Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây con vàng anh (saraca sdive) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên

57 24 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TRIỆU VĂN LÂM “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON VÀNG ANH (SARACA SDIVE) TẠI VƯỜN ƯƠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TRIỆU VĂN LÂM “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON VÀNG ANH (SARACA DIVES) TẠI VƯỜN ƯƠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K46 - QLTNR - N03 Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Đỗ Hoàng Chung ThS Trương Quốc Hưng Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu hồn tồn trung thực, chưa cơng bố tài liệu khác, có sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 25 tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA GVHD Người viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết trước hội đồng khoa học ThS Trương Quốc Hưng TS Đỗ Hoàng Chung Triệu Văn Lâm XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Khóa luận khâu cuối chương trình đào tạo đại học Được phân công, thống nhà trường, thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Vàng Anh (Saraca sdive) vườn ươm Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun”.Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, tơi giúp đỡ thầy cơ, bạn bè, gia đình, nhà trường Nhân dịp xin trân trọng cảm ơn tới tất giúp đỡ quý báu Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn hướng dẫn tận tình, quan tâm ThS Trương Quốc Hưng, TS Đỗ Hồng Chung giúp đỡ hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong q trình thực khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo để giúp tơi hồn thành khóa luận tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 25 tháng năm 2018 Sinh viên Triệu Văn Lâm iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết phân tích mẫu đất 14 Bảng 4.1 Tỷ lệ sống Vàng Anh tháng tuổi 22 cơng thức thí nghiệm 22 Bảng 4.2: Kết sinh trưởng H Vàng Anh tháng tuổi giai đoạn vườn ươm công thức thí nghiệm 24 Bảng 4.3 Kết sinh trưởng D 00 Vàng Anh tháng tuổi giai đoạn vườn ươm cơng thức thí nghiệm 27 Bảng 4.4: Kết số Vàng anh tháng tuổi cơng thức thí nghiệm hỗn hợp ruột bầu 30 Bảng 4.5: Kết phẩm chất Vàng anh tháng tuổi cơng thức thí nghiệm hỗn hợp ruột bầu 33 Bảng 4.6: Dự tính tỷ lệ xuất vườn Vàng anh tháng tuổi cơng thức thí nghiệm hỗn hợp ruột bầu 34 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Ảnh lá, hoa Vàng anh 12 Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm hỗn hợp ruột bầu 17 Hình 3.2: Ảnh thí nghiệm 18 Hình 3.3: Hộp thoại One way Anova 20 Hình 3.4: Hộp thoại Phost Hoc multiple comparisons 20 Hình 3.5: Hộp Thoại Options 21 Hình 4.1: Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ (%) sống Vàng Anh tháng tuổi công thức hỗn hợp ruột bầu 23 Hình 4.2a: Biểu đồ biểu diễn Hvn(cm) Vàng Anh tháng tuổi công thức hỗn hợp ruột bầu 25 Hình 4.3: Biểu đồ biểu diễn D00(cm) Vàng Anh tháng tuổi công thức hỗn hợp ruột bầu 28 Hình 4.4: Biểu đồ biểu diễn số (cái) Vàng Anh tháng tuổi công thức hỗn hợp ruột bầu 31 Hình 4.5: Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ (%) phẩm chất Vàng Anh tháng tuổi công thức hỗn hợp ruột bầu 33 Hình 4.6: Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ (%) xuất vườn Vàng anh tháng tuổi công thức hỗn hợp ruột bầu 35 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTTN: Cơng thức thí nghiệm CT : Công thức Hvn : Chiều cao vút H : Chiều cao vút trung bình N : Dung lượng mẫu điều tra D00: Đường kính cổ rễ D 00 : Đường kính cổ rễ trung bình Di : Giá trị đường kính cổ rễ g : Gam Hi : Giá trị chiều cao vút mm : Milimet PTPSMNT : Phân tích phương sai nhân tố SL : Số lượng STT : số thứ tự TB : Trung bình i : Thứ tự thứ i cm : Xentimet vi MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Những nghiên cứu giới 2.3 Những nghiên cứu Việt Nam 10 2.4 Tổng quan loài Vàng Anh 11 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu 13 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 16 3.3 Nội dung nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1 Phương pháp ngoại nghiệp 17 3.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 19 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến tỷ lệ sống Vàng Anh 22 4.2 Kết nghiên cứu sinh trưởng chiều cao Vàng Anh ảnh hưởng công thức hỗn hợp ruột bầu 24 vii 4.3 Kết nghiên cứu sinh trưởng đường kính cổ rễ D 00 Vàng Anh tháng tuổi giai đoạn vườn ươm 27 4.4 Kết nghiên cứu động thái Vàng Anh công thức thí nghiệm 30 4.5 Dự tính tỷ lệ xuất vườn Vàng Anh công thức thí nghiệm 32 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, với phát triển chung xã hội nhu cầu người tiêu dùng gỗ xây dựng gỗ gia dụng ngày lớn Trong đó, sách đóng cửa rừng tự nhiên với quy mơ suất gỗ rừng sản xuất hạn chế trọng vào cuối năm thập kỷ 90 đến Tuy nhiên, diện tích rừng trồng chưa thể đủ bù đắp lại diện tích rừng bị Nguồn gỗ cung cấp cho công nghiệp chế biến lâm sản nước chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, song nguồn dần bị thu hẹp khan sách phát triển Lâm nghiệp nước ngày chặt chẽ Theo định hướng phát triển Nông Lâm nghiệp Bộ NN&PTNT từ đến năm 2020 đẩy mạnh công tác kinh doanh trồng rừng gỗ lớn tỉnh miền núi Việt Nam nơi mạnh phát triển Lâm Nghiệp Các tỉnh như: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc Việt Nam có điều kiện thổ nhưỡng khí hậu phù hợp cho trồng rừng kinh doanh gỗ lớn từ chu kỳ kinh doanh ngắn sang chu kỳ kinh doanh trung bình dài (20-30 năm) với chất lượng gỗ cao đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội địa làm nguyên liệu cho chế biến hàng mộc xuất để tạo rừng trồng có suất chất lượng cao Để trồng rừng thành công, đạt hiệu cao, nhân tố ảnh hưởng định giống, đem trồng phải đảm bảo chất lượng, sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh, theo xu hướng chung việc nghiên cứu giống trồng địa có chất lượng cao quan trọng Vàng Anh lồi có giá trị cảnh quan giá trị kinh tế cao 34 CT4 > CT3 > CT2 > CT1 > CT5 > CT6 Tỷ lệ Vàng anh có phẩm chất xấu: CT6 > CT5 > CT4 > CT1 > CT3 > CT2 Như vậy: Hỗn hợp ruột bầu ảnh hưởng tới tỷ lệ tốt, trung bình, xấu Vàng anh cơng thức thí nghiệm Cơng thức cho tỷ lệ tốt cao nhất, thấp cơng thức 2) Dự tính tỷ lệ Vàng anh xuất vườn công thức thí nghiệm Trong sản xuất lâm nghiệp, tỷ lệ xuất vườn cao đồng nghĩa với chi phí sản xuất giảm, lợi nhuận cao Để dự tính tỷ lệ xuất vườn đề tài dựa vào tiêu Hvn, D00, phẩm chất tốt trung bình Kết dự tính tỷ lệ xuất vườn Vàng anh cơng thức thí nghiệm thể bảng 4.6 hình 4.6: Bảng 4.6: Dự tính tỷ lệ xuất vườn Vàng anh tháng tuổi cơng thức thí nghiệm hỗn hợp ruột bầu Cơng thức thí nghiệm Tỷ lệ (%) xuất vườn (Tốt + TB) CT1 66,05 CT2 85,01 CT3 74,68 CT4 60,12 CT5 48,55 CT6 36,69 35 Tỷ lệ (%) Vàng Anh xuất vườn 1.00 0.80 0.85 0.75 0.66 0.60 0.49 0.60 0.37 0.40 0.20 0.00 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 Hình 4.6: Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ (%) xuất vườn Vàng anh tháng tuổi công thức hỗn hợp ruột bầu Số liệu bảng 4.6 hình 4.6 cho ta thấy: Tỷ lệ Vàng anh xuất vườn công thức đạt cao (85,01%), tiếp đến công thức (74,68%), tiếp công thức (66,05%), tiếp công thức (60, 12%), tiếp công thức (48,55%), sau công thức (36,69%) Nhận xét chung: Từ kết nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng chiều cao, đường kính cổ rễ, số lá, phẩm chất, tỷ lệ xuất vườn Vàng thấy công thức cho kết cao Do đó, nhân giống Vàng anh từ hạt, có bầu nên sử dụng hỗn hợp ruột bầu là: 90% đất tầng A + 9% phân chuồng hoai + 1% Super lân phù hợp cho sinh trưởng Vàng anh để giảm chi phí cho sản xuất, đảm bảo số lượng, chất lượng 36 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Vàng anh giai đoạn vườn ươm, đề tài có kết luận sau: Hỗn hợp ruột bầu ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, sinh trưởng H , D 00 , số lá, tỷ lệ xuất vườn Vàng anh cơng thức thí nghiệm, xếp thứ tự từ cao đến thấp sau: Cao công thức (90% đất tầng A + 9% phân chuồng hoai + 1% Super lân) có tỷ lệ sống đạt 90%, H đạt 31,88cm, D 00 đạt 0,30cm, số đạt 10,29 cái, tỷ lệ xuất vườn đạt 85,01% Thứ hai công thức (90% đất tầng A + 8% phân chuồng hoai + 2% Super lân) có tỷ lệ sống đạt 88,89%, H đạt 30,06cm, D 00 đạt 0,28cm, số đạt 9,6cái, tỷ lệ xuất vườn đạt 74,68% Thứ ba công thức (90% đất tầng A + 10% phân chuồng hoai) có tỷ lệ sống đạt 88,89%, H đạt 27,1cm, D 00 đạt 0,26cm, số đạt 8,98cái, tỷ lệ xuất vườn đạt 66,05% Thứ tư công thức (90% đất tầng A + 7% phân chuồng hoai + 3% Super lân) có tỷ lệ sống đạt 83,33%, H đạt 26,68cm, D 00 đạt 0,26cm, số đạt 8,47cái, tỷ lệ xuất vườn đạt 60,12% Thứ năm công thức (90% đất tầng A + 6% phân chuồng hoai + 4% Super lân) có tỷ lệ sống đạt 77,78%, H đạt 25,64cm, D 00 đạt 0,23cm, số đạt 8,03cái, tỷ lệ xuất vườn đạt 48,55% Thấp công thức (90% đất tầng A + 5% phân chuồng hoai + 5% Super lân) có tỷ lệ sống đạt 75,56%, H đạt 23,71cm, D 00 đạt 0,21cm, số đạt 7,25cái, tỷ lệ xuất vườn đạt 36,69% 37 Phân tích phương sai nhân tố phần mềm SPSS để xem xét ảnh hưởng công thức thí nghiệm cho tiêu H , D 00 , số Kết cho thấy Sig = 0,000 < 0,05 Điều khẳng định, cơng thức hỗn hợp ruột bầu ảnh hưởng đến H , D 00 , số Vàng anh có khác rõ rệt 5.2 Đề nghị Trong phạm vi kết nghiên cứu đề tài đưa khuyến nghị: Nên sử dụng hỗn hợp ruột bầu 90% đất tầng A + 9% phân chuồng hoai + 1% Super lân gieo ươm Vàng anh Để hoàn thiện cần thử nghiệm thêm chế độ tưới nước, che sáng, sâu bệnh hại, bón phân, cho Vàng anh giai đoạn vườn ươm 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu tiếng việt Nguyễn Tuấn Bình, 2002 Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre) năm tuổi giai đoạn vườn ươm Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Chương trình lương thực giới, 1997 Dự án WFP 4304 kỹ thuật vườn ươm chất lượng trồng rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Hồng Cơng Đãng, 2000 Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng sinh khối Bần chua (Sonneratia caseolaris) giai đoạn vườn ươm Tóm tắt luận án tiến sỹ nông nghiệp, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội Ngơ Kim Khơi, 1998 Thống kê tốn học lâm nghiệp, Nxb NN Hà Nội Ngô Kim Khôi, Nguyễn Hải Tuất Nguyễn Văn Tuấn, 2001 Tin học ứng dụng lâm nghiệp Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Mừng, 1997 Nghiên cứu ảnh hưởng tỉ lệ che bóng, hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Cẩm lai (Dalbergia bariaensis Pierre) giai đoạn vườn ươm Kon Tum Luận án thạc sĩ khoa học lâm nghiệp, Trường Đại Học Lâm Nghiệp Nguyễn Thị Cẩm Nhung, 2006 Nghiên cứu điều kiện cất trữ gieo ươm Huỷnh liên (Tecoma stans) phục vụ cho trồng xanh đô thị Luận văn thạc sĩ khoa học lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Quát, 1985 Thông nhựa Việt Nam – Yêu cầu chất lượng hỗn hợp ruột bầu ươm để trồng rừng Tóm tắt luận án Phó Tiến sĩ khoa học nông nghiệp Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Sở, 2004 Kỹ thuật sản xuất vườn ươm Tủ sách 39 Trường Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Ngọc Tân (1987), Ảnh hưởng chế độ ánh sáng, nước phân bón Hồi giai đoạn vườn ương, Luận án PTS khoa học Nông nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Thêm, Phạm Thanh Hải, 2004 Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai) tháng tuổi điều kiện vườn ươm Tạp chí KHKT Nơng lâm nghiệp Tủ sách Trường Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh 12 Mai Quang Trường, Lương Thị Anh, 2007 Giáo trình trồng rừng Nxb NN Hà Nội 13 Trịnh Xuân Vũ tác giả khác, 1975 Sinh lý thực vật Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 14 Viện Thổ nhưỡng nơng hóa, 1998 Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón trồng Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội II.Tài liệu tiếng anh 15 Ekta Khurana and J.S Singh, 2000 Ecology of seed and seedling growth for conservation and restoration of tropical dry forest: a review Department of Botany, Banaras Hindu University, Varanasi India 16 Thomas D Landis, 1985 Mineral nutrition as an index of seedling quality Evaluating seedling quality: principles, procedures, and predictive abilities of major tests Workshop held October 16-18, 1984 Forest Research Laboratory, Oregon State University 17 https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A0ng_anh_l%C3%A1_l%E1%BB %9Bn#/media/File:Saraca_dives_(3).JPG PHỤ LỤC Mẫu biểu 1: Các tiêu sinh trưởng Hvn, D00 chất lượng Vàng Anh STT D00 Hvn Số Chất lượng Tốt TB Ghi Xấu Mẫu bảng 2: Tỷ lệ xuất vườn Vàng Anh công thức hỗn hợp ruột bầu CTTN I II III IV V VI Chất lượng Tốt Trung bình Tỷ lệ xấu xuất vườn (%) PHỤ BIỂU Kết phân tích phương sai nhân tố tiêu sinh trưởng Vàng Anh ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu Descriptives 95% Confidence N Mean Std Std Deviation Error Interval for Mean Minimum Lower Upper Bound Bound Maximu m CT1 27.0967 1.05983 61189 24.4639 29.7294 25.93 28.00 CT2 31.8800 59808 34530 30.3943 33.3657 31.40 32.55 CT3 30.0600 72794 42028 28.2517 31.8683 29.49 30.88 Hvn CT4 26.6733 07024 04055 26.4989 26.8478 26.60 26.74 CT5 25.6400 85346 49275 23.5199 27.7601 25.06 26.62 CT6 23.7100 1.19252 68850 20.7476 26.6724 22.80 25.06 Total 18 27.5100 2.88560 68014 26.0750 28.9450 22.80 32.55 CT1 2600 01000 00577 2352 2848 25 27 CT2 3000 00000 00000 3000 3000 30 30 CT3 2833 00577 00333 2690 2977 28 29 D00 CT4 2500 00000 00000 2500 2500 25 25 CT5 2333 00577 00333 2190 2477 23 24 CT6 2133 00577 00333 1990 2277 21 22 Total 18 2567 03029 00714 2416 2717 21 30 CT1 8.9833 45720 26397 7.8476 10.1191 8.58 9.48 CT2 10.2900 13748 07937 9.9485 10.6315 10.14 10.41 CT3 9.6000 37643 21733 8.6649 10.5351 9.19 9.93 Sola CT4 8.4667 04163 02404 8.3632 8.5701 8.42 8.50 CT5 8.0300 25632 14799 7.3933 8.6667 7.79 8.30 CT6 7.2533 22143 12785 6.7033 7.8034 7.00 7.41 Total 18 8.7706 1.05514 24870 8.2458 9.2953 7.00 10.41 Test of Homogeneity of Variances Levene df1 df2 Sig Statistic Hvn 2.461 12 093 D00 3.000 12 055 Sola 2.131 12 131 ANOVA Sum of df Mean Squares Between Groups Hvn Within Groups Total Between Groups D00 Within Groups Total Between Groups Sola Within Groups Total F Sig Square 133.221 8.333 12 141.554 17 015 000 12 016 17 17.954 972 12 18.926 17 26.644 38.371 000 694 003 91.200 000 000 3.591 44.322 081 000 Multiple Comparisons Dependent Variable (I) CTT N CT1 CT2 CT3 (J) CTTN CT5 CT6 Difference Std Error Sig (I-J) Lower Upper Bound Bound CT2 -4.78333* 68038 000 -7.2660 -2.3007 CT3 -2.96333* 68038 014 -5.4460 -.4807 CT4 42333 68038 1.000 -2.0593 2.9060 CT5 1.45667 68038 802 -1.0260 3.9393 CT6 3.38667* 68038 005 9040 5.8693 CT1 4.78333* 68038 000 2.3007 7.2660 CT3 1.82000 68038 303 -.6626 4.3026 CT4 5.20667* 68038 000 2.7240 7.6893 CT5 6.24000* 68038 000 3.7574 8.7226 CT6 8.17000* 68038 000 5.6874 10.6526 CT1 2.96333* 68038 014 4807 5.4460 CT2 -1.82000 68038 303 -4.3026 6626 CT4 3.38667* 68038 005 9040 5.8693 CT5 4.42000* 68038 000 1.9374 6.9026 CT6 6.35000* 68038 000 3.8674 8.8326 CT1 -.42333 68038 1.000 -2.9060 2.0593 CT2 -5.20667* 68038 000 -7.6893 -2.7240 CT3 -3.38667* 68038 005 -5.8693 -.9040 CT5 1.03333 68038 1.000 -1.4493 3.5160 CT6 2.96333* 68038 014 4807 5.4460 CT1 -1.45667 68038 802 -3.9393 1.0260 CT2 -6.24000* 68038 000 -8.7226 -3.7574 CT3 -4.42000* 68038 000 -6.9026 -1.9374 CT4 -1.03333 68038 1.000 -3.5160 1.4493 CT6 1.93000 68038 225 -.5526 4.4126 CT1 -3.38667* 68038 005 -5.8693 -.9040 Hvn Bonferroni CT4 95% Confidence Interval Mean CT1 CT2 CT3 D00 Bonferroni CT4 CT5 CT6 CT2 -8.17000* 68038 000 -10.6526 -5.6874 CT3 -6.35000* 68038 000 -8.8326 -3.8674 CT4 -2.96333* 68038 014 -5.4460 -.4807 CT5 -1.93000 68038 225 -4.4126 5526 CT2 -.04000* 00471 000 -.0572 -.0228 CT3 -.02333* 00471 005 -.0405 -.0061 CT4 01000 00471 831 -.0072 0272 CT5 02667* 00471 002 0095 0439 CT6 04667* 00471 000 0295 0639 CT1 04000* 00471 000 0228 0572 CT3 01667 00471 062 -.0005 0339 CT4 05000* 00471 000 0328 0672 CT5 06667* 00471 000 0495 0839 CT6 08667* 00471 000 0695 1039 CT1 02333* 00471 005 0061 0405 CT2 -.01667 00471 062 -.0339 0005 CT4 03333* 00471 000 0161 0505 CT5 05000* 00471 000 0328 0672 CT6 07000* 00471 000 0528 0872 CT1 -.01000 00471 831 -.0272 0072 CT2 -.05000* 00471 000 -.0672 -.0328 CT3 -.03333* 00471 000 -.0505 -.0161 CT5 01667 00471 062 -.0005 0339 CT6 03667* 00471 000 0195 0539 CT1 -.02667* 00471 002 -.0439 -.0095 CT2 -.06667* 00471 000 -.0839 -.0495 CT3 -.05000* 00471 000 -.0672 -.0328 CT4 -.01667 00471 062 -.0339 0005 CT6 02000* 00471 017 0028 0372 CT1 -.04667* 00471 000 -.0639 -.0295 CT2 -.08667* 00471 000 -.1039 -.0695 CT3 -.07000* 00471 000 -.0872 -.0528 CT1 CT2 CT3 CT4 -.03667* 00471 000 -.0539 -.0195 CT5 -.02000* 00471 017 -.0372 -.0028 CT2 -1.30667* 23240 002 -2.1547 -.4587 CT3 -.61667 23240 316 -1.4647 2313 CT4 51667 23240 693 -.3313 1.3647 CT5 95333* 23240 022 1053 1.8013 CT6 1.73000* 23240 000 8820 2.5780 CT1 1.30667* 23240 002 4587 2.1547 CT3 69000 23240 176 -.1580 1.5380 CT4 1.82333* 23240 000 9753 2.6713 CT5 2.26000* 23240 000 1.4120 3.1080 CT6 3.03667* 23240 000 2.1887 3.8847 CT1 61667 23240 316 -.2313 1.4647 CT2 -.69000 23240 176 -1.5380 1580 CT4 1.13333* 23240 006 2853 1.9813 CT5 1.57000* 23240 000 7220 2.4180 CT6 2.34667* 23240 000 1.4987 3.1947 CT1 -.51667 23240 693 -1.3647 3313 CT2 -1.82333* 23240 000 -2.6713 -.9753 CT3 -1.13333* 23240 006 -1.9813 -.2853 CT5 43667 23240 1.000 -.4113 1.2847 CT6 1.21333* 23240 003 3653 2.0613 CT1 -.95333* 23240 022 -1.8013 -.1053 CT2 -2.26000* 23240 000 -3.1080 -1.4120 CT3 -1.57000* 23240 000 -2.4180 -.7220 CT4 -.43667 23240 1.000 -1.2847 4113 CT6 77667 23240 088 -.0713 1.6247 CT1 -1.73000* 23240 000 -2.5780 -.8820 CT2 -3.03667* 23240 000 -3.8847 -2.1887 CT3 -2.34667* 23240 000 -3.1947 -1.4987 Sola Bonferroni CT4 CT5 CT6 CT4 -1.21333* 23240 003 -2.0613 -.3653 CT5 -.77667 23240 088 -1.6247 0713 * The mean difference is significant at the 0.05 level Hvn CTT N Subset for alpha = 0.05 N Duncana CT6 23.7100 CT5 25.6400 CT4 26.6733 CT1 27.0967 CT3 CT2 Sig 30.0600 31.8800 1.000 064 Means for groups in homogeneous subsets are displayed 1.000 1.000 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 D00 CTT N Subset for alpha = 0.05 N Duncana CT6 CT5 CT4 2500 CT1 2600 CT3 CT2 Sig 2133 2333 2833 3000 1.000 1.000 055 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 Sola CTT N Subset for alpha = 0.05 N Duncana CT6 7.2533 CT5 8.0300 CT4 8.4667 CT1 CT3 CT2 Sig 8.9833 9.6000 10.2900 1.000 085 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000 1.000 Thái Nguyên, ngày…tháng…năm… Xác nhận BCN khoa Giảng viên hướng dẫn Sinh viên TTTN (chữ ký ghi rõ họ tên) (chữ ký ghi rõ họ tên) (chữ ký ghi rõ họ tên ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TRIỆU VĂN LÂM “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON VÀNG ANH (SARACA DIVES) TẠI VƯỜN ƯƠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC... cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng Vàng Anh( Saraca sdive) vườn ươm Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định công thức hỗn hợp bầu ảnh hưởng tốt tới sinh. .. NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến tỷ lệ sống Vàng Anh 22 4.2 Kết nghiên cứu sinh trưởng chiều cao Vàng Anh ảnh hưởng công thức hỗn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây con vàng anh (saraca sdive) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng của cây con vàng anh (saraca sdive) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn