Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng nông thôn mới tại xã nậm mạ sìn hồ lai châu

70 29 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - PHÌN VĂN MỪNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI NẬM MẠ - HUYỆN SÌN HỒ TỈNH LAI CHÂU” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hƣớng đề tài : Hƣớng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển Nông thôn Khoa : Kinh Tế & PTNT Khóa học : 2014- 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - PHÌN VĂN MỪNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI NẬM MẠ - HUYỆN SÌN HỒ TỈNH LAI CHÂU” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hƣớng đề tài : Hƣớng nghiên cứu Chuyên ngành : Phát triển Nơng thơn Khoa : Kinh Tế & PTNT Khóa học : 2014- 2018 Giảng viên hƣớng dẫn: Ths Lƣu Thị Thùy Linh Cán hƣớng dẫn: Phìn Văn Ngon Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế phát triển nông thôn trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, sau hồn thành khóa học trường em tiến hành thực tập tốt nghiệp Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu với đề tài: “Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn Nậm Mạ - Sìn Hồ Lai châu” Khóa luận hoàn thành nhờ hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thầy cô, cá nhân, quan nhà trường Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới cô Ths Lƣu Thị Thùy Linh giảng viên khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, người trực tiếp hướng dẫn bảo giúp đỡ tận tình em suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế Phát triển nông thôn tạo điều kiện giúp đỡ Đồng thời em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ UBND Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, đặc biệt đồng chí Phìn Văn Ngon đồng chí lãnh đạo, cán bộ, cơng chức bà tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình thực để em hồn thành tốt đề tài Trong q trình thực khóa luận, em cố gắng nhiều khơng tránh khỏi sai xót mong thầy, bảo, góp ý để khóa luận em tốt Một lần em xin chân thành cảm ơn! Nậm Mạ, tháng 12 năm 2017 Sinh viên Phìn Văn Mừng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Diễn biến tình hình sử dụng đất Nậm Mạ hai năm 2016-2017 26 Bảng 4.2 Tình hình kinh tế năm 2016- 2017 27 Bảng 4.3 Đặc điểm hội năm 2017 28 Bảng 4.4 Tình hình lao động năm 2017 29 Bảng 4.5 Hiện trạng quy hoạch Nậm Mạ năm 2017 30 Bảng 4.6 Hiện trạng đường giao thông Nậm Mạ năm 2017 31 Bảng 4.7 Hệ thống thủy lợi Nậm Mạ năm 2017 32 Bảng 4.8 Hiện trạng trường học Nậm Mạ năm 2017 33 Bảng 4.9 Hiện trạng điện sở vật Nậm Mạ năm 2017 34 Bảng 4.10 Hiện trạng chợ, bưu điện nhà dân cư 35 Nậm Mạ năm 2017 35 Bảng 4.11 Thực trạng số tiêu kinh tế tổ chức sản xuất Nậm Mạ năm 2017 37 Bảng 4.12 Tình hình giáo dục - y tế - văn hóa nậm mạ năm 2017 39 Bảng 4.13 Tình hình mơi trường Nậm Mạ năm 2017 41 Bảng 4.14 Thực trạng hệ thống trị, an ninh trật tự Nậm Mạ năm 2017 43 Bảng 4.15 Khảo sát đánh giá hộ nông dân 46 Bảng 4.16 Ý kiến người nông dân nghe hiểu mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng NTM Nậm Mạ 47 Bảng 4.17 Mức độ sẵn sàng đóng góp người dân 48 Bảng 4.18 Ý kiến người dân chất lượng CSHT nông thôn 49 Nậm Mạ 49 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH-HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa CSHT : sở hạ tầng CTXH : Chính trị hội KT-XH : Kinh tế hội NTM : nông thôn QHXD : Quy hoạch xây dựng THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thơng BQ : Bình qn UBND : Uỷ ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa tên đề tài 1.3.1 Về mặt lý luận 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Về sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Các vấn đề nông thôn 2.1.3 Nội dung xây dựng nông thôn 11 2.2 Cơ sở thực tiễn 14 2.2.1 Kinh nghiệm xây dựng mơ hình nơng thơn giới 14 2.2.1.1 Mơ hình nông thôn Hàn Quốc (Saemaul Undong - SMU) 14 2.2.2 Mơ hình nơng thơn Việt Nam 17 Phần III ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng phạn vi nghiên cứu 22 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 v 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Nội dung nghiên cứu 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.1 Điều tra thu thập số liệu 22 3.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 23 Phần IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 24 4.1 Điều kiện tự nhiên 24 4.1.1 Vị trí địa lý địa hình 24 4.1.2 Khí hậu – thủy văn 25 4.1.3 Đặc điểm đất đai 25 4.1.4 Đặc điểm kinh tế - hội 27 4.1.5 Tình hình dân số cấu lao động 29 4.2 Thực trạng xây dựng nông thôn Nậm Mạ 30 4.2.1 Đánh giá việc thực tiêu chí xây dựng nông thôn Nậm Mạ 30 4.2.2 Giao thông 30 4.2.3 Thủy lợi 32 4.2.4 Trường học 33 4.2.5 Điện sở vật chất văn hóa 34 4.2.6 Chợ , bưu điện nhà dân cư 35 4.2.7 Thực trạng kinh tế tổ chức sản xuất 37 4.2.8 Giáo dục – y tế - văn hóa 39 4.2.9 Tình hình mơi trường Nậm Mạ 41 4.2.10 Hệ thống trị an ninh trật tự 42 4.3 Tổng hợp kết so sánh trạng Nậm Mạ với tiêu chí Quốc gia nơng thơn 44 4.3.1 Các tiêu chí đạt 44 vi 4.3.2 Các tiêu chí chưa đạt 45 4.3.3 Khảo sát ý kiến hộ diều tra xây dựng nông thôn Nậm Mạ 46 4.4 Phân tích khó khăn xa Nậm Mạ 50 4.4.1 Phân tích SWOT thuận lợi, khó khăn, hội thách thức địa bàn Nậm Mạ xây dựng nông thôn 50 4.4.2 Thuận lợi khó khăn xây dựng nông thôn 51 4.5 Giải pháp cụ thể để hồn thành tiêu chí xây dựng nông thôn Nậm Mạ 52 Phần V KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 56 5.2.1 Đối với nhà nước, cấp Đảng ủy cấp 56 5.2.2 Đối với ủy ban nhân dân Nậm Mạ 57 5.2.3 Đối với người dân 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHIẾU KHẢO SÁT Phần I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết Lai Châu tỉnh miền núi có địa bàn rộng, nơi sinh sống nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nằm khu vực có trình độ phát triển thấp nhiều mặt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn Đặc biệt số vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng chậm phát triển Do việc xây dựng nơng thơn cấp cần thiết Xây dựng nông thôn cấp phát triển theo quy hoạch gắn nông thôn phát triển nhanh tiểun thủ công nghiệp dịch vụ bền vững Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần người dân cải thiện, kinh tế hội phát triển sắc văn hóa bảo tồn phát huy, môi trường sinh thái xanh – – đẹp, chất lượng hệ thống trị sở nâng cao Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới, địa bàn cấp nhằm phát triển nông thơn tồn diện bao gồm nội dung liên quan đến hầu hết liñ h v ực kinh tế, văn hóa, hội, mơi trường, hệ thống trị sở có yêu cầu riêng vùng miền, có điều kiện đặc trưng kinh tế, hội khác nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách theo Quyết định số 800/QĐ-TTg Thủ tướng phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ thị hóa nơng thơn, góp phần thúc đẩy q trình CNH-HĐH nơng nghiệp nông thôn, phù hợp với định hướng phát triển nơng nghiệp Đảng: “Phát triển nơng nghiệp tồn diện theo hướng đại, hiệu bền vững, tăng kim ngạch xuất nông sản Nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia” Nậm Mạ xa trung tâm huyện Sìn Hồ khoảng 100km đường Trong năm qua, tình hình kinh tế - hội Nậm Mạ có bước phát triển tốc độ chậm, thu nhập người dân thấp, hệ thống dân cư phân bố rải rác Điều đó, gây khó khăn cho việc bố trí, đầu tư xây dựng hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng hội, đồng thời ảnh hưởng đến định hướng phát triển hài hòa không gian sống, không gian sinh hoạt không gian sản xuất Do vậy, để tiến tới phát triển bền vững, đáp ứng mục tiêu phát triển chung đất nước theo tiêu chí quốc gia nông thôn Xuất phát từ thực trạng em tiến tới nghiên cứu đề tài ‘‘Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn Nậm Mạ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu’’ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá việc thực tiêu chí xây dựng nông thôn Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Từ đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương, để xây dựng nông thôn cấp thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định việc thực tiêu chí xây dựng nơng thơn Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - Phân tích thuận lợi, khó khăn thực xây dựng nông thôn địa bàn nghiên cứu - Đề xuất giải pháp nhằm thực thành công chương trình xây dưng nơng thơn địa bàn Nậm Mạ, huyện Sìn hồ, tỉnh Lai Châu 1.3 Ý nghĩa tên đề tài 1.3.1 Về mặt lý luận Đây hội cho sinh viên thực hành khảo sát thực tế, áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn hội gặp gỡ, học tập, trao đổi kiến thức 48 - Khảo sát 60 hộ ta thấy 100% hộ biết NTM Trong có 86,7% nghe đầy đủ Còn lại 13,3% nghe chưa hiểu - Khơng có hộ chưa nghe thông tin xây dựng nông thôn - Ý kiến người dân mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng NTM ta thấy: + 90% hộ nơng dân hiểu mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng nơng thơn Còn lại 10% hiểu chưa hiểu Khơng có hộ chưa hiểu mục đính, ý nghĩa nội dung xây dựng nông thôn Bảng 4.17 Mức độ sẵn sàng đóng góp ngƣời dân ĐVT: % (n=60 hộ) Stt Nội dung Sẵn sàng đóng góp Còn tùy Khơng đóng góp Nậm Mạ I Nậm Mạ II Co Lẹ Tỷ lệ % 15 16 66.67% 11 33,33% - - - - (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2017) Trong 60 hộ điều tra vấn mức độ sẵn sàng đóng góp xây dựng nơng thơn mới, mức độ sẵn sàng đóng góp 66.67%, lại 33,33% xem xét Ta thấy mức độ sẵn sàng đóng góp người dân Nậm Mạ việc xây dựng NTM cao, điều chứng tỏ nhận thức người dân NTM đầy đủ Số người phân vân 33,33% họ sợ khoản đóng góp họ khơng sử dụng mục đích cho xây dựng NTM nên họ phân vân 49 Bảng 4.18 Ý kiến ngƣời dân chất lƣợng CSHT nông thôn Nậm Mạ ĐVT: Hộ (n=60 hộ) TT Hạng mục Tốt Trung bình Kém Giao thơng - 54 2 Thủy lợi - - - - Điện 58 - - Trường học 13 45 - 20 32 - 18 35 - - - - - 40 19 - Nhà văn hóa thôn, Chợ nông thôn Bưu điện Y tế (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 2017) Qua bảng 4.18 ta có nhận xét sau: - Đường: 54/60 hộ đánh giá chất lượng đường trung bình, lại hộ đánh giá khá, hộ đánh giá Do chưa có kinh phí để tu sửa lại đường - Hệ thống thủy lợi: hầu hết ruộng bị gập lòng hồ sơng Đà nên người dân khơng đánh giá - Điện: 58/60 hộ đánh giá chất lượng điện tốt hộ đánh giá khá, khơng có hộ đánh giá trung bình - Trường học: 45/60 hộ đánh giá chất lượng trường khá, 13 hộ đánh giá tốt, lại trung bình khơng có hộ đánh giá - Nhà văn hóa thơn xã: 35 hộ đánh giá khá, 18 hộ đánh giá tốt hộ đánh giá trung bình khơng có hộ đánh giá 50 - Chợ nông thôn: 18 hộ đánh giá tốt, 35 hộ đánh giá hộ đánh giá trung bình khơng có hộ cho ý kiến - Bưu điện: chưa xây dựng bưu điện nên tiêu chí bỏ qua - Y tế giáo dục: 40 hộ đánh giá tốt, 19 hộ đánh giá khá, hộ đánh giá trung bình khơng có hộ cho ý kiến 4.4 Phân tích khó khăn Nậm Mạ 4.4.1 Phân tích SWOT điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức địa bàn Nậm Mạ xây dựng nông thơn Điểm mạnh (S) - Người dân có kinh nghiệm, tích cực động sáng tạo sản xuất - có khoảng 72 km mặt nước vùng khoang nuôi đánh bắt nguồi thủy sản năm tổng sản lượng đánh bắt thủy sản khoảng 100 - có vùng trồng ngơ sắn vụ khoảng 34 - An ninh trị ln đảm bảo, ổn định thuận lợi cho phát triển - Có nguồn nhân lực dồi Điểm yếu (W) - Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sản xuất với quy mô nhỏ lẻ - Việc áp dụng khoa học kỹ thuật phương thức sản xuất chưa sâu rộng cộng đồng dân cư Ngồi việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gặp nhiều khó khăn địa hình chủ yếu đồi núi - Nhận thức nơng dân hạn chế, mang tính lạc hậu - Nguồn vốn tập trung cho xây dựng sản xuất bà hàng năm - Thị trường sản phẩm đầu cho sản phẩm nhiều gặp nhiều khó khăn - Vẫn tồn nhiều tệ nạn hội cờ bạc, nghiện hút, 51 Cơ hội (O) Thách thức (T) - Giao thông lại thuận lợi có đường - Huy động nguồn vốn gặp nhiều rải nhựa chạy qua khó khăn - Có hội tiếp cận với KH - KT - Điều kiện tự nhiên khác nghiệt ảnh đại chế mở cửa phát hưởng đến sản xuất trồng vật triển kinh tế nhiều thành phần với ni nhiều chương trình dự án - Thị trường đầu sản phẩm - Được quan tâm lãnh đạo nơng nghiệp gặp nhiều khó khăn cấp quyền, quan ban ngành - Thị trường mở rộng cho sản phẩm nơng nghiệp Qua bảng phân tích SWOT ta thấy, địa bàn Nậm Mạ có nhiều hội, bên cạnh vấn tồn thách thức Việc quyền nhân dân tận dụng nắm lấy hội khắc phục thách thức biến thách thức thành hội mang lại lợi ích khơng nhỏ, khơng biết nắm lấy thời cơ, nhiều hội trở thành thách thức ta khơng thể biết trước Người nông dân địa bàn Nậm Mạ có khơng điểm yếu, bên cạnh có điểm mạnh biết kết hợp hài hòa khắc phục điểm yếu 4.4.2 Thuận lợi khó khăn xây dựng nơng thơn - Thuận lợi: + Người dân có kinh nghiệm, tích cực động sáng tạo sản xuất + có khoảng 72 km mặt nước vùng khoanh nuôi đánh bắt nguồi thủy sản, năm 2017 đánh thủy sản khoảng 75 + có vùng trồng ngơ sắn vụ khoảng 34 + An ninh trị đảm bảo, ổn định thuận lợi cho phát triển 52 + Có nguồn nhân lực dồi - Khó khăn: + Nguồn lực địa phương hạn chế + Tình hình kinh tế nhiều biến động + Ruộng đất manh mún khó khăn cho việc phát triển nơng nghiệp hàng hóa + Khó khăn việc huy động vốn 4.5 Giải pháp cụ thể để hồn thành tiêu chí xây dựng nông thôn Nậm Mạ - Phương hướng giải pháp đến năm 2020 Hiện đạt 16/19 tiêu chí nơng thơn mới, tiêu chí trường học hộ nghèo Cụ thể bưu điện, trường học cấp chưa có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia Để hồn thiện tiếu chí cần quy hoạch để xây dựng điểm bưu viễn thông phục vụ người dân để làm việc cần phải có vốn nhân lực, giải pháp đưa là: tuyên truyền vận động người dân có ý thức cao xây dựng nông thôn mới, xây dựng nơng thơn để phục vụ lợi ích người dân, huy động hội hóa từ người dân, huy động đóng góp từ doanh nghiệp Có sách khuyến khích trẻ em độ tuổi đến trường, nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học sở tiếp tục học trung học (phổ thơng, bổ túc, học nghề) thấp Cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao vai trò hỗ trợ tích cực giáo viên, tinh thần chủ động học tập học sinh, chống bệnh tiêu cực thành tích thi cử Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã: Mở lớp tập huấn nâng cao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân, mở lớp dạy nghề theo nhu cầu đào tạo người dân có định hướng quyền Tỷ lệ hộ nghèo 14,5%, để đạt chuẩn 10% cần: 53 - Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bộ, nâng cao hiệu chất lượng cán cấp - Tăng cường hệ thống sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, cụ thể đưa quế vào cấu trồng xã, trồng thâm canh trồng ngắn ngày trồng lâu năm nhằm đạt hiệu kinh tế cao người dân Đẩy mạnh quy mô ni trồng cá lồng bè lòng hồ Sơng Đà tăng thu nhập cho người dân 54 Phần V KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập nghiên cứu đề tài xây dựng nơng thơn Nậm Mạ tơi có số kết luận sau: hoàn thiện 16/19 tiêu chí xây dựng nơng thơn mới, Tiêu chí số 3: Trường học, tiêu chí số 8: Bưu điện, tiêu chí số 11: Hộ nghèo có thuận lợi khó khăn q trình xây dựng nơng thơn là: - Thuận lợi Ln nhận quan tâm, đạo Đảng ủy, quyền từ huyện đến sở với ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo, đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân với tâm thực UBND, Ban Quản lý xây dựng nông thôn tái định cư 100% nên có điều kiện xếp lại dân cư Cơ sở hạ tầng đầu tư tương đối đồng so với khác huyện; tái định cư việc quy hoạch chung hồn thiện Việc xây dựng chỉnh trang cứng hóa, hệ thống đường lên đầu tư tương đối thuận lợi Nậm Mạ có quy mơ dân số, lao động, đất đai trung bình huyện Sìn Hồ có đường rải nhựa đến thuận lợi cho phát triển thương mại dịch vụ Điều kiện nhà ở, điện nước sinh hoạt nhân dân đảm bảo, đời sống cải thiện rõ rệt An ninh trị, trật tự hội nhân dân đảm bảo - Khó khăn Nậm Mạ xa trung tâm huyện, lại khó khăn, diện tích nhỏ so với địa bàn huyện, thủy điện Sơn La tích nước diện tích đất 55 sản xuất nơng nghiệp bị thu hẹp tồn diện tích đất sản xuất lúa nước bị ngập lòng hồ sơng Đà khơng có quỹ đất để phát triển cao su xác định chủ đạo, xóa đói giảm nghèo làm giàu cho huyện Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi đánh bắt thủy hải sản, diện tích đất ruộng chiếm tỉ lệ thấp tổng diện tích đất nơng nghiệp xã, trình độ sản xuất thấp, độ dốc cao, đất đai bạc màu việc sản xuất nhân dân mang tính tự cung tự cấp nên sản phẩm trồng trọt, chăn ni, khó phát triển thành hàng hóa - Thứ nhất, ruộng đồng chưa khai thác phục vụ sản xuất cách có hiệu cao Đất đai manh mún nhỏ lẻ, chưa tập trung - Thứ hai, hoạt động chăn nuôi chủ yếu nhỏ lẻ hộ gia đình Mới bước hình thành chăn ni cá lồng bè lòng hồ sơng Đà Một số hộ phát triển chưa có quy hoạch, khu chăn nuôi - Thứ ba, chuyển dịch cấu kinh tế chậm dẫn đến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn - Thứ tư, nhiều tiêu chí nơng thơn chưa đạt đạt mức thấp - Hiện đạt 16/19 tiêu chí nơng thơn mới, tiêu chí trường học, hộ nghèo bưu điện Cụ thể chưa có điểm phục vụ bưu viễn thơng, trường học cấp chưa có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia Để hồn thiện tiếu chí cần quy hoạch để xây dựng điểm bưu viễn thơng phục vụ người dân để làm việc cần phải có vốn nhân lực, giải pháp đưa là: tuyên truyền vận động người dân có ý thức cao xây dựng nơng thơn mới, xây dựng nơng thơn để phục vụ lợi ích người dân, huy động hội hóa từ người dân, huy động đóng góp từ doanh nghiệp Tỷ lệ hộ nghèo 14,5%, để đạt chuẩn 10% cần: 56 Đẩy mạnh đòa tạo, bồi dưỡng đội ngũ bộ, nâng cao hiệu chất lượng cán cấp Tăng cường hệ thống sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, cụ thể đưa quế vào cấu trồng xã, trồng thâm canh trồng ngắn ngày trồng lâu năm nhằm đạt hiệu kinh tế cao Đẩy mạnh quy mơ ni trồng cá lồng bè lòng hồ Sông Đà tăng thu nhập cho người dân 5.2 Kiến nghị Đề nghị Tỉnh, Huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để Nậm Mạ tiếp tục đẩy mạnh, trì thực tiêu chí xây dựng nông thôn thời gian tới, như: tiêu chí trường học, mơi trường, thu nhập, hộp nghèo đặc biệt tiêu chí trường học hộ nghèo Để có hướng đắn cho việc thực xây dựng mơ hình nơng thơn Nậm Mạ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu Cần có thêm nghiên cứu cụ thể để đánh giá việc thực tiêu chí, xác định rõ tiêu chí đạt được, chưa đạt lại chưa đạt từ đề kế hoạch, biện pháp để thực mơ hình tốt 5.2.1 Đối với nhà nước, cấp Đảng ủy cấp Làm tốt công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình xây dựng nơng thôn Đảng nhà nước cho tất đối tượng, đặc biệt người dân Cần phải có chế quản lý đắn để khơng thất vốn q trình triển khai chương trình nơng thơn mới, xây dựng nơng thơn u cầu nguồn vốn lớn, cần sách ưu tiên, quan tâm tới xã, giúp việc thực tiêu chí dễ dàng 57 Tăng cường phối hợp chặt chẽ quan bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương để chương trình xây dựng nơng thơn khơng bị gián đoạn 5.2.2 Đối với ủy ban nhân dân Nậm Mạ Cán cần thực tốt vai trò lãnh đạo việc đạo thực xây dựng mơ hình nơng thơn mới, việc quản lý, giám sát tiến độ thực Quyết định mức độ đóng góp xây dựng cơng trình cơng cộng thôn, Tổ chức quản lý, vận hành bảo dưỡng cơng trình sau hồn thành Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán thơn, xây dựng mơ hình nơng thơn lý luận, kiến thức kinh tế, hội để từ nâng cao hiệu triển khai chương trình địa bàn Sử dụng lao động địa phương tận dụng tốt hợp lý nguồn lao động địa phương Tăng cường công tác tuyên truyền chủ chương cửa Đảng nhà nước tới người dân, từ nâng cao ý thức họ tham gia vào trình triển khai chương trình Vận động tham gia, đóng góp tích cực người dân vào việc xây dựng mơ hình nơng thơn 5.2.3 Đối với người dân Tất người cần tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn đồ án quy hoạch nông thôn cho việc thực thuận lợi thuận với nhu cầu người dân Người dân cộng đồng phải có ý thức xây dựng, giữ gìn nơi ở, sinh hoạt, hay kinh doanh sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh Xây dựng, nâng cấp nhà ở, xây dựng đủ cơng trình 58 vệ sinh, cải tạo, bố trí lại cơng trình phục vụ khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo chuẩn nông thôn Tham gia vào với cán xã, để lựa chọn cơng việc cần làm trước việc làm sau để thiết thực với yêu cầu người dân phù hợp với khả năng, điều kiện địa phương Cử đại diện ban giám sát để tham gia quản lý giám sát cơng trình xây dựng nơng thơn 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Đặng Văn Minh(2007) hội học nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Văn Tâm ( 2007), nguyên lý phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà (đồng chủ biên) (2005), Giáo trình Phát triển nơng thơn - Nxb Nơng nghiệp Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định số 491/ QĐ-TTg ngày 16/03/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia nơng thơn Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định 800/QĐ- TTg ngày 04/6/2010 ban hành việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010- 2020 UBND tỉnh Lai châu, hướng dẫn thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn cấp huyện Nghị Quyết số 03-NQ/ĐU ngày 10/8/2011 BCH Đảng Nậm Mạ chương trình xây dựng NTM Nậm Mạ giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020, Nghị Quyết số 02-NQ/ĐU ngày 7/8/2015 BCH Đảng Nậm Mạ xây dựng NTM Nậm Mạ đến năm 2020; Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 22/2/2012 Hội đồng nhân dân Nậm Mạ giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 02/KHBCĐ ngày 10/1/2016 BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Nậm Mạ thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Nậm Mạ năm 2016 60 Kế hoạch số 11a/KH-BCĐ ngày 03/1/2017 BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Nậm Mạ thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Nậm Mạ năm 2017; 10 Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 13/3/2017 Ủy ban nhân dân Nậm Mạ kế hoạch triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2017); 11 Báo cáo tình hình thực nhiệm phát triển kinh tế - hội, quốc phòng an ninh năm 2106 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 12 Báo Cáo kết thực chương trình xây dựng nơng thơn Nậm Mạ, Sìn Hồ, Lai Châu năm 2017 13 Biểu tổng hợp kết xây dựng nông thôn Nậm Mạ, Sìn Hồ, Lai Châu II Tài liệu từ Internet 13 Webesite phủ, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mở http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/lits/lawDocment/ViewDetai1.aspx?It emID=1249&Page=1 14 Webesite tạp chí cộng sản, kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nongthon/2012/14689/kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-o-mot-nuoc-tren-aspx 15 Websitevca.org.vn, số vấn đề nông thôn Việt nam http://www.vca.org.vn/Default.aspx?tabid=82&CategoryID=2&News=144 16 Websitevca thăm quan mơ hình nơng thơn tiêu biểu việt Nam http://infonet.vn/tham-quan-mo-hinh-nong-thon-moi-tieu-bieu-o-huyenthong-nhat-dong-nai-post237922.info PHIẾU KHẢO SÁT CÁC HỘ NƠNG DÂN VỀ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI I Thơng tin chung vè chủ hộ - Họ tên:…………………………………………………………… - Giới tính:……………………… Năm sinh………………………… - Địa chỉ: Bản……………………… Nậm Mạ-Sìn Hồ-Lai Châu Trình độ  Cấp  Cấp  Cấp  khác ………………………………………………………………………………… Bình quân nhân hộ  người  người  người  người Diện tích nơng nghiệp ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II Thơng tin cần điều tra Ơng (bà) nghe giới thiệu mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng nông thôn chưa?  Đã nghe đầy đủ;  Đã nghe chưa nhiều lắm;  Chưa nghe Ông (bà) hiểu mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng nông thôn chưa?  Đã hiểu được;  Chưathật hiểu lắm;  Chưa hiểu Ơng bà có tham gia vào chương trình xây dựng nơng thơn khơng ?  Có Nếu có tham gia  Khơng Ơng (bà) có sẵn sàng đóng góp cơng, để xây dựng nơng thơn khơng?  Sẵn sàng đóng góp; Còn tùy;  Khơng muốn đóng góp Nếu khơng muốn đóng góp cơng, để xây dựng nơng thơn lý gì?  Do nghèo;  Do khơng tin tưởng vào việc xây dựng nông thôn mới;  Do sợ tham nhũng;cho việc Chính phủ Những khó khăn q trình xây dựng nơng thơn ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ông (bà) cho ý kiến chất lƣợng sở hạ tầng hạng mục sau: TT Hạng mục Giao thông Thủy lợi Điện Trường học Nhà văn hóa thơn, Chợ nơng thơn Bưu điện Y tế Tốt Xin trân trọng cảm ơn Ông (bà) cộng tác Trung bình ... nơng thơn Xuất phát từ thực trạng em tiến tới nghiên cứu đề tài ‘ Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn xã Nậm Mạ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu ’ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - PHÌN VĂN MỪNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ NẬM MẠ - HUYỆN SÌN HỒ TỈNH LAI CHÂU” KHÓA LUẬN TỐT... thể - Xác định việc thực tiêu chí xây dựng nơng thơn xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu - Phân tích thuận lợi, khó khăn thực xây dựng nông thôn địa bàn nghiên cứu - Đề xuất giải pháp nhằm thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng nông thôn mới tại xã nậm mạ sìn hồ lai châu , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp xây dựng nông thôn mới tại xã nậm mạ sìn hồ lai châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn