Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IAA (indoleacetic acid) đến khả năng hình thành cây hom dâm bụt (hibiscus rosa sinensis) tại trường đại học nông lâm thái nguyên

60 16 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ VĂN HƠN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IAA (Indoleacetic acid) ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DÂM BỤT (Hibiscus rosa-senensis) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản Lý Tài Nguyên Rừng Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2014-2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ VĂN HÔN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IAA (Indoleacetic acid) ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DÂM BỤT(Hibiscus rosa-senensis) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản Lý Tài Nguyên Rừng Khoa : Lâm nghiệp Khoá học : 2014-2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Lương Thị Anh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận kết thí nghiệm thực tế tơi, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật khoa nhà trường đề Thái Nguyên,tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA GVHD NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN Đồng ý cho bảo vệ kết trước Hội đồng ThS Lương Thị Anh Lý Văn Hôn XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN xác nhận sửa chữa sai sót sau Hội đồng đánh giá chấm (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu cuối chương trình đào tạo đại học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Mục tiêu đợt thực tập nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có hội làm quen với thực tế, gắn kết lý thuyết học ghế giảng đường với mơi trường thực tiễn bên ngồi, đồng thời giúp sinh viên hệ thống hóa củng cố kiến thức học Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp em tiến hành đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng thuốc kích thích sinh trưởng IAA (Indoleacetic acid) đến khả hình thành hom Dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” Qua thời gian thực tập đến em hoàn thành đề tài Để đạt kết ngày hôm em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp với thầy cô khoa tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian qua Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên ThS Lương Thị Anh tận tình hướng dẫn em thời gian thực đề tài Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè hết lòng động viên giúp đỡ tạo điều kiện mặt vật chất tinh thần cho em trình học tập nghiên cứu Mặc dù thân cố gắng đề tài em tránh thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2018 Sinh viên Lý Văn Hôn iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Nhiệt độ, độ ẩm môi trường khơng khí tháng – 12/2017 20 Bảng 4.1 Tỷ lệ hom sống định kì theo dõi 29 Bảng 4.2: Các tiêu rễ hom Dâm bụt cơngthức thí nghiệm 31 Bảng 4.3: Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc IAA đến khả chồi hom Dâm bụt công thức thí nghiệm 38 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Ảnh cây, hoa Dâm bụt 18 Hình 3.1 Ảnh khử trùng hom dung dich thuốc tím ( KMnO4 ) trước ngâm thuốc kích thích 25 Hình 4.1: Ảnh hom Dâm bụt rễ cơng thức thí nghiệm 36 Hình 4.2: Ảnh hom Dâm bụt chồi công thức thí nghiệm 42 v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ sống hom Dâm bụt cơng thức thí nghiệm 29 Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ rễ CTTN giâm hom Dâm bụt 32 Biểu đồ 4.3: Số rễ trung bình/hom CTTN giâm hom Dâm bụt 33 Biểu đồ 4.4: Chiều dài rễ trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dâm bụt 34 Biểu đồ 4.5: Chỉ số rễ hom Dâm bụt CTTN 35 Biểu đồ 4.6: Tỷ lệ chồi CTTN giâm hom Dâm bụt 38 Biểu đồ 4.7: Số chồi trung bình hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Dâm bụt 39 Biểu đồ 4.8: Chiều dài chồi trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dâm bụt 40 Biểu đồ 4.9: Chỉ số chồi CTTN giâm hom Dâm bụt 41 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTTN : Cơng thức thí nghiệm CT : Cơng thức TB : Trung bình IAA : Indoleacetic acid TN : Thí nghiệm ĐHST : Điều hòa sinh trưởng ĐC : Đối chứng NST : Nhiễm sắc thể vii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi MỤC LỤC vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Cơ sở tế bào học 2.1.2 Cơ sở di truyền học 2.1.3 Sự hình thành rễ bất định 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả rễ hom 2.1.5 Những yêu cầu kĩ thuật giâm hom 15 2.2 Những nghiên cứu giới 16 2.3 Những nghiên cứu Việt Nam 17 2.5 Đặc điểm Dâm bụt 18 2.6 Tổng quan khu vực nghiên cứu 19 viii 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 22 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 23 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Kết ảnh hưởng nồng độ IAA đến tỷ lệ sống hom Dâm bụt 29 4.2 Kết ảnh hưởng nồng độ IAA đến khả rễ hom Dâm bụt 31 4.2.1 Kết tỷ lệ rễ trung bình hom Dâm bụt CTTN 31 4.2.2 Kết số rễ trung bình/hom hom Dâm bụt 33 4.2.3 Kết chiều dài rễ trung bình hom Dâm bụt 34 4.2.4 Kết số rễ hom Dâm bụt 35 4.3 Kết ảnh hưởng nồng độ IAA đến khả chồi hom Dâm bụt 37 4.3.1.Kết tỷ lệ chồi hom Dâm bụt 38 4.3.2.Kết số chồi trung bình hom Dâm bụt 39 4.3.3.Kết chiều dài chồi trung bình homDâm bụt 40 4.3.4.Kết số chồi hom Dâm bụt 41 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Khuyến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 36 Hình 4.1: Ảnh hom Dâm bụt rễ cơng thức thí nghiệm Cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết số rễ trung bình cơng thức thí nghiệm là: Công thức (100ppm) cho số rễ là: 4,75 37 Công thức (300ppm) cho số rễ là: 9,47 Công thức (500ppm) cho số rễ là: 27,66 Công thức (700ppm) cho số rễ là: 10,48 Công thức (900ppm) cho số rễ là: 6,15 Công thức (Đối chứng ) cho số rễ là: 3,18 Kết cho thấy cơng thức có số rễ cao tiếp cơng thức đến công thức công thức công thức cơng thức Để khẳng định cách xác ảnh hưởng thuốc IAA nồng độ khác nhau, đến khả rễ hom, đề tài tiến hành phân tích phương sai nhân tố phần mềm SPSS, chi tiết phụ biểu 01 Kết cho thấy xác suất F số rễ hom Dâm bụt nhỏ 0,05 Điều khẳng định, số rễ hom cơng thức thí nghiệm có khác rõ rệt Sử dụng tiêu chuẩn Ducan để kiểm tra sai dị trung bình mẫu nhằm lựa chọn công thức cho số rễ tốt nhất, kết cho thấy CT3 công thức trội (14,18) Như vậy, nồng độ thuốc kích thích rễ IAA 500ppm phù hợp cho giâm hom Dâm bụt 4.3 Kết ảnh hưởng nồng độ IAA đến khả chồi hom Dâm bụt Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thuốc IAA đến khả chồi hom Dâm bụt cuối đợt thí nghiệm thể bảng 4.4, Biểu đồ 4.3a, 4.3b, 4.3c, 4.3d: 38 Bảng 4.3: Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc IAA đến khả chồi hom Dâm bụt cơng thức thí nghiệm Cơng thức thí nghiệm CT1 (100ppm) CT2 (300ppm) CT3 (500ppm) CT4 (700ppm) CT5 (900ppm) CT6(không thuốc) Số Số hom Tỷ lệ chồi thí chồi TB/ nghiệm (%) hom (cái) 90 53 58,88 1,56 90 64 71,11 2,06 90 84 93,33 3,27 90 67 74,44 2,30 90 56 62,22 1,85 90 40 44,44 1,35 (Nguồn: Kết thí nghiệm đề tài) Số hom chồi Chiều dài chồi TB (cm) 1,70 2,11 2,52 2,20 1,83 1,16 Chỉ số chồiTB 4.3.1 Kết tỷ lệ chồi hom Dâm bụt Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3a ta thấy: 100 93.33 90 80 70 74.44 71.11 62.22 58.88 60 44.44 50 40 30 20 10 CT CT CT CT CT5 CT6 Biểu đồ 4.6: Tỷ lệ chồi CTTN giâm hom Dâm bụt Công thức (100ppm) cho tỷ lệ chồi 58,88% Công thức (300ppm) cho tỷ lệ chồi 71,11% Công thức (500ppm) cho tỷ lệ chồi 93,33 % 2,65 4,34 8,24 5,06 3,38 1,57 39 Công thức (700ppm) cho tỷ lệ chồi 74,44% Công thức (900ppm) cho tỷ lệ chồi 62,22% Công thức (Đối chứng ) cho tỷ lệ chồi 44,44% Từ kết thấy rằng: Thuốc kích thích rễ IAAlàm tăng khả chồi hom Dâm bụt nồng độ 500ppm cho chồi tốt 4.3.2 Kết số chồi trung bình hom Dâm bụt Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3b, ta thấy: Cơng thức (100ppm) cho số chồi trung bình/hom 1,56 Công thức (300ppm) cho số chồi trung bình/ hom 2,06 Cơng thức (500ppm) cho số chồi trung bình/ hom 3,27 Cơng thức (700ppm) cho số chồi trung bình/ hom 2,30 Công thức (900ppm) cho số chồi trung bình/ hom 1,85 Cơng thức (Đối chứng ) cho số chồi trung bình/ hom 1,35 3.5 3.27 2.3 2.5 2.06 1.85 1.56 1.35 1.5 0.5 CT CT CT CT CT CT Biểu đồ 4.7: Số chồi trung bình hom cơng thức thí nghiệm giâm hom Dâm bụt 40 Công thức có số chồi/hom lớn 3,27 tiếp công thức tiếp công thức cơng thức tiếp cơng thứ cuối công thức Như dùng thuốc IAAnồng độ 100ppm đến 900ppm kích thích hom Dâm bụt giâm hom cho số lượng chồi/hom cao không dùng thuốc 4.3.3 Kết chiều dài chồi trung bình hom Dâm bụt Từ bảng 4.4 Biểu đồ 4.3c, ta thấy: Cơng thức (100ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 1,70cm Công thức (300ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 2,11cm Cơng thức (500ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 2,52cm Cơng thức (700ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 2,20cm Cơng thức (900ppm) cho chiều dài chồi trung bình là: 1,83cm Công thức (Đối chứng ) cho chiều dài chồi trung bình là: 1,16cm 2.52 2.5 2.2 2.11 1.83 1.7 1.5 1.16 0.5 CT CT CT CT CT CT Biểu đồ 4.8: Chiều dài chồi trung bình cơng thức thí nghiệm giâm hom Dâm bụt Như dùng thuốc IAAnồng độ 100ppm, 300ppm, 500ppm, 700ppm, 900ppm, có kích thích hom cho chiều dài chồi cao không 41 dùng thuốc Công thức đối chứng khơng dùng thuốc có chiều dài chồi trung bình thấp công thức dùng thuốc 4.3.4 Kết số chồi hom Dâm bụt Chỉ số chồi tích số số chồi trung bình/hom chiều dài chồi trung bình Từ bảng 4.4, hình 4.3d, 4.3e ta thấy: Ở cơng thức nồng độ thuốc khác cho số chồi khơng có khác việc sử dụng chất kích thích sinh trưởng khơng sử dụng chất kích thích sinh trưởng Cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết số chồi trung bình cơng thức thí nghiệm là: Công thức (100ppm) cho số chồi là: 2,65 Công thức (300ppm) cho số chồi là: 4,34 Công thức (500ppm) cho số chồi là: 8,24 Công thức (700ppm) cho số chồi là: 5,06 Công thức (900ppm) cho số chồi là: 3,38 Công thức (Đối chứng ) cho số chồi là: 1,57 CT CT CT CT CT CT Biểu đồ 4.9: Chỉ số chồi CTTN giâm hom Dâm bụt 42 Hình 4.2: Ảnh hom Dâm bụt chồi công thức thí nghiệm 43 Kết cho thấy cơng thức có số chồi cao tiếp công thức đến công thức công thức công thức công thức Để khẳng định cách xác ảnh hưởng thuốc IAA nồng độ khác nhau, đến khả chồi hom Dâm bụt, đề tài tiến hành phân phân tích phương sai nhân tố phần mềm SPSS, chi tiết phụ biểu 02 Kết cho thấy xác suất F số chồi hom dâm bụt nhỏ 0,05 điều khẳng định số chồi hom cơng thức thí nghiệm có khác rõ rệt Sử dụng tiêu chuẩn Ducan để kiểm tra sai dị trung bình mẫu nhằm lựa chọn cơng thức cho số chồi tốt nhất, kết cho thấy CT3 công thức trội Như vậy, nồng độ thuốc kích thích rễ IAA 500ppm phù hợp cho giâm hom Dâm bụt Nhận xét chung: Kết thí nghiệm cho thấy - Tỷ lệ hom sống theo định kỳ công thức với nồng độ thuốc kích thích IAA 500ppm cho kết tỷ lệ sống, rễ, chồi cao 93,33% - Chỉ số rễ cuối đợt thí nghiệm cơng thức với nồng độ thuốc kích thích IAA 500ppm cho số rễ cao - Chỉ số chồi cuối đợt thí nghiệm công thức với nồng độ thuốc IAA 500ppm cho số chồi lớn 44 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong q trình tiến hành nghiên cứu thí nghiệm nhân giống Dâm bụt vườn ươm mơ hình khoa Lâm Nghiệp Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun có kết luận sau: 1) Nồng độ thuốc IAAảnh hưởng đến tỷ lệ sống hom giâm Dâm bụt cuối đợt thí nghiệm: Cơng thức (500ppm): 93,33 % gấp 2,1 lần Công thức (không dùng thuốc): 44,44 % 2) Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc đến khả rễ hom Dâm bụt: Công thức (100ppm): Tỷ lệ rễ 58,88%; Số rễ trung bình hom 2,73 cái; Chiều dài rễ trung bình 1,74cm Chỉ số rễ 4,75 Công thức (300ppm): Tỷ lệ rễ 71,11%; Số rễ trung bình/hom 3,82cái; Chiều dài rễ trung bình 2,48cm; Chỉ số rễ: 9,47 Công thức (500ppm): Tỷ lệ rễ 93,33%; Số rễ trung bình/hom 6,04cái; Chiều dài rễ trung bình 4,58; Chỉ số rễ: 27,66 Công thức (700ppm): Tỷ lệ rễ 74,44 %; Số rễ trung bình/hom 3,8; Chiều dài rễ trung bình 2,76; Chỉ số rễ: 10,48 Cơng thức (900ppm): Tỷ lệ rễ 62,22%; Số rễ trung bình/hom 2,76cái; Chiều dài rễ trung bình 2,23; Chỉ số rễ 6,15 Công thức (không thuốc): Tỷ lệ rễ 44,44 %; Số rễ trung bình/hom 1,76cái; Chiều dài rễ trung bình 1,81cm; Chỉ số rễ 3,18 3) Kết ảnh hưởng nồng độ thuốc đến khả chồi hom Dâm bụt: Công thức (100ppm): Tỷ lệ chồi 58,88 %; Số chồi trung bình/hom 1,56 cái; Chiều dài chồi trung bình 1,70cm; Chỉ số chồi 2,65 45 Công thức (300ppm): Tỷ lệ chồi 71,11%; Số chồi trung bình/hom 2,06 cái; Chiều dài chồi trung bình 2,11cm; Chỉ số chồi 4,34 Công thức (500ppm): Tỷ lệ chồi 93,33 %; Số chồi trung bình/hom 3,27 cái; Chiều dài chồi trung bình 2,52cm; Chỉ số chồi 8,24 Công thức (700ppm): Tỷ lệ chồi 74,44 %; Số chồi trung bình/hom 2,30 cái; Chiều dài chồi trung bình 2,20; Chỉ số chồi 5,06 Cơng thức (900ppm): Tỷ lệ chồi 62,22 %; Số chồi trung bình/hom 1,85 cái; Chiều dài chồi trung bình 1,83; Chỉ số chồi 3,38 Công thức (không thuốc): Tỷ lệ chồi 44,44 %; Số chồi trung bình/hom 1,35 cái; Chiều dài chồi trung bình 1,16; Chỉ số chồi 1,57 5.2 Khuyến nghị - Trong sản xuất giống Dâm bụt phương pháp giâm hom nên sử dụng thuốc IAA nồng độ 500ppm để kích thích hom rễ tốt - Nên nghiên cứu thêm ảnh hưởng chất kích thích khác đến khả rễ hom Dâm bụt - Nghiên cứu thời vụ giâm hom ảnh hưởng đến khả rễ hom Dâm bụt - Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể giâm hom ảnh hưởng đến khả rễ hom Dâm bụt 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Mộng Hùng (1992) Nhân giống phi Lao hom cành Đại học Lâm nghiệp, Tạp chí Lâm nghiệp số 11 trang 12-13 Lê Đình Khả (1993), Nhân giống Keo Tràm, Keo Tai tượng, Tạp chí Lâm Nghiệp số Lê Đình Khả Đồn Thị Bích (1999), Nhân giống Dầu Dái hom, Tạp chí Lâm Nghiệp số Lê Đình Khả, Đồn Thị Bích, Trần Cự (1997), “Nghiên cứu tạo chồi môi trường giá thể giâm hom Bạch đàn trắng Kết nghiên cứu chọn giống rừng” Nxb Nơng nghiệp Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn (1996), Nhân giống Mỡ hom, Tạp chí Lâm Nghiệp số 10 Ngơ Kim Khơi (1998) Thống kê tốn học Lâm nghiệp, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội Trung tâm Giống rừng (1998), Tài liệu tập huấn kỹ thuật nhân giống Keo lai hom Phạm Văn Tuấn (1992), Sản xuất giống phương pháp Mô hom ý nghĩa ứng dụng Thông tin chuyên đề số 11, trang 17 Phạm Văn Tuấn (1996), Một số nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ rễ hom, Bản tin hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, số 4trang 811 10 Phạm Văn Tuấn (1997), Phương pháp việc nhân giống hom họ Dầu Indonesia, Tạp chí Lâm Nghiệp số 1, trang 12 11 Phạm Văn Tuấn, Nhân giống sinh dưỡng họ dầu hom vùng đông nam Á Tài liệu dịch trung tâm giống rừng Asean Canada (ACFTSC) 47 12 Nguyễn Huy Sơn, Nghiên cứu chọn nhân giống quế có xuất tinh dầu cao, Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 13 Mai Quang trường, Lương Thị Anh, 2007 Giáo trình trồng rừng Nxb NN Hà Nội 14 Lê Sơn Cs, 2005 Nhân giống xoan ta phương pháp giâm hom ghép, Trung tâm Nghiên cứu Giống rừng Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam 15 Http://123doc.org/doc_search_title/1494316-nghien-cuu-khoa-hoc-nghien-cuuchon-va-nhan-giong-que-co-nang-suat-tinh-dau-cao-pptx.htm 16 www.vncreatures.net/chitiet.php?page=1&loai=2&ID=2121 17 https://caythuoc.org › Tin tức › Kiến thức y học › Bệnh ngủ PHỤ BIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THUỐC IAA ĐẾN CHỈ SỐ RA RỄ CỦA HOM CÂY DÂM BỤT Descriptives Csrare N Mean 4.7779 Std Std Deviation Error 21662 12507 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound 4.2398 5.3160 Minimum Maximum CT1 (100ppm) 4.53 CT2 (300ppm) 9.5352 32753 18910 8.7216 10.3488 9.18 9.83 CT3 (500ppm) 27.2226 1.15243 66536 24.3598 30.0854 26.28 28.51 CT4 (700ppm) 10.5319 83573 48251 8.4559 12.6080 9.89 11.48 CT5 (900ppm) 6.1831 13322 07691 5.8522 6.5141 6.09 6.34 CT6 (dc) 3.2120 12606 07278 2.8989 3.5252 3.07 3.29 Total 18 10.2438 8.25498 1.94572 6.1387 14.3489 3.07 28.51 Test of Homogeneity of Variances csrare Levene Statistic df1 df2 Sig 5.015 12 010 ANOVA csrare Sum of df Mean Square F Sig 1154.031 230.806 625.382 000 4.429 12 369 1158.460 17 Squares Between Groups Within Groups Total csrar csrare Duncan Subset for alpha = 0.05 CTTN N CT6 (dc) 3.2120 CT1 (100ppm) CT5 (900ppm) CT2 (300ppm) 9.5352 CT4 (700ppm) 10.5319 CT3 (500ppm) Sig 4.7779 6.1831 27.2226 1.000 1.000 1.000 068 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000 1.000 4.91 PHỤ BIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THUỐC IAA ĐẾN CHỈ SỐ RA CHỒI CỦA HOM CÂY DÂM BỤT Descriptives Csrachoi N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum CT1(100ppm) 2.6656 20732 11970 2.1506 3.1806 2.44 2.85 CT2(300ppm) 4.3659 25346 14633 3.7363 4.9956 4.15 4.64 CT3(500ppm) 8.2682 41247 23814 7.2436 9.2929 7.82 8.63 CT4(700ppm) 5.1048 22970 13262 4.5342 5.6754 4.85 5.28 CT5(900ppm) 3.3915 08976 05182 3.1685 3.6145 3.29 3.46 CT6(dc) 1.5811 08235 04754 1.3765 1.7856 1.51 1.67 Total 18 4.2295 2.20248 51913 3.1343 5.3248 1.51 8.63 Test of Homogeneity of Variances csrachoi Levene Statistic df1 df2 Sig 2.058 12 142 ANOVA csrachoi Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 81.775 16.355 284.474 000 Within Groups 690 12 057 Total 82.465 17 Cschoi Duncan CTTN N Subset for alpha = 0.05 CT6(dc) CT1(100ppm) CT5(900ppm) CT2(300ppm) CT4(700ppm) CT3(500ppm) Sig 1.5811 2.6656 3.3915 4.3659 5.1048 8.2682 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 1.000 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ VĂN HƠN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IAA (Indoleacetic acid) ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM DÂM BỤT(Hibiscus... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng thuốc kích thích sinh trưởng IAA (Indoleacetic acid) đến khả hình thành hom Dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis) trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun” 1.2 Mục đích nghiên cứu. .. (Indoleacetic acid) đến khả hình thành hom Dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Qua thời gian thực tập đến em hoàn thành đề tài Để đạt kết ngày hôm em xin chân thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IAA (indoleacetic acid) đến khả năng hình thành cây hom dâm bụt (hibiscus rosa sinensis) tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc kích thích sinh trưởng IAA (indoleacetic acid) đến khả năng hình thành cây hom dâm bụt (hibiscus rosa sinensis) tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn