Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây đinh thối (fernandoa brilletii (dop) steen) tại xã phúc sơn huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang

63 21 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:53

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN CHONG Tên đề tài : NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY ĐINH THỐI (FERNANDOA BRILLETII (DOP) STEENIS) TẠI PHÚC SƠN, HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : QLTNR Lớp : K46.QLTNR Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 GV.hướng dẫn : TS Nguyễn Công Hoan Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trinh nghiên cứu khoa học thân tôi.Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực,chưa có cơng bố tài liệu, có sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái nguyên, tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA GVHD Đồng ý cho bảo vệ kết Người viết cam đoan Trước Hội đồng khoa học! TS.ngun Cơng Hoan Hồng văn chong XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng yêu cầu! (ký,họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp bước cuối đánh dấu trưởng thành sinh viên giảng đường Đại học Để trở thành cử nhân hay kỹ sư đóng góp học cho phát triển đất nước.Đồng thời hội để sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực tiễn,xây dựng phong cách làm việc khoa học chuyên nghiệp Được trí ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp giáo viên hướng dân,tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Học Phân Bố Tự Nhiên Cây Đinh Thối (Fernandoa brilletii (Dop) Steen) Tại Phúc Sơn , Huyện Chiêm Hóa Tỉnh Tuyên Quang Trong thời gian thực đề tài khóa luận tốt nghiệp,dưới hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn phía nhà trường taọ điều kiện thuận lợi, tơi có q trình nghiên cứu, tìm hiểu học tập nghiêm túc để hồn thành đề tài Kết thu không nỗ lực cá nhân tơi mà có giúp đỡ qũy thầy cơ, gia đình bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn! Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Thầy giáo TS Nguyễn Công Hoan hướng dẫn, hỗ trợ tơi hồn thành tốt đề tài phương pháp, lý luận nội dung suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Các cán bộ,nhân viên Phúc Sơn huyện, Chiêm Hóa , tỉnh Tuyên Quang quan tâm, giúp đỡ thời gian thực tập Gia đình tọa điều kiện tốt Các bạn giúp đỡ, trao đổi thông tin đề tài thời gian thực tập Trong trình thực trình bày khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót hạn chế, tơi mong nhận góp ý, nhận xét phê bình q thầy bạn iii DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT Từ, cụm từ viết tắt Giải thích Dt : Đường kính tán D1.3 : Đường kính 1.3m Hvn : Chiều cao vút Hdc : Chiều cao cành OTC : Ô tiêu chuẩn ODB : Ô dạng Stt : Số thứ tự Hbq : Chiều cao bình quân Hmax : Chiều cao lớn Hmin : Chiều cao nhỏ G : Tiết diện ngang Gbq : Tiết diện ngang bình quân iv MUC LUC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Trên giới 2.1.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 2.1.2 Nghiên cứu tái sinh rừng 2.2 Ở Việt Nam 2.2.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 2.2.2 Những nghiên cứu tái sinh rừng 12 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu 15 2.4.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 15 2.4.1.1 Ví trí địa lý 15 2.4.1.2 Địa hình 15 2.4.1.3 Khí hậu, thủy văn 15 2.4.1.4 Điều kiện kinh tế - hội 16 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 v 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.3.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái Đinh thối 19 3.3.2 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao 19 3.3.3 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 19 3.3.4 Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển loài 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Phương pháp luận 19 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 20 3.4.3 Tính kế thừa 20 3.4.4 Thu thập số liệu 20 3.4.5 Xử lý số liệu 21 3.4.5.1 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng 21 3.4.5.2 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng 23 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 4.1 Mô tả trạng thái rừng khu vực nghiên cứu 25 4.1.1 Đặc điểm hình thái loài Đinh thối 25 4.1.2 Địa điểm phân bố Đinh thối 28 4.1.3 Đất đai nơi có Đinh thối 28 4.3 Đặc điểm cấu trúc quần thực vật rừng nơi có lồi Đinh thối phân bố tự nhiên Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 29 4.3.1 Cấu trúc tổ thành tầng gỗ 29 4.3.2 Cấu trúc tầng thứ 32 4.3.3.Cấu trúc mật độ toàn rừng mật độ Đinh thối 34 4.4 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 35 4.4.1 Cấu trúc tổ thành tầng tái sinh 35 vi 4.4.2 Đặc điểm mật độ tầng tái sinh 37 4.4.3 Phân cấp tái sinh theo cấp chiều cao 37 4.4.5 Đặc điểm lớp bụi, thảm tươi dây leo 42 4.5 Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển loài Đinh thối Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 43 PHẦN 5: KẾT LUẬN TỒN TẠI KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tươi 22 Bảng 4.1.Địa điểm phân bố Đinh thối 28 Bảng 4.2 Đặc điểm đất nơi Đinh thối phân bố 29 Bảng 4.3.Công thức tổ thành rừng khu vực nghiên cứu 30 Bảng 4.4 Cấu trúc tầng thứ 33 Bảng 4.5 Mật độ tầng cao mật độ Đinh thối 34 Bảng 4.6 Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng tái sinh 35 Bảng 4.7 Mật độ tái sinh Đinh thối khu vực nghiên cứu 37 Bảng 4.8 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao lâm phần Đinh thối 38 Bảng 4.9 Số lượng tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc 40 Bảng 4.10 Chất lượng tái sinh triển vọng lâm phần Đinh thối 41 Bảng 4.11 Đặc điểm lớp bụi, thảm tươi độ tàn che khu vực 42 viii DANH MỤC HÌNH Hình Cây Đinh Thối 26 Hình Lá Đinh Thối 26 Hình Hoa Đinh Thối 27 Hình Quả Đinh Thối 27 Hình Biểu đồ Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao đinh thối 39 Hình Biểu đồ Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao lâm phần 39 Hình Tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc 40 Hình Chất lượng tái sinh triển vọng Đinh thối 41 Hình Chất lượng tái sinh triển vọng lâm phần 42 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Khoa học ngày chứng tỏ biện pháp bảo vệ, sử dụng tái tạo lại rừng giải thỏa đáng có hiểu biết đầy đủ chất qui luật sống rừng trước hết trình tái sinh, hình thành động thái biến đổi rừng tương ứng với điều kiện tự nhiên môi trường khác Tái sinh rừng q trình sinh học mang tính đặc thù hệ sinh thái Nó bảo đảm cho nguồn tài nguyên rừng có khả tái sản xuất mở rộng, nắm qui luật tái sinh, chúng điều khiển qui luật phục vụ cho mục tiêu kinh doanh Vì vậy, tái sinh rừng trở thành vấn đề then chốt việc xác định phương thức kinh doanh rừng Hiện nhiều vùng rừng tự nhiên nước ta rừng sử dụng phương thức khai thác – tái sinh không đáp ứng lợi ích lâu dài kinh tế bảo vệ môi trường Các phương thức khai thác - tái sinh không hợp lý làm cho rừng tự nhiên suy giảm số lượng chất lượng.Do vậy, việc tái sinh tự nhiên biện pháp nhiệm vụ quan trọng Ở Việt Nam, Đinh thối (Fernandoa brilletii (Dop) Steenis) biết đến loài gỗ lớn đa tác dụng gỗ nhỡ, cao 20- 30m, đường kính tới 50cm, vỏ mầu xám tro bong mảng, có nhiều lớp mỏng lớp nâu vàng, phân cành thấp Cành non vuông cạnh phủ lông nâu vàng Lá kép lông chim lần lẻ mọc đối, dài 40- 45cm Lá chét hình trái xoan hay trứng trái xoan, đầu có mũi nhọn, gần tròn dài 1013cm, rộng 5- 6cm, mặt có lơng mịn tuyến nhỏ gốc, lông bên rõ mặt dưới, gân nhỏ gần song song Cuống chét ngắn Hoa tự xim viên chùy đầu cành Hoa to, thưa, lưỡng tính, khơng Đài hình 40 4.4.4.Số lượng tái sinh theo nguồn gốc Bảng 4.9 Số lượng tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc Vị trí Ni/ha N Chân 613 80 Sườn 586 Đỉnh 667 Chồi Tỉ lệ (%) Hạt N Tỉ lệ (%) 13,05 533 86,95 26 4,43 560 95,56 54 7,95 613 92,04 Hình Tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc Kết bảng 4.9 cho thấy, số lượng tỷ lệ tái sinh rừng Đinh thối thay đổi theo địa điểm Số có nguồn gốc tái sinh từ chồi biến động từ 26-80cây/ha, nhìn chung nhỏ so với số có nguồn gốc tái sinh từ hạt biến động từ 553-613 cây/ha (từ 86,95% đến 95,56%) Điều chứng tỏ Đinh thối tái sinh hạt tương đối tốt Từ kết phân tích cho thấy, tỷ lệ tái sinh theo nguồn gốc không ảnh hưởng nhiều đai cao mà chịu chi phối đặc tính sinh vật học lồi đặc điểm điều kiện hoàn cảnh 41 Bảng 4.10 Chất lượng tái sinh triển vọng lâm phần Đinh thối Nguồn gốc Chất lượng Số Đặc Đối Số điểm tượng (N/ha) C H T TB X vọng Đinh thối 52 52 26 26 52 Lâm phần 560 80 480 347 213 560 Đinh thối 80 80 26 54 80 Lâm phần 505 26 480 400 80 26 480 Đinh thối 108 108 108 0 108 Lâm phần 557 53 504 504 53 557 Chân Sườn Đỉnh triển Hình Chất lượng tái sinh triển vọng Đinh thối 42 Hình Chất lượng tái sinh triển vọng lâm phần Kết bảng 4.10 cho thấy, tỷ lệ tái sinh Đinh thối lâm phần tái sinh tương đối tốt Đa số nguồn gốc tái sinh hạt nhiều, chất lượng tốt với trung bình cao, số triển vọng Đinh thối 4.4.5 Đặc điểm lớp bụi, thảm tươi dây leo Qua điều tra đo đếm tính tốn lớp bụi thảm tươi dây leo khu vực nghiên cứu tổng hợp bảng 4.11 Bảng 4.11 Đặc điểm lớp bụi, thảm tươi độ tàn che khu vực Vị trí Chân Sườn Đỉnh Loại chủ yếu Vàng khau tía ,Móng bò, Ráy, Xa nhân, Dương sỉ,Trầu khơng rừng Dương sỉ, Ráy ,Chít, Song mây, Vàng khau tía, Xương cá Móng bò, Dương sỉ, Chít, Ráy Số (khóm ,bụi) Chiều cao bình Độ tàn che quân Hbq OTC 2385 0,7 18 1440 0,9 24 1542 0,9 15 43 Đánh giá độ phong phú loài lớp bụi , thảm tươi dây leo.Độ nhiều (hay độ rậm) thảm tươi dánh giá theo Drude(xem bảng 3.1) Cây bụi thảm tươi: Đa số loài xa nhân, dương sỉ,chít, ráy móng bò,vàng khau tía Thực vật mọc tương đối nhiều che phủ 5-25% diện tích ( ký hiệu Cop3- theo bảng 3.1) Chiều cao bình quân thảm tươi bụi ( Hbq=0,7-0,9) 4.5 Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển loài Đinh thối Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tun Quang - Dựa vào chương trình dự án bảo tồn loài nghiên cứu để bảo vệ loài Đinh thối - Thu thập mẫu hoa, để thử nhân giống với biện pháp kỹ thuật tiên tiến đẻ tiến hành nghiên cứu xem nhân giống hay không mang trồng thử - Mang mẫu tiêu loài Đinh thối lưu trữ lại không để nguồn gen quý - Khi nhân giống ta tiến hành trồng thử nghiệm cây, đồng thời mở lớp tập huấn để người dân hiểu rõ giá trị loài Đinh thối cần bảo vệ - Hướng dẫn người dân khơng khai thác lồi đặc biệt loài quý :Đinh thối 44 PHẦN KẾT LUẬN TỒN TẠI KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình điều tra nghiên cứu cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên đinh thối (Fernandoa brilletii (Dop) Steenis) Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tun Quang tơi có số kết luận sau: Cây gỗ lớn, cao 20- 25m, đường kính tới 50cm, vỏ mầu xám tro bong mảng, có nhiều lớp mỏng lớp nâu vàng, phân cành thấp Cành non vuông cạnh phủ lông nâu vàng Lá kép lông chim lần lẻ mọc đối Lá chét hình trái xoan hay trứng trái xoan, đầu có mũi nhọn, gần tròn dài 10- 13cm, rộng 5- 6cm, mặt có lơng mịn tuyến nhỏ gốc, lông bên rõ mặt dưới, gân nhỏ gần song song Cuống chét ngắn Gỗ cứng dùng xây dựng đóng dụng cụ thơng thường Ngồi sử dụng để trồng làm cảnh, trang trí sân vườn, cơng viên hay đường phố lồi thường có hoa đẹp, thân thẳng, dáng cân đối bị sâu bệnh Số lượng tham gia vào quần thực vật tầng cao biến động từ khoảng 20 đến 25 lồi, có từ đến lồi tham gia vào cơng thức tổ thành Các lồi tham gia cơng thức tổ thành như: Chẹo tía, Trám trắng,Xoan tía,Đinh thối,Kháo nhỏ,Cơm tầng Về tái sinh Đinh thối 100% tái sinh hạt,cây đinh loài quý nên nhờ sách bảo vệ phát triển nhà nước kết hợp với ý thức người dân ngày nâng cao nên dần phục hồi phát triển tốt 5.2 Kiến nghị Do thời gian thực tập khóa luận hạn chế, thiếu thốn điều kiện kinh tế với hạn chế kiến thức thân lĩnh vực nghiên 45 cứu loài thực vật quý khóa luận tốt nghiệp tơi nhiều hạn chế thiếu sót Để nghiên cứu sau tốt tơi có số kiến nghị sau : - Tăng thời gian thực tập khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập tốt - Bố trí cho sinh viên nhiều đợt thực tập nghề nghiệp giúp cho sinh viên làm quen với cơng nghiên cứu, viết trình bày báo cáo - Do số lượng tái sinh Đinh thối lâm phần nên cần có kế hoạch khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung Đinh thối vùng phân bố tự nhiên chúng - Cần theo dõi diễn biến tái sinh, sinh trưởng phát triển loài Đinh thối, cần phải có thời gian nghiên cứu dài để nghiên cứu phạm vi rộng để có kết xác - Theo dõi chặt chẽ mùa chín để có kế hoạch thu hái hạt giống phục vụ cho công tác nhân giống hạt - Cần sâu vào nghiên cứu đặc tính sinh học, sinh thái học, gây trồng bảo tồn loài Đinh thối - Thực biện pháp khoanh vùng đồ thực địa, đóng cột mốc biển cấm nơi có lồi Đinh thối phân bố, đạo lực lượng kiểm lâm địa phương phối kết hợp chặt chẽ với quyền địa phương người dân cơng tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra để kịp thời ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm vào tài nguyên rừng - Tuyên truyền vận động người dân tham gia vào công tác bảo vệ, phát triển rừng Phúc Sơn nói riêng huyện chiêm hóa nói chung 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Phạm Hồng Ban (2000), Nghiên cứu tính đa dạng sinh học hệ sinh thái sau nương rẫy vùng Tây nam Nghệ An, Luận án Tiến sỹ sinh học, Đại học sư phạm Vinh, Nghệ An Nguyễn Duy Chuyên (1988), Cấu trúc tăng trưởng sản lượng tái sinh tự nhiên rừng thường xanh rộng hỗn loài thuộc ba vùng kinh tế lâm nghiệp Việt Nam, Tóm tắt luận án tiến sĩ khoa học Hungary, tiếng Việt Thư viện Quốc gia, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Duy Chuyên (1995), “Nghiên cứu quy luật phân bố tái sinh tự nhiên rừng rộng thường xanh hỗn loại vùng Quỳ Châu Nghệ An”, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991-1995 Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 1995, tr 53-56 Trần Văn Con (1991), Khả ứng dụng mơ tốn để nghiên cứu cấu trúc động thái hệ sinh thái rừng khộp cao nguyên DakNong, Daklak, Luận văn PTS KHNN, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Anh Dũng (2000), Nghiên cứuđặc điểm tái sinh tự nhiên đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho rừng tự nhiên Lâm trường Sơng Đà - Hồ Bình, Luận văn Thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp Bùi Thế Đồi (2001), Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên quần thực vật rừng núi vôi ba địa phương miền Bắc Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ khoa học Lâm Nghiệp, Trường Đại Học Lâm nghiệp Đồng Sỹ Hiền (1974), Lập biểu thể tích biểu độ thon đứng cho rừng Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 47 Vũ Tiến Hinh (1991), “Về đặc điểm tái sinh rừng tự nhiên”, Tạp chí Lâm nghiệp, 2/91, tr 3-4 Phùng Ngọc Lan (1986), Lâm sinh học, tập 1, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Lung, Phó Đức Chỉnh, Đào Công Khanh, Trịnh Khắc Mười Quy luật tái sinh phục hồi sau nương rẫy phát triển kinh tế môi trường bền vững vùng núi cao Tài liệu hội thảo Khoa học Mơ hình phát triển Kinh tế - Môi trường, Hà Nội 1993 11 Nguyễn Thị Nhung cộng sự, Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật xây dựng mơ hình trồng rừng gỗ lớn loài địa vùng trung tâm Bắc bộ, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh Cầu Hai 12 Trần Ngũ Phương (1970), Bước đầu nghiên cứu rừng miền Bắc Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 13 Trần Ngũ Phương (2000), Một số vấn đề rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 14 Vũ Đình Phương, Đào Cơng Khanh “Kết thử nghiệm phương pháp nghiên cứu số quy luật cấu trúc, sinh trưởng phục vụ điều chế rừng rộng, hỗn loại thường xan Kon Hà Nừng - Gia Lai”, Nghiên cứu rừng tự nhiên, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001, tr 94 - 100 15 Nguyễn Văn Thêm (1992), Nghiên cứu trình tái sinh Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre) rừng kín ẩm thường xanh nửa rụng nhiệt đới mưa ẩm Đồng Nai nhằm đề xuất biện pháp khai thác tái sinh nuôi dưỡng rừng, Luận án PTS Nông nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội 16 Trần Xuân Thiệp (1995), “Vai trò tái sinh phục hồi rừng tự nhiên vùng miền Bắc”, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991-1995, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 57-61 17 Nguyễn Nghĩa Thìn (1997), Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 48 18 Nguyễn Vạn Thường (1991), “Bước đầu tìm hiểu tình hình tái sinh tự nhiên số khu rừng miền Bắc Việt nam”, Một số cơng trình 30 năm điều tra qui hoạch rừng 1961-1991, Viện Điều tra qui nhoạch rừng, Hà Nội, tr 49-54 19 Nguyễn Văn Trương (1983), Quy luật cấu trúc rừng gỗ hỗn loài, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 20 Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 21 Thái Văn Trừng (2000), Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 22 Đặng Kim Vui (2002), “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi sau nương rẫy làm sở đề xuất giải pháp khoanh nuôi, làm giàu rừng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Ngun”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, 02 (12), tr 1109-1113 II Tài liệu dịch 23 Bava (1954), Budowki (1956), Atinot (1965), lại nhận định tán rừng nhiệt đới nhìn chung có đủ số lượng tái sinh có giá trị kinh tế, biện pháp lâm sinh đề cần thiết để bảo vệ phát triển tái sinh có sẵn tán rừng (dẫn theo Nguyễn Duy Chuyên, 1995) 24 Baur G N (1976), Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa, Vương Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 25 Catinot R (1965), Lâm sinh học rừng rậm Châu Phi, Vương Tấn Nhị dịch, Tài liệu KHLN, Viện KHLN Việt Nam 26 Odum P (1978), Cơ sở sinh thái học, Tập 1, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 27 Plaudy J., Rừng nhiệt đới ẩm, Văn Tùng dịch, Tổng luận chuyên đề số 8/1987, Bộ Lâm nghiệp 49 28 Richards P W (1959, 1968, 1970), Rừng mưa nhiệt đới, Vương Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội III Tiếng nước 29 Baur G N (1964), The ecological basic of rain forest management - XVII, Rapport dactyl, Archives FAO, Rome 30 Kammesheidt L (1994): Bestandesstruktur und Artendiversität in selektiv genutzten Feuchtwäldern der westlichen Llanos Venezuelas, unter besonderer Berücksichtigung einiger autökologischer Merkmale wichtiger Baumarten Verlag Erich Goltze GmbH & Co KG, Göttingen, 230 S (ISBN 3-88452-426-7) 31 Lamprecht H (1969), Silviculture in Troppics Eschborn 32 Odum P (1971), Fundamentals of ecology, 3rd ed Press of WB SAUNDERS Company 33 Saldarriaga (1991), Nghiên cứu rừng nhiệt đới Colombia Venezuela 34 Schumacher F X., and Coil T X (1960), Growth and Yield of natural stands of Southern pines, T S Coile, Inc Durham N C (1960) 35 Van Steenis J (1956), Basic principles of rain forest Sociology, Study of tropical vegetation prceedings of the Kandy Symposium UNESCO 36 Taylor (1954), Jones (1960), Với Phương thức chặt dần tái sinh tán rừng Nijeria Gana 37 UNESCO (1973), International classification and Mapping of vegetation, Paris 38 Walton, Barrnand A B., Wgatt smith R C (1950), La sylviculture des forest of dipterocarpus des basser terrer en Malaisie, Unasylra vol VII, N01 IV Trang Web 39 (http://www.asianplant.net/Rosaceaeae/Prunus_arborea.htm) 40 (http://www.biotik.org/laos/species/p/pruar/pruar_en.html) 41 (http://plants.jstor.org/specimen/tcd0016636 PHỤ LỤC Biểu mẫu 01 BẢNG MẪU THU THẬP SỐ LIỆU ĐIỀU TRA TRONG OTC MẪU PHIỂU ĐIỀU TRA TẦNG CÂY GỖ OCT số: Độ cao: Tọa độ: Địa hình: Độ dốc: Trạng thái: Độ tàn che: Ngày điều tra: Người điều tra: Địa điểm điều tra: STT Tên D (cm) Chu vi D1,3 H (m) Hvn Hdc Dt (m) Chất lượng T TB Ghi X * Ghi chú: - Ghi rõ tên lồi cây, khơng xác định ghi sp1,sp2… lấy mẫu để giám định - Dt đo theo hai hướng Đông Tây - Nam Bắc lấy giá trị trung bình Biểu mẫu 02 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA CÂY BỤI, THẢM TƯƠI ÔTC số: Trạng thái: Độ dốc: Hướng phơi: Ngày điều tra: Người điều tra: Địa điểm điều tra: Ơ thứ cấp Tên lồi Dạng thân (khóm, bụi) Số lượng (cây) Hvn (m) Sinh trưởng (%) T TB X Độ che phủ/ô thứ cấp * Ghi chú: - Cần xác định rõ tên loài, không ghi sp1,sp2…và lấy mẫu để giám định - Dạng sống ghi theo thực vật rừng: thân gỗ, dây leo, thân ngầm… Biểu mẫu 03 MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA MƠ TẢ PHẪU DIỆN ĐẤT OTC số: Vị trí phẫu diện: Độ dốc: Độ cao tuyệt đối: Loại đá mẹ: Loại đất: Trạng thái rừng: Địa điểm nghiên cứu: Mô tả đặc trưng tầng đất Tầng Độ sâu đất (cm) Màu T.phần Kết Độ Độ Tỷ lệ sắc giới cấu chặt ẩm đá lẫn rễ Ngày điều tra: Người điều tra: Tỷ lệ Ghi 10 Biểu mẫu 04 MẪU PHIỂU ĐIỀU TRA TẦNG CÂY TÁI SINH OCT số: Độ cao: Độ dốc: Địa hình: Độ tàn che: Tọa độ: Trạng thái rừng: Ngày điều tra: Người điều tra: Địa điểm điều tra: OTC Phân bố số theo cấp chiều cao (m) Tên 3 C * Ghi chú: Ghi rõ tên lồi cây, khơng xác định ghi sp1,sp2… lấy mẫu để giám định H Chất lượng T TB Ghi X Xác nhận GVHD Sinh viên thực ... Lâm nghiệp giáo viên hướng dân,tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Học Và Phân Bố Tự Nhiên Cây Đinh Thối (Fernandoa brilletii (Dop) Steen) Tại Xã Phúc Sơn , Huyện Chiêm Hóa. .. dung nghiên cứu 3.3.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái Đinh thối - Xác định đặc điểm hình thái - Đặc điểm đất nơi Đinh thối phân bố 3.3.2 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cao - Đặc điểm. .. brilletii (Dop) Steenis) xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang thực cần thiết có ý nghĩa thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định phân bố, đặc điểm lâm học Đinh thối (Fernandoa brilletii (Dop)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây đinh thối (fernandoa brilletii (dop) steen) tại xã phúc sơn huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang , Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây đinh thối (fernandoa brilletii (dop) steen) tại xã phúc sơn huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn