Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa loài cây rừng với loài cây nhội bischophia javania blume và loài cây trương vân toona surenii tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn

56 32 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:53

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯỜNG ANH TUẤN NGHIÊN CỨU M I QUAN H T NHI N GI A LO I CÂ RỪNG VỚI LO I CÂ NHỘI (Bischophia javania Blume V LO I CÂ TRƯ NG VÂN (Toona surenii) TẠI VƯỜN QU C GIA A Ể T NH ẮC ẠN HÓA LUẬN T T NGHI P ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa óa ọc : Chính quy : Quả tà :L N ệ : 2014 - 2018 TH I NGU N u ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯỜNG ANH TUẤN NGHI N CỨU M I QUAN H T NHI N GI A LO I CÂ RỪNG VỚI LO I CÂ NHỘI (Bischophia javania Blume V LO I CÂ TRƯ NG VÂN (Toona surenii) TẠI VƯỜN QU C GIA A Ể T NH ẮC ẠN HÓA LUẬN T T NGHI P ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớ Khoa óa ọc G ov Gả v d oa L : Chính quy : Quả tà u : K46 - QLTNR N03 : Lâm n ệ : 2014 - 2018 T s PHẠM ĐỨC CHÍNH ệ - T ĐH N L TH I NGU N i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân tôi, số liệu thu thập phân tích khách quan chưa cơng bố tài liệu nào.Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước kết qua nghiên cứu Thái Nguyên, tháng năm 2018 Giáo v d N v ết ca đoa Đồng ý cho bảo vệ trước hội đồng Ths P Đức C í L A Tuấ X C NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN I N Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiện trình tổng hợp kiến thức giảng đường, thông qua thực tập giúp cho sinh viên củng cố kiến thức đồng thời cọ sát thực tiễn, tìm số đề bên cạnh làm quen với vấn đề nghiên cứu khoa học, đồng ý ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp Trường Đại Học Nông Lâm tiến hành thực tập đề tài Vườn Quốc Gia Ba Bể với hướng dẫn thầy giáo Ths Phạm Đức Chính Trong suốt q trình thực đề tài nhận sợ giúp quý thầy cô, ban lãnh đạo vườn quốc gia Ba Bể, lãnh đạo Ủy ban xã Nam Mẫu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn, đến khóa luận tơi hồn thành cho phép bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới giúp đỡ quý báu trên, cơng trình nghiên cứu khoa học cố gắng nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý phế bình quý thầy cô, bạn đồng nghiệp để báo cáo hoàn thiện X c t ! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh Viên L A Tuấ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI NÓI ĐẦU .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT .viii P ầ : MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học .3 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất P ầ : TỔNG QUAN NGHI N CỨU 2.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Những khái niệm thuật ngữ liên quan .5 2.1.1.1 Các mối quan hệ hỗ trợ .5 2.1.1.2 Các mối quan hệ đối kháng .6 2.1.2 Những nghiên cứu giới 2.1.3 Những nghiên cứu Việt Nam 2.1.4 Kết luận 12 2.2 Tổng quan khu vực nghiên cứu .13 2.2.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu VQG 13 2.2.1.1 Địa hình .13 2.2.1.2 Khí hậu 14 2.2.1.3 Sơng ngòi 14 iv 2.2.1.4 Tài nguyên thiên nhiên 15 2.2.2 Điều kiện dân sinh, kinh tế, xã hội khu vực nghiên cứu 16 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 17 3.3 Nội dung nghiên cứu .17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Vật dụng cụ cần thiết cho nghiên cứu 17 3.4.2 Phương pháp kế thừa số liệu 18 3.4.3 Phương phápn thu thập số liệu .18 3.4.4 Xử lý số liệu điều tra 20 3.4.4.1 Xác định tần suất xuất loài 20 3.4.4.2 Mô sơ đồ không gian mặt cắt ngàng 20 3.4.4.3 Nghiên cứu mối quan hệ loài 20 3.4.5 Tổng hợp viết báo cáo 21 P ầ 4: ẾT QUẢ NGHI N CỨU V THẢO LUẬN 22 4.1 Một số đặc điểm lâm phần rừng nơi sinh sống loài Nhội loài Trương Vân VQG Ba Bể 22 4.1.1 Với loài Nhội 24 4.1.2 Với loài Trương Vân .26 4.2 Kết nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên loài rừng tự nhiên với loài Nhội VQG Ba Bể 28 4.2.1 Tần suất xuất loài bạn trình điều tra .28 4.2.2 Mối quan hệ loài Nhội với bạn hay gặp 31 4.3 Mối quan hệ tự nhiên loài rừng với loài Trương Vân 32 4.3.1 Tần suất xuất loài bạn trình điều tra .32 v 4.3.2 Mối quan hệ loài Trương Vân với bạn .35 4.4 Trắc đồ lâm học trắc đồ ngang, trắc đồ dọc lâm phần có lồi Nhội Trương Vân 36 4.5 Đề xuất tập đoàn trồng rừng hỗn giao sở kết nghiên cứu mối quan hệ loài .38 P ầ 5: ẾT LUẬN V ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề Nghị 41 T I LI U THAM HẢO 42 I Tài liệu tiếng Việt .42 II Tài liệu tiếng Anh 43 PHỤ LỤC vi DANH MỤC C C ẢNG ả T bả Trang Bảng 4.1a: Số ô quan sát số loài bạn lồi nghiên cứu 22 Bảng 4.1b: Số quan sát số loài bạn loài nghiên cứu 22 Bảng 4.2a: Các giá trị bình qn lồi nghiên cứu nhóm bạn 23 Bảng 4.2b: Các giá trị bình quân lồi nghiên cứu nhóm bạn 23 Bảng 4.3: Tổ thành rừng tự nhiên nơi có mặt loài Nhội 24 Bảng 4.4: Tổ thành rừng tự nhiên nơi có mặt lồi Trương vân: 26 Bảng 4.5: Thống kê tần xuất mối quan hệ loài Nhội với loài bạn 28 Bảng 4.6: Nghiên cứu mối quan hệ loài Nhội bạn hay gặp 31 Bảng 4.7: Mức độ xuất nhóm loài bạn với loài Trương Vân 32 Bảng 4.8: Nghiên cứu mối quan hệ loài Trương Vân bạn 35 Bảng 4.9: Danh lục loài bạn đề xuất trồng hỗn giao với 38 vii DANH MỤC C C HÌNH Hình Tên hình Trang Hình 4.1 Biểu đồ tần xuất loài bạn với Nhội 30 Hình 4.2 Biểu đồ tần xuất lồi bạn với Trương Vân 34 nh 4.3 Trắc đồ lâm học lâm phần có xuất lồi Nhội 36 nh 4.4 Trắc đồ lâm học lâm phần có xuất lồi Trương Vân 37 viii DANH MỤC C C CỤM TỪ VIẾT TẮT BTTN : Bảo tồn tài nguyên D1,3 : Đường kính thân vị trí 1,3m G : Tổng tiết diện ngang lâm phần m2) Gi : Tỷ lệ % tiết diện ngang loài so với tổng tiết diện ngang lâm phần m2) Hvn : Chiều cao vút IVI% : Chỉ số tổ sinh thái tầng gỗ Ni : Số lượng cá thể loài thứ i Ni% : Tỷ lệ % số loài so với tổng số lâm phần OTC: : Ơ tiêu chuẩn hay sơ cấp VQG : Vườn Quốc Gia 32 chúng 14 tổng số 30 nghiên cứu có lồi Nhội lại 16 khơng có xuất sảng đá Trên tổng số 30 có lồi Nhội nghiên cứu lồi thị đá chiếm tỷ lệ it so với lồi lại có mặt sảng đá lại 21 khơng có xuất lồi này; Qua bảng ta thấy lồi Nhộiquan hệ dương với lồi Mạy tèo, Ơ rơ, Sảng đá có quan hệ ngẫu nhiên với loài Thị đá 4.3 Mố qua ệ tự ữa c c oà c 4.3.1 ầ s ấ x ấ vớ c b ì T V n đ Để nghiên cứu mối quan hệ loài Nhội loài rừng khác ta quan sát theo kiểu hệ thống ngẫu nhiên 30 điểm có Trương Vân sinh trưởng phát triển rừng tự nhiên Vườn Quốc Gia Ba Bể, ta thu kết bảng sau: Bảng 4.7: Mức độ xuất nhóm lồi bạn với lồi Trƣơng Vân TT Tên loài Số xuất ệ fo Ni fc Kết uậ Mạy tèo 24 80 31 20.67 +++ Ơ rơ 22 73.33 28 18.67 +++ Thị đá 17 56.67 18 12.00 +++ Trai lí 12 40.00 12 8.00 ++ Song mật 20.00 4.00 ++ Sung 20.00 4.00 ++ Sảng đá 13.33 2.67 + Kè đuôi dông 10.00 2.00 + Kháo vàng 10.00 2.00 + 10 Cánh kiến 6.67 1.33 + 11 Đại phong tử 6.67 1.33 + 12 Lát hoa 6.67 1.33 + 13 Mọ 6.67 1.33 + 14 Nhọc nhỏ 6.67 1.33 + 15 Quất hồng bì 6.67 1.33 + 33 TT Tên lồi Số xuất ệ fo Ni fc Kết uậ 16 Sấu 6.67 1.33 + 17 Sếu 6.67 1.33 + 18 Xoan đào 6.67 1.33 + 19 Cà muối vàng 10.00 0.67 + 20 Dâu da xoan 3.33 0.67 + 21 Duối rừng 3.33 0.67 + 22 Kháo nhỏ 3.33 0.67 + 23 Lòng măng cụt 3.33 0.67 + 24 Mạy chả 3.33 0.67 + 25 Muồng hoa vàng 3.33 0.67 + 26 Ngăm 3.33 0.67 + 27 Nghiến 3.33 0.67 + 28 Nhọc to 3.33 0.67 + 29 Núc nác 3.33 0.67 + 30 Sui 3.33 0.67 + 31 Táo muối 3.33 0.67 + 32 Thôi ba dày 3.33 0.67 + 33 Thung 3.33 0.67 + 34 Trạ nghẻn 3.33 0.67 + 35 Trâm trắng 3.33 0.67 + 36 Trường chua 3.33 0.67 + 37 Vàng anh 3.33 0.67 + 38 Vối 3.33 0.67 + 39 Xoan nhừ 3.33 0.67 + 2.56410 + Trung bình 11.79487 * Ghi chú: + Những lồi gặp ++ Những lồi hay gặp +++ Những loài hay gặp 34 Qua bảng 4.7 Cho thấy trình điều tra rừng tự nhiên Vườn Quốc Gia Ba Bể Đã tiến hành 30 nghiên cứu có suất Trương Vân, khu vực có Trương Vân có150 bạn lân cận suất 39 lồi bạn với đặc điểm tỷ lệ phân bố khác nhau; Số mối loài xuất từ (chiếm 0,67% đến 31 chiếm 20,67% ; Tổng tiết diện ngang giao động từ 352.81 đến 7871.79 Trong có lồi có tần xuất xuất 5% tổng số loài, bạn có mối quan hệ mật thiết với lồi Trương Vân gồm loài Mạy tèo (Streblus macrophyllus Blume) chiếm tỷ lệ 20,67%, Ơ rơ (Acnthaceae) Chiếm tỷ lệ 18.67%, Thị Đá (Diospyros montana Roxb) chiếm tỷ lệ 12% Trai lí (Fagraea fragrans) chiếm tỷ lệ 8% Để thấy rõ tần suất lồi bạn.Có mối quan hệ mật thiết với Trương Vân qua biểu đồ sau: Hình 4.2: ểu đồ tầ xuất c c oà c bạ vớ c T V 35 Qua biểu đồ hình 4.2 cho thấy tần xuất suất loài bạn chủ yếu với Trương Vân Mạy tèo, Ơ rơ, Thị Đá Trai lí, lồi Mạy tèo xuất chiếm đa số với tần suất 31/150 chiếm tỷ lệ 20,67%, lồi Ơ rơ xuất với tần suất 28/150 chiếm tỷ lệ 18,67%, loài Thị Đá xuất với tần suất 18/150 chiếm tỷ lệ 12% lồi Trai lí xuất với tần suất 12/150 chiếm tỷ lệ 8% 4.3.2 M ươ b Nghiên cứu 30 điểm ngẫu nhiênTrương Vân sinh trưởng phát triển rừng tự nhiên Vườn Quốc Gia Ba Bể, qua phương pháp xét mối quan hệ loài bạn với Trương Vân thu kết bảng sau: ả 4.8: N Loài A cứu Loài B nA ố qua nB nAB ệ ữa oà c (d) P(A) (c) (b) T P(B) P(AB) V  c 2 (a) bạn QuanTrương Vân Mạy tèo 30 21 21 0,62 0,51 0,26 0,23 0,95 QH+ Trương Vân Ô rô 30 22 22 0,63 0,54 0,1 0,34 0,78 QH+ Trương Vân Thị Đá 30 18 18 12 0,61 0,46 0,15 0,28 0,51 NN Trương Vân Trai lí 30 12 12 18 0,58 0,33 0,25 0,19 0,2 NN * Ghi QH + = tương tác dương, NN= ngẫu nhiên Qua bảng 4.8 ta thấy 30 Ô nghiên cứuTrương Vân sinh trưởng phát triển cho ta thấy lồi Mạy tèo có mối liên quan nhiều loài Trương Vân chúng xuất nhiều 21 ô tổng số 30 ô nghiên cứu có lồi Trương Vân có khơng xuất lồi Mạy tèo, lồi rơ chúng chiếm 22 tổng số 30 nghiên cứu có lồi Trương Vân đơng nghĩa với việc lại khơng có xuất lồi Ơ rơ Tương tự loài Thị đá nghiên cứu ta thấy chúng xuất chúng 18 tổng số 30 nghiên cứu có lồi Trương Vân lại 12 khơng có xuất Thị đá Trên tổng số 30 có lồi Trương Vân nghiên 36 cứu lồi Trai lý chiếm tỷ lệ it so với lồi lại 12 có mặt Trai lý lại 18 khơng có xuất lồi này; Qua bảng ta thấy lồi Trương Vânquan hệ dương với lồi Mạy tèo, Ơ rơ,Thị đá có quan hệ ngẫu nhiên với lồi Trai lý 4.4 T ắc đồ N ộ c T ọc t ắc đồ a t ắc đồ dọc ầ có c V Để mơ quan hệ trắc đồ lâm học,đề tài sử dụng phương pháp vẽ trắc đồ trắc đồ dọc trắc đồ ngang để thể gần gũi có quan hệ tự nhiên lâm phần bạn với Nhội bạn với Trương Vân.Trắc đồ thể hình 4.3 4.4 sau: ì 4.3: T ắc đồ ọc ầ có xuất ệ oà c N ội 37 ì 4.4: T ắc đồ ọc ầ có xuất ệ c T V Qua trắc đồ lâm học hình 4.3 hình 4.4 cho thấy mức ảnh hưởng loài bạn với nghiên cứu rõ, khoảng cách trung bình từ nghiên cứu Nhội đến Mạy tèo(Streblus macrophyllus) 5,85 m, đến Ơ rơ Acnthaceae 5,74, đến Sảng đá(Sterculia lanceolata Cav) 6,2m, đến Thị đá (Diospyros montana Roxb 5,72m Khoảng cách trung bình từ Trương Vân đến Mạy tèo(Streblus macrophyllus 4,42m, đến Ơ rơ(Acnthaceae) 3,32m, Thị đá(Diospyros montana Roxb)là 4,15m, đến Trai lý(Fagraea fragrans) 5,74m 38 Qua trắc đồ ngang cho thấy diện tích tán khơng ảnh hưởng cạnh tranh ví qua số trắc đồ cho thấy chồng chéo tán Vì việc cạnh tranh khơng gian dinh dưỡng ít, điều phù hợp cho kết luận có mối quan hệ mật thiết nghiên cứu Sấu số bạn 4.5 Đề xuất tậ đoà c cứu ố qua ệ t ỗ ao t sở kết ữa c c oà Từ kết nghiên cứu thực hiện,đề xuất tập toàn trồng rừng hỗn giao hai loài nghiên cứu gồm Nhội Trương Vân ả g 4.9: Da TT ục c c c Lồ c t Nhội Loà c ỗ t ỗ ao vớ c c í Tên khoa ọc ao cù Mạy Tèo Streblus macrophyllus Ô rô Acnthaceae Sảng Đá Sterculia lanceolata Cav Thị đá Diospyros montana Roxb Trương Vân Mạy tèo Streblus macrophyllus (TOONA SURENII) Ơ rơ Acnthaceae Thị đá Diospyros montana Roxb Trai lý Fagraea fragrans (BISCHOPHIA JAVANIA) bạ đề xuất t Qua điều tra nghiên cứu loài: Nhội, Trương Vân, thực tế cho ta thấy loài ln cần thiết gắn liền với lồi hỗn giao trên, Nhội xuất lồi bạn (Mạy tèo, Ơ rơ, Sảng đá, Thị đá) Trương Vân (Mạy tèo, Ơ rơ, Thị đá, Trai lý) Cả lồi lồi bạn có mối quan hệ khăng khít tương trợ lẫn lồi có đặc điểm khác nhờ có mà chúng phát triển sinh tồn với thời gian 39 Đề suất từ kết nghiên cứu tác giả thông qua số đặc điểm cấu trúc định loài rừng tự nhiên đối tượng nghiên cứu đa dạng phức tạp cần có nghiên cứu mở rộng để nâng cao giá trị chuyên đề cần trọng đến nghiên cứu đặc điểm như: khí hậu, mơi trường sơng, điều kiện tự nhiên, khơng khí nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tất điều kiện ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển loài rừng Kết nghiên cứu sơ mặt lý luận thực tiễn áp dụng vào thực tế nhiên cần có nghiên cứu mở rộng nội dung nghiên cứu nhằm có thêm thơng tin cấu trúc rừng tạo sở chắn cho việc đề suất xây dựng tập đoàn trồng rừng hỗn giao hai loài Nhội Trương vân 40 P ầ ẾT LUẬN V ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết uậ Về đặc điểm cấu trúc lâm phần khu vực VQG Ba Bể: Loài Nhội có 150 lồi bạn có lồi bạn xuất công thức tổ thành gồm lồi Mạy tèo, Ơ rơ, Sảng đá,Thị đá; Lồi Trương Vân có 150 lồi bạn có lồi bạn xuất cơng thức tổ thành gồm Mạy tèo, Ơ rơ, Thị đá, Trai lý Về mối quan hệ số loài trồng với bạn, đề tài xác định được: Mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với lồi Nhội(Bischophia javania): có quan hệ dương với lồi Mạy tèo, Ơ rơ, Sảng đá có quan hệ ngẫu nhiên với lồi Thị đá, khu vực có Nhội có 150 bạn lân cận suất 36 lồi bạn với đặc điểm tỷ lệ phân bố khác nhau; Số mối loài xuất từ đến 45 cây; Tổng tiết diện ngang giao động từ 72,00 đến 9364.81 Trong có lồi có tần xuất xuất 5% tổng số lồi, bạn có mối quan hệ mật thiết với loài Nhội gồm loài Mạy tèo (Streblus macrophyllus), Ơrơ (Aanthacecae), Sảng đá (Sterculia lanceolata Cav) Thị Đá (Diospyros montana Roxb) để thấy rõ tần suất loài bạn Mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với lồi Trương vân: có quan hệ dương với lồi Mạy tèo, Ơ rơ, Thị đá có quan hệ ngẫu nhiên với lồi Trai lý Trương Vân có 150 bạn lân cận suất 39 lồi bạn với đặc điểm tỷ lệ phân bố khác nhau; Số mối loài xuất từ đến 31 cây; Tổng tiết diện ngang giao động từ 352.81 đến 7871.79 Trong có lồi có tần xuất xuất 5% tổng số lồi, bạn có mối quan hệ mật thiết với loài Trương Vân gồm loài Mạy tèo (Streblus macrophyllus Blume), Ơ rơ 41 (Acnthaceae), Thị Đá (Diospyros montana Roxb) Trai lí (Fagraea fragrans) để thấy rõ tần suất loài bạn Về đề xuất tập đoàn trồng: Với trồng Nhội nên trồng hỗn giao với số lồi như:cây Mạy tèo (Streblus macrophyllus); Ơ rô (Acnthaceae); Sảng đá (Sterculia lanceolata Cav); Thị đá (Diospyros montana Roxb) Với trồng Trương Vân nên trồng hỗn giao với số loài như: Mạy tèo (Streblus macrophyllus); Ơ rơ(Acnthaceae);cây Thị đá (Diospyros montana Roxb); Trai lý (Fagraea fragrans) 5.2 Đề N ị Từ kết đề tài,đã cố gắng đạt kết định,tuy nhiên hạn chế định nghiên cứu cụ thể: - Dung lượng nghiên cưu hạn chế,đối tượng địa hình nghiên cứu chưa có tính đặc trưng cao,nghiên cứu lập địa chưa thực - Xử lý số liệu mô trắc đồ ngang chưa áp dụng phần mềm R vào nghiên cứu mơ mà vẽ thủ cơng - Đề xuất tập đồn trồng hỗ giao mang tính hẹp chưa đủ sở kết luận cho vùng lớn nên cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm 42 T I LI U THAM I Tà ệu t ế HẢO V ệt Baur G.N (1976), “Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa”, Vương Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Lâm Phúc Cố 1994 , “Vấn đề phục hồi rừng đầu nguồn sông Đà Mù Cang Chải”, Tạp chí Lâm nghiệp, 94(5), tr 14 - 15 Lâm Phúc Cố 1996 , “Nghiên cứu số biện pháp xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Đà Lâm trường úng Luông, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái”, Luận án PTS Nông nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội Catinot R (1965), “Lâm sinh học rừng rậm Châu hi”, Vương Tấn Nhị dịch, Tài liệu Khoa học Lâm Nghiệp, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Hinh 1991 , “Về đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên”, Tạp chí Lâm nghiệp, 91(2), tr 3-4 Đào Công Khanh 1996 , Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng rộng thường xanh Hương Sơn, Hà Tĩnh, làm sở để sản xuất biện pháp lâm sinh phục vụ khai thác nuôi dưỡng rừng, Luận án PTS KHNN, Viện KHLN Việt Nam Trần Đình Lý, Đỗ Hữu Thư, Lê Đồng Tấn 1995 , “Khả tái sinh tự nhiên thảm thực vật vùng núi cao Sa Pa”, Tạp chí Lâm Nghiệp, 2/1995, tr.128 Plaudy J (1987), Rừng nhiệt đới ẩm, Văn Tùng dịch, Tổng luận chuyên đề số 8/1987, Bộ Lâm nghiệp Hoàng Văn Thắng 2003 , “Kết nghiên cứu mối quan hệ loài rừng tự nhiên”, Thông tin Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp, Số 1/2003, trang 2-5 43 10 Nguyễn Văn Thêm 2004 , Lâm sinh học, Nxb Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Văn Trương (1983), “Quy luật cấu trúc rừng gỗ hỗn loài”, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 12 Đặng Kim Vui 2002 , “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi sau nương rẫy làm sở đề xuất giải pháp khoanh nuôi, làm giàu rừng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Nơng nghiệp hát triển nơng thơn, 02(12), tr 1109-1113 13 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam 2001 , Chuyên đề canh tác nương rẫy, Hà Nội 14 Lê Sáu 1996 , “Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc rừng đề xuất tiêu kỹ thuật cho phương pháp khai thác chọn nhằm sử dụng rừng lâu bền Kon Nừng - Tây Nguyên”, Luận án PTS KHNN, Trường Đại học Lâm Nghiệp II Tà ệu t ế A 15 15.Lamprecht H (1989), Silviculture in Troppics Eschborn 16 Odum E.P (1971), Fundamentals of ecology, 3rd ed Press of WB SAUNDERS Company 17 Plaudy J (1987), Rừng nhiệt đới ẩm, Văn Tùng dịch, Tổng luận chuyên đề số 8/1987, Bộ Lâm nghiệp PHỤ LỤC PHỤ LỤC : MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Địa đ ể ……………………………… T N đ ều t a ………………………N t ……………… đ ều t a …………………… ẾT QUẢ ĐIỀU TRA Mố qua TT ệ ữa oà …………………… vớ c c oà k Tên loài D1.3 HHV (cm) (m) oả c c so qua Góc Ghi vị (m) c xu độ Cây trung tâm S ĐỒ ……… … … ă NGƯỜI ĐIỀU TRA 2018 PHỤ LỤC 2: T N HOA HỌC NH NG LO I TRONG HU V C NGHI N CỨU STT Tên loài T k oa ọc Cánh Kiến Laccifer lacca Kerr Chay Bắc Bộ Artocarpus tonkinensis Dâu Da Xoan Spondias lakonensis Duối Rừng Streblus indica Bur Đại Phong Tử Hydnocarpus anthelmintica Đinh Fernandoa collignonii Gáo Haldina cordifolia Kè Đuôi Dông Markhamia stipulata Kẹn Aesculus assamica 10 Kháo Lá To Machilus grandifolia 11 Kháo Vàng Machilus bonii Lecomte 12 Lát Hoa Streblus indica Bur 13 Lòng Măng Cụt Pterospermum truncatolobatum Gagnep 14 Mạy Tèo Streblus Macrophyllus 15 Me Rừng Phyllanthus emblica Linn 16 Mọ Castanopsis hystrix 17 Mò Lơng Trigonostemon flavidus 18 Muồng Ràng Ràng Adenanthera microsperma 19 Núc Nác Oroxylum indicum 20 Nhọc Lá Nhỏ Polyalthia Cerasoides 21 Ô Rô Circus Japonicus Maxim 22 Phay Duabanga sonneratioides Buch-Ham 23 Quất Hồng Bì Rừng Clausena lansium STT T Tên loài k oa ọc 24 Sảng Đá Sterculia nobilis Smith 25 Sấu Dracontomelon duperreanum 26 Sếu Celtis sinensis Pers 27 Sung Rừng Ficus racemosa 28 Táo Rừng Rhamnus crenatus Sieb 29 Thị Đá Diospyros montana Roxb 30 Thổ Mật Bridelia tomentosa Blume 31 Thung Tetrameles nudiflora 32 Trai Lí Fagraea fragrans 33 Trâm Trắng Syzygium wightianum 34 Trường Chua Pometia pinnata Forst 35 Vối Syzygium nervosum 36 Xoan Đào Prunus arborea 37 Xoan Nhừ Melia azedarach ... CỨU Đố t ợ v cứu Đối tượng nghiên cứu: Cây gỗ rừng tự nhiên Vườn Quốc Gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Cấu trúc rừng nơi sinh sống loài Nhội Trương Vân Vườn Quốc Gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn hạm vi nghiên cứu: ... javania Blume) Trương Vân (Toona surenii vườn Quốc gia Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất tập đoàn trồng rừng hỗn giao với loài Nhội (Bischophia javania Blume Trương vân (Toona surenii vườn Quốc gia. .. trúc rừng nơi sinh sống hai loài Nhội (Bischophia javania Blume Trương Vân (Toona surenii vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Xác định mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với hai loài Nhội (Bischophia
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa loài cây rừng với loài cây nhội bischophia javania blume và loài cây trương vân toona surenii tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn , Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa loài cây rừng với loài cây nhội bischophia javania blume và loài cây trương vân toona surenii tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn