Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp phòng trừ sâu hại chính trên cây quế (cinnamomum cassia bl ) tại huyện trấn yên tỉnh yên bái

65 25 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:53

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MINH TÖ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY QUẾ (Cinnamomum cassia Bl.) TẠI HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Quản lí tài nguyên rừng : Lâm Nghiệp : 2014 - 2018 Thái Nguyên - Năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TRẦN MINH TƯ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY QUẾ (Cinnamomum cassia Bl.) TẠI HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Quản lí tài nguyên rừng : 46QLTNR(N2) : Lâm Nghiệp : 2014 - 2018 : Ths Phạm Thị Diệu Thái Nguyên, Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu khoa học thân tơi , cơng trình thực hướng dẫn thầy giáo TS Lê Văn Bình, giáo ThS Phạm Thị Diệu Các số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn q trình điều tra hồn tồn trung thực, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỉ luật khoa nhà trường đề Thái Nguyên, ngày 25 tháng năm 2018 Giáo viên hƣớng dẫn Tác giả khóa luận Đồng ý cho bảo vệ trước Hội đồng khoa học ThS Phạm Thị Diệu Trần Minh Tú Xác nhận giáo viên chấm phản biện Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu (Ký, ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực đề tài nghiên cứu này, nhận giúp đỡ tận tình thầy cô cán Trung tâm nghiên cứu bảo vệ rừng - Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Với lòng biết ơn sâu sắc tơi xin gửi tới lời cảm ơn trân thành tới thầy giáo TS Lê Văn Bình, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam cô giáo ThS Phạm Thị Diệu -Giảng viên khoa Lâm nghiệp, Trường đại học nông lâm Thái Nguyên, hướng dẫn cách tiếp cận vấn đề suốt thời gian thực đề tài Đồng thời gửi lời cảm ơn ThS Nguyễn Quốc Thống, ThS Bùi Quang Tiếp, ThS Nguyễn Hồi Thu, ThS Phạm Duy Long cán Bộ mơn côn trùng rừng -Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, người tận tình bảo giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực tập tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo khoa Lâm nghiệp Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên giúp đỡ trang bị kiến thức hữu ích đồng hành tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu Vì lực thân thời gian có hạn bước đầu làm quen với thực tế phương pháp nghiên cứu nên khóa luận tơi khơng thể tránh khỏi thiếu sót Chính mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo bạn để khóa luận tốt nghiệp tơi đầy đủ hồn thiện thêm Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 25 Tháng Năm 2018 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Danh mục thành phần loài sâu hại Quế 31 Bảng 4.2: Tỷ lệ bị hại trung bình số bị hại trung bình sâu hại Quế 36 Bảng 4.3: Thời gian hồn thành vòng đời Sâu đo xám Quế 39 Bảng 4.4: Kết phòng trừ Sâu đo xám hại Quế 41 Bảng 4.5: Hiệu lực phòng trừ Sâu đo xám chế phẩm sinh học cơng thức thí nghiệm 42 Bảng 4.6: Hiệu lực phòng trừ Sâu đo xám hại Quế thuốc trừ sâu sinh học 43 Bảng 4.7: Hiệu lực phòng trừ Sâu đo xám hại Quế thuốc trừ sâu hóa học cơng thức thí nghiệm 44 Bảng 4.8: Hiệu lực phòng trừ Sâu đo xám hại Quế thuốc trừ sâu hóa học 45 iv DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Câu cấu xanh lớn 34 Hình 4.2: Bọ xít lưng gù 34 Hình 4.3: Rệp muội 34 Hình 4.4: Rệp sáp vảy 34 Hình 4.5: Rệp bơng 34 Hình 4.6: Rệp nhung 34 Hình 4.7: Ve sầu sừng 35 Hình 4.8: Mối lớn vàng lục 35 Hình 4.9: Sâu róm đen 35 Hình 4.10: Sâu đo 35 Hình 4.11: Sâu đo xám 35 Hình 4.12: Sâu 35 Hình 4.13: Sâu 35 Hình 4.14: Trưởng thành 38 Hình 4.15: Trưởng thành đực 38 Hình 4.16: Trứng 38 Hình 4.17: Sâu non 38 Hình 4.18: Nhộng 38 Hình 4.19: Vòng đời Sâu đo xám 40 v DANH MỤC KÍ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt Viết tắt C Nghĩa đầy đủ Nhiệt độ ĐC Đối chứng OTC Ơ tiêu chuẩn RH% Độ ẩm khơng khí SD Độ lệch chuẩn STT Số thứ tự vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv DANH MỤC KÍ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2 T ng quan nghiên cứu nước nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 2.2.1.1 Thành phần sâu hại Quế 2.2.1.2 Đặc điểm sinh học sâu hại Quế 2.2.1.3 Biện pháp phòng trừ sâu hại Quế 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 2.2.2.1 Thành phần sâu hại Quế 2.2.2.2 Đặc điểm sinh học sâu hại Quế 10 2.2.2.3 Biện pháp phòng trừ sâu hại Quế 12 2.3 T ng quan khu vực nghiên cứu 14 2.3.1 Vị trí địa lý,điều kiện tự nhiên 14 2.3.1.1 Vị trí địa lý 14 2.3.1.2 Địa hình 15 vii 2.3.1.3 Khí hậu 15 2.3.2 Điều kiện tài nguyên, kinh tế văn hóa xã hội 15 2.3.2.1 Các nguồn tài nguyên 15 2.3.2.2 Tiềm kinh tế 18 2.3.2.3 Văn hoá, xã hội 18 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 21 3.2.1 Địa điểm tiến hành 21 3.2.2 Thời gian tiến hành 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.3.1 Điều tra thành phần loài sâu hại Quế huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 21 3.3.2 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài sâu hại Quế 21 3.3.3 Nghiên cứu số biện pháp phòng trừ lồi sâu hại Quế22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp điều tra thành phần loài sâu hại Quế huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 22 3.4.1.1 Phương pháp điều tra, thu mẫu đánh giá tỷ lệ bị hại mức độ bị hại loài sâu hại Quế 22 3.4.1.2 Phương pháp giám định tên khoa học loài sâu hại Quế 25 3.4.1.3 Phương pháp xây dựng danh mục loài sâu hại Quế 26 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu số đặc điểm sinh học lồi sâu hại Quế 26 viii 3.4.2.1 Phương pháp nghiên cứu số đặc điểm hình thái 26 3.4.2.2 Phương pháp nghiên cứu vòng đời 26 3.4.2.3 Phương pháp nghiên cứu số tập tính 27 3.4.3 Phương pháp nghiên cứu số biện pháp phòng trừ lồi sâu hại Quế 27 3.4.3.1 Phương pháp nghiên cứu biện pháp lâm sinh 27 3.4.3.2 Phương pháp nghiên cứu biện pháp sinh học 27 3.4.3.3 Phương pháp nghiên cứu biện pháp hóa học 29 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 31 4.1 Kết điều tra xác định thành phần lồi lồi sâu hại Quế huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 31 4.1.1 Kết thành phần loài sâu hại Quế huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 31 4.1.2 Kết xác định lồi sâu hại Quế huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 36 4.2 Kết nghiên cứu đặc điểm sinh học loài sâu đo xám hại Quế huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 37 4.2.1 Một số đặc điểm hình thái 37 4.2.2 Đặc điểm vòng đời 39 4.2.3 Một số tập tính 40 4.3 Kết nghiên cứu số biện pháp phòng trừ lồi sâu đo xám hại Quế huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 41 4.3.1 Biện pháp lâm sinh 41 4.3.2 Biện pháp sinh học 42 4.3.2.1 Kết phòng trừ Sâu đo xám hại Quế phòng thí nghiệm 42 4.3.2.2 Kết phòng trừ Sâu đo xám hại Quế ngồi trường 43 4.3.3 Biện pháp hóa học 44 40 30,2 ngày Soma et al., (2010) ni sâu phòng thí nghiệm thời gian hồn thành vòng đời 57,2 ngày Hình 4.19: Vòng đời Sâu đo xám 4.2.3 Một số tập tính Trưởng thành vũ hoá vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 tập trung chủ yếu từ chiều đến 12 đêm Ngay sau vũ hóa, trưởng thành tiết chất dẫn dụ sinh dục (Pheromone) để dẫn dụ trưởng thành đực để gh p đôi Sau giao phối xong tìm nơi đẻ trứng, vị trí đẻ trứng thường thân, cành Trứng đẻ thành đám thường từ 60 đến 130 trứng Sâu non sau nở bò lên để ăn non Sâu non pha trì dinh dưỡng, tùy vào điều kiện thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm nhân tố khác địa phương mà sâu non có độ tu i thời gian phát triển khác 41 Tại địa điểm nghiên cứu nuôi sâu phòng cho thấy q trình phát triển sâu non trải qua lần lột xác 4.3 Kết nghiên cứu số biện pháp phòng trừ lồi sâu đo xám hại Quế huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 4.3.1 Biện pháp lâm sinh Tiến hành phát dọn thực bì vệ sinh rừng, giữ lại bụi có hoa để thu hút thiên địch đến, thực chặt tỉa còi cọc bị sâu hại nhiều mật độ 5.500cây/ha mật độ từ 3.500 cây/ha; cấp tu i (dưới cấp tu i cấp tu i 3) huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Kết điều tra tính tốn trình bày bảng 4.4: Bảng 4.4: Kết phòng trừ Sâu đo xám hại Quế Dƣới cấp tuổi Trên cấp tuổi Mật độ chủ (cây/ha) P% Sd Rtb Sd P% Sd Rtb Sd 5,500 49,3 ±0,29 1,20 ±0,18 54,9 ±0,28 1,88 ±0,32 3,500 38,8 ±0,11 1,03 ±0,10 48,2 ±0,26 1,62 ±0,40 69,8 ±0,34 2,80 ±0,29 58,0 ±0,25 2,18 ±0,18 ĐC (không tác động) Từ kết cho thấy khác r tình hình Sâu đo xám hại Quế, cụ thể sau áp dụng biện pháp lâm sinh so với đối chứng (không tác động); cho thấy chủ cấp tu i mật độ 5,500 (cây/ha) có tỷ lệ bị hại số bị hại bị hại trung bình 49,3% 1,20; chủ cấp tu i tỷ lệ bị hại số bị hại bị hại trung bình 54,9% 1,88 Khi chủ mật độ 3,500 (cây/ha) tu i chủ cấp tu i tỷ lệ bị hại 38,8% số bị hại 1,03 bị hại trung bình; tu i chủ cấp tu i tỷ lệ 42 bị hại 48,2% số bị hại 1,62 bị hại trung bình Trong đối chứng khơng tác động tỷ lệ bị hại số bị Sâu đo xám hại nặng, cụ thể mật độ 3,500 (cây/ha) tu i chủ cấp tu i tỷ lệ bị hại 69,8% số bị hại 2,80 bị hại nặng; tu i chủ cấp tu i tỷ lệ bị hại 58,0% số bị hại 2,18 bị hại nặng Do cần phát dọn thực bì vệ sinh rừng, giữ lại bụi có hoa để thu hút thiên địch đến, thực chặt tỉa còi cọc quan trọng góp phần giảm thiệt hại sâu gây 4.3.2 Biện pháp sinh học 4.3.2.1 Kết phòng trừ Sâu đo xám hại Quế phòng thí nghiệm Kết phòng trừ Sâu đo xám hại Quế thuốc trừ sinh học phòng thí nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, thời gian thử nghiệm tháng 12 năm 2017 Kết tính tốn trình bày bảng 4.5 Bảng 4.5: Hiệu lực phòng trừ Sâu đo xám chế phẩm sinh học công thức thí nghiệm Hiệu lực (%) Tỷ lệ sâu chết Delfin 32WG theo thời gian (%) có Bacillus thuringiensis Muskardin có nấm Bitadin Beauveria WP CTđc bassiana Sau ngày 0,0 0,0 8,2 0,0 Sau ngày 34,2 20,1 40,0 0,0 Sau ngày 86,9 59,8 66,8 0,0 Sau ngày 89,8 90,4 88,8 0,0 Sau ngày 95,9 99,8 98,6 0,0 Từ kết bảng cho thấy thuốc trừ sâu sinh học Muskardin có nấm Beauveria bassiana có hiệu lực cao so với loại thuốc Delfin 32WG có Bacillus thuringiensis Bitadin WP với tỷ lệ chết 99,8% sau 43 ngày phun, thời điểm với Bitadin WP Delfin 32WG có Bacillus thuringiensis đạt 95,9 98,9% Từ kết thử nghiệm, tuyển chọn thuốc trừ sâu sinh học Muskardin có nấm Beauveria bassiana cho thực phòng trừ Sâu đo xám hại Quế ngồi trường 4.3.2.2 Kết phòng trừ Sâu đo xám hại Quế trường Từ kết nghiên cứu phòng trừ Sâu đo xám hại Quế phòng thí nghiệm, tuyển chọn 01 loại thuốc trừ sâu sinh học Muskardin (có nấm Beauveria bassiana) có hiệu lực cao nhất, thời gian thực tháng 12 năm 2017 Kết phòng trừ Sâu đo xám hại Quế ngồi trường trình bày bảng 4.6: Bảng 4.6: Hiệu lực phòng trừ Sâu đo xám hại Quế thuốc trừ sâu sinh học Hiệu lực (%) Tỷ lệ sâu chết theo thời gian Muskardin có nấm B (%) bassiana Sau ngày 9,7 0,0 Sau ngày 42,8 0,0 Sau ngày 69,0 0,0 Sau ngày 82,6 0,0 Sau ngày 90,6 0,0 ĐC Từ kết bảng cho thấy, có sai khác tỷ lệ Sâu đo xám chết thuốc trừ sâu sinh học đối chứng (nước lã) Tỷ lệ Sâu đo bị chết ngày, ngày, ngày, ngày ngày sau phun thuốc trừ sâu sinh học lớn nhiều so với đối chứng phun nước lã sâu không chết, cụ thể hiệu lực thuốc sau ngày đạt 9,7%; sau ngày đạt 42,8%; sau ngày đạt 69,0% ; 44 sau ngày đạt 82,6% đến sau ngày đạt 90,6% Chính vây việc sử dụng thuốc trừ sâu sinh học Muskardin có nấm Beauveria bassiana để phòng trừ Sâu đo xám đạt hiệu cao, phù hợp không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh 4.3.3 Biện pháp hóa học 4.3.3.1 Kết phòng trừ Sâu đo xám hại Quế phòng thí nghiệm Kết phòng trừ Sâu đo xám thuốc hóa học phòng thí nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, thời gian thử nghiệm tháng 12 năm 2017 Kết tính tốn trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7: Hiệu lực phòng trừ Sâu đo xám hại Quế thuốc trừ sâu hóa học cơng thức thí nghiệm Hiệu lực (%) Tỷ lệ sâu chết theo thời gian Sherpa (%) (Cypermethrin) Sau 68,0 62,5 55,0 0,0 Sau 92,2 86,0 68,7 0,0 Sau 12 100 98,9 95,8 0,0 100 100 0,0 Sau 24 Trebon Decis (Deltamethrin) CTđc Từ kết bảng cho thấy, chế phẩm Sherpa (Cypermethrin) có hiệu lực cao so với Trebon (Etofenprox) Decis (Deltamethrin) với tỷ lệ chết 100% sau 12 phun, thời điểm với Padan đạt 98,0%; Trebon Decis đạt 98,9% 95,8% Thời gian 24 sau phun Trebon Decis số lượng sâu chết 100% Từ kết thử nghiệm trên, chọn loại thuộc Sherpa cho thực phòng trừ Sâu đo xám hại Quế trường 45 4.3.3.2 Kết phòng trừ Sâu đo hại Quế ngồi trường Từ kết nghiên cứu phòng trừ Sâu đo xám hại Quế phòng thí nghiệm, tuyển chọn 01 loại thuốc trừ sâu hóa học Sherpa 25EC (Cypermethrin) đạt hiệu lực cao Kết phòng trừ Sâu đo xám hại Quế ngồi trường tính tốn trình bày bảng 4.8: Bảng 4.8: Hiệu lực phòng trừ Sâu đo xám hại Quế thuốc trừ sâu hóa học Hiệu lực (%) Tỷ lệ sâu chết theo thời gian (%) Sherpa 25EC ĐC Sau ngày 40,3 0,0 Sau ngày 82,7 0,0 Sau ngày 94,5 0,0 Sau ngày 98,0 0,0 Sau ngày 100 0,0 Từ kết bảng cho thấy, có sai khác tỷ lệ Sâu đo xám chết thuốc trừ sâu hóa học so với đối chứng (nước lã) Tỷ lệ Sâu đo bị chết ngày, ngày, ngày, ngày ngày sau phun thuốc trừ sâu hóa học Sherpa 25EC (Cypermethrin) đạt hiệu cao so với đối chứng phun đối chứng nước lã sâu không chết, cụ thể hiệu lực thuốc sau ngày đạt 40,3%; sau ngày đạt 82,7%; sau ngày đạt 94,5% ; sau ngày đạt 98,0% đến sau ngày đạt 100% Chính vây, xuất dịch sâu sử dụng thuốc trừ sâu hóa học Sherpa 25EC (Cypermethrin) để phòng trừ Sâu đo xám đạt hiệu cao 46 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thành phần loài sâu hại Quế gồm có bộ, 17 họ 24 loài gây hại rừng Quế năm tu i năm tu i; cụ thể sau (bộ cánh cứng có lồi, thuộc họ; cánh nửa có lồi, thuộc họ; cánh loài, thuộc họ; cánh có lồi, thuộc họ; cánh vẩy có 13 lồi, thuộc họ Xác định loài Sâu đo xám gây hại nặng loài sâu đo gây trung bình; số lồi sâu hại lại 22 loài gây hại mức độ nhẹ Đặc điểm nhận biết trưởng thành cánh màu nâu đen; thân màu nâu tối, đầu màu nâu tối, ngực màu nâu sáng, vệ sườn màu nâu xám, bụng vệ bụng màu nâu sáng, cánh có đường rải (2 đường màu nâu đường màu nâu phớt xám) Đặc điểm nhận biết trưởng thành đực cánh màu đen có đốm đen xám Thân màu đen xám, đầu màu đen xám, ngực màu đen đen thân màu nâu xám, vệ bụng màu xám với đường viền màu đen Trứng hình bầu dục, màu xanh Sâu non có tu i, màu sắc kích thước thay đ i theo tu i Nhộng màu cánh gián Sâu đo xám hại Quế ni phòng thí nghiệm điều kiện nhiệt độ 280C, độ ẩm 80% , thời gian hồnh thành vòng đời 46,8 ngày Chọn 02 loại thuốc để phòng trừ lồi Sâu đo xám hại Quế Trấn Yên, Yên Bái (1) thuốc trừ sâu sinh học Muskardin có nấm Beauveria bassiana để phòng trừ Sâu đo xám đạt hiệu cao sau ngày đạt 90,6% 47 không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (2) thuốc trừ sâu hóa học Sherpa 25EC (Cypermethrin) đạt hiệu cao sau ngày đạt 100% 5.2 Kiến nghị Khuyến cáo cho người dân xuất dịch nên sử dụng phòng trừ thuốc trừ sâu sinh học, với mục đích khơng ảnh hưởng đến mơi trường đặc biệt chất lượng vỏ Quế 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Hà Cơng Tuấn, Đỗ Thị Kha, Đồn Hồi Nam, Đỗ Quang Tùng (2006), Cẩm nang ngành Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Bá Thụ, Đào Xuân Trường (2004), Sâu bệnh hại rừng trồng biện pháp phòng trừ, Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội, 168 trang Nguyễn Thị Hà, (2013), Sâu ăn Quế biện pháp phòng trừ, Chi cục bảo vệ thực vật Lào Cai, Báo Lào Cai Phạm Thanh Loan (2012), Nghiên cứu xây dựng mơ hình ứng dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh t ng hợp (IPM) hại Quế (Cinnamomum cassia) khu vực trồng Quế trọng điểm huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Báo cáo kết thực đề tài khoa học, Trường Đại học Hùng Vương Phạm Văn Lầm (1994), Nhận dạng bảo vệ thiên địch ruộng lúa, Nhà xuất Nông nghiệp -Hà Nội, 95 trang Trần Quang Tấn (2004), Nghiên cứu nguyên nhân gây chết hàng loạt đề xuất biện pháp kỹ thuật t ng hợp nhằm góp phần n định suất, chất lượng Quế Việt Nam Báo cáo đề tài cấp nhà nước Viện Bảo vệ thực vật II Tiếng Anh Amalendu Tikader, Kunjupillai Vijayan and Beera Saratchandra (2014), Cricula Trifestrata (Helfer) (Lepidoptera: Saturniidae) A Silk Producing Wild Insect In India Trop Lepid Res., 24 (1): 22-29 Anandaraj M., Devasahayam, S., Krishnamoorthy, B., Mathew, P.A and Rema, J (2001), Cinnamon Extn.Pamphlet, Indian Ins Spices Res, Calicut, Kerala, India 49 Ayyar, T.V.R (1940) Hand Book of economic entomology for South India 528 p., Govt Press, Madras, India 10 Bhumannavar, B S (1991), New records of Sorolopha arch jmedjas on cinnamon in South Andaman J Andaman Sci Asso., Vol.7, No.2, pp.82-83 11 Butani D K (1983), Spices and pest problems Cinnamon Pesticides, Vol 17, No.9, 1983, pp 32-33 12 Carter, David (2000).Butterflies and Moths.Smithsonian Handbooks: Butterflies & Moths Paperback–Import, 15 May 2002 13 Devashayam, S and Koya, K M A (1993), Additions to the insect fauna associated with tree spices Entomon, Vol 18, No.1-2, pp 101-102 14 Devashayam, S and Koya, K.M.A (1997), IPM in spices- challenges for the future In: Proc First Naional Symposium on pest management in horticultural crops (Eds N K K Kumar and A Verghese) pp.157164, Indian Institute of Spices Research, Bangalore, India 15 Dharmadasa G and Jayasinghe, G.G (2000), A clear wing moth (Synanthidon spp), A new pest damage in cinnamon cultivations and its damaging severity in Sri Lanka, Proc SLAAS, 9lp 16 Mani, M.S (1973), Plant galls of India Macmillan Co., India Ltd, New Delhi, India NewYork: Oxford University Press 17 Rajapakse, R H S and Ratnasekera, D (1997), Studies on the distribution and control of leaf galls in cinnamon caused by Trioza cinnamoni Boselli in Sri Lanka, Inter .1 Trop Agric Vol 15, No (14), pp 53-56 18 Rajapakse, R.H.S and Kulasekera, V L (1982), Some observations on insect pests of cinnamon in Sri Lanka Entomon (2): 221-223 50 19 Rajapakse R, H, S and Wasantha Kumara, K L (2007), A Review of Identification and Management of Pests and Diseases of Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) Tropical Agricultural Research & Extension 10 20 Ravindran, P N., Shylaja, M., Nirmal Babu, K., and Krishnamoothy, B (2004), Botany and crop improvement of Cinnamomum and cassia Cinnamon and Cassia CRC PRESS 21 Scoble, M J.(1995).The Lepidoptera Form, Function and Diversity 22 Singh, V., O P Dubey, Nair, C P R., and Pillai, G B (1978), Biology and bionomics of insect pests of cinnamon, J Plan Crops, Vol 6, pp 24- 27 23 Vander Poorten O and Vander Poorten, N (2004), Butterflies of Sri Lanka, Pub G Vander Poorten, Canada MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẬP PHỤ LỤC Phụ biểu 01 PHIẾU ĐIỀU TRA SÂU HẠI QUẾ Người điều tra : Năm trồng : Thời gian điều tra: Tu i : Ô tiêu chuẩn số: Thực bì : Địa điểm : Lồi sâu: STT Loài sâu hại Cấp hại Ghi … Phụ biểu 02 PHIẾU ĐIỀU TRA SÂU ĐO HẠI QUẾ TRƢỚC KHI PHÕNG TRỪ Người điều tra : Biện pháp phòng trừ : lâm sinh Thời gian điều tra: Ô tiêu chuẩn số: Địa điểm : Số thứ tự … Cấp hại Ghi Phụ biểu 03 PHIẾU ĐIỀU TRA SÂU ĐO HẠI QUẾ SAU KHI PHÕNG TRỪ Người điều tra : Biện pháp phòng trừ : lâm sinh Thời gian điều tra: Ô tiêu chuẩn số: Địa điểm : Số thứ tự Cấp hại Ghi … Phụ biểu 04 PHIẾU ĐIỀU TRA SÂU ĐO HẠI QUẾ TRƢỚC KHI PHÕNG TRỪ Người điều tra : Phương thức phòng trừ : Thời gian điều tra: hóa học/sinh học Ô tiêu chuẩn số: Địa điểm : Số thứ tự … Hiệu lực thuốc (%) Ghi Phụ biểu 05 PHIẾU ĐIỀU TRA SÂU ĐO HẠI QUẾ SAU KHI PHÕNG TRỪ Người điều tra : Phương thức phòng trừ : Thời gian điều tra: hóa học/sinh học Ô tiêu chuẩn số: Địa điểm : Số thứ tự Hiệu lực Ghi thuốc (%) … Phụ biểu 06 PHIẾU ĐIỀU TRA SÂU ĐO HẠI QUẾ TRONG PHÕNG THÍ NGHIỆM Người điều tra : Biện pháp phòng trừ : Thời gian điều tra: : Địa điểm : Số thứ tự … Hiệu lực thuốc (%) Ghi ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN MINH TÖ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỪ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY QUẾ (Cinnamomum cassia Bl.) TẠI HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN... - Xác định thành phần loài sâu hại lồi sâu hại Quế huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - Xác định đặc điểm sinh học lồi sâu hại Quế 3 - Xác định số biện pháp phòng trừ lồi sâu hại Quế 1.3 Ý nghĩa nghiên. .. nhằm tìm hiểu đặc điểm sinh học số biện pháp phòng trừ sâu hại Quế (Cinnamonmum cassia Bl.), huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đưa số biện pháp phòng trừ lồi sâu hại giúp rừng quế sinh trưởng, phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp phòng trừ sâu hại chính trên cây quế (cinnamomum cassia bl ) tại huyện trấn yên tỉnh yên bái , Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp phòng trừ sâu hại chính trên cây quế (cinnamomum cassia bl ) tại huyện trấn yên tỉnh yên bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn