Nghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến sinh trưởng của cây hoàng đằng (fibraurea tinctoria) tại sam mứn huyện điện biên tỉnh điện biên

66 27 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LẦU A TRỪ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG THỨC BĨN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY HỒNG ĐẰNG (FIBRAUREA TINCTORIA LOUR ) TẠISAM MỨN, HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LẦU A TRỪ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƠNG THỨC BĨN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY HOÀNG ĐẰNG (FIBRAUREA TINCTORIA LOUR ) TẠISAM MỨN, HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Lớp : K46 - QLTNR - N02 Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Văn Thái Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, chưa cơng bố tài liệu Khóa luận giáo viên hướng dẫn xem chỉnh sửa Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HD NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN TS Nguyễn văn thái Lầu A Trừ XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô khoa Lâm Nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt thầy cô môn Quản lý tài nguyên rừng, người truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích bốn năm qua tạo điều kiện giúp đỡ trình thu thập thơng tin liên quan thực đề tài nghiên cứu Trong thời gian nghiên cứu đề tài, giúp đỡ, bảo cô giáo TS Nguyễn Văn Thái thầy giáo khoa với phối hợp giúp đỡ cán bộ, lãnh đạo quan ban nghành UBND xã Sam Mứn huện Điện Biên hộ gia đình thơn, thuộc xã Sam Mứn tạo điều kiện cho thu thập thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu Qua xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS Nguyễn Văn Thái trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực khóa luận Do trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức hạn chế khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi kính mong nhận giúp đỡ thầy giáo để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Lầu A Trừ iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Thu thật lý tính đất 27 Bảng 3.2 Các thông số phân tích mẫu đất 27 Bảng 4.1 Kết tổng hợp phẫu diện đất xã Sam Mứn, huyện Điiện Biên 33 Bảng 4.2 Kết phân tích đất khu vực có Hoàng đằng phân bố 34 Bảng 4.3 Kết khảo sát lơ đất dự kiến trồng Hồng Đằng 36 Bảng 4.4 Kỹ thuật trồng Hoàng đằng áp dụng 37 Bảng 4.5 Tỷ lệ sống Hoàng Đằng sau tháng trồng 38 Bảng 4.6 Sinh trưởng đường kính cổ rễ Hồng Đằng Doo(mm) 39 Bảng 4.7 Kết phân tích phương sai nhân tố tăng trưởng đường kính cổ rễ 40 Bảng 4.8 Sai dị cặp |(Xi) -̅ (Xj) ̅ | cho lượng tăng trưởng đường kính cổ rễ 41 Bảng 4.9 Sinh trưởng chiều cao vuốt Hoàng Đằng Hvn(cm) 42 Bảng 4.10 Kết phân tích phương sai nhân tố tăng trưởng chiều cao vút 43 Bảng 4.11 Tính hình sâu, bệnh hại 44 Bảng 4.12 Động thái 45 Bảng 4.13 Kết nghiên cứu động thái kích thước 47 iv DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 4.1 Biểu đồ thể tỷ lệ sống Hoàng Đằng sau tháng trồng 39 Hình 4.2 Sinh trưởng đường kính cổ rễ Hồng Đằng Doo(mm) 40 Hình 4.3 Biểu đồ thể sinh trưởng chiều cao vuốt Hoàng Đằng Hv (cm) 43 Hình 4.4 Kết théo dõi động thái 46 Hình 4.5 Hình ảnh Hoàng đằng 47 v DANH MỤC CÁC CỤ TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa từ UBND : Ủy ban nhân dân IUCN : Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế Hvn : Chiều cao vuốt Doo : Đường kính gốc ODB : Ơ dạng OTC : Ơ tiêu chuẩn ĐDSH : Đa dạng sinh học VQG : Vường quốc gia KBTTN : Khu bảo tồn thiên nhiên WHO : Tổ chức y tế giới KBT : Khu bảo tồn VHTTDL : Văn hóa thể thao du lịch WWE : Đấu vật giải trí giới CT : Công thức LĐ : Lần đo vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II DANH MỤC CÁC BẢNG III DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH .IV DANH MỤC CÁC CỤ TỪ VIẾT TẮT V MỤC LỤC .VI PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Tổng quan chung tình hình nghiên cứu dược liệu giới nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu thực vật quý giới 2.2.2 Tình hình nghiên cứu bảo tồn tài nguyên thuốc Việt Nam 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 13 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 13 2.3.2 Những lợi để phát triển kinh tế xã hội 22 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 vii 3.3.1 Đánh giá thực trạng điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 24 3.3.2 Nghiên cứu xây dựng mơ hình ảnh hưởng cơng thức bón phân đến sinh trưởng Hồng đằng 24 3.3.3 Nghiên cứu tình hình sâu bệnh hại 25 3.3.4 Nghiên cứu động thái Hoàng đằng 25 3.3.5 Đề xuất số biện pháp kỹ thuật gây trồng Hoàng đằng 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu chung 25 3.4.2 Cách tiếp cận đề tài 25 3.4.3 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 25 PHẦN KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH 31 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nơi thiết kế 31 4.1.2 Nhu cầu người dân 33 4.1.3 Đất đai 33 4.2 Kết nghiên cứu xây dựng mơ hình ảnh hưởng cơng thức bón phân đến sinh trưởng Hoàng đằng 35 4.2.1 Kết chọn địa điểm xây dựng mơ hình trồng Hoàng đằng 35 4.2.2 Khảo sát điều tra khu vực nghiên cứu xây dựng mơ hình 35 4.2.3 Kết xây dựng mơ hình trồng Hoàng đằng 37 4.2.4 Kết nghiêm cứu ảnh hưởng cơng thức bón phân đến sinh trưởng Hoàng Đằng 38 4.3 Kết nghiên cứu tình hình sâu bệnh hại 44 4.4 Kết nghiên cứu động thái 45 4.5 Đề xuất số biện pháp kỹ thuật gây trồng Hoàng đằng 48 4.5.1 Những hạn chế người dân 48 4.5.2 Biện pháp bảo tồn loài 49 4.5.3 Biện pháp phát triển loài 49 viii PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.3 Kiến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ LỤC 42 b Kết nghiên cứu sinh trưởng chiều cao vút Bảng 4.9 Sinh trưởng chiều cao vút Hoàng Đằng Hvn(cm) STT Nội dung LĐ LĐ LĐ LĐ LĐ CT1 18.71 19.62 21.65 24.76 27.76 CT2 18.26 18.96 19.33 23.06 25.56 CT3 17.84 18.58 20.45 22.88 24.46 CT4 17.2 16.96 17.95 19.28 19.93 Qua bảng 4.9 nhận thấy:Giá trị trung bình chiều cao vút (Hvn) công thức tăng dần từ lần đo lần đo mức cao từ 18,71cm - 27.76cm Trong tháng đầu sinh trưởng chiều cao vút chậm có nhiều gần không thay đổi, thời gian chịu ảnh hưởng thời tiết mùa lạnh, thích nghi với điều kiện thực địa, lượng tăng trưởng 0,92cm Trong tháng sau khí hậu chuyển mùa xuân thời tiết ấm chiều cao vút có tăng trưởng rõ rễ 6,11cm Vì cơng thức (phân chuồng hoai + phân NPK + vôi bột) sau trồng phân chuồng hoai mục kết hợp phân hữu vi sinh, vôi bột trấu hun làm tơi xốp cho đất cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng làm cho chiều cao phát triển tốt, nên tăng khả chống chịu sâu bệnh, điều kiện thời tiết tốt cho tỷ lệ chiều cao cao Giá trị trung bình chiều cao (Hvn) công thức 4, thấp so với công thức cơng thức đối chứng khơng bón phân nên sinh trưởng chiều cao chậm đạt 19,93cm chiều cao 43 30 25 CT1 CT2 CT3 CT4 20 15 10 LĐ1 LĐ2 LĐ3 LĐ4 LĐ5 Hình 4.3 Biểu đồ thể sinh trưởng chiều cao vút Hoàng Đằng Hv (cm) Để xem xét ảnh hưởng cơng thức bón phân đến sinh trưởng đường kính cổ rễ có khác rõ rệt hay khơng, tiến hành phân tích phương sai nhân tố, cụ thể sau: Sau sử dụng phần mềm Excel để thống kê xử lý số liệu kết bảng 4.9 Bảng 4.10 Kết phân tích phương sai nhân tố tăng trưởng chiều cao vút Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df MS F P-value F crit 46.49708 15.49903 1.851869 0.178482 3.238872 133.9103 16 8.369395 180.4074 19 FA(Doo) = 1,851869 < F05 = 3,238872(Tra bảng F05 với bậc tự df1 = a – 1, df2 = a.b-a) Vậy cơng thức bón phân ảnh hưởng đồng 44 đến sinh trưởng chiều cao vút Hoàng đằng tháng Sở dĩ xảy tượng thời gian quan sát thí nghiệm ngắn, mùa vụ trồng mùa đơng trạng thái ngủ nghỉ, phát triển chiều cao vút nên cơng thức bón phân ảnh hưởng chưa rõ ràng đến sinh trưởng chiều cao vút 4.3 Kết nghiên cứu tình hình sâu bệnh hại Thời gian trồng Hồng đằng bước vào mùa đông, thời gian sâu, bệnh hoạt động nên số bị sâu bệnh hại Khi bước sang mùa xuân bắt đầu phát triển mạnh, chồi, non sâu, bệnh hại bắt đầu xuất nhiều Sau tháng theo dõi, kết bị sâu bệnh hại thống kê bảng 4.11 Bảng 4.11 Tính hình sâu, bệnh hại Công thức CT CT CT Đối chứng Loại sâu, bênh Bọ cánh cứng Ốc Sên Sâu xanh Bọ cánh cứng Ốc Sên Sâu xanh Bọ cánh cứng Ốc Sên Sâu xanh Bọ cánh cứng Ốc Sên Sâu xanh Số Số Tổng bị hại bị hại số Mức độ độ bị hại P% Nhẹ 15 13,33 x 17 37 11,76 16,22 x x 23 17,39 x 4 11 23 18,18 17,39 x x 14 14,29 x 7 28 59 11,11 11,86 x x 3 22 13,64 x 13 21 65 14,29 20 x Vừa Nặng x Rất nặng 45 Qua bảng số liệu bảng 4.11, nhận thấy, sau thời gian tháng trồng Hồng đằng có số loại sâu bọ gây hại như: ốc sên hại thân lá, sâu xanh hại lá, bọ cánh cứng,… gây ảnh hưởng tới khả sinh trưởng, phát triển Tuy nhiên mức độ gây hại nhẹ ảnh hưởng số mức hại vừa 4.4 Kết nghiên cứu động thái Số lượng tăng lên phụ thuộc vào sinh trưởng chiều cao vút ngọn, sinh trưởng chiều cao cành Trong tháng theo dõi có sinh trưởng chiều cao vút ngọn, lượng cành nên số lượng có biến động nhỏ Kế théo dõi động thái tổng hợp bảng 4.12 sau Bảng 4.12 Động thái TT Công Lần Lần Lần Lần Lần Tổng số 316 365 405 519 557 TB 7.07 8.69 10.66 13.66 14.66 Tổng số 307 385 378 445 480 TB 6.82 9.39 10.22 12.71 13.71 Tổng số 309 308 315 349 376 TB 7.02 7.9 9.27 10.27 11.06 Tổng số 281 235 251 283 297 TB 6.69 7.07 8.23 9.23 9.28 thức CT1 CT2 CT3 CT4 Từ bảng 4.12, nhận thấy: Cơng thức có lượng đạt mức cao nhất, giá trị trung bình tăng 7,59 Còn cơng thức có lượng tăng trưởng thấp nhất, tăng 2,59 Qua trình nghiêm cứu khu vực trồng Hoàng đằng nhận thấy: Hoàng đằng lần đo 1,2 3, động thái có phát 46 triển Vì thời gian khí hậu mùa đơng lạnh thiếu nước Nên phát triển chậm Ở lần đo số Hoàng đằng phát triển mọc nhiều lần đo trước Vì lần đo vào (tháng tháng 4) thời tiết có mưa nên tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển 16 14 12 CT1 10 CT2 CT3 CT4 LĐ1 LĐ2 LĐ3 LĐ4 LĐ5 Hình 4.4 Kết theo dõi động thái Đặc điểm bật hình thái Hồng đằng khu vực nghiên cứu: Lá mọc so le, cứng, nhẵn, phiến hình bầu dục, đầu nhọn, có ba gân rõ Cuống dài, phình lên hai đầu nối với thân Lá non có màu xanh nhạt già có màu xanh đậm 47 Hình 4.5 Hình ảnh Hồng đằng Lá đơn, mọc so le, kích thước biết đổi khác cây, lớn dài 10 cm, rộng 5cm, có hình thon dài, đầu nhọn Phiến cứng, khơng có lơng, có gân gốc, gân bên Cuống dài có hai nốt phình hai đầu Từ đáy có gân rõ, đầu nhọn, gốc tròn, mặt xanh đậm, mặt xanh nhạt, non mềm có màu xanh nhạt, cắt ngang non, gân có nhựa mủ màu trắng chảy Gân có đơi, có ba gân gốc rõ cách gốc 0.4 - 0.5cm, đôi gân gốc kéo dài đến ½ phiến Bảng 4.13 Kết nghiên cứu động thái kích thước Lá Chỉ số Chiều dài cuống Chiều dài Chiều rộng (cm) (cm) (cm) Nhỏ Lớn 12 Trung bình 4,5 48 Qua bảng 4.13 kết đo đếm kích thước cho thấy: + Chiều dài trung bình cuống đo l 4,5cm, có chiều dài cuống nhỏ 3cm, lớn 9cm + Chiều dài trung bình phiến đo 9cm, có chiều dài nhỏ 4cm, lớn 12cm + Chiều rộng trung bình phiến đo 5cm, chiều rộng nhỏ cm, lớn 7cm 4.5 Đề xuất số biện pháp kỹ thuật gây trồng Hoàng đằng 4.5.1 Những hạn chế người dân - Mặc dù có giá trị kinh tế người dân khơng có hộ gây trồng - Khơng có biết gây trồng hạt khơng có sở sản xuất giống - Không biết kỹ thuật gây trồng Qua vấn người dân cho ta thấy khai thác chủ yếu đem bán cho thương lái, bán cho thầy thuốc mang chợ bán: Tại Điện Biên năm (2006) bán với giá tươi 7.000 đồng/kg, bán giá khơ 40.000 đồng/kg Đến năm (2010) tăng lên 10.000 đồng/kg với giá tươi, với giá khơ 60.000 đồng/kg Về sử dụng gây trồng loài hoàng đằng thấp, người biết sử dụng làm thuốc dược liệu để chữa bệnh nhiệt tiêu viêm, sát trùng, chữa viêm đường tiết niệu, đâu mắt đỏ kiết lị, viêm bàng quang, mụn nhọt, mẩn ngứa Cây xuất thưa vườn rừng khu rừng tự nhiên Tuy có số lượng ngày giảm giá trị kinh tế cao khu vực xã Sam Mứn tỉnh Điện Biên chưa có gây trồng nên khơng biết cách nhân giống lồi 49 4.5.2 Biện pháp bảo tồn loài - Đối với lồi q có giá trị kinh tế cao, có nguy tuyệt chủng lồi Hồng đằng cần có bảo tồn nguyên vị mà trước tiên bảo hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học - Thường xuyên tổ chức lớp chuyển giao kỹ thuật ni trồng, đưa giống trồng thích hợp vào sản xuất tăng suất trồng từ hạn chế hoạt động đốt rừng làm nương rẫy, mà tăng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đời sống người dân - Tuyên truyền chủ chương sách pháp luật nhà nước cơng tác bảo vệ phát triển rừng thông qua buổi họp thôn, hoạt động tập thể, phối hợp với nhà trường lồng ghép số tiết học bảo vệ phát triển rừng - Đẩy mạnh công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho dân diện tích chi trả dịch vụ mơi trường rừng, tạo điều kiện cho dân có cơng ăn việc làm nâng cao thu nhập - Duy trì hoạt động tổ đội tuần tra bảo vệ rừng, đầu tư kiến thức điều tra, giám sát đa dạng sinh học lẫn trang thiết bị, sở vật chất cho tổ đội đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục có hiệu - Nâng cao lực cho Ban quản lý, đặc biệt đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nhân lực lĩnh vực bảo tồn, đồng thời có quan tâm hỗ trợ cấp, ngành trung ương địa phương tổ chức Quốc tế 4.5.3 Biện pháp phát triển loài Căn biên độ sinh thái Hoàng đằng cho thấy: Cây Hoàng đằng phân bố từ độ cao 500 – 876 m so với mực nước biển, nên trồng khu vực Điện Biên khoảng từ 569 - 916 m đất có số hóa tính: 50 Chỉ tiêu P2O5 tổng số (%) trung bình mẫu đất 0.04 % số trung bình Chỉ tiêu K2O5 (%) trung bình mẫu đất 1.36 % số giàu Chỉ tiêu pHKCl (%) trung bình mẫu đất 4.31 % số PH đất chua Hàm lượng mùn trung bình mẫu đất 4.27 % số giàu Vậy đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển loài Hoàng đằng khu vực có biên độ sinh thái tương đương với nơi có biên độ sinh thái mà hàm lượng palmatin cao Điện Biên - Cần có nhiều chương trình, dự án để bảo tồn lồi Hồng đằng khu vực - Khoanh ni bảo vệ xúc tiến tái sinh tự nhiên Những mẹ sót lại cần khoanh nuôi bảo vệ trước nguy bị khai thác hết, mẹ cung cấp nguồn hạt giống cho tái sinh tự nhiên - Là loài thuốc quý có nguy tuyệt chủng nên cần có hành động cụ thể để lưu giữ, bảo tồn nguồn gen quý bảo quản lưu trữ hạt ngân hàng hạt giống, lưu giữ nguồn gen,… - Cần có biện pháp tiến hành nhân giống loài Hoàng đằng để bảo tồn, lấy hom cây, quả, hạt nhân giống trồng thử nghiệm trước cho gây trồng rộng rãi - Mở lớp kỹ thuật thu hái hạt giống, gieo trồng kỹ thuật giâm hom Hoàng đằng để người dân vùng nắm vững kỹ thuật nhân giống qua hạn chế rủi ro tiến hành gây trồng rộng rãi - Vận động người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp người dân địa phương hiểu tầm quan trọng rừng loài quý hiếm, đặc biệt loài Hoàng đằng loài cần bảo tồn phát triển, không chặt phá 51 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu ảnh hưởng cơng thức phân bón khu vực nghiêm cứu, rút số kết luận sau:  Thực trạng điều kiệm tự nhiên khu vực nghiên cứu Với điều kiện vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, địa hình, khí hậu, kinh tế xã hội đất đai, Sam Mứn xã có nhiều tiền để phát triển mơ hình trồng Hồng Đằng.Nhưng bị chịu ảnh hưởng mạnh gió lào, phát triển tương đối chậm  Nhu cầu người dân Hiện nhu cầu sử dụng hồng đằng làm thuốc: có tác dụng nhiều thuốc trị viêm đau mắt, mụn nhọt, mẩn ngứa, viêm ruột, viêm dày, viêm bàng quang, kiết lỵ, sốt nóng Chữa viêm tai …nên bán với giá thành cao  Ảnh hưởng cơng thức bón phân đến sinh trưởng mơ hình nghiên cứucơng thức trồng động thái Hoàng Đằng khác nhau, mức độ bón phân khác + Tỷ lệ sống mơ hình trồng Hồng Đằng: sau tháng theo dõi tỷ lệ sống trung bình đạt từ: 64 – 76% + Ảnh hưởng cơng thức bón phân đến sinh trưởng đường kính cổ rễ Hồng Đằng sau tháng tuổi Cơng thức phân bón khác có ảnh hưởng khác đến sinh trưởng đường kính cổ rễ Cơng thứ có ảnh hưởng rõ ràng đến sinh trưởng đường kính cổ rễ Hoàng Đằng tháng tuổi + Ảnh hưởng cơng thức bón phân đến sinh trưởng chiều cao vút Hoàng Đằng sau tháng tuổi 52 + Ảnh hưởng cơng thức bón phân đến sinh trường chiều cao vút Hồng Đằng tháng tuổi  Tình hình sâu bệnh hại Ở cơng thức thí nghiệm xuất loại sâu hại, ốc sên hại thân lá, sâu xanh hại lá, bọ cánh cứng Mức độ bị hại công thức mức nhẹ vừa, có ảnh hưởng khơng nhiều đến sinh trưởng  Động thái Hoàng Đằng Động thái Hoàng Đằng phát triển chậm lần đo 1, 2, phát triển nhanh lần đo Như vậy, số công thức phân bón cơng thức tối ưu cơng thức (phân chuồng hoai 2kg + 0,2kg NPK + 0,15kg vôi bột/cây 5.3 Kiến nghị Để nghiên cứu sau tốt tơi có số kiến nghị sau - Tăng thời gian thực tập khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập tốt - Bố trí cho sinh viên nhiều đợt thực tập nghề nghiệp hơn, giúp cho sinh viên làm quen với công việc nghiên cứu, viết trình bày báo cáo - Cần điều tra toàn diện Hoàng đằng nhiều mặt khả gây trồng, trồng hom hạt - Cần sâu nghiên cứu đặc tính sinh học, sinh thái học, phương pháp gây trồng bảo tồn lồi Hồng đằng địa phương - Cần có biện pháp bảo tồn, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung để nhằm bảo tồn phát triển nguồn gen rừmg quý, loài Hoàng đằng - Nên gây trồng Hoàng đằng khu vực có thơng số tiêu đất giống tỉnh Điện Biên để thu Hoàng đằng có hàm lượng kinh tế cao 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bộ môn dược liệu – Trường Ðại học Dược Hà nội (2002): Bài giảng dược liệu (tập 2) - NXB Y học Đỗ Huy Bích cs (2004), Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam, tập I NXB Khoa học kĩ thuật, Hà Nội Lê Mộng Chân (2000), Thực vật rừng, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Võ Văn Chi (2012), “Từ điển thuốc Việt Nam”, Nhà xuất Y học, Hà Nội Phạm Hữu Hạnh cộng ”Kết nghiên cứu nhân giống Hoàng đằng Quảng Ninh” Đỗ Tất Lợi (1999) “Những thuốc vị thuốc Việt Nam” tái lần Nghị định 32/NĐ-CP ngày 30/3/2006 quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, Nghị định 160/2013/NĐ-CP Về Tiêu Chí Xác Định Lồi Và Chế Độ Quản Lý Loài Thuộc Danh Mục Loài Nguy Cấp, Qúy, Hiếm Được Ưu Tiên Bảo Vệ Nguyễn Hoàng Nghĩa (2001), Nhân giống vơ tính Trồng rừng dòng vơ tính, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Tập (1996), Nghiên cứu bảo tồn thuốc quý có nguy tuyệt chủng Việt Nam, Luận án tiến sỹ khoa học sinh học, Trường ĐH Quốc Gia Hà Nội 11.Nguyễn nghĩa Thìn (1997) Đã thống kê thành phần lồi VQG có khoảng 2.000 lồi thực vật, có 904 có ích thuộc 478 chi, 213 họ thuộc ngành: Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín, lồi xếp thành nhóm có giá trị khác 54 12 Thái Văn Trừng (1978) Thống kê hệ thực vật Việt Nam có 7004 lồi thực vật bậc cao có mạch thuộc 1850 chi, 289 họ 13 Viện dược liệu: “Danh lục thuốc Việt Nam” khoa học kĩ thuật hà nội II Tài liệu nước ngồi 14 Theo Jukovski (1971),trên giới có 12 trung tâm đa dạng sinh học trồng Châu Úc, Ấn Độ, Trung Á, Cận Đông, Châu Phi, Địa Trung Hải, Trung Quốc-Nhật Bản, Đông Dương-Inđonesia, Châu Âu-Siberi, Nam Mexico, Nam Mỹ Bắc Mỹ 15 Gao-Xiong Rao et al (2009), Antifungal alkaloids from the fresh rattan stem of Fibraurea recisa Pierre, Department of Pharmacy, Kunming General Hospital of Chengdu Military Region, 212 Da-Guan Road Kunming 650032, PR China 16 Lecomte H (1950), Flore Generale de I'Indochine, Tome 1-7, Paris III Tài liệu internet 17 http://baochinhphu.vn/Tin-nganh/Thua-Thien-Hue-Bao-ton-va-phat-triencay-thuoc-nam-dua-vao-cong-dong/90266.vgp PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH LÀM ĐỀ TÀI Hố trồng Hồng Đằng Quy Trình Trồng Theo dõi sinh trưởng ... NÔNG LÂM -  - LẦU A TRỪ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG THỨC BĨN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY HỒNG ĐẰNG (FIBRAUREA TINCTORIA LOUR ) TẠI XÃ SAM MỨN, HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA LUẬN... Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ảnh hưởng cơng thức bón phân đến sinh trưởng Hồng đằng (Fibraurea tinctoria) Sam Mứn, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài thực... khu vực nghiên cứu 24 3.3.2 Nghiên cứu xây dựng mơ hình ảnh hưởng cơng thức bón phân đến sinh trưởng Hoàng đằng 24 3.3.3 Nghiên cứu tình hình sâu bệnh hại 25 3.3.4 Nghiên cứu động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến sinh trưởng của cây hoàng đằng (fibraurea tinctoria) tại sam mứn huyện điện biên tỉnh điện biên , Nghiên cứu ảnh hưởng của công thức bón phân đến sinh trưởng của cây hoàng đằng (fibraurea tinctoria) tại sam mứn huyện điện biên tỉnh điện biên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn