Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây đinh thối(hexaneurocarpon briletii p dop) tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên

65 44 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:53

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGƠ VĂN ANH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY ĐINH THỐI (Fernandoa brilletii P.Dop) TẠI QUY KỲ, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành Khoa : QLTNR : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY ĐINH THỐI (Fernandoa brilletii P.Dop) TẠI QUY KỲ, HUYỆN ĐỊNH HĨA, TINH THÁI NGUN Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : QLTNR SV thực : Ngô Văn Anh Lớp Khoa : K46.QLTNR : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 GV.hướng dẫn : TS Nguyễn Công Hoan Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khóa luận “ Nghiên cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên Đinh thối(Hexaneurocarpon Briletii P.Dop) Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Ngun” cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu kết nghiên cứu q trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, khách quan chưa cơng tài liệu Nếu có sai sót tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Xác nhận GVHD T.s Nguyễn Công Hoan Ngươi viết cam đoan Ngô Văn Anh XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Xác nhận sinh viên sửa theo yêu cầu hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Để đánh giá kết học tập rèn luyện thân tồn khóa học, thục phương châm “học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn” Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng sinh viên, giúp cho sinh viên có điều kiện củng cố lại kiến thức học tập nhà trường để ứng dụng vào thực tế nhằm chuẩn bị hành trang cho công việc sau Xuất phát từ nguyện vọng thân, đồng ý Ban giám hiệu trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên trí ban chủ nhiệm Khoa Lâm Nghiệp tơi tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên Đinh thối(Hexaneurocarpon Briletii P.Dop) Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên” Sau thời gian thực tập đến tơi hồn thành khóa luận tơt nghiệp Có kết ngày hơm ngồi cố gắng nỗ lực thân tơi giúp đỡ tận tình thầy giáo, giáo khoa đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo Ts Nguyễn Công Hoan Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy giáo, cô giáo khoa bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn Đồng thời xin chân thành cảm ơn cán công chức, viên chức Quy Kỳ bà nhân dân Quy Kỳ tạo điều kiện giúp đỡ thực đề tài Mặc dù thân có nhiều cố gắng, thời gian lực thân nhiều hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp thầy giáo cô giáo bạn để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng .năm 2018 Sinh viên iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng hiệu độ nhiều (độ đầy rậm) thảm tươi 22 Bảng Đặc điểm đất nơi Đinh thối phân bố 28 Bảng Cấu trúc tổ thành tầng gỗ khu vức nghiên cứu 29 Bảng Mật độ cao mật độ Đinh thối 31 Bảng 4 Chiều cao lâm phần nơi có Đinh thối phân bố 32 Bảng Cấu trúc tổ thành tầng tái sinh 34 Bảng Mật độ tái sinh Đinh thối khu vực nghiên cứu 36 Bảng Số lượng tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc 37 Bảng Chất lượng tái sinh toàn lâm phần Đinh thối 38 Bảng Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao 39 Bảng 10 Cây tái sinh có triển vọng Đinh thối lâm phần 41 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Hình thái thân Đinh thối khu vực nghiên cứu 25 Hình Hình thái Đinh thối 26 Hình Hình thái Đinh thối 27 Hình 4 Tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc 37 Hình Chất lượng tái sinh Đinh thối 38 Hình Chất lượng tái sinh lâm phần 38 Hình Phân bố tái sinh Đinh thối theo cấp chiều cao 40 Hình Phân bố tái sinh theo cấp chiều cao toàn lâm phần 40 Hình Chất lượng tái sinh triển vọng Đinh thố 41 Hình 10 Chất lượng tái sinh triển vọng toàn lâm phần 42 v DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT TT Viết tắt Nghĩa đầy đủ D1.3 Đường kính ngang ngực Ha Hecta Hbq Chiều cao bình quân Hdc Chiều cao cành Hmax Chiều cao lớn Hmin Chiều cao nhỏ Hvn Chiều cao vút N Số ODB Ô dạng 10 OTC Ơ tiêu chuẩn 11 sp1,sp2, Lồi chưa nhận biết 12 STT Số thứ tự 13 T Tốt 14 TB Trung bình 15 X Xấu vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Trên giới 2.1.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 2.1.2 Nghiên cứu tái sinh rừng 2.2 Ở Việt Nam 2.2.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 2.2.2 Những nghiên cứu tái sinh rừng 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 15 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 15 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 18 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 3.3.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái Đinh thối 18 vii 3.3.2 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao 18 3.3.3 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 18 3.3.4 Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển loài 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 3.4.1 Phương pháp luận 18 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 19 3.4.5 Xử lý số liệu 21 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 4.1 Đặc điểm hình thái lồi Đinh thối 25 4.1.1 Đặc điểm hình thái thân 25 4.1.3 Đặc điểm hình thái hoa, quả, hạt 26 4.1.4.Đặc điểm khí hậu nơi có lồi Đinh thối phân bố 27 4.1.5 Đặc điểm đất đai nơi có lồi Đinh thối phân bố 28 4.2 Đặc điểm cấu trúc quần thực vật rừng nơi có lồi Đinh thối phân bố tự nhiên Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 29 4.2.1 Cấu trúc tổ thành, cấu trúc mật độ 29 4.2.2 Cấu trúc tầng thứ 32 4.3 Đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Đinh thối Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 34 4.3.1 Đặc điểm cấu trúc tổ thành, mật độ tầng tái sinh 34 4.3.2.Nguồn gốc, chất lượng tầng tái sinh 36 4.3.3.Phân cấp tái sinh theo cấp chiều cao 39 4.3.4 tỷ lệ tái sinh có triển vọng khu vực nghiên cứu 41 4.4 Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển loài Đinh thối Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 42 4.4.1 Giải pháp sách 42 4.4.2 Nhóm giải pháp kỹ thuật 43 4.4.3.Giải pháp kinh tế - hội 44 viii PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.3 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO ii PHỤ LỤC vi 41 trưởng tái sinh Trong đó, cạnh tranh dinh dưỡng tầng cao loài tăng dần từ 1.5 đến 3m thê rõ ràng bảng 4.3.4 Tỷ lệ tái sinh có triển vọng khu vực nghiên cứu Bảng 4.10 Cây tái sinh có triển vọng Đinh thối lâm phần vị trí Đối tượng N/ha Đinh thối Chân 240 Lâm phần 2587 Đinh thối Sườn 347 Lâm phần 2667 Đinh thối Đỉnh 160 Lâm phần 2747 Nguồn gốc Chất lượng Tỷ lệ (cây/ha) (cây/ha) triển Chồi Hạt Tốt TB Xấu vọng 240 187 27 27 80 267 2080 1760 480 107 1493 347 213 27 107 80 320 2000 1867 320 133 1680 160 80 27 53 27 480 2107 2053 347 187 1653 250 213 200 187 Tốt 150 TB 107 100 Xấu 80 53 50 27 27 27 27 Sườn Đỉnh vị trí Chân Hình 4.9 Chất lượng tái sinh triển vọng Đinh thối 42 2500 2053 2000 1867 1760 Tốt 1500 TB Xấu 1000 500 480 347 320 187 133 107 vị trí Chân Sườn Đỉnh Hình 4.10 Chất lượng tái sinh triển vọng toàn lâm phần Kết bảng 4.10 cho thấy: tỷ lệ tái sinh Đinh thối lâm phần tái sinh tương đối tốt Tỷ lệ tái sinh triển vọng đạt 57,71-62,99%, đa số tái sinh hạt nhiều, chât lượng tốt với trung bình cao Đặc điểm thuận lợi cho việc hình thành tầng tương lai Vì lồi mọc từ hạt có đời sơng dài chồi khả chống chịu với điều kiện ngoại cảnh tốt chồi Số triển vọng Đinh thối ít, đạt từ 11,25 23,05% 4.4 Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển loài Đinh thối Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 4.4.1 Giải pháp sách Qua kết điều tra xác lập tiểu khu nơi Đinh thối phân bố giao cho cán quản lý bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ nghiêm ngặt khu có Đinh thối phân bố Đồng thời phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương, người dân thơn việc tuần tra kiểm sốt tun truyền để người dân biết vị trí, nghiêm cấm hành vi xâm phạm phá hoại 43 Tăng cường mối quan hệ hợp tác người dân địa phương với ban quản lý rừng Thực nghiêm chỉnh việc sử phạt vi phạm khai thác trái phép tài nguyên rừng Phổ biên pháp luật sách cho cán kiểm lâm, quyền địa phương người dân 4.4.2 Nhóm giải pháp kỹ thuật Thiết lập ô tiêu chuẩn định vị để theo dõi sinh trưởng loài Đinh thối, để đánh giá khả sinh trưởng phục hồi rừng tương lai đồng thời xác định khả sinh trưởng phục hồi rừng Từ có biện pháp cụ thể tác động vào rừng đạt hiệu cao Thông qua mơ hình hóa quy luật cấu trúc thấy hầu hết Đinh thối tập trung cỡ đường kính nhỏ, có đường kính lớn bị khai thác mức, Đinh thối sinh trưởng chậm cần phải bảo vệ nghiêm ngặt loài Tiến hành súc tiến tái sinh tự nhiên phát dọn thực bì để tăng cường ánh sáng tán rừng cho cây, chặt vệ sinh rừng để loại bỏ già cỗi, bệnh tật sót lại lâm phần để tạo đủ ánh sáng cho lớp phía sinh trưởng phát triển Điều chỉnh độ tàn che tạo điều kiện cho tái sinh sinh trưởng phát triển tốt, điều tiết tổ thành tái sinh thông qua việc súc tiến tái sinh, nuôi dưỡng lồi mục đích, loại bỏ lồi có giá trị, phẩm chất Đồng thời phát dây leo, bụi, thảm tươi tạo điều kiện cho tái sinh có khơng gian dinh dưỡng để sinh trưởng Xong việc điều tiết phải đảm bảo yêu cầu mật độ tái sinh có triển vọng có giá trị Do phân bố tái sinh có mạng hình phân bố ngẫu nhiên, cần thúc đẩy sinh trưởng tái sinh biện pháp tỉa thưa, hạn chế cạnh tranh sinh trưởng cá thể lô rừng mọc theo đám nhằm đảm bảo mật độ tái sinh phù hợp, cá thể phân bố tồn diện tích 44 nhằm hạn chế cạnh tranh không gian dinh dưỡng, cạnh tranh ánh sáng, tạo điều kiện cho sinh trưởng phát triển tốt, tạo tán rừng đồng đều, nhiều tầng Đồng thời tiến hành phát leo, bụi rậm, điều chỉnh độ tàn che phù hợp cho loài tùy theo đặc điểm sinh trưởng chúng nhằm tạo cấu trúc rừng phù hợp vói mục tiêu cụ thể Lồng ghép giải pháp kỹ thuật với kỹ tiếp cận hội nhằm với quyền động viên người dân địa phương tham gia công tác bảo tồn Xác định khu vực có lồi Đinh thối phân bố Quy Kỳ để tiến hành khoanh vùng đồ thực địa, đóng biển cấm kết hợp với việc tuần tra, giám sát để ngăn chặn hành vi xâm phạm trái phép vào tài nguyên rừng Khoanh nuôi phục hồi rừng giải pháp lâm sinh có hiệu tận dụng lực tái sinh diễn tự nhiên nhằm tái tạo vốn rừng, phát huy cao chức bảo tồn loài Trong giải pháp thảm thực vật tự phục hồi theo quy luật tự nhiên Con người can thiệp thơng qua biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn tác đọng từ bên vào rừng cá biện pháp kỹ thuật nhằm đẩy nhanh trình phục hồi rừng 4.4.3.Giải pháp kinh tế - hội Để bảo tồn phát triển loài Đinh thối khu vực nghiên cứu kinh tế hội cần thực số vấn đề sau: Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng đưa nhũng trồng vật ni có suất tốt hiệu kinh tế cao từ tạo sinh kế cho cộng đồng giảm áp lực vào rừng tự nhiên Khuyến khích người dân tham gia vào công tác bảo vệ phát triển rừng thông qua việc xác lập chế chia sẻ lợi ích hợp lý, hấp dẫn 45 Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia quản lý bảo vệ rừng, thiêt lập mối quan hệ tốt với quyền địa phương, kịp thời ngăn chặn, xử lý đối tượng có hành vi phá rừng trái phép, xây dựng nội quy hương ước làng 46 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Đinh thối số loài thuộc chi Fernandoa Welw ex Seem, gỗ lớn có đường kính từ 9,87cm đến 33,44cm, trung bình 17,21cm Có chiều cao từ 5m đến 18m, trung bình 8,52m Chỉ số chiều cao cành từ 2m đến 5,25m, trung bình 3,38m Đường kính tán dao động từ 2,33m đến 7,1m, trung bình 4,30m Lồi Đinh thối có thân thẳng hình trụ tròn, vỏ thân có màu nâu vàng, đoạn thân cành cao trung bình, tán thưa hình trứng hình cầu Lá kép lông chim lần lẻ mọc đối, dài 30-47cm chét hình bầu dục dài 15-17,5cm, rộng 4-7cm, đầu có mũi nhọn, tròn Số lượng tham gia vào quần thực vật tầng cao biến động từ khoảng 23 đến 33 lồi, có từ 3-5 lồi tham gia vào cơng thức tổ thành Các lồi tham gia vào công thức tổ thành như: Bồ đề (Styrax tonkinens), Kháo (Machilus Thunbergii) , Chẹo (Engelhardtia chrysolepis Hance), Muồng trắng (Zenia insignis Chun), Sảng đất (Sterculia lanceolata Cavan), Xoan ta (Melia azedarach), Đinh thối (Hexaneurocarpon Briletii P.Dop), Bồ đề (Styrax tonkinens Pierre), Dẻ (Castanea sativa), Vối thuốc (Cleistocalyx operculatus (Roxb.)), Mật độ tầng cao biến động từ 170-183 cây/ha mật độ lồi đinh thối từ 17-23 cây/ha chiều cao trung bình lâm phần từ 8,64-10,19m, tầng tán khoảng 9-12m Mật độ tái sinh cao từ 2587cây/ha đến 2747 cây/ha, mật độ tái sinh cao vị trí đỉnh khu vực nghiên cứu Trong số lượng tái sinh triển vọng từ 1493-1680 cây/ha Cây tái sinh có chất lượng tốt dao động từ 50-80%, tỷ lệ trung bình chiếm từ 11-20%, tỷ lệ xấu chiếm từ 4-33% Đối với lồi Đinh thối tỷ lệ 47 tái sinh tốt chiếm khoảng 3/4 trở lên, riêng vị trí chân tỷ lệ tốt chiếm 77,78% Tỷ lệ nguồn gốc 82,53% tái sinh hạt, 17,47% tái sinh chồi 5.2 Đề nghị Tiếp tục nghiên cứu sâu cách tăng thời gian nghiên cứu, tăng số lượng ô tiêu chuẩn khu vực nghiên cứu, nghiên cứu nhiều địa điểm Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, tái sinh rừng nơi có loài Đinh thối phân bố, nghiên cứu đặc điểm vật hậu khu vực nghiên cứu Nghiên cứu trồng thử nghiệm bổ sung lồi có giá trị kinh tế cao Tiếp tục nghiên cứu sâu đặc điểm sinh lý sinh thái, đặc điểm vật hậu học loài Đinh thối (do chu kỳ loài thường từ - năm) làm sở đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh nghiên cứu bảo tồn phát triển loài Đinh thối Cần nghiên cứu đầy đủ đặc điểm lâm học Đinh thối nơi khác có phân bố tự nhiên TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Phạm Hồng Ban (2000), Nghiên cứu tính đa dạng sinh học hệ sinh thái sau nương rẫy vùng Tây nam Nghệ An, Luận án Tiến sỹ sinh học, Đại học sư phạm Vinh, Nghệ An Nguyễn Duy Chuyên (1988), Cấu trúc tăng trưởng sản lượng tái sinh tự nhiên rừng thường xanh rộng hỗn loài thuộc ba vùng kinh tế lâm nghiệp Việt Nam, Tóm tắt luận án tiến sĩ khoa học Hungary, tiếng Việt Thư viện Quốc gia, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Duy Chuyên (1995), “Nghiên cứu quy luật phân bố tái sinh tự nhiên rừng rộng thường xanh hỗn loại vùng Quỳ Châu Nghệ An”, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991-1995 Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 1995, tr 53-56 Trần Văn Con (1991), Khả ứng dụng mơ tốn để nghiên cứu cấu trúc động thái hệ sinh thái rừng khộp cao nguyên DakNong, Daklak, Luận văn PTS KHNN, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Anh Dũng (2000), Nghiên cứuđặc điểm tái sinh tự nhiên đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng tự nhiên Lâm trường Sơng Đà - Hồ Bình, Luận văn Thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Bùi Thế Đồi (2001), Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên quần thực vật rừng núi vôi ba địa phương miền Bắc Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ khoa học Lâm Nghiệp, Trường Đại Học Lâm nghiệp Đồng Sỹ Hiền (1974), Lập biểu thể tích biểu độ thon đứng cho rừng Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Vũ Tiến Hinh (1991), “Về đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên”, Tạp chí Lâm nghiệp, 2/91, tr 3-4 Phùng Ngọc Lan (1986), Lâm sinh học, tập 1, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Lung, Phó Đức Chỉnh, Đào Cơng Khanh, Trịnh Khắc Mười, (1991), Quy luật tái sinh phục hồi sau nương rẫy phát triển kinh tế môi trường bền vững vùng núi cao, Tài liệu hội thảo Khoa học Mơ hình phát triển Kinh tế - Môi trường, Hà Nội 1993 11 Nguyễn Thị Nhung cộng sự, (2009), Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật xây dựng mơ hình trồng rừng gỗ lớn loài địa vùng trung tâm Bắc bộ, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh Cầu Hai 12 Trần Ngũ Phương (1970), Bước đầu nghiên cứu rừng miền Bắc Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 13 Trần Ngũ Phương (2000), Một số vấn đề rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 14 Vũ Đình Phương, Đào Công Khanh “Kết thử nghiệm phương pháp nghiên cứu số quy luật cấu trúc, sinh trưởng phục vụ điều chế rừng rộng, hỗn loại thường xan Kon Hà Nừng - Gia Lai”, Nghiên cứu rừng tự nhiên, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001, tr 94 - 100 15 Nguyễn Văn Thêm (1992), Nghiên cứu trình tái sinh Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre) rừng kín ẩm thường xanh nửa rụng nhiệt đới mưa ẩm Đồng Nai nhằm đề xuất biện pháp khai thác tái sinh nuôi dưỡng rừng, Luận án PTS Nông nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội 16 Trần Xuân Thiệp (1995), “Vai trò tái sinh phục hồi rừng tự nhiên vùng miền Bắc”, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991-1995, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 57-61 17 Nguyễn Nghĩa Thìn (1997), Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Vạn Thường (1991), “Bước đầu tìm hiểu tình hình tái sinh tự nhiên số khu rừng miền Bắc Việt nam”, Một số cơng trình 30 năm điều tra qui hoạch rừng 1961-1991, Viện Điều tra qui nhoạch rừng, Hà Nội, tr 49-54 19 Nguyễn Văn Trương (1983), Quy luật cấu trúc rừng gỗ hỗn loài, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 20 Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 21 Thái Văn Trừng (2000), Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 22 Đặng Kim Vui (2002), “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi sau nương rẫy làm sở đề xuất giải pháp khoanh nuôi, làm giàu rừng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Ngun”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, 02 (12), tr 1109-1113 II Tài liệu dịch 23 Bava (1954), Budowki (1956), Atinot (1965), lại nhận định tán rừng nhiệt đới nhìn chung có đủ số lượng tái sinh có giá trị kinh tế, biện pháp lâm sinh đề cần thiết để bảo vệ phát triển tái sinh có sẵn tán rừng (dẫn theo Nguyễn Duy Chuyên, 1995) 24 Baur G N (1976), Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa, Vương Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 25 Catinot R (1965), Lâm sinh học rừng rậm Châu Phi, Vương Tấn Nhị dịch, Tài liệu KHLN, Viện KHLN Việt Nam 26 Odum P (1978), Cơ sở sinh thái học, Tập 1, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 27 Plaudy J., Rừng nhiệt đới ẩm, Văn Tùng dịch, Tổng luận chuyên đề số 8/1987, Bộ Lâm nghiệp 28 Richards P W (1959, 1968, 1970), Rừng mưa nhiệt đới, Vương Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội III Tiếng nước 29 Baur G N (1964), The ecological basic of rain forest management - XVII, Rapport dactyl, Archives FAO, Rome 30 Kammesheidt L (1994): Bestandesstruktur und Artendiversität in selektiv genutzten Feuchtwäldern der westlichen Llanos Venezuelas, unter besonderer Berücksichtigung einiger autökologischer Merkmale wichtiger Baumarten Verlag Erich Goltze GmbH & Co KG, Göttingen, 230 S (ISBN 3-88452-426-7) 31 Lamprecht H (1969), Silviculture in Troppics Eschborn 32 Odum P (1971), Fundamentals of ecology, 3rd ed Press of WB SAUNDERS Company 33 Saldarriaga (1991), Nghiên cứu rừng nhiệt đới Colombia Venezuela 34 Schumacher F X., and Coil T X (1960), Growth and Yield of natural stands of Southern pines, T S Coile, Inc Durham N C (1960) 35 Van Steenis J (1956), Basic principles of rain forest Sociology, Study of tropical vegetation prceedings of the Kandy Symposium UNESCO 36 Taylor (1954), Jones (1960), Với Phương thức chặt dần tái sinh tán rừng Nijeria Gana 37 UNESCO (1973), International classification and Mapping of vegetation, Paris 38 Walton, Barrnand A B., Wgatt smith R C (1950), La sylviculture des forest of dipterocarpus des basser terrer en Malaisie, Unasylra vol VII, N01 IV Trang Web 39 (http://www.asianplant.net/Rosaceaeae/Prunus_arborea.htm) 40 (http://www.biotik.org/laos/species/p/pruar/pruar_en.html) 41 (http://plants.jstor.org/specimen/tcd0016636 PHỤ LỤC Biểu mẫu 01 BẢNG MẪU THU THẬP SỐ LIỆU ĐIỀU TRA TRONG OTC MẪU PHIỂU ĐIỀU TRA TẦNG CÂY GỖ OCT số: Độ cao: Tọa độ: Địa hình: Độ dốc: Trạng thái: Độ tàn che: Ngày điều tra: Người điều tra: Địa điểm điều tra: D (cm) STT Tên Chu vi H (m) D1,3 Hvn Hdc Chất lượng D t (m) T TB X Ghi * Ghi chú: - Ghi rõ tên lồi cây, khơng xác định ghi sp1,sp2… lấy mẫu để giám định - Dt đo theo hai hướng Đông Tây - Nam Bắc lấy giá trị trung bình Biểu mẫu 02 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA CÂY BỤI, THẢM TƯƠI ÔTC số: Trạng thái: Độ dốc: Hướng phơi: Ngày điều tra: Người điều tra: Địa điểm điều tra: Dạng Ô thứ Tên lồi cấp thân (khóm, bụi) Số lượng (cây) Sinh trưởng Hvn (m) (%) T TB Độ che phủ/ô thứ X cấp * Ghi chú: - Cần xác định rõ tên lồi, khơng ghi sp1,sp2…và lấy mẫu để giám định - Dạng sống ghi theo thực vật rừng: thân gỗ, dây leo, thân ngầm… Biểu mẫu 03 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA MÔ TẢ PHẪU DIỆN ĐẤT OTC số: Vị trí phẫu diện: Độ dốc: Độ cao tuyệt đối: Loại đá mẹ: Loại đất: Trạng thái rừng: Địa điểm nghiên cứu: Tầng đất Mô tả đặc trưng tầng đất Độ sâu (cm) Màu T.phần Kết Độ Độ sắc giới cấu chặt ẩm Ngày điều tra: Người điều tra: Tỷ lệ đá lẫn Tỷ lệ Ghi rễ 10 Biểu mẫu 04 MẪU PHIỂU ĐIỀU TRA TẦNG CÂY TÁI SINH OCT số: Độ cao: Độ dốc: Địa hình: Độ tàn che: Tọa độ: Trạng thái rừng: Ngày điều tra: Người điều tra: Địa điểm điều tra: Phân bố số theo cấp chiều cao (m) OTC Tên 3 C * Ghi chú: Ghi rõ tên loài cây, không xác định ghi sp1,sp2… lấy mẫu để giám định H Chất lượng T TB Ghi X ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY ĐINH THỐI (Fernandoa brilletii P.Dop) TẠI XÃ QUY KỲ, HUYỆN ĐỊNH... Khóa luận “ Nghiên cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên Đinh thối(Hexaneurocarpon Briletii P.Dop) xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Ngun” cơng trình nghiên cứu thân tơi Các số liệu kết nghiên. .. Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái Đinh thối - Xác định đặc điểm hình thái - Điều kiện khí hậu - Đặc điểm đất nơi Đinh thối phân bố 3.3.2 Nghiên cứu đặc điểm cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây đinh thối(hexaneurocarpon briletii p dop) tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây đinh thối(hexaneurocarpon briletii p dop) tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn