Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng NAA (naphthalene acetic acid) đến khả năng hình thành cây hom dạ hương tại trường đại học nông lâm thái nguyên

58 67 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN TIỆP Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƢỞNG NAA (Naphthalene Acetic Acid) ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DẠ HƢƠNG (Cestrum nocturrnum Linn) TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khố học : Chính quy : Quản lý tài nguyên rừng : Lâm nghiệp : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN TIỆP Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƢỞNG NAA (Naphthalene Acetic Acid) ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DẠ HƢƠNG (Cestrum nocturrnum Linn) TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khoá học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Quản lý tài nguyên rừng : K46 - QLTNR N03 : Lâm nghiệp : 2014 - 2018 : Ths Phạm Thu Hà Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận kết thí nghiệm thực tế tơi, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật khoa nhà tường đề Thái Nguyên, tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA GVHD NGƢỜI VIẾT CAM ĐOAN Đồng ý cho bảo vệ kết trước Hội đồng ThS Phạm Thu Hà Hoàng Văn Tiệp XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN xác nhận sửa chữa sai sót sau Hội đồng đánh giá chấm (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp em tiến hành đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng thuốc kích thích sinh trưởng NAA (Naphthalene Acetic Acid) đến khả hình thành hom Dạ Hương (Cestrum nocturrnum Linn) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” Sau thời gian tiến hành thực tập em hoàn thành báo cáo kết đề tài Lời đầu tiên, em xin chân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, xin cảm ơn thầy giáo, giáo tận tình dạy dỗ em suốt thời gian qua Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên ThS Phạm Thu Hà, Ths Lương Thị Anh tận tình hướng dẫn em thời gian thực đề tài Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè hết lòng động viên giúp đỡ tạo điều kiện mặt vật chất tinh thần cho em trình học tập nghiên cứu Mặc dù thân cố gắng đề tài em khơng thể tránh thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy cô bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2018 Sinh viên Hoàng Văn Tiệp iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Cơ sở tế bào học 2.1.2 Cơ sở di truyền học 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả hình thành hom 2.1.4 Những yêu cầu kĩ thuật giâm hom 12 2.2 Những nghiên cứu giới 13 2.3 Những nghiên cứu Việt Nam 14 2.4 Đặc điểm Dạ hương 17 2.5 Tổng quan khu vực nghiên cứu 19 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 iv 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 22 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 22 3.4.2.1 Vật liệu cho nghiên cứu 22 3.4.2.2 Các bước tiến hành 23 3.4.2.3 Thu thập số liệu 25 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO LUẬN 28 4.1 Kết ảnh hưởng nồng độ NAA đến tỷ lệ sống hom Dạ hương 28 4.2 Kết ảnh hưởng nồng độ NAA đến khả rễ hom Dạ hương 30 4.2.1 Kết tỷ lệ rễ trung bình hom Dạ hương CTTN 30 4.2.2 Kết số rễ trung bình/hom hom Dạ hương 31 4.2.3 Kết chiều dài rễ trung bình hom Dạ hương 32 4.2.4 Kết số rễ hom Dạ hương 33 4.3 Kết ảnh hưởng nồng độ NAA đến khả chồi hom Dạ hương 35 4.3.1 Kết tỷ lệ chồi hom Dạ hương 36 4.3.2 Kết số chồi trung bình hom Dạ hương 37 4.3.3 Kết chiều dài chồi trung bình hom Dạ hương 38 4.3.4 Kết số chồi hom Dạ hương 39 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Khuyến nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thời gian tỷ lệ rễ hom Phi lao 15 Bảng 2.2: Thí nghiệm với Bạch đàn trắng Đơng Nam cho kết 16 Bảng 2.3: Nhiệt độ, độ ẩm mơi trường khơng khí tháng 3-5/2018 20 Mẫu bảng 3.1: Bảng phân tích phương sai nhân tố ANOVA Error! Bookmark not defined Bảng 4.1: Tỷ lệ hom sống định kì theo dõi 28 Bảng 4.2: Các tiêu rễ hom Dạ hương cơng thức thí nghiệm 30 Bảng 4.3: Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến khả chồi hom Dạ hương công thức thí nghiệm 36 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 22 Hình 4.1: Biểu đồ tỷ lệ sống hom Dạ hương cơng thức thí nghiệm 28 Hình 4.2a: Biểu đồ tỷ lệ rễ CTTN giâm hom Dạ hương 31 Hình 4.2b: Biểu đồ số rễ trung bình/hom CTTN giâm hom Dạ hương 32 Hình 4.2c: Biểu đồ chiều dài rễ trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dạ hương 33 Hình 4.2d: Biểu đồ số rễ hom Dạ hương CTTN 34 Hình 4.2 e: Ảnh hom Dạ hương rễ công thức thí nghiệm 34 Hình 4.3a: Biểu đồ tỷ lệ chồi CTTN giâm hom Dạ hương 37 Hình 4.3b: Biểu đồ số chồi trung bình hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Dạ hương 38 Hình 4.3c: Biểu đồ chiều dài chồi trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dạ hương 39 Hình 4.3d: Biểu đồ số chồi CTTN giâm hom Dạ hương 40 Hình 4.3 e: Ảnh hom Dạ hương chồi cơng thức thí nghiệm 40 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTTN : Cơng thức thí nghiệm CT : Cơng thức TB : Trung bình NAA : Naphthalene Acetic Acid TN : Thí nghiệm ĐHST : Điều hòa sinh trưởng ĐC : Đối chứng Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cây xanh gắn liền với tồn phát triển của quốc gia, dân tộc Nó cung cấp cho người sản phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày Đặc biệt xanh có ý nghĩa lớn, mặt môi trường, ngăn bụi, làm khơng khí, tạo nên cảnh quan sinh mơi trường sạch, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao chất lượng sống người Nó nguồn dược liệu tạo nhiều loại thuốc phòng chữa bệnh Cung cấp dưỡng khí, tạo mơi trường lành, nâng cao chất lượng sống người Trong năm gần đây, trung tâm nghiên cứu giống nước tiến hành nghiên cứu chọn giống, khảo nghiệm nhân giống cho nhiều loài Đã đạt số kết bước đầu định Một phương pháp nhân giống trì ngun vẹn tính trạng tốt từ đời trước cho đời sau phương pháp nhân giống hom Nhân giống hom phương thức nhân giống dùng rộng rãi cho số loài rừng, cảnh Dạ hương loại hoa dễ trồng, cần cành bánh tẻ đem giâm chỗ đất màu mỡ, chịu khó tưới nước sau vài tháng có xanh um, thập thò chùm hoa trắng xanh Cây hoa Dạ hương trồng chậu làm cảnh, mùi hương hoa Dạ Hương có tác dụng đuổi muỗi Giâm hom phương pháp dùng đoạn ngọn, thân rễ để tạo gọi hom Kết hom phụ thuộc vào nhiều yếu tố cách chăm sóc ngồi ra, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: điều kiện ngoại cảnh, nhân tố nội tại, chất kích thích, giá thể, Tuy nhiên, việc nhân giống hom chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, việc sử dụng chất kích thích rễ nhân giống giâm hom yếu tố quan 35 Cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết số rễ trung bình cơng thức thí nghiệm là: Cơng thức (100ppm) cho số rễ là: 49,27 Công thức (300ppm) cho số rễ là: 46,42 Công thức (500ppm) cho số rễ là: 52,58 Công thức (700ppm) cho số rễ là: 67,74 Công thức (900ppm) cho số rễ là: 57,4 Công thức (Đối chứng) cho số rễ là: 42,3 Kết cho thấy cơng thức có số rễ cao tiếp cơng thức đến công thức 3, công thức 1, công thức 2, công thức Để khẳng định cách xác ảnh hưởng thuốc NAA nồng độ khác nhau, đến khả rễ hom, đề tài tiến hành phân tích phương sai nhân tố phần mềm SPSS, chi tiết phụ biểu 01 Kết cho thấy xác suất F số rễ hom Dạ hương nhỏ hơn.Điều khẳng định, số rễ hom cơng thức thí nghiệm có khác rõ rệt Sử dụng tiêu chuẩn Ducan để kiểm tra sai dị trung bình mẫu nhằm lựa chọn công thức cho số rễ tốt nhất, kết cho thấy CT4 công thức trội Như vậy, nồng độ thuốc kích thích rễ NAA 700ppm phù hợp cho giâm hom Dạ hương 4.3 Kết ảnh hƣởng nồng độ NAA đến khả chồi hom Dạ hƣơng Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thuốc NAA đến khả chồi hom Dạ hương cuối đợt thí nghiệm thể bảng 4.4, Biểu đồ 4.3a, 4.3b, 4.3c, 4.3d: 36 Bảng 4.3: Kết ảnh hƣởng nồng độ thuốc NAA đến khả chồi hom Dạ hƣơng cơng thức thí nghiệm Cơng thức thí nghiệm Số hom thí nghiệm Số hom chồi Tỷ lệ chồi (%) Số chồi Chiều TB/ dài chồi Chỉ số hom TB (cái) (cm) chồiTB CT1 (100ppm) 90 62 68,89 2,31 15,52 35,79 CT2 (300ppm) 90 53 58,89 2,18 16,46 35,81 CT3 (500ppm) 90 68 73,33 2,3 17,5 40,32 CT4 (700ppm) 90 74 82,22 2,73 18,11 49,39 CT5 (900ppm) 90 70 77,78 2,58 17,11 43,96 CT6(không thuốc) 90 42 46,67 1,65 16,1 26,53 (Nguồn: Kết thí nghiệm đề tài) 4.3.1 Kết tỷ lệ chồi hom Dạ hương Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3a ta thấy: Công thức (100ppm) cho tỷ lệ chồi 68,89% Công thức (300ppm) cho tỷ lệ chồi 58,89% Công thức (500ppm) cho tỷ lệ chồi 73,33 % Công thức (700ppm) cho tỷ lệ chồi 82,22% Công thức (900ppm) cho tỷ lệ chồi 77,78% Công thức (Đối chứng) cho tỷ lệ chồi 46,67% 37 Tỷ lệ chồi (%) 82,22 90 80 73,33 68,89 70 77,78 58,89 60 46,67 50 40 30 20 10 CT1 (100ppm) CT2 (300ppm) CT3 (500ppm) CT4 (700ppm) CT5 (900ppm) CT6(khơng thuốc) Hình 4.3a: Biểu đồ tỷ lệ chồi CTTN giâm hom Dạ hƣơng Từ kết thấy rằng: Thuốc kích thích rễ NAAlàm tăng khả chồi hom Dâm bụt nồng độ 700ppm cho chồi tốt 4.3.2 Kết số chồi trung bình hom Dạ hương Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3b, ta thấy: Công thức (100ppm) cho số chồi trung bình/hom 2,31 Cơng thức (300ppm) cho số chồi trung bình/ hom 2,18 Công thức (500ppm) cho số chồi trung bình/ hom 2,3 Cơng thức (700ppm) cho số chồi trung bình/ hom 2,73 Cơng thức (900ppm) cho số chồi trung bình/ hom 2,58cái Cơng thức (Đối chứng) cho số chồi trung bình/ hom 1,65 38 Số chồi TB/ hom (cái) 2,73 2,5 2,31 2,18 2,58 2,3 1,65 1,5 0,5 CT1 (100ppm) CT2 (300ppm) CT3 (500ppm) CT4 (700ppm) CT5 CT6(khơng (900ppm) thuốc) Hình 4.3b: Biểu đồ số chồi trung bình hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Dạ hƣơng Cơng thức có số chồi/hom lớn 2,73 tiếp công thức 5, tiếp công thức công thức tiếp cơng thức cuối công thức Như vậy, sử dụng thuốc NAA kích thích chồi giâm hom Dạ hương nhiều không sử dụng thuốc 4.3.3 Kết chiều dài chồi trung bình hom Dạ hương Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3c, ta thấy: Công thức (100ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 15,52 cm Cơng thức (300ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 16,46 cm Cơng thức (500ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 17,5 cm Công thức (700ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 18,11 cm Cơng thức (900ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 17,11 cm Cơng thức (Đối chứng) cho chiều dài chồi trung bình là: 16,14 cm 39 Chiều dài chồi TB (cm) 18,11 18,5 17,5 18 17,11 17,5 16,46 17 16,14 16,5 15,52 16 15,5 15 14,5 14 CT1 (100ppm) CT2 (300ppm) CT3 (500ppm) CT4 (700ppm) CT5 (900ppm) CT6 (khơng thuốc) Hình 4.3c: Biểu đồ chiều dài chồi trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dạ hƣơng Như dùng thuốc NAAnồng độ 300ppm, 500ppm, 700ppm, 900ppm có kích thích hom cho chiều dài chồi cao không dùng thuốc Công thức đối chứng không dùng thuốc có chiều dài chồi trung bình thấp cơng thức dùng thuốc (trừ công thức 1) 4.3.4 Kết số chồi hom Dạ hương Chỉ số chồi tích số số chồi trung bình/hom chiều dài chồi trung bình Từ bảng 4.4, hình 4.3d,4.3e ta thấy: Ở cơng thức nồng độ thuốc khác cho số chồi khơng có khác việc sử dụng khơng sử dụng chất kích thích sinh trưởng Cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết số chồi trung bình cơng thức thí nghiệm là: Cơng thức (100ppm) cho số chồi là: 35,79 Công thức (300ppm) cho số chồi là: 35,81 Công thức (500ppm) cho số chồi là: 40,32 Công thức (700ppm) cho số chồi là: 49,39 40 Công thức (900ppm) cho số chồi là: 43,96 Công thức (Đối chứng) cho số chồi là: 26,53 Chỉ số chồiTB 49,39 50 40 43,96 40,32 45 35,79 35,81 35 26,53 30 25 20 15 10 CT1 (100ppm) CT2 (300ppm) CT3 (500ppm) CT4 (700ppm) CT5 (900ppm) CT6(khơng thuốc) Hình 4.3d: Biểu đồ số chồi CTTN giâm hom Dạ hƣơng Hình 4.3 e: Ảnh hom Dạ hƣơng chồi cơng thức thí nghiệm 41 Kết cho thấy cơng thức có số chồi cao tiếp cơng thức đến công thức 3, công thức 2, công thức 1, cơng thức Để khẳng định cách xác ảnh hưởng thuốc NAA nồng độ khác nhau, đến khả chồi hom Dạ hương, đề tài tiến hành phân phân tích phương sai nhân tố phần mềm SPSS, chi tiết phụ biểu 02 Kết cho thấy xác suất F số chồi hom Mẫu đơn đỏ nhỏ hơn, điều khẳng định số chồi hom cơng thức thí nghiệm có khác rõ rệt Sử dụng tiêu chuẩn Ducan để kiểm tra sai dị trung bình mẫu nhằm lựa chọn cơng thức cho số chồi tốt nhất, kết cho thấy CT4 công thức trội Như vậy, nồng độ thuốc kích thích rễ NAA 700ppm phù hợp cho giâm hom Dạ hương Nhận xét chung: Kết thí nghiệm cho thấy - Tỷ lệ hom sống theo định kỳ công thức với nồng độ thuốc kích thích NAA 700ppm cho kết tỷ lệ sống, rễ, chồi cao 82,22% - Chỉ số rễ cuối đợt thí nghiệm cơng thức với nồng độ thuốc kích thích NAA 700ppm cho số rễ cao - Chỉ số chồi cuối đợt thí nghiệm cơng thức với nồng độ thuốc NAA 700ppm cho số chồi lớn 42 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình tiến hành nghiên cứu thí nghiệm nhân giống Dạ hương vườn ươm mơ hình khoa Lâm Nghiệp Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun có kết luận sau: 1) Nồng độ thuốc NAAảnh hưởng đến tỷ lệ sống hom giâm Dạ hương cuối đợt thí nghiệm:, Cơng thức (700ppm): 82,22% Cơng thức (không thuốc): 46,67 % 2) Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc đến khả rễ hom Dạ hương: Công thức (100ppm): Tỷ lệ rễ 68,89%; Số rễ trung bình hom 6,68 cái; Chiều dài rễ trung bình 7,38 cm; Chỉ số rễ 49,27 Công thức (300ppm): Tỷ lệ rễ 58,89%; Số rễ trung bình/hom 5,97 cái; Chiều dài rễ trung bình 7,78 cm; Chỉ số rễ: 46,42 Công thức (500ppm): Tỷ lệ rễ 73,33%; Số rễ trung bình/hom 6,87 cái; Chiều dài rễ trung bình 7,66 cm; Chỉ số rễ: 52,58 Cơng thức (700ppm): Tỷ lệ rễ 82,22 %; Số rễ trung bình/hom 7,94 cái; Chiều dài rễ trung bình 8,52 cm; Chỉ số rễ: 67,79 Công thức (900ppm): Tỷ lệ rễ 77,78%; Số rễ trung bình/hom 7,21 cái; Chiều dài rễ trung bình 7,8 cm; Chỉ số rễ 57,4 Công thức (không thuốc): Tỷ lệ rễ 46,67 %; Số rễ trung bình/hom 5,5cái; Chiều dài rễ trung bình 7,7 cm; Chỉ số rễ 42,3 3) Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc đến khả chồi hom Dạ hương: 43 Công thức (100ppm): Tỷ lệ chồi 68,89 %; Số chồi trung bình/hom 2,31 cái; Chiều dài chồi trung bình 16,52 cm; Chỉ số chồi 35,79 Cơng thức (300ppm): Tỷ lệ chồi 58,89 %; Số chồi trung bình/hom 2,18 cái; Chiều dài chồi trung bình 16,46 cm; Chỉ số chồi 35,81 Công thức (500ppm): Tỷ lệ chồi 73,33 %; Số chồi trung bình/hom 2,3 cái; Chiều dài chồi trung bình 17,5cm; Chỉ số chồi 40,32 Công thức (700ppm): Tỷ lệ chồi 82,22 %; Số chồi trung bình/hom 2,7 cái; Chiều dài chồi trung bình 18,11 cm; Chỉ số chồi 49,39 Công thức (900ppm): Tỷ lệ chồi 77,78 %; Số chồi trung bình/hom 2,58 cái; Chiều dài chồi trung bình 17,11 cm; Chỉ số chồi 43,96 Công thức (không thuốc): Tỷ lệ chồi 46,67 %; Số chồi trung bình/hom 1,65 cái; Chiều dài chồi trung bình 16,14 cm; Chỉ số chồi 26,53 5.2 Khuyến nghị - Trong sản xuất giống Dạ hương phương pháp giâm hom nên sử dụng thuốc NAA nồng độ 700ppm để kích thích hom rễ tốt - Nên nghiên cứu thêm ảnh hưởng chất kích thích khác đến khả rễ hom Dạ hương - Nghiên cứu thời vụ giâm hom ảnh hưởng đến khả rễ hom Dạ hương - Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể giâm hom ảnh hưởng đến khả rễ hom Dạ hương 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Jiang Qing Hai, GS.TS Trần Văn Mão biên dịch (2004), Hỏi đáp kỹ thuật nuôi trồng hoa cảnh, Tập : Kỹ thuật ni trồng hoa, cảnh ngồi trời (Cây bụi thân gỗ) Dương Mộng Hùng (1992), “Nhân giống phi Lao hom cành, Đại học Lâm nghiệp”, Tạp chí Lâm nghiệp số 11 trang 12-13 Lê Đình Khả (1993), “Nhân giống Keo Tràm, Keo Tai tượng”, Tạp chí Lâm Nghiệp số Lê Đình Khả, Đồn Thị Bích, Trần Cự (1997), Nghiên cứu tạo chồi môi trường giá thể gi m hom Bạch đàn tr ng, Kết nghiên cứu chọn giống c y r ng , Nxb Nơng nghiệp Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn (1996), “Nhân giống Mỡ hom”, Tạp chí Lâm Nghiệp số 10 Lê Đình Khả, Đồn Thị Bích (1999), “Nhân giống Dầu Dái hom”, Tạp chí Lâm Nghiệp số Ngơ Kim Khơi (1998), Thống kê tốn học Lâm nghiệp, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội Đồn Thị Mai CS (2005), Một số kết ứng dụng công nghệ sinh học nhân giống lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Hoàng Nghĩa, Đoàn Thị Bích (1996), Tuyển chọn giống Sở (Camelia oleosa) có suất cao cho vùng Lạng Sơn, Kết nghiên cứu khoa học chọn giống r ng, tập 1, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, 68 - 78 10 Lê Sơn Cs (2005), Nhân giống xoan ta phương pháp gi m hom ghép, Trung tâm Nghiên cứu Giống rừng Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam 45 11 Nguyễn Huy Sơn, Nghiên cứu chọn nhân giống quế có xuất tinh dầu cao, Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 12 Phạm Văn Tuấn (1992), Sản xuất giống phương pháp Mô hom ý nghĩa ứng dụng, Thông tin chuyên đề số 11, trang 17 13 Phạm Văn Tuấn (1996), Một số nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ rễ hom, Bản tin hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, số trang 8-11 14 Phạm Văn Tuấn (1997), Phương pháp việc nhân giống hom họ Dầu Indonesia, Tạp chí Lâm Nghiệp số 1, trang 12 15 Phạm Văn Tuấn, Nhân giống sinh dưỡng họ dầu hom vùng đông nam Á, Tài liệu dịch trung tâm giống r ng Asean Canada (ACFTSC) 16 Trung tâm Giống rừng (1998), Tài liệu tập huấn kỹ thuật nhân giống Keo lai hom 17 Mai Quang Trường, Lương Thị Anh (2007), Giáo trình trồng r ng, Nxb NN Hà Nội 18 Trang điện tử: https://baomoi.com/hoa-da-huong-quyen-ru-boi-huongthom-nhung-lai-chua-chat-doc-gay-hai/c/24278049.epi 19 Trang điện tử: http://hoala.vn/cay-da-huong.html 20 https://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/dahuong.htm PHỤ LỤC PHỤ BIỂU ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THUỐC NAA ĐẾN CHỈ SỐ RA RỄ CỦA HOM CÂY DẠ HƢƠNG csrare N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum CT1 (100ppm) 492.697 114.374 66034 464.285 521.109 48.03 50.29 CT2 (300ppm) 464.236 117.028 67566 435.165 493.308 45.31 47.64 CT3 (500ppm) 525.752 137.090 79149 491.697 559.807 51.15 53.89 CT4 (700ppm) 677.410 518.460 299.333 548.617 806.203 62.58 72.94 CT5 (900ppm) 573.859 169.641 97942 531.718 616.000 55.47 58.70 CT6 (DC) 423.131 131.209 75754 390.537 455.725 41.05 43.67 18 526.181 872.357 205.617 482.800 569.562 41.05 72.94 Total Test of Homogeneity of Variances csrare Levene Statistic 1.779 df1 df2 Sig 12 192 ANOVA csrare Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 1221.638 244.328 72.073 12 6.006 1293.711 17 F 40.680 Sig .000 csrare Duncan Subset for alpha = 0.05 CTTN N CT6 (DC) 42.3131 CT2 (300ppm) 46.4236 CT1 (100ppm) CT3 (500ppm) CT5 (900ppm) CT4 (700ppm) Sig 46.4236 49.2697 49.2697 52.5752 57.3859 67.7410 062 180 Means for groups in homogeneous subsets are displayed .124 1.000 1.000 PHỤ BIỂU ẢNH HƢỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THUỐC NAA ĐẾN CHỈ SỐ RA CHỒI CỦA HOM CÂY DẠ HƢƠNG csrachoi Std Deviation N Mean CT1 (100ppm) 35.788 1.91 CT2 (300ppm) 35.806 CT3 (500ppm) CT4 (700ppm) 95% Confidence Interval for Mean Std Error Minimum Maximum 40.53 33.85 37.66 30.0842 41.53 34.19 38.44 0.76602 37.024 43.62 39.16 41.77 2.925 1.68895 42.1199 56.65 46.24 52.02 43.959 1.471 0.84925 40.3046 47.61 42.66 45.55 26.537 0.835 0.4818 24.4638 28.61 25.65 27.31 18 38.633 7.562 1.78229 34.8724 42.39 25.65 52.02 Lower Bound Upper Bound 1.10245 31.0449 2.303 1.32977 40.32 1.327 49.387 CT5 (900ppm) CT6 (DC) Total Test of Homogeneity of Variances csrachoi Levene Statistic 1.155 df1 df2 Sig 12 385 ANOVA csrachoi Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 927.771 185.554 44.258 12 3.688 972.030 17 F 50.310 Sig .000 csrachoi Duncan Subset for alpha = 0.05 CTTN N CT6 (DC) CT1 (100ppm) 35.7883 CT2 (300ppm) 35.8057 CT3 (500ppm) CT5 (900ppm) CT4 (700ppm) Sig 26.5368 40.3200 43.9586 49.3869 1.000 991 Means for groups in homogeneous subsets are displayed 1.000 1.000 1.000 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN TIỆP Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƢỞNG NAA (Naphthalene Acetic Acid) ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DẠ HƢƠNG... giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp em tiến hành đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng thuốc kích thích sinh trưởng NAA (Naphthalene Acetic Acid) đến khả hình thành hom Dạ Hương (Cestrum... đến khả hình thành hom Dạ hương (Cestrum nocturrnum Linn) trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định nồng độ thuốc kích thích rễ NAA phù hợp cho nhân giống Dạ hương phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng NAA (naphthalene acetic acid) đến khả năng hình thành cây hom dạ hương tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng NAA (naphthalene acetic acid) đến khả năng hình thành cây hom dạ hương tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn