Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện thanh ba, tỉnh phú thọ

99 28 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ANH TUẤN HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ANH TUẤN HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã ngành: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HỮU THỌ TS BÙI ĐÌNH HỒ THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ trình thực luân văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõnguồn gốc Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Hà Anh Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành kết trình học tập, nghiên cứu lý luận tích luỹ kinh nghiệm thực tế tác giả Những kiến thức mà thầy cô giáo truyền thụ làm sáng tỏ ý tưởng, tư tác giả suốt trình thực luận văn Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng sâu sắc TS Nguyễn Hữu Thọ, TS Bùi Đình Hồ - người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển Nông thôn, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Có kết này, tơi khơng thể khơng nói đến cơng lao giúp đỡ Uỷ ban Nhân dân huyện Thanh Ba, phòng ban chức bà nông dân xã Vân Lĩnh, Thanh Vân, Đông Lĩnh người cung cấp số liệu, tư liệu khách quan, xác giúp đỡ tơi đưa phân tích đắn Cuối xin chân thành cảm ơn người thân gia đình giúp đỡ tơi lúc khó khăn, vất vả để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp động viên tạo điều kiện thuận lợi đóng góp ý kiến q báu để giúp tơi hồn thành luận văn Thái Nguyên,tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Hà Anh Tuấn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Chương 1.TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận hiệu kinh tế hộ nông dân 1.1.1 Tổng quan kinh tế hộ nông dân 1.1.2 Hiệu kinh tế 11 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân 17 1.2 Tổng quan tài liệu liên quan đến đề tài 18 1.3 Cơ sở thực tiễn hiệu kinh tế chè hộ nông dân 20 1.3.1 Tiềm phát triển ngành chè Việt Nam 20 1.3.2 Kinh nghiệm số địa phương nước hiệu kinh tế chè hộ nông dân 22 1.3.3 Bài học kinh nghiệm hiệu kinh tế chè cho hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 25 Chương 2.ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng, phạm vi 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 iv 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 27 2.3.2 Phương pháp tổng hợp phân tích thông tin 28 2.4 Các tiêu kinh tế áp dụng 30 Chương 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Khái quát huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 3.1.3 Đánh giá thuận lợi, khó khăn thách thức phát triển kinh tế huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 41 3.2 Thực trạng hiệu kinh tế chè hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 42 3.2.1 Tình hình sản xuất chè huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 42 3.2.2 Đánh giá hiệu kinh tế chè hộ nông dân huyện Thanh Ba địa bàn điều tra 45 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế chè hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 57 3.3.1 Yếu tố trình độ văn hóa 59 3.3.2 Yếu tố điều kiện kinh tế hộ gia đình 60 3.3.3 Yếu tố giống chè 62 3.3.4 Yếu tố phân bón cho chè 63 3.3.5 Yếu tố quy mơ diện tích 68 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 69 3.4.1 Đánh giá chung hiệu kinh tế chè hộ nông dân điều tra huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 69 3.4.2 Quan điểm 71 3.4.3 Định hướng 72 3.4.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh tế chè 75 KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 83 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật DL : Du lịch SX : Sản xuất THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Uỷ ban nhân dân VHTT : Văn hố Thơng tin vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Thanh Ba giai đoạn 2014-2016 34 Bảng 3.2: Tình hình sản xuất chè huyện Thanh Baqua năm 2014-2016 44 Bảng 3.3: Thông tin hộ điều tra xã Vân Lĩnh, Thanh Vân Đông Lĩnh huyện Thanh Ba 45 Bảng 3.4: Mức độ đầu tư chi phí cho sản xuất chètrong nhóm hộ điều tra huyện Thanh Ba 47 Bảng 3.5: Diện tích, suất sản lượng chè bình qn hộđiều tra huyện Thanh Ba 49 Bảng 3.6: Kết sản xuất chè hộ điều tra huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ 53 Bảng 3.7: Đánh giá hộ nông dân yếu tố nâng cao hiệu quảkinh tế sản xuất chè nông hộ 56 Bảng 3.8: Kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến HQKT cầy chè hộ nông dân huyện Thanh Ba 58 Bảng 3.9: Ảnh hưởng trình độ văn hóa chủ hộ đến hiệu kinh tếsản xuất chè hộ điều tra 59 Bảng 3.10: Ảnh hưởng điều kiện kinh tế hộ gia đình đến hiệu quảKinhtế sảnxuất chè huyện Thanh Ba 61 Bảng 3.11: Ảnh hưởng giống đến hiệu kinh tếcủa sản xuất chè hộ điều tra 62 Bảng 3.12: Ảnh hưởng mức bón phân đạm đếnhiệu sản xuất chè hộ điều tra 64 Bảng 3.13: Phân tích ảnh hưởng mức bón phân lân đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ điều tra 65 Bảng 3.14: Phân tích ảnh hưởng mức bón phân Kaliđến HQKT SX chè hộ điều tra 66 Bảng 3.15: Ảnh hưởng mức bón phân chuồng đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ điều tra 67 Bảng 3.16: Ảnh hưởng quy mơ diện tích đến hiệu kinh tếcủa sản xuất chè hộ điều tra 68 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Hình 3.1: Bản đồ hành chínhhuyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ năm 2017 31 Hình 3.2: Giá trị sản xuất tăng trưởng giá trị sản xuất huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016 37 Hình 3.3: Tỷ trọng cấu kinh tế Thanh Ba năm 2014 năm 2016 37 Hình 3.4: Diện tích, suất sản lượng chècủa nhóm hộ điều tra 50 75 tham gia hoạt động sản xuất chè 3.4.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh tế chè 3.4.4.1.Giải pháp vốn đầu tư cho chè Trước hết khẳng định không ngành sản xuất đạt hiệu khơng có vốn đầu tư Nói cách khác vốn đầu tư đóng vai trò quan trọng cho trình sản xuất Qua nghiên cứu thực tế cho thấy hầu hết hộ nông dân trồng chè thiếu vốn sản xuất mà trình nghiên cứu đầu tư vốn cho thấy hiệu thu vốn đầu tư lớn Để giải tốt vấn đề nhà nước cần phải có sách kịp thời hỗ trợ vốn sở phân tích khả đầu tư nhóm hộ, hộ sản xuất từ đề mức hỗ trợ vốn cần thiết cho khối - Trên sở vốn đầu tư khảo nghiệm thực tế nông hộ, nên khuyến khích việc đầu tư vốn vào sản xuất hộ nông dân kết hợp với hỗ trợ vốn cho vay Nhà nước đạt lượng vốn đầu tư phù hợp cho mục tiêu phát triển chè - Đối với việc hỗ trợ vốn đầu tư cho q trình sản xuất hộnơng dân Nhà nước cần phải xem xét phương thức cho vay, cụ thể phân tích hồn thiện sở cho vay vốn phát triển sản xuất ngân hàng dự án khác, đơn giản thủ tục, mức độ tỷ lệ lãi suất, hình thức cho vay theo thời gian giai đoạn sản xuất chè Bởi với ngành chè việc đầu tư cho trình sản xuất từ trồng thu hoạch để thu hồi vốn phải trải qua nhiều năm Đây trở ngại lớn cho người dân không yên tâm vào việc đầu tư cho trình sản xuất 3.4.4.2 Giải pháp giống Lựa chọn giống vừa có suất cao vừa có khả chống chịu sâu bệnh tốt, vừa cho sản phẩm chất lượng cao để phục vụ sức khoẻ 76 người, giảm hàm lượng cafein tăng hoạt chất thơm Trong việc chọn giống chè nhiều nơi áp dụng rộng rãi thành tựu công nghệ sinh học kỹ thuật gen, nuôi cấy mô Với nhân giống trồng thường sử dụng phương pháp nhân giống vơ tính (giâm cành ni cấy mơ) Đặc biệt giống chè Chất Lượng cao cổ thụ trồng nhiều huyện cho kết cao Huyện Thanh Ba hầu hết diện tích chè giống chè trung du, ưu điểm giống chất lượng chè xanh cao, khả chống chịu sâu bệnh tương đối tốt suất lại thấp, khả chịu thâm canh giống chè Vì năm tới cần mở rộng giống chè mới, đưa dần giống có suất cao, chất lượng tốt vào Tuy nhiên việc đưa giống vào sản xuất việc làm khó khăn Thứ chi phí mua giống cao, nương chè chủ yếu giống chè trung du lại phát triển, khoản chi phí ban đầu trồng mới, chăm sóc thời kỳ kiến thiết lớn, chu kỳ kinh doanh chè lại dài nên chưa thể thu hồi vốn Thứ hai hộ hầu hết quen với giống cũ, hộ dám chấp nhận rủi ro nương chè cần có thời gian kiến thiết định Q trình phải thể bước, trước hết tạm thời đưa giống vào diện tích trồng thay cho nương chè trở lên cằn cỗi để từ phát triển diện tích chè Đối với vùng tập trung sản xuất chè đen chủ yếu giống chè trung du có giống chè PH1, PH11 Trồng cải tạo thay diện tích chè già cỗi có suất 75 tấn/ha giống lai LDP, giống chè Phú Bền để đến năm 2020 đạt khoảng 20% diện tích sản xuất chè đen giống Vùng tập trung sản xuất chè xanh sử dụng giống chè Phúc vân tiên 77 giâm cành giống chè nhập nội chất lượng cao Sản xuất giống: Sử dụng kỹ thuật giâm cành, tiếp nhận giống vườn ươm có chất lượng tốt cấp chứng chất lượng Tiếp tục trì hệ thống vườn ươm giống chè tập trung để có đủ giống đảm bảo chất lượng phục vụ kế hoạch trồng mới, trồng cải tạo, thay chè địa bàn huyện 3.4.4.3 Giải pháp kỹ thuật Bao gồm hệ thống biện pháp kỹ thuật thâm canh việc xây dựng đồi, nương chè (mật độ trồng, tạo hình nương chè) đến việc chăm sóc bón phân, diệt trừ sâu bệnh, cỏ dại, kể kỹ thuật hái chè Trồng chè với mật độ từ 18.000 đến 20.000 cây/ha, đất tốt trồng mật độ thưa trồng xen canh cải tạo đất; đât dốc xấu trồng với mật độ dày hơn, trồng che phủ đất để chống xói mòn vào mùa mưa Tăng mật độ chè 1ha để sớm che phủ đất (có tác dụng chống cỏ dại chống xói mòn) xu tiến khoa học kỹ thuật việc trồng chè Đặc biệt vườn trồng, với tăng mật độ chè 1ha việc áp dụng phương pháp tạo hình đốn chè có tác dụng tốt đến suất chè bảo vệ đất giữ gìn mơi trường sinh thái Việc bón phân cần ý với loại đất để bảo đảm suất chất lượng chè, bón phân theo quy trình, trọng bón phân vi sinh để bảo vệ mơi trường Trồng bóng mát để lại sản phẩm đốn vùng chè (cành chè) nhờ giảm 50% lượng phân bón hàng năm Việc phòng trừ sâu bệnh cho chè quan trọng yếu tố chủ yếu thâm canh chè, sâu bệnh làm giảm sản lượng từ 10 đến 12% Trên thực tế, khả phát sâu bệnh người nông dân thường kém, họ khơng phát xác loại sâu bệnh Do dẫn đến tình trạng phun thuốc cách tràn lan bừa bãi không theo quy trình kỹ thuật Kết vừa lãng phí mà chất lượng sản phẩm lại giảm sút, 78 ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường hiệu đạt thấp Hiện biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo phương pháp tổng hợp IPM không để lại dư lượng độ chất sản phẩm sử dụng phổ biến nhiều địa phương toàn tỉnh 3.4.4.4 Giải pháp thương mại tiêu thụ sản phẩm Tổ chức mạng lưới thu mua tốn sản phẩm chè hộ nơng dân, xây dựng mối quan hệ hữu người trồng chè doanh nghiệp Xúc tiến thành lập câu lạc khuyến nông thôn bản, liên thôn bản, nhằm tạo phối hợp có hiệu lĩnh vực khác sản xuất, đặc biệt ngành chè vùng chè quy hoạch Từng bước sở sản xuất kinh doanh chè, thành lập mơ hình hợp tác xã phù hợp đảm bảo lực quản lý điều hành sản xuất tiêu thu chè Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh chè cần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tìm kiếm mở rộng thị trường, bạn hàng để có thị trưởng ổn định, xuất trực tiếp tiêu thụ qua trung gian; bước xây dựng tổ chức điều hành sản xuất theo tiêu chuẩn ISO, bước xây dựng thương hiệu chè Để giải vấn đề cần phải nâng cao chất lượng từ khâu nguyên liệu đầu vào đến công nghiệp chế biến bước xây dựng thương hiệu chè Cần thiết phải đăng ký xây dựng thương hiệu chè đặc sản vùng, sản phẩm chè xanh vùng cao tham gia vào Thương hiệu chè Việt 79 KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Huyện Thanh Ba có lợi việc phát triển chè với quan tâm đạo UBND huyện, cán khuyến nơng, tham gia nhiệt tình người dân huyện nên thời gian qua sản xuất chè huyện đạt hiệu định kinh tế Kết nghiên cứu đề tài đạt là: - Hệ thống hóa sở lý luận hiệu kinh tế hộ nông dân, kinh nghiệm thực tiễn hiệu kinh tế chè hộ nông dân địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, tác giả rút học kinh nghiệm cho HQKT chè cho hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; - Đánh giá phân tích thực trạng HQKT chè cho hộ nơng dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến HQKT chè cho hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, yếu tố quy mơ diện tích trồng chè hộ ảnh hưởng mạnh đến HQKT yếu tố thu nhập hỗn hợp ảnh hưởng đến HQKT hộ nơng dân huyện Thanh Ba mơ hình hồi quy Đồng thời, tác giả đưa kết đạt được, hạn chế HQKT chè hộ nông dân huyện Thanh Ba - Giải pháp nhằm nâng cao HQKT chè cho hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với nhóm giải pháp bao gồm: vốn đầu tư cho chè; chế sách; giống; kỹ thuật; chế biến; thương mại tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác khuyến nơng Từ kết nghiên cứu trên, khẳng định chè kinh tế mũi nhọn việc chuyển dịch cấu trồng huyện Thanh Ba Vì vậy, năm tới cần phải đầu tư phát triển chè giải pháp nêu để chè thực trở thành kinh tế mũi nhọn huyện góp phần đẩy nhanh cơng tác xóa đói giảm nghèo địa bàn 80 Kiến nghị * Đối với Nhà nước - Nhà nước cần hồn thiện hệ thống sách, đặc biệt sách nơng nghiệp, đồng thời thực thi giám sát việc triển khai thực sách sở như: sách đất đai, sách thuế, miễn thuế nơng nghiệp, công tác khuyến nông, công tác đào tạo cán bộ… - Tiến hành quy hoạch vùng sản xuất hàng hố, bố trí cấu trồng hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai vùng; - Tìm kiếm thị trường tiêu thụ chè, tạo điều kiện khuyến khích tổ chứctrong việc chế biến xuất chè, mở rộng thị trường có thịtrường tiềm - Đầu tư xây dựng phát triển công nghiệp chế biến chè địa phương Có sách khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất *Đối với Tỉnh Phú Thọ Cần có sách cụ thể trợ giúp cho phát triển chè để chè thực mũi nhọn huyện như: + Đầu tư cho kết cấu sở hạ tầng huyện + Chính sách đầu tư vốn cho thâm canh, cải tạo chè + Chính sách cải tạo giống chè để có cấu giống hợp lý + Giao cho ngành nông nghiệp quan thường trực có tham gia ngành có liên quan để kiểm tra, đôn đốc nhằm phát triển sản xuất chè huyện + Đối với hộ nông dân cần có sách cụ thể để phát triển thành mơ hình kinh tế trang trại chè (trong chè trồng chính) + Sớm triển khai mơ hình trồng chế biến chè sạch, xu hướng người tiêu dùng thích dùng chè sạch, huyện tập trung vào khai thác lĩnh vực củng cố uy tín chỗ đứng thị trường + Tổ chức hội thảo chè cho Công ty, Hợp tác xã, Doanh nghiệp tư nhân sản xuất chè địa bàn huyện hộ nông dân sản xuất chè từ vùng chè khác tỉnh huyện 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2014), Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2014 Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2015), Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2015 Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2016), Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2016 Nguyễn Trọng Hoài (2009), Dự báo phân tích liệu kinh tế tài chính, Nxb Thống kê, Hà Nội Đinh Phi Hổ (2003), Giáo trình Kinh tế nơng nghiệp, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Huân (1995), Kinh tế Hộ nông thôn Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Ha Nội Phạm Ngọc Kiểm (2009), Thống kê doanh nghiệp Nhà xuất Laọ động - xã hội, Hà Nội Lê Tất Khương (1999), Giáo trình chè, Nxb Nông nghiệp, Ha Nội Lê Tất Khương Đỗ Ngọc Quỹ (2000), Cây chè sản xuất chế biến, NXB Nông nghiệp Hà Nội 10 Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ (2016), Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh chè thực dự án phát triển chè năm 2020, nhiệm vụ giải pháp thực năm 2016 11 Đào Thế Tuấn (1995), Báo cáo tổng kết - Kinh tế hộ nông dân tổ chức hợp tác sở 12 Đào Thế Tuấn (1995), Kinh tế hộ nơng dân, NXB trị Quốc gia, Hà Nội 13 UBND huyện Thanh Ba (2014-2016), Báo cáo kết thực kế hoạch sản xuất chè huyện Thanh Ba (2014-2016) 14 UBND huyện Thanh Ba (2014-2016) Báo cáo tổng kết kinh tế - xã hội huyện Thanh Ba 2014-2016 15 UBND huyện Thanh Ba (2016), Dự án rà soát bổ xung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Ba thời kỳ 2015-2020 82 16 UBND tỉnh Phú Thọ (2016), Quyết định số 1055/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ v/v phê duyệt dự án quy hoạch phát triển vùng chè địa bàn huyện Thanh Ba giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn 2020 17 Chu Văn Vũ Nguyễn Văn Huân (1995), “Các đặc trưng hộ thực trạng kinh tế hộ nước ta”, Kinh tế hộ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 18 Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển tiếng Việt, NXB Văn hóa Thơng tin, TPHCM Tài liệu tiếng Anh 19 David Begg (1992), Giáo trình Kinh tế học, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội 20 David Colman Trevor Young (1994), Nguyên lý kinh tế học nông nghiệp: Thị trường giá nước phát triển,Cambridge Univerisity, NXB Nông nghiệp Trường Đại học kinh tế quốc dân dịch 21 Frank Ellis (1988), Kinh tế hộ gia đình nơng dân phát triển nơng nghiệp Dịch từ tiếng anh Thay mặt người dịch: Vũ Trọng Khải, 1993 22 Kar Marx (1962), Tuyển tập, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội 23 Lipton M, Longhurst R (1989), New Seeds and Poor People.Routledge, London 24 Samuelson, Nordhaus (2002), Hiệu kinh tế hộ, Thay mặt người dịch: Vũ Trọng Khải Website 25 www.vietrade.gov.vn:www.dienbien.gov.vn/ 26 http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/880671/lam-giau-tu-cay-che 27 http://nongnghiep.vn/nong-ho-san-xuat-che-an-toan-post209352.html PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN Phần 1: Thông tin chung Họ tên chủ hộ: Tuổi: Dân tộc: Giới tính: Trình độ văn hóa: Địa chỉ: Thôn …….Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Số nhân khẩu: số lao động I Phân loại hộ I.1 Phân loại hộ theo ngành nghề chủ hộ: Hộ nông Hộ kiêm nông nghiệp, dịch vụ Hộ dịch vụ kinh doanh Hộ khác I.2 Phân loại hộ theo kinh tế Giàu Khá Trung bình Nghèo II Tổng cộng thu chi năm hộ Tổng thu nhập (1.000đ) Trong đó: Nguồn thu sản xuất chè (1.000đ) Tổng chi phí (1.000đ) Trong đó: Chi phí cho sản xuất chè(1.000đ) Thu nhập/người/tháng(1.000đ) Thu nhập (Tổng thu - tổng chi phí sản xuất) (1.000đ) Chi phí sản xuất cho chè kinh doanh ĐVT Số lượng I Chi phí Phân bón -Phân chuồng -Phân hữu -Phân vô +Đạm +Lân +Kali +NPK Thuốc BVTV -Thuốc trừ sâu -Thuốc phòng bệnh -Thuốc kích thích Nhiên vật liệu Khấu hao vườn chè Cơng lao động -LĐ th ngồi -LĐ gia đình Chi khác II.Thu Đơn giá Thành tiền Chiphí sản xuất cho chè ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền I Chi phí Giống -Làm đất -Trồng Phân bón -Phân chuồng -Phân hữu -Phân vô +Đạm +Lân Thuốc BVTV -Thuốc trừ sâu -Thuốc phòng bệnh -Thuốc kích thích Cơng lao động -LĐ th ngồi -LĐ gia đình Tưới, chăm bón Thu hoạch Chi khác II.Thu Tinh hình vay vốn sử dụng vốn hộ gia đình Chỉ tiêu Vốn tự có Vốn vay ngân hàng Ngân hàng NN&PTNT Ngân hàng sách Vay tư nhân Vay từ nguồn khác Khó Lãi suất Thời Mục Số Năm Khăn (theo hạn đích lượng vay vay tháng) (tháng) vayvốn vốn Giá bán số loại nông sản hộ năm 2017 Một số loại nông sản Đơn vị Thóc Sắn 1000đ/Tạ 1000đ/Tạ Chè 1000đ/kg Giá bán Thành tiền Diện tích, suất, sản lượng doanh thu chè hộ gia đình qua năm 2016-2017 Chỉ tiêu ĐVT Diện tích Ha Năng suất Tạ/Ha Sản lượng Tấn Doanh thu 1000đ Năm 2016 Phần 2: Nội dung khảo sát Gia đình bác trồng chè từ năm: Thời vụ trồng chè gia đình: Giống chè gia đình mua từ đâu: a Do huyện cung cấp b Tự mua c Nguồn khác Gia đình có tập huấn kỹ thuật sản xuất chè khơng: a Có b Khơng Nếu có số buổi tập huấn lần năm? Nếu có tổ chức tập huấn kỹ thuật: a Cán khuyến nông b Tổ chức khác Năm 2017 Sau tập huấn kĩ thuật gia đình thấy? a Nắm kỹ thuật b Nắm kỹ thuật c Nắm chưa kỹ thuật d Không rõ 8.Khi năm kỹ thuật sản xuất gia đình có áp dụng vào sản xuất khơng? a Áp dụng hoàn toàn kỹ thuật b Áp dụng phần kỹ thuật c Không áp dụng kỹ thuật Gia đình có nhận hỗ trợ q trình sản xuất chè khơng? a vốn b kỹ thuật c giống + phân bón d khơng hỗ trợ e hỗ trợ khác 10 Loại phân bón gia đình thường sử dụng trình sản xuất chè? a Phân hữu b Phân vô c Phân vi sinh d Ý kiến khác 11 Nguồn phân hữu gia đình thường sử dụng là: a Phân chuồng tươi b Phân bắc tươi c Phân chuồng ủ hoai mục d Phân bắc ủ hoai mục 12 Trong trình trồng chè có gặp sâu, bệnh khơng?nếu có sâu bệnh gì? 13 Gia đình có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trình trồng chè khơng? a có b khơng 14 Gia đình mua thuốc bảo vệ thực vật đâu? 15 Trong trình trồng chè gia đình có gặp khó khăn khơng? a Vốn b Kĩ thuật trồng c Sâu bệnh d Nơi tiêu thụ e Giá bán 16 Gia đình thấy hiệu chè so với trồng khác nào? 17 Trong trình trồng chè hộ gia đình có thăm quan hộ dân quanh vùng không? a Tham quan, học hỏi, làm theo b Chỉ tham quan c Khơng quan tâm f Gia đình có muốn tiếp tục sản xuất mở rộng thêm diện tích trồng thuốc vụ tới khơng? 18 Gia đình có muốn tiếp tục trồng chè khơng? a Có b Khơng Nếu có gia đình ? a Tăng diện tích b Giảm diện tích c Giữ ngun diện tích 19 Ý kiến hộ gia đình chè (định hướng hộ gia đình trồng): 20 Đánh giá hộ nông dân yếu tố nâng cao hiệu quảkinh tế sản xuất chè nơng hộ(vui lòng tích dấu “x” vào chọn tương ứng) Các yếu tố nâng cao HQKT sản xuất chè Rất Khơng Rất khơng Bình Quan quan quan quan thường trọng trọng trọng trọng Đảm bảo nhu cầu vốn vay Giá bán chè cao Sự tiếp cận thị trương để bán SP Nâng cao trình độ học vấn Mở rộng lớp tập huấn Áp dụng giống chè 7.Sử dụng máy chè cải tiến Giao thông lại thuận tiện Xen canh loại giống trồng ngắn ngày (Lạc, sắn ) 10 Tiếp cận thông tin giá Ngày tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA CHỦ HỘ (ký, ghi rõ họ tên) ĐIỀU TRA VIÊN ... pháp nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 69 3.4.1 Đánh giá chung hiệu kinh tế chè hộ nông dân điều tra huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 69... xuất chè huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 42 3.2.2 Đánh giá hiệu kinh tế chè hộ nông dân huyện Thanh Ba địa bàn điều tra 45 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế chè hộ nông dân huyện. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ANH TUẤN HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY CHÈ CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã ngành: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện thanh ba, tỉnh phú thọ , Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện thanh ba, tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn