Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom mẫu đơn đỏ (ixora coccinea l), tại trường đại học nông lâm thái nguyên

66 36 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM QUAN VIỆT HÙNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NỘI TẠI ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM MẪU ĐƠN ĐỎ (IXORA COCINEA L), TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM QUAN VIỆT HÙNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NỘI TẠI ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM MẪU ĐƠN ĐỎ (IXORA COCINEA L), TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Lương Thị Anh Khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, năm 2018 ii i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu khóa luận trung thực Khóa luận giáo viên hướng dẫn xem sửa Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn Sinh viên Th.S Lương Thị Anh Quan Việt Hùng Giảng viên phản biện (ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng, để hoàn thành chương trình đào tạo Mục tiêu đợt thực tập nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có hội làm quen với thực tế sản xuất, nghiên cứu khoa học, đồng thời giúp sinh viên hệ thống hóa củng cố kiến thức học Xuất phát từ nguyện vọng thân, đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Lâm nghiệp, Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả hình thành hom Mẫu đơn đỏ (Ixora coccinea L), Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” Trong trình thực tập giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tận tình thầy khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt cô giáo hướng dẫn Lương Thị Anh trực tiếp hướng dẫn thực đề tài này, với nỗ lực, cố gắng thân giúp tơi hồn thành khóa luận Cũng cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới tất giúp đỡ Do điều kiện thời gian có hạn, trình độ thân hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót định.Vì tơi kính mong nhận góp ý thầy bạn để đề tài tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2018 Sinh viên Quan Việt Hùng iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng phân tích phương sai nhân tố ANOVA 28 Bảng 4.1: Tỷ lệ sống hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm theo định kỳ theo dõi 30 Bảng 4.2: Khả rễ hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm độ dài hom giấm 32 Bảng 4.3: Khả chồi hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm độ dài hom giấm 36 Bảng 4.4: Tỷ lệ sống hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm loại hom giâm 40 Bảng 4.5: Chỉ tiêu rễ hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm loại hom giâm 42 Bảng 4.6: Các tiêu chồi CTTN loại hom giâm Mẫu đơn đỏ 46 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: đồ bố trí thí nghiệm cho cơng thức loại hom giâm 24 Hình 4.1: Tỷ lệ sống (%) trung bình hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm độ dài hom giâm 31 Hình 4.2a: Tỷ lệ (%) rễ hom Mẫu đơn đỏ CTTN độ dài hom giâm 32 Hình 4.3: Đồ thị biểu diễn số rễ trung bình/hom Mẫu đơn đỏ CTTN độ dài hom giâm 33 Hình 4.4: Đồ thị biểu diễn chiều dài rễ trung bình/hom Mẫu đơn đỏ CTTN độ dài hom giâm 34 Hình 4.5: Đồ thị biểu diễn số rễ trung bình/hom Mẫu đơn đỏ CTTN độ dài hom giâm 35 Hình 4.6: Ảnh chồi hom Mẫu đơn đỏ CTTN 36 Hình 4.7: Tỷ lệ (%) chồi hom Mẫu đơn đỏ CTTN độ dài hom giâm 37 Hình 4.8: Đồ thị biểu diễn số chồi trung bình/hom Mẫu đơn đỏ CTTN độ dài hom giâm 38 Hình 4.9: Đồ thị biểu diễn chiều dài chồi trung bình/hom Mẫu đơn đỏ CTTN độ dài hom giâm 38 Hình 4.10: Đồ thị biểu diễn số chồi trung bình/hom Mẫu đơn đỏ CTTN độ dài hom giâm 39 Hình 4.11: Tỷ lệ sống hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm 41 Hình 4.12: Ảnh rễ hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm 42 Hình 4.13: Tỷ lệ rễ (%) hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm 43 Hình 4.14: Số rễ trung bình/hom cơng thức loại hom giâm 43 v Hình 4.15: Chiều dài rễ trung bình/hom CTTN loại hom giâm 44 Hình 4.16: Chỉ số rễ hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm 45 Hình 4.17: Ảnh chồi hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm 46 Hình 4.18: Tỷ lệ chồi hom CTTN loại hom giâm 47 Hình 4.19: Số chồi trung bình hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm loại hom giâm 48 Hình 4.20: Chiều dài chồi trung bình hom CTTN loại hom 48 Hình 4.21: Chỉ số chồi hom CTTN loại hom giâm 49 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTTN : Cơng thức thí nghiệm CT : Cơng thức Tb : Trung bình IAA : Axit Indol axetic NAA : Axit Naphtylaxetic IPA : Axit Indol propionicv IBA : Axit Indolbutyric vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi MỤC LỤC vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cơ sở tế bào hình thành rễ bất định 2.1.2 Cơ sở sinh lý hình thành chồi rễ bất định 2.2 Những nghiên cứu giới 16 2.3 Những nghiên cứu Việt Nam 17 Cây mẫu đơn đỏ (Ixora coccinea) có tên khác long thuyền hoa, nam mẫu đơn, trang Mẫu đơn đỏ thuộc họ: Thiến thảo (Rubiaceae) 18 Mẫu đơn hoa đỏ có nguồn gốc từ Trung Quốc Tây tạng Thuộc loài biết đến từ sớm, cách hàng 4000 năm trước 18 2.5 Tổng quan khu vực nghiên cứu 20 2.5.1 Vị trí địa lý 20 2.5.2 Đặc điểm khí hậu, thời tiết 21 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 40 Công thức có số chồi thấp đạt 4,31, thấp công thức 1,79, thấp công thức 1,96 Nhận xét chung: Như độ dài hom giâm ảnh hưởng đến t ỷlệ sống, khả rễ, chồi hom Mẫu đơn đỏ Trong cơng thức thí nghiệm cơng thức (hom dài 12cm) có tỷ lệ sống, khả rễ, chồi tốt 4.2 Kết tỷ lệ sống, khả rễ, chồi hom Mẫu đơn đỏ ảnh hưởng loại hom giâm 4.2.1 Kết tỷ lệ sống hom Mẫu đơn đỏ ảnh hưởng loại hom giâm Kết tỷ lệ sống hom Mẫu đơn đỏ ảnh hưởng loại hom giâm định kỳ theo dõi thể bảng 4.4, hình 4.11: Bảng 4.4: Tỷ lệ sống hom Mẫu đơn đỏ công thức thí nghiệm loại hom giâm Thời gian theo dõi Cơng thức thí nghiệm Số hom 30 ngày thí Số nghiệm hom sống Tỷ lệ (%) 60 ngày Số hom sống Tỷ lệ (%) 90 ngày Số Tỷ hom lệ sống (%) CT 1: Hom 90 87 96,67 83 92,22 82 91,11 CT 2: Hom 90 73 81,11 67 74,44 63 70,00 CT 3: Hom gốc 90 61 67,78 54 60,00 50 55,56 (Nguồn: Kết thí nghiệm đề tài) Tỷ lệ hom sống hom cơng thức thí nghiệm sau giâm hom giảm dần theo thời gian Tuy nhiên giảm cơng thức có khác Kết cho công thức cụ thể sau: Công thức (Hom ngọn) cho tỷ lệ sống: 30 ngày 96,67%; 60 ngày 92,22%; 90 ngày 91,11% 41 Hình 4.11: Tỷ lệ sống hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm Công thức (Hom giữa) cho tỷ lệ sống: 30 ngày 81,11%; 60 ngày 74,44 %; 90 ngày 70% Công thức 3(Hom gốc) cho tỷ lệ sống: 30 ngày 67,78%; 60 ngày 60 %; 90 ngày 55,56% So sánh cuối đợt thí nghiệm (90 ngày) tỷ lệ sống hom công thức cho thấy công thức cao công thức 21,11%, cao công thức 35,56%; Công thức thấp công thức 1là 21,11%, cao công thức 14,44% thấp công thức Như vậy, kết cho thấy loại hom giâm khác cho tỷ lệ sống hom Mẫu đơn đỏ khác Ở công thức, hom cho tỷ lệ sống cao nhất, tiếp hom giữa, hom gốc cho tỷ lệ sống thấp 4.2.2 Kết tiêu rễ hom Mẫu đơn đỏ loại hom giâm Kết tiêu rễ hom cơng thức thí nghiệm ảnh hưởng loại hom giâm đến khả rễ hom Mẫu đơn đỏ thể bảng 4.4, hình 4.12: 42 Bảng 4.4: Chỉ tiêu rễ hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm loại hom giâm Số rễ Số Số Tỷ lệ hom hom rễ TN rễ (%) CT 1: Hom 90 82 91,11 6,88 4,73 32,54 CT 2: Hom 90 63 70,00 6,08 4,37 26,60 CT 3: Hom gốc 90 50 55,56 3,98 3,79 15,06 Công thức thí nghiệm TB/ hom (cái) Chiều dài rễ TB (cm) Chỉ số rễ TB (Nguồn: Kết thí nghiệm cuả đề tài) Hình 4.12: Ảnh rễ hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm 4.2.2.1 Kết tỷ lệ rễ hom Mẫu đơn đỏ loại hom giâm Kết tỷ lệ rễ hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm ảnh hưởng loại hom giâm thể bảng 4.4, hình 4.4a, 4.4b Kết tỷ lệ rễ trung bình hom Mẫu đơn đỏ công thức loại hom giâm có chênh lệch, cụ thể: Công thức (Hom ngọn) cho tỷ lệ rễ 91,11% Công thức (Hom giữa) cho tỷ lệ rễ 70% Công thức (Hom gốc) cho tỷ lệ rễ 55,56% 43 Hình 4.13: Tỷ lệ rễ (%) hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm So sánh tỷ lệ rễ công thức cho thấy: Công thức cho tỷ lệ rễ cao công thức 21,11%, cao công thức 35,56% Như vậy, kết cho thấy loại hom giâm khác cho tỷ lệ rễ hom Mẫu đơn đỏ khác Ở công thức (hom ngọn) cho tỷ lệ rễ cao nhất, tiếp hom giữa, hom gốc cho tỷ lệ rễ thấp 4.2.2.2 Kết số rễ hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm Kết số rễ hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm ảnh hưởng loại hom giâm thể bảng 4.4, hình 4.13: Hình 4.14: Số rễ trung bình/hom cơng thức loại hom giâm Kết bảng 4.4, hình 4.4c, so sánh công thức cho thấy: 44 Công thức (Hom ngọn) cho số rễ TB/hom đạt 6,88 cao nhất, cao công thức 0,1 cái, cao công thức 2,9 Công thức (Hom giữa) cho số rễ TB/hom đạt 6,08 cái, thấp công thức 0,8 cái, cao công thức 2,1 Công thưc (Hom gốc) cho số rễ TB/hom 3,98 thấp Như vậy, loại hom giâm có ảnh hưởng đến số rễ trung bình/ hom Mẫu đơn đỏ 4.2.2.3 Kết chiều dài rễ trung bình/hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm Kết chiều dài rễ trung bình/hom hom Mẫu đơn đỏ thể bảng 4.4 hình 4.15: Hình 4.15: Chiều dài rễ trung bình/hom CTTN loại hom giâm Từ bảng 4.4 hình 4.15, ta thấy: Ở công thức loại hom giâm khác cho chiều dài rễ/hom khác nhau, cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết chiều dài rễ trung bình/hom cơng thức thí nghiệm là: Cơng thức (hom ngọn) cho chiều dài rễ trung bình/hom 4,73 cm Cơng thức (hom giữa) cho chiều dài rễ trung bình/hom 4,37 cm Công thức (hom gốc) cho chiều dài rễ trung bình/hom 3,79 cm Như hom có chiều dài rễ cao nhất, tiếp đến hom thấp hom gốc 45 4.2.2.4 Kết số rễ trung bình/hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm Chỉ số rễ phản ánh tổng thể sinh trưởng, chất lượng rễ, so sánh tiêu rễ hom với tỷ lệ rễ cơng thức có số rễ cao có sức sinh trưởng mạnh Kết số rễ trung bình/hom Mẫu đơn đỏ thể bảng 4.4 hình 4.16: Hình 4.16: Chỉ số rễ hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm Kết so sánh số rễ hom Mẫu đơn đỏ cho thấy: Công thức (Hom ngọn) có số rễ đạt 32,54 cao nhất, cao công thức 5,9, cao công thức 17,48 Công thức (Hom giữa) có số rễ đạt 26,6, thấp công thức 5,9, cao công thức 11,54 Cơng thức (Hom gốc) có số rễ đạt 15,06 thấp Như vậy, loại hom giâm có ảnh hưởng đến số rễ hom Mẫu đơn đỏ Để có sở chắn khẳng định cơng thức thí nghiệm có ảnh hưởng tốt đến số rễ hom Mẫu đơn đỏ, tơi tiên hành phân tích phương sai nhân tố với lần lặp phần mềm SPSS (phụ biểu 02) Kết cho thấy xác suất F số rễ hom Mẫu đơn đỏ 46 nhỏ 0,05 Điều khẳng định, số rễ hom cơng thức thí nghiệm có khác rõ rệt Sử dụng tiêu chuẩn Ducan để kiểm tra sai dị trung bình mẫu nhằm lựa chọn cơng thức cho số rễ tốt nhất, kết cho thấy CT1 công thức trội nhất, chứng tỏ hom cho rễ tốt Như nhân giống Mẫu đơn đỏ hom nên sử dụng hom 4.2.3 Kết tiêu chồi hom CTTN loại hom giâm Kết nghiên cứu tiêu chồi hom Mẫu đơn đỏ công thức thí nghiệm ảnh hưởng loại hom giâm thể bảng 4.5, hình 4.16 Bảng 4.5: Các tiêu chồi CTTN loại hom giâm Mẫu đơn đỏ Cơng thức thí nghiệm Số hom TN Số hom Tỷ lệ ra chồi chồi (%) Số chồi Chiều dài Chỉ số TB chồi TB (cái) (cm) chồi CT1 (hom ngọn) 90 82 91.11 1.63 3.66 5.99 CT2 (hom giữa) 90 63 70.00 2.11 2.63 5.56 CT3 (hom gốc) 90 50 55.56 1.74 1.97 3.43 Hình 4.17: Ảnh chồi hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm Để thấy rõ ảnh hưởng loại hom giâm đến tiêu chồi hom Mẫu đơn đỏ, ta xem xét tiêu cụ thể sau: 47 4.2.3.1 Kết tỷ lệ chồi hom CTTN loại hom giâm Kết nghiên cứu tỷ lệ chồi hom Mẫu đơn đỏ, cơng thức thí nghiệm ảnh hưởng loại hom giâm thể bảng 4.5, hình 4.18: Hình 4.18: Tỷ lệ chồi hom CTTN loại hom giâm Bảng 4.5, hình 4.5b cho ta thấy tỷ lệ chồi hom cuối đợt thí nghiệm là: Cơng thức (hom ngọn) cho tỷ lệ chồi cao (91,11%) Công thức (hom giữa) cho tỷ lệ chồi 70 % Công thức cho tỷ lệ chồi thấp (55,56%) Như loại hom giâm ảnh hưởng đến tỷ lệ chồi hom 4.2.3.2 Kết số chồi trung bình/hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm Ở cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết số chồi trung bình/hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm loại hom giâm thể bảng 4.5, hình 4.5a,c Kết cho thấy homsố chồi trung bình/hom đạt 1,63 cái, tiếp hom gốc đạt 1,74 cái, hom cho số chồi trung bình/hom 2,11 Như hom cho số chồi trung bình/hom cao 48 Hình 4.19: Số chồi trung bình hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm loại hom giâm 4.2.3.3 Kết chiều dài trung bình/hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm Kết chiều dài chồi trung bình/hom cơng thức thí nghiệm thể bảng 4.5, hình 4.5a,d: Hình 4.20: Chiều dài chồi trung bình hom CTTN loại hom Kết bảng 4.5, hình 4.20 cho thấy: Công thức (hom ngọn) cho chiều dài chồi trung bình/hom 3,66 cm, cơng thức (hom giữa) cho chiều dài chồi trung bình/hom 2,63 cm, cơng thức (hom ngọn) cho chiều dài chồi trung bình/hom 1,97cm Như công thức (hom ngọn), sinh trưởng chồi nhanh công thức (hom giữa) công thức (hom gốc) 49 4.2.3.4 Kết số chồi hom Mẫu đơn đỏ CTTN loại hom giâm Kết số chồi hom Mẫu đơn đỏ cơng thức thí nghiệm thể bảng 4.5, hình 4.5e: Hình 4.21: Chỉ số chồi hom CTTN loại hom giâm Kết bảng 4.5, hình 4.21 cho ta thấy: Công thức (hom ngọn) cho số chồi 5,99 Công thức (hom giữa) cho số chồi 5,56 Công thức (hom gốc) cho số chồi 3,43 Như công thức (hom ngọn) cho số chồi cao công thức (hom giữa) cao công thức (hom gốc) Nhận xét chung: Như loại hom giâm ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, khả rễ, chồi hom Mẫu đơn đỏ Trong cơng thức thí nghiệm cơng thức (hom ngọn) có tỷ lệ sống, khả rễ, chồi tốt 50 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố: Độ dài hom, loại hom giâm Mẫu đơn đỏ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyênsố kết luận sau: 1) Độ dài hom giâm có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, khả rễ, chồi hom giâm Mẫu đơn đỏ Công thức (hom dài12cm) cho tỷ lệ sống, khả rễ, chồi đạt cao nhất, tiếp công thức (9cm) thấp công thức (hom 6cm) 2) Loại hom giâm có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, khả rễ, chồi hom giâm Mẫu đơn đỏ Hom cho tỷ lệ sống, rễ, chồi cao nhất, đến hom giữa, thấp hom gốc 5.2 Tồn Đề tài chưa nghiên cứu ảnh hưởng loại giá thể, thời vụ giâm hom, chất kích thích đến khả hình thành hom Mẫu đơn đỏ 5.3 Đề nghị - Trong sản xuất giống Mẫu đơn đỏ phương pháp giâm hom nên sử dụng homđộ dài khoảng 12 cm - Tiến hành nghiên cứu thêm: giâm hom loại giá thể, thời vụ giâm hom, chất kích thích đến khả hình thành hom Mẫu đơn đỏ 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Đăng Cường (2012), Bài giảng thống kê toán học lâm nghiệp, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nguyễn Đình Dự, (2014), Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả hình thành hom Sao Đen( Hopea odorata Roxb) trường đại học Nơng lâm Thái Ngun Lê Đình Khả, Dương Mộng Hùng ( 1998), Giáo trình cải thiện giống rừng, Đại học Lâm Nghiệp Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn (1996), Nhân giống Mỡ hom Tạp chí Lâm Nghiệp số 10 Đồn Thị Mai CS (2005), Một số kết ứng dụng công nghệ sinh học nhân giống lâm nghiệp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trần Văn Tiến(2005), Kết qủa giâm hom hồng tùng phục vụ trồng rừng bảo tồn nguồn gen Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Hoàng Minh Tấn CS (2009), Giáo trình sinh lý thực vật, Trường Đại học nơng nghiệp I Hà Nội Hồng Minh Thư (2014), Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả hình thành hom Gáo( Anthocephalus chinensis (Lam) Trung tâm Giống rừng( 1998), Tài liệu tập huấn kĩ thuật nhân giống keo lai hom 10 Phạm Văn Tuấn (1997), Nhân giống rừng hom, thành tựu khả áp dụng Việt Nam Tổng luận chuyên khảo khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp, Hà Nội 11 Phạm Văn Tuấn (1992), Sản xuất giống phương pháp mô hom, ý nghĩa ứng dụng, Thông tin chuyên đề số 11, trang 17 12 Phạm Văn Tuấn (1997), Phương pháp việc nhân giống hom họ Dầu Indonesia Tạp chí Lâm nghiệp số 1, trang 12 52 13 Phạm Văn Tuấn (1998), Nhân giống sinh dưỡng họ Dầu hom vùng Đông Nam Á Tài liệu dịch trung tâm giống rừng Asean Canada (ACFTSC) 14 Phạm Văn Tuấn (1997), Nhân giống cấy rừng hom, thành tựu khả áp dụng Việt Nam Tổng luận chuyên khảo khoa học kĩ thuật Lâm Nghiệp Hà Nội 15 Phạm Văn Tuấn (1996), Một số nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ rễ hom Bản tin hội khoa học kĩ thuật Lâm Nghiệp Việt Nam, số 4, trang 8-11 II Tài liệu trích dẫn từ INTERNET 16.http://chuthapdo.org.vn/bai-thuoc-quy-co-tac-dung-chua-tri-nhieuchung-benh-tu-mau-don-5905.html 17.http://cayxanhhoanggia.vn/cay-mau-don-ta.html PHỤ BIỂU 01 Descriptives csrareddh 95% Confidence Interval for N Mean Std Std Deviation Error Mean Minimum Lower Bound Upper Bound Maximum CT1(6cm) 18.1000 65643 37899 16.4693 19.7307 17.42 18.73 CT2(9cm) 33.9367 94002 54272 31.6015 36.2718 33.00 34.88 CT3(12cm) 34.0067 1.04711 60455 31.4055 36.6078 33.00 35.09 Total 28.6811 7.97378 2.65793 22.5519 34.8103 17.42 35.09 Test of Homogeneity of Variances csrrddh Levene Statistic df1 231 df2 Sig 801 ANOVA csrrddh Sum of Squares Between Groups Mean Square 503.827 251.913 4.822 804 508.649 Within Groups Total df csrrddh Duncan CTTN N Subset for alpha = 0.05 CT1(6cm) CT2(9cm) 33.9367 CT3(12cm) 34.0067 Sig 18.1000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 .927 F 313.460 Sig .000 PHỤ BIỂU 02 Descriptives csrreloaihom N Mean Std Std 95% Confidence Interval for Deviation Error Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum CT1(homngon) 32.5133 41041 23695 31.4938 33.5328 32.04 32.77 CT2(homgiua) 26.5867 36019 20795 25.6919 27.4814 26.34 27.00 CT3(homgoc) 15.0500 24249 14000 14.4476 15.6524 14.83 15.31 Total 24.7167 7.69661 2.56554 18.8005 30.6328 14.83 32.77 Test of Homogeneity of Variances csrreloaihom Levene Statistic df1 995 df2 Sig 423 ANOVA csrrloaihom Sum of Squares Between Groups Mean Square 473.188 236.594 714 119 473.902 Within Groups Total df csrrloaihom Duncan CTTN N Subset for alpha = 0.05 CT3(homgoc) CT2(homgiua) CT1(homngom) Sig 15.0500 26.5867 32.5133 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 F 1988.371 Sig .000 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM QUAN VIỆT HÙNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NỘI TẠI ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM MẪU ĐƠN ĐỎ (IXORA COCINEA L), TẠI TRƯỜNG... đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả hình thành hom Mẫu đơn đỏ (Ixora coccinea L) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định loại hom, độ dài hom phù... Kết khả chồi hom Mẫu đơn đỏ ảnh hưởng độ dài hom giâm 36 4.2 Kết tỷ lệ sống, khả rễ, chồi hom Mẫu đơn đỏ ảnh hưởng loại hom giâm 40 4.2.1 Kết tỷ lệ sống hom Mẫu đơn đỏ ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom mẫu đơn đỏ (ixora coccinea l), tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom mẫu đơn đỏ (ixora coccinea l), tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn