụng đất 51  Doanh thu từ rừng trồng Quế sau chu kỳ 15 năm: Sản phẩm Quế vỏ Quế, sản phẩm phụ bao gồm gỗ củi, cành, hạt giống Quế Tổng doanh thu từ sản phẩm Quế 302.500.000 đồng /ha Trong đó, tởng doanh thu việc sản phẩm bán vỏ Quế 240.000.000 đồng/ha Tởng doanh thu bán sản phẩm phụ Quế 62.500.000 đồng/ha bao gồm gỗ, củi, lá, cành hạt giống Tổng thu trừ chi sau 15 năm 268.400.000 đồng/ha Vậy trung bình doanh thu năm trồng Quế chu kỳ 15 năm 17.893.300 đồng/ha/năm  Hiệu quả kinh tế từ trồng Quế với đời sống của người dân bản địa: Tân Tri một xã đặc biệt khó khăn huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, với diện tích đất canh tác tồn đất lâm nghiệp Trong điều kiện khó khăn vậy, lãnh đạo người dân nơi xác định hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp, giúp xóa đói vươn lên làm giàu Ơng Triệu Nhan Phúc, một người cao tuổi thôn Suối Tát, mợt thơn có diện tích trồng Quế chủ yếu xã, kể: "Từ lâu lắm rồi, vào khoảng năm 80 kỷ trước, được biết huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, người dân trồng nhiều quế đặc biệt cần bán vài to xây được phòng học cho em bản, nên một số người trước thơn tìm đường sang tận học hỏi cách thức trồng, chăm bón mua giống quế vận động bà thôn trồng Nhà mua xin giống trồng Do chịu khó chăm sóc đặc biệt Quế hợp chất đất nơi đây, nên phát triển tốt, cho thu nhập cao Thu nhập từ vụ quế năm trước, gia đình tơi dựng được ngơi nhà sàn mới.” Ngồi hợ ơng Phúc, thơn nhiều gia đình trồng từ mợt đến vài Quế Tiêu biểu gia đình bà Dương Q Hành có tới quế chuẩn bị tới thời kỳ thu hoạch, năm 2015 một Quế trưởng thành gia đình ơng thu 100 triệu đồng Từ tiền bán quế, gia đình ơng có tiền để tái đầu tư sản xuất, mua sắm tiện nghi sinh hoạt đảm bảo 52 việc học tập cho con, cháu Chỉ tính riêng năm 2015, tồn thôn Suối Tát xuất bán 20 vỏ Quế tươi; tính trung bình 1kg vỏ quế có giá từ 15.000 20.000 đồng, riêng tiền thu từ quế mang lại cho bà thôn trị giá hàng trăm triệu đồng Một số tiền nhỏ mợt thơn vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn quê hương Xứ Lạng 4.5 Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển bền vững Quế địa bàn xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn  Từ thực tế xin đề xuất giải pháp cụ thể sau:  Do người dân địa bàn được học tập, tập huấn cách trồng, khai thác chế biến Quế nên cần xây dựng sách hỗ trợ khoa học, kỹ thuật; hỗ trợ rừng trồng sản xuất; tổ chức tập huấn cho người dân cách trồng, chăm sóc, khai thác, bảo vệ quế quy trình kỹ thuật; thành lập hiệp hội chế biến quế địa bàn + Nâng cao chất lượng quản lí giáo dục, tuyên truyền công tác bảo vệ rừng Thực tốt công tác giáo đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khuyến khích người dân gây trồng Quế  Kêu gọi dự án nhà nước nước nghiên cứu phát triển Quế địa bàn Cùng tạo điều kiện để dự án thấy được lợi vùng trồng sản xuất Quế từ có lợi như: +Hỗ trợ kỹ thuật cho người dân lớp tập huấn, dự án + Hỗ trợ vốn, đầu tư phát triển thị trường  Do đời sống người dân địa phương khó khăn, điều kiện xã hợi trình đợ học tập thiếu thốn nên khả tiếp cận thơng tin trồng phát triển Quế chưa đầy đủ nên cấp quyền cần đặc biệt quan tâm cách: + Thường xuyên cập nhập thông tin đến hộ địa bàn xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 53  Xây dựng sở vật chất – hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm tốt để từ nâng cao đời sống lại dễ dàng từ điều kiện để phát triển lĩnh vực, phát triển Quế địa bàn Quan tâm phát triển đường giao thông nông thôn để tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm quế  Do đặc điểm Quế có chu kỳ phát triển chậm nên cần nghiên cứu cung cấp giống Quế phát triển nhanh để rút ngắn giai đoạn sinh trưởng Quế đảm bảo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn  Đồng thời, đạo phát triển sản xuất quế theo hướng hàng hoá, tạo sản phẩm sạch, sản phẩm hữu đáp ứng thị trường trong, nước Gắn sản xuất quế với công nghiệp chế biến sản phẩm từ quế tiếp tục mời gọi nhà đầu tư nước đầu tư vào chế biến sản phẩm nơng lâm nghiệp, đó, có sản phẩm quế  Cần tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng sở chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm từ vỏ, gỗ cành, quế Quy hoạch sở chế biến vỏ quế, gỗ quế, tinh dầu quế theo hướng bền vững hướng tới áp dụng công nghệ chế biến, quy trình quản lý chất lượng cao cho sản phẩm quế, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm xuất thị trường 54 PHẦN V KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Tân Tri mợt xã nhiều khó khăn nhiều mặt Thế nhiều năm trở lại địa phương có thay đởi nhiều dựa vào phát triển kinh tế nông ngiệp lâm nghiệp Đặc biệt trồng ăn quả, lấy gỗ, công nghiệp ngắn ngày dài ngày như: quýt, thuốc lá, hồi, Quế Cây Quế dần trở thành một vùng trồng chuyên canh để sớm hình thành vùng chuyên canh Quế lớn đất nước tương lai Quế trồng vùng đất có chất lượng cao phù hợp với điều kiện lập địa địa phương nên phát triển nhanh vỏ có hàm lượng tinh dầu lớn Cây Quế mang lại nhiều lợi ích to lớn cho người dân trồng Quế nói riêng tồn địa phương nói chung Qua điều tra, vấn, phân tích đánh giá trạng khai thác sử dụng Quế sản phẩm từ Quế đưa một số kết luận sau:  Nơi phân bố: rừng Quế phân bố chưa tập trung nhỏ lẻ, manh mún địa bàn xã  Diện tích trồng: nhỏ hẹp chưa có quy mơ lớn để nhân rợng diện tích trồng  Tình hình khai thác: Cây Quế sau khai thác sử dụng được vỏ, thân, cành Chính quyền địa phương chưa phở biến người dân chưa có kỹ thuật khai thác hợp lý, khai thác tùy tiện, công cụ thô sơ gây ảnh hưởng lớn đến khả sinh trưởng, tái sinh Quế Kinh nghiệm chế biến: Công cụ chế biến thơ xơ, máy móc hạn chế - Ngun nhân hạn chế: + Do chưa có nhiều sách hỗ trợ quyền địa phương + Vốn hạn hẹp, trồng nhỏ lẻ chưa tập trung chưa dám phát triển quy mô lớn + Do chưa được tiếp thu đủ kỹ thuật gây trồng chăm sóc Quế 55 + Cách thức khai thác khơng khoa học, khơng kỹ thuật + Do trình đợ dân trí người dân thấp, nhận biết hạn chế + Lực lượng kiểm lâm nên thiếu người hướng dẫn, giám sát bảo vệ + Thói quen gây trồng quy mơ lớn chưa được hình thành 5.2 Kiến nghị Trong điều kiện đầy đủ kinh phí thời gian, tơi đề nghị tiếp tục nghiên cứu theo hướng tăng dung lượng mẫu điều tra, mở rộng vùng nghiên cứu để tăng mức độ tin cậy kết đạt được Ngoài cần thử nghiệm phương pháp nâng cao sinh trưởng phát triển Quế địa bàn xã để hình thành văn hướng dẫn cụ thể cho việc hướng dẫn thực tế sản xuất Trong điều kiện cho phép cần tiến hành nghiên cứu thực nghiệm để kiểm tra liên hệ sinh trưởng phát triển ảnh hưởng đến suất chất lượng từ điều chỉnh giải pháp nâng cao suất chất lượng Quế địa phương Đề tài làm sơ bộ đặc trưng sinh thái sinh trưởng lâm phần Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 3-11 tuổi Tôi nhận thấy sở khoa học cho kinh doanh bền vững rừng Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn nói riêng nước nói chung Là sở nghiên cứu cho cá nhân, tổ chức quan tâm đến rừng Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ vấn đề sau đây: (1) Kết cấu cấu trúc rừng Quế địa phương (2) Ảnh hưởng môi trường biện pháp kinh doanh đến sinh trưởng Quế (3) Đặc tính đất rừng Quế (4) Phân hóa tỉa thưa rừng (5) Chưa khảo sát được nơi thu mua tiêu thụ Quế địa bàn 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bộ Nồng nghiệp và Phát triển nông thôn, 2000 Quy phạm kỹ thuật trồng quế Báo cáo UBND huyện Văn Yên ngày 26/7/2014 Số liệu thống kê FAO Giá trị sản xuất Quế Thế Giới năm 20032011 http://faostat.fao.org/ Việt Nam T II (Nguyễn Tiến Bân - Chủ biên) Tr 65-112 Nxb Nông nghiệp – Hà Nội; Trần Cửu (1983), Lê Đình Khả (2003) Quế là nguyên liệu quý Công nghiệp dược phẩm và thực phẩm Viên Kim Cương - Trưởng nhóm tư vấn Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành Quế Báo cáo UBND huyện Văn Yên (7/26/2014) Hoàng Cầu Phân vùng sinh thái và mở rộng vùng trồng Quế nước ta Tạp chí Lâm nghiệp số – 1993 Hoàng Cẩu, Nguyễn Hữu Phước Kỹ thuật khai thác sơ chế và bảo quản vỏ quế Bản tin KHKT và KTLN số -1991, trang 9 Đỗ Mạnh Cường (4-7-2013): thực trạng và số giải pháp nhàm đẩy mạnh sản xuất và suất khẩu Quế Việt Nam http://doc.edu.vn/tailieu/khoa-luan-thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-nhamday-manh-sanxuat-va-xuat-khau-que-cua-viet-nam-21988/ [Ngày truy cập 26 tháng năm 2015] 10 Nguyễn Kim Đào (2003) Lauraceae Juss Họ Long não Danh lục các loài Thực vật 11 Vũ Thị Hường, Triệu Thị Hồng Hạnh – Đánh giá tình hình sinh trưởng và hiệu kinh tế mô hình rừng trồng Quế tại xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đăng Tạp trí khoa học và cơng nghệ số 3-2015 57 12 Đỗ Thanh Hoa Bước đầu tìm hiểu điểu kiện tự nhiên vùng Quế miền Trung Trung Bộ Thông tin KHLN Đại học Lâm nghiệp số -1977 13 Trần Lê Hoàng Kỹ thuật trồng quế Thông tin KHKT và KTLN số 1985, trang 12 14 Trần Hợp,1991 Nghiên cứu khả sinh trưởng và phát triển Quế tán tại vườn ươm và tán mẹ 15 Phạm Xuân Hoàn,1998 Nghiên cứu ảnh hưởng đất rừng Quế chồi tại Yên Bái 16 Đỗ Tất Lợi Tinh dầu Việt Nam NXB Y Học TP Hồ Chí Minh, 1985 17 Trần Văn Mão Sâu bệnh hại Quế và biện pháp phòng trừ Lâm nghiệp số 10 – 1989 18 Mendelsohn,1989 Các dịch vụ từ rừng Đoàn Thanh Nga (1996), Thử nghiệm số biện pháp giâm hom 19 cho A mangium và Quế Kết nghiên cứu khoa học 1991-1995 NXB Nông nghiệp, 1996 Ngô Đình Quế, 1996 Nghiên cứu khả trồng Quế tại huyện Đại 20 Từ, tỉnh Thái Nguyên và đánh giá bước đầu quế sinh trưởng tốt tại vùng này 21 Hiệu kinh tế việc trồng Quế theo phương pháp nông lâm kết hợp (Quế + Sắn) Văn Yên, Yên Bái (Trần Duy Rương, Trần Việt Trung – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) 22 Nguyễn Huy Sơn,2001 Nghiên cứu các rừng trồng Quế các hộ gia đình tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 23 Nguyễn Thị Thoa (2007), Giáo trình Lâm sản ngoài gỗ, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 24 Thái Văn Trừng (1970), Thảm thực vật rừng Việt Nam, NXB khoa học và kĩ thuật Hà Nội 58 25 Phạm Văn Tuấn , Nguyên Huy Sơn Chọn giống Quế theo chỉ tiêu sinh trưởng và tinh dầu Trà My, Quảng Nam Tạp chí Nơng nghiệp và Phát triển nông thôn số 23/2005 26 Minh Thu - tập san Thông tin KH &CN, số 03/2014 Nghiên cứu trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển giống Quế địa phương Trà Bông http://www.quangngai.gov.vn/sokhcn/pages/qnphientrangvagiaiphapbaoqnpnd-379-qnpnc-26-qnpsite-1.html 27 Joost Foppes, 1997 Nghiên cứu đa dạng lâm sản ngoài gỗ tại Thakek-Khammouan-Lào II Tài liệu tiếng anh 28 Akahil Baruah and Subhan c Nath Indian cassia (Cinnamon and Cassia CRC.PRESS, 2004) 29 Akhtar Husain, Virmani, O P., Ashok Sharma, Anup Kumar, Misra, L N (1988).Major Essential Oil-Bearing Plants of India Central Institute of Medicinal andAromatic Plants 237 pp Lucknow, India; 30 Cinamomum cassia- Casssia bark Amanual of Organic Materia Medica 14.andPharmacognosy.http://www.ibiblio.org/herbmed/electic/sayre/cinnamo mum-css.html 31 M Hasah,Y Nuryani, A Djísbar, E Mulyono, E.Wikardi and A Asman Indonesian cassia (Cinnamon and Cassia CRC PRESS, 2004) 32 Nguyen Kim Dao Chinese cassia.(Cinnamon and Cassia CRC PRESS, 2004) 33 J Ranatunga U.M Senanayake and R O B.Wijesekera (Cinnamon and Cassia CRC.PRESS, 2004) 35 https://www.trademap.org/ ( Mẫu 1.1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRỒNG QUẾ I THÔNG TIN TỔNG QUÁT Người vấn:……………………………Ngày vấn ………… Người được vấn:…………………………………………………… Giơí tính: Nam  T̉i: ………… Dân tợc: ……… Nữ  Thơn:…………….Xã…………………Huyện:…………Tỉnh…………… II THƠNG TIN RỪNG TRỒNG QUẾ Xin ơng/Bà cho biết diện tích trồng quế của ông/bà bao nhiêu? Tuổi quế rừng trồng ông/bà từ t̉i? ………………… đến…………… t̉i Kích thước hố trồng bao nhiêu? Thường ơng/bà trồng Quế vào tháng? .đến tháng… năm Rừng quế ơng/bà được trồng địa hình sườn núi dốc hay đất bằng? III.CHI PHÍ SẢN XUẤT Cây giống mà gia đình trồng lấy đâu? ……………………………………………………………… Gía tiền cho mợt giống bao nhiêu? VNĐ/cây Nhân lực trồng quế gia đình hay thuê nhân lực? Nhân lực gia đình  Nhân lực thuê  Nếu thuê nhân lực trồng cơng tiền:…………….VNĐ/1 ngày cơng Ước tính ngày cơng cho diện tích rừng Quế gia đình? 10 Chi phí phân bón cho từ trồng đến tuổi thu hoạch bao nhiêu? .VNĐ/ha 11 Chi phí chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại từ trồng đến thu hoạch khoảng bao nhiêu? .VNĐ/ha IV NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT 12 Độ tuổi bắt đầu khai thác? 13 Trung bình 1ha cấp t̉i cho suất kg? Cấp tuổi Năng suất/ha(kg) Ghi 14 Ông/bà thường thu hoạch vỏ Quế nào? Chặt trắng, chọn to để chặt hay bóc vỏ theo giai đoạn: ……………………………………………………………… 15 Thời gian thu hoạch Quế từ tháng đến tháng mấy? Từ………… đến tháng……………… 16 Quế sau thu hoạch ơng/bà thường chế biến tinh hay chế biến thô? Chế biến nào? Chế biến tinh  Chế biến thô  17 Ông/bà đánh giá chất lượng Quế gia đình mình? Vỏ Quế: Mỏng  Đợ cay: cay nhẹ  Trung bình  cay vừa   Dày cay  Mùi thơm: thơm  thơm  thơm  V THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ 18 Quế sau thu hoạch bán cho ai? Bán sang vùng chủ yếu? 19 Người mua đến thu mua rừng trồng hay gia đình vận chuyển đến điểm bán? 20 Nếu thu mua vườn giá bán bao nhiêu? 1kg vỏ tươi……………….VNĐ 1kg vỏ khô……………… VNĐ 1kg tươi…………………VNĐ Nếu vận chuyển đến điểm thu mua? 1kg vỏ tươi……………….VNĐ 1kg vỏ khô……………… VNĐ 1kg tươi…………………VNĐ 21 So với chi phí bỏ 1kg quế sau thu hoạch ông/bà lãi được tiền? ………………………………… Ý kiến ông/bà tình hình phát triển Quế địa bàn:…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Rất cảm ơn ông/bà đã trả lời phấn chúng tôi! Người trả lời vấn Người vấn ... giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, thầy giáo hướng dẫn trí UBND xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn em thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp. .. nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu rừng trồng Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 1.2 Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng. .. Quế xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 36 3.3.3 Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, suất chất lượng Quế xã vi Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 36 3.3.4 Đánh giá hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả rừng trồng quế tại xã tân tri huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả rừng trồng quế tại xã tân tri huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn