Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng IAA, NAA đến khả năng ra rễ của hom cây kháo vàng tại trường đại học nông lâm thái nguyên

69 27 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC TRUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IAA, NAA ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM CÂY KHÁO VÀNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghiệp Lớp : K46 – QLTNR – N03 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC TRUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IAA, NAA ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM CÂY KHÁO VÀNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Lâm nghiệp Lớp : K46 – QLTNR – N03 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Lê Văn Phúc Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: “Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích sinh trưởng IAA, NAA đến khả rễ hom Kháo vàng trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun” cơng trình nghiên cứu thân tôi, số liệu thu thập khách quan trung thực Kết nghiên cứu chưa sử dụng công bố tài liệu khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2018 XÁC NHẬN CỦA GVHD NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN TS Lê Văn Phúc Nguyễn Đức Trung XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sinh viên sửa theo yêu cầu hội đông chấm Khóa luận tốt nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp nội dung quan trọng sinh viên trước lúc trường Giai đoạn vừa giúp cho sinh viên kiểm tra, hệ thống lại kiến thức lý thuyết làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất Để đạt mục tiêu đó, trí ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên em tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích sinh trưởng IAA, NAA đến khả rễ hom Kháo vàng trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun’’ Để hồn thành khóa luận em nhận giúp đỡ tận tình cán công nhân viên Vườn ươm khoa Lâm Nghiệp, thầy giáo ngồi khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt hướng dẫn bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn: TS Lê Văn Phúc giúp đỡ em suốt trình làm đề tài Nhân dịp em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy cô khoa Lâm Nghiệp, gia đình, bạn bè đặc biệt thầy giáo TS Lê Văn Phúc giúp đỡ em hồn thành khóa luận Trong suốt trình thực tập, cố gắng để hồn thành tốt khóa luận, thời gian kiến thức thân hạn chế Vì khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy em mong giúp đỡ, góp ý chân thành thầy giáo tồn thể bạn bè để khóa luận tốt nghiệp em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 31 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Nguyễn Đức Trung iii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 1.4.1 Trong học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Trong thực tiễn sản xuất PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cơ sở tế bào học 2.1.2 Cơ sở di truyền học 2.1.3 Sự hình thành rễ bất định 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả rễ hom 2.2 Tình hình nghiên cứu giới nước 13 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 13 2.2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 15 2.3 Đặc điểm loài nghiên cứu 20 2.3.1 Đặc điểm hình thái thân, cành 20 2.3.2 Đặc điểm hình thái hoa 20 2.3.3 Đặc điếm sinh thái 21 2.3.4 Phân bố 21 2.4 Khái quát khu vực nghiên cứu 21 2.4.1 Đặc điểm – vị trí địa lí 21 2.4.2 Địa hình 22 2.4.3 Đặc điểm khí hậu thời tiết 22 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 iv 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 25 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Phương pháp thiết kế thí nghiệm 25 3.3.2 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi 25 3.3.3 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu điều tra 26 3.3.4 Phương pháp kế thừa chọn lọc số liệu 26 3.4 Các bước tiến hành 26 3.4.1 Công tác ngoại nghiệp 26 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Kết giâm hom lần 1: Tại Viện nghiên cứu phát triển Lâm Nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 32 4.2 Kết giâm hom lần 2: Tại Viện nghiên cứu phát triển Lâm Nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 32 4.2.1 Kết tỷ lệ sống hom Kháo vàng 32 4.2.2 Kết tỷ lệ chồi hom Kháo vàng 35 4.2.3 Kết tỷ lệ mô sẹo hom Kháo vàng 37 4.3 Đánh giá hiệu lực sử dụng thuốc nồng độ khác lần đo cuối 40 4.3.1 Tỷ lệ hom sống 40 4.3.2 Tỷ lệ chồi hom 41 4.3.3 Tỷ lệ mô sẹo hom 42 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến Nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT IAA : Axit indol axetic IBA : Axit indol butylic ĐC : Đối chứng LSNG : Lâm sản gỗ NST : Nhiễm sắc thể TB : Trung bình TN : Thí nghiệm vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Thời gian tỷ lệ rễ hom Phi lao 16 Bảng 2.2: Thí nghiệm với Bạch đàn trắng Đông Nam Bộ cho kết 17 Bảng 2.4.1: Kết phân tích mẫu đất 22 Bảng 2.4.2: Một số yếu tố khí hậu tháng đầu năm 2015 23 tỉnh Thái Nguyên 23 Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm với lần nhắc 29 Bảng 3.2: Bảng công thức xử lí phần mềm SPSS 31 Bảng 4.1: Tỷ lệ sống hom Kháo vàng qua công thức theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày 33 Bảng 4.2: Tỷ lệ số hom chồi hom Kháo vàng qua công thức theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngàyError! Bookmark not defined Bảng 4.3: Tỷ lệ mô sẹo hom Kháo vàng qua công thức theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày Error! Bookmark not defined vii DANH MỤC CÁC ẢNH, HÌNH ẢNH Hình 3.4.1: Giâm hom 28 Hình 3.4.2: Hom giâm 28 Hình 3.4.3: Dàn che 28 Hình 3.4.4: Dàn che chụp từ ngồi 28 Hình 3.4.5: Chăm sóc tưới tiêu 31 Hình 3.4.6: Khu vực giâm hom 31 Hình 4.3.1 Biểu đờ thể tỷ lệ sống hom Kháo vàng ảnh hưởng loại thuốc IAA, NAA nồng độ khác ngày thứ 50 41 Hình 4.3.2: Biểu đồ thể tỷ lệ chồi hom Kháo vàng ảnh hưởng loại thuốc kích thích với nờng độ khác ngày thứ 50 42 Hình 4.3.3: Biểu đờ thể tỷ lệ mô sẹo hom Kháo vàng ảnh hưởng loại thuốc kích thích với nồng độ khác ngày thứ 50 43 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Rừng nguồn tài nguyên vô quan trọng Giá trị rừng thể qua giá trị mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục môi trường Nhưng rừng bị suy giảm số lượng chất lượng hậu chiến tranh, nạn khai thác rừng bừa bãi trái phép, tập tục du canh du cư, cháy rừng, trình thị hóa ờ ạt… Đờng nghĩa với việc giá trị rừng bị suy giảm theo Việc phục hồi nâng cao chất lượng tài nguyên rừng trình lâu dài mặt thời gian, nhân lực, vật lực nghiên cứu tài ngun rừng cơng việc góp phần tích cực vào cơng việc Trong việc nhân giống công việc quan trọng để phục vụ xây dựng tái thiết khu cảnh quan môi trường phục vụ đời sống người việc giống khâu cần thiết Hiện có ba hình thức nhân giống chính nhân giống từ hạt, nhân giống phương pháp nuôi cấy mô – tế bào nhân giống phương pháp giâm hom Xét góc độ ý nghĩa thực tiễn phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng, sử dụng điều kiện khác thực tế sản xuất Sinh sản hạt tạo khỏe mạnh lâu có khó giữ đặc tính di truyền tốt mẹ Nhân giống phương pháp nuôi cấy mô - tế bào phương pháp có hệ số nhân giống cao nhiên phương pháp đòi hỏi cao kĩ thuật chi phí đầu tư cao Nhân giống hom phương pháp dùng phần lá, đoạn thân, đoạn cành rễ để tạo nên gọi hom, hom giữ nguyên đặc tính di truyền mẹ (không bị lẫn tạp thụ phấn phương pháp gieo hạt) Nhân giống hom phương pháp có hệ số nhân giống 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Dương Mộng Hùng (1992), Nhân giống phi Lao hom cành Đại học Lâm nghiệp, Tạp chí Lâm nghiệp số 11, trang 12-13 Lê Đình Khả, Dương Mộng Hùng (2003), Giống rừng, Nxb Nơng nghiêp, Hà Nội Lê Đình Khả, Đoàn Thị Bích, Trần Cự (1997), Nghiên cứu tạo chồi môi trường và giá thể giâm hom Bạch đàn trắng Kết quả nghiên cứu chọn giống rừng” Nxb Nơng nghiệp Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn (1996), Nhân giống Mỡ hom, Tạp chí Lâm Nghiệp số 10 Nguyễn Thị Nhung, 2009 Kỹ thuật trồng Kháo Vàng Nguồn Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam 2014 Nguyễn Huy Sơn, ‘‘Nghiên cứu chọn nhân giống quế có xuất tinh dầu cao’’, Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Mai Quang Trường, Lương Thị Anh (2007), Trồng rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Văn Tuấn (1996), ‘‘Một số nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ rễ hom’’, Bản tin hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, số 4, trang 811 Phạm Văn Tuấn (1997), Phương pháp việc nhân giống hom họ Dầu Indonesia, Tạp chí Lâm Nghiệp số 1, trang 12 10 Phạm Văn Tuấn, ‘‘Nhân giống sinh dưỡng họ dầu hom vùng Đông Nam Á’’ Tài liệu dịch trung tâm giống rừng Asean Canada (ACFTSC) 11 Nguyễn Hải Tuất, Nguyễn Trọng Bình (2005), Khai thác sử dụng SPSS để xử lý số liệu nghiên cứu Lâm nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH RA RỂ CỦA CÂY Kháo vàng Hom chồi Chồi ngày thứ 40 Chồi ngày thứ 50 Mô sần ngày thứ 40 Mô sần ngày thứ 50 PHỤ LỤC 2: Bảng biểu xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS  Xử lý số hom sống phần mềm SPSS Descriptives sohomsong N Mean Std Deviation Std 95% Confidence Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum ct1 67 577 333 -.77 2.10 ct2a 14.67 577 333 13.23 16.10 14 15 ct2b 9.00 2.646 1.528 2.43 15.57 12 ct3a 16.67 577 333 15.23 18.10 16 17 ct3b 9.67 2.082 1.202 4.50 14.84 12 ct4a 16.67 1.528 882 12.87 20.46 15 18 ct4b 8.67 1.155 667 5.80 11.54 10 ct5a 15.67 1.528 882 11.87 19.46 14 17 ct5b 7.00 1.000 577 4.52 9.48 ct6a 16.67 577 333 15.23 18.10 16 17 ct6b 8.00 1.000 577 5.52 10.48 Total 33 11.21 5.195 904 9.37 13.05 18 Test of Homogeneity of Variances sohomsong Levene Statistic 2.424 df1 df2 10 Sig 22 040 ANOVA sohomsong Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 822.182 10 82.218 41.333 22 1.879 863.515 32 F 43.761 Sig .000 sohomsong Duncan ct N Subset for alpha = 0.05 ct1 67 ct5b 7.00 ct6b 8.00 8.00 ct4b 8.67 8.67 ct2b 9.00 9.00 ct3b ct2a 14.67 ct5a 15.67 ct3a 16.67 ct4a 16.67 ct6a 16.67 9.67 Sig 1.000 115 186 122 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000  Xử lý số hom chồi phần mềm SPSS Descriptives sohomrachoi N Mean Std Std Error Deviation 95% Confidence Interval Minimum Maximum for Mean Lower Upper Bound Bound ctdx 1.33 577 333 -.10 2.77 ct2a 9.00 1.000 577 6.52 11.48 10 ct2b 7.33 577 333 5.90 8.77 ct3a 12.67 1.155 667 9.80 15.54 12 14 ct3b 8.67 2.082 1.202 3.50 13.84 11 ct4a 13.00 1.000 577 10.52 15.48 12 14 ct4b 7.67 1.155 667 4.80 10.54 ct5a 11.67 1.528 882 7.87 15.46 10 13 ct5b 7.00 000 000 7.00 7.00 7 ct6a 12.33 1.155 667 9.46 15.20 11 13 ct6b 7.33 577 333 5.90 8.77 Total 33 8.91 3.449 600 7.69 10.13 14 Test of Homogeneity of Variances sohomrachoi Levene Statistic df1 2.314 df2 10 Sig 22 049 ANOVA sohomrachoi Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 353.394 10 35.339 27.333 22 1.242 380.727 32 sohomrachoi Duncan ct N Subset for alpha = 0.05 ctdx ct5b 7.00 ct2b 7.33 ct6b 7.33 ct4b 7.67 ct3b 8.67 ct2a 9.00 ct5a 11.67 ct6a 12.33 ct3a 12.67 ct4a 13.00 Sig 1.33 1.000 063 193 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 F 28.444 Sig .000  Xử lý số hom xuất mô sẹo phần mềm SPSS Descriptives sohommoseo N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Upper Bound Bound ctdc 33 577 333 -1.10 1.77 ct2a 6.00 1.000 577 3.52 8.48 ct2b 1.67 577 333 23 3.10 ct3a 7.00 1.000 577 4.52 9.48 ct3b 2.00 1.000 577 -.48 4.48 ct4a 8.00 2.646 1.528 1.43 14.57 10 ct4b 1.67 577 333 23 3.10 ct5a 8.33 2.517 1.453 2.08 14.58 11 ct5b 1.67 577 333 23 3.10 ct6a 7.33 3.055 1.764 -.26 14.92 10 ct6b 2.00 1.000 577 -.48 4.48 Total 33 4.18 3.283 572 3.02 5.35 11 Test of Homogeneity of Variances sohommoseo Levene Statistic 2.612 df1 df2 10 Sig 22 029 ANOVA sohommoseo Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 288.909 10 28.891 56.000 22 2.545 344.909 32 F 11.350 Sig .000 sohommoseo Duncan ct N Subset for alpha = 0.05 ctdc 33 ct2b 1.67 ct4b 1.67 ct5b 1.67 ct3b 2.00 ct6b 2.00 ct2a 6.00 ct3a 7.00 ct6a 7.33 ct4a 8.00 ct5a 8.33 Sig .270 121 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Phụ lục 3: BẢNG SỐ LIỆU THÔ * Bảng 1.1 Số hom sống Kháo vàng qua công thức theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày thuốc IAA Số hom sống sau ngày Công thức CT2A CT3A CT4A CT5A CT6A 10 Ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 25 22 25 26 25 24 27 25 26 27 23 25 27 25 26 24 19 18 24 23 23 25 24 23 27 22 23 25 23 24 22 19 18 24 22 22 23 23 22 25 20 19 24 20 22 15 17 18 18 20 19 19 20 18 21 19 17 20 18 19 14 15 15 17 17 16 15 17 18 14 17 16 17 16 17 * Bảng 1.2 Số hom chồi Kháo vàng qua công thức theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày thuốc IAA Số hom chồi Công thức CT2A CT3A CT4A CT5A CT6A 10 Ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 5 6 5 6 5 7 8 6 7 10 10 11 10 9 12 13 10 12 11 10 11 12 10 10 12 14 12 12 13 14 13 12 10 11 13 13 * Bảng 1.3 Số hom rễ (mô sần) Kháo vàng qua công thức theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày thuốc IAA Số hom rễ (mô sần) sau ngày Công thức CT2A CT3A CT4A CT5A CT6A 10 Ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 10 11 8 10 * Bảng 1.4 Số hom sống Kháo vàng qua công thức theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày thuốc NAA Tỷ lệ hom sống sau ngày Công thức CT2B CT3B CT4B CT5B CT6B 10 Ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 17 16 14 15 16 18 15 19 16 14 15 16 20 21 19 15 15 12 15 14 16 13 17 16 12 11 15 18 18 15 15 15 12 13 12 15 13 16 12 10 10 15 14 17 15 10 12 11 10 14 11 11 10 12 12 9` 12 10 8 * Bảng 1.5 Số hom chồi Kháo vàng qua công thức theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày thuốc NAA Số hom chồi sau ngày Công thức 10 Ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 5 CT2B 2 5 3 5 CT3B 3 7 11 5 CT4B 7 7 3 7 CT5B 5 4 8 4 7 CT6B 5 6 * Bảng 1.6 Số hom rễ (mô sẹo) Kháo vàng qua công thức theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày thuốc NAA Số hom rễ (mô sẹo) sau ngày Công thức CT2B CT3B CT4B CT5B CT6B 10 Ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 2 * Bảng 1.7 Số hom sống Kháo vàng công thức đối chứng theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày Số hom sống theo ngày Công thức CT1 10 ngày 20ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 15 16 18 13 12 11 10 10 * Bảng 1.8 Số hom chồi Kháo vàng công thức đối chứng theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày Số hom chồi theo ngày Công thức CT1 10 ngày 20ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 0 1 0 2 0 1 * Bảng 1.9 Số hom rễ (mô sần) Kháo vàng công thức đối chứng theo định kỳ 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, 50 ngày Số hom rễ (mô sần) theo ngày Công thức CT1 10 ngày 20ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 0 0 0 0 0 0 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC TRUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IAA, NAA ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM CÂY KHÁO VÀNG TẠI... hiểu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích tới việc giâm hom Kháo vàng em tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng IAA, NAA đến khả rễ Kháo Vàng Trường Đại Học Nông. .. Phúc Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích sinh trưởng IAA, NAA đến khả rễ hom Kháo vàng trường Đại học Nông Lâm Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng IAA, NAA đến khả năng ra rễ của hom cây kháo vàng tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng IAA, NAA đến khả năng ra rễ của hom cây kháo vàng tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn