Đánh giá tình hình bệnh hại keo tai tượng (acacia mangium) theo vị trí địa hình do nấm ceratocystis sp gây ra tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên

54 14 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒNG THỊ HẠNH “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BỆNH HẠI KEO TAI TƯỢNG (ACACIA MANGIUM) THEO VỊ TRÍ ĐỊA HÌNH DO NẤM CERATOCYSTIS SP GÂY RA TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒNG THỊ HẠNH “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BỆNH HẠI KEO TAI TƯỢNG (ACACIA MANGIUM) THEO VỊ TRÍ ĐỊA HÌNH DO NẤM CERATOCYSTIS SP GÂY RA TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Lớp : K46 - QLTNR - N01 Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Phạm Thị Diệu ThS Trần Thị Thanh Tâm Thái Nguyên, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hoàn toàn trung thực khách quan chưa công bố tài liệu khác Nội dung khóa luận có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp trí, báo, giáo trình, giảng thầy cơ, trang web theo doanh mục tài liệu tham khảo Nếu có sai xót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2017 Xác nhận GVHD Người viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết (Ký, ghi rõ họ tên) trước hội đồng khoa học (Ký, ghi rõ họ tên) ThS Trần Thị Thanh Tâm Hoàng Thị Hạnh XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp nội dung quan trọng sinh viên trước lúc trường Giai đoạn vừa giúp cho sinh viên kiểm tra, hệ thống lại kiến thức lý thuyết làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất Để đạt mục tiêu đó, trí ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng (Acacia mangium) theo vị trí địa hình nấm Ceratocystis sp gây huyện, Phú Lương tỉnh Thái Nguyên’’ Trong trình nghiên cứu đề tài, bảo tận tình giáo ThS Phạm Thị Diệu cô giáo ThS Trần Thị Thanh Tâm giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Qua tơi xin cảm ơn ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, đặc biệt cô giáo ThS Phạm Thị Diệu, cô giáo ThS Trần Thị Thanh Tâm người dân địa phương giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Cuối tơi xin bày tỏ biết ơn tới gia đình, bạn bè người thân quan tâm giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập Do thời gian trình độ có hạn cố gắng, khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để giúp tơi hồn thành khóa luận tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2018 Sinh viên Hoàng Thị Hạnh iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.2 Bảng phân cấp số bị bệnh 26 Bảng 4.1 Tình hình bị bệnh chết héo Keo tai tượng vị trí chân đồi 32 Bảng 4.2 Tình hình bị bệnh chết héo Keo tượng vị trí sườn đồi 33 Bảng 4.3 Tình hình bị bệnh chết héo Keo tai tượng vị trí đỉnh đồi 34 Bảng 4.4 Tình hình bị bệnh chết héo Keo tai tượng khu vực nghiên cứu 35 Bảng 4.5 Gía trị trung bình số bị bệnh chết héo Keo tai tượng theo khu vực nghiên cứu cấp tuổi 36 Bảng 4.6 So sánh tỷ lệ trung bình vị trí 37 Bảng 4.7 Bảng kết phân tích phương sai tỷ lệ bị bệnh vị trí 38 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Cây bị bệnh chết héo 28 Hình 4.2 Cây bị bệnh gia súc gây 30 Hình 4.3 Vết bệnh trùng gây hại 30 Hình 4.4 Nấm bệnh phát triển thân 30 Hình 4.5 Nấm bệnh thường xâm nhập qua vết cắt tỉa cành 30 Hình 4.6 Biểu đồ thể tỷ lệ bị bệnh nấm gây theo giá trị trung bình OTC khu vực 35 Hình 4.7 Biểu đồ thể số bị bệnh nấm gây theo giá trị trung bình OTC khu vực 36 Hình 4.8 Biểu đồ thể tỷ lệ bệnh chết héo nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng vị trí 37 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BCH Ban Chỉ huy BNN&PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thơn UBND Ủy ban nhân dân PCCCR Phòng cháy chữa cháy rừng NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn QLBV&PTR Quản lý Bảo vệ Phát triển rừng QLBVR Quản lý Bảo vệ rừng OTC Ô tiêu chuẩn FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 10 PAM Chương trình Lương thực Thế giới 11 ACIAR Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia vi MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa việc thực đề tài 1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn 1.4.2 Ý nghĩa khoa học PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Tình hình nghiên cứu giới 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.2.2 Nghiên cứu bệnh hại keo 2.2.3 Nghiên cứu nấm Ceratocystis sp 2.2.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh 2.3 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 2.3.2 Nghiên cứu bệnh hại keo 11 vii 2.3.3 Nghiên cứu nấm Ceratocystis sp 12 2.3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh 12 2.4 Thông tin chung Keo tai tượng 13 2.4.1 Phân loại khoa học 13 2.4.2 Đặc điểm hình thái 14 2.4.3 Đặc điểm sinh thái 14 2.5 Tổng quan khu vực nghiên cứu 15 2.5.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội 15 2.5.1.1 Điều kiện tự nhiên 15 2.5.1.2 Điều kiện xã hội 18 2.5.1.3 Thực trạng bảo vệ phát triển rừng huyện Phú Lương thời gian qua thực trạng đất lâm nghiệp 19 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm nghiên cứu 24 3.2.1 Nội dung nghiên cứu 24 3.2.1.1 Xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo tai tượng 24 3.2.1.2 Nghiên cứu 24 Ảnh hưởng vị trí đến phát triển bệnh hại Keo tai tượng 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo tai tượng trồng huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 25 3.4 Phương pháp đánh giá thiệt hại bệnh rừng trồng Keo tai tượng .25 3.4.1 Ảnh hưởng vị trí phát triển bệnh hại Keo tai tượng 25 3.4.2 Phương pháp nội nghiệp 27 viii PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Điều kiện để nấm xâm nhập gây bệnh chết héo Keo tai tượng 28 4.2 Kết đánh giá thiệt hại bệnh Keo tai tượng 31 4.2.1 Đánh giá tỷ lệ bị bệnh (P%) số bị bệnh (R) Keo tai tượng vị trí chân đồi 31 4.2.2 Đánh giá tỷ lệ bị bệnh số bị bệnh Keo tai tượng vị trí vị trí sườn đồi 33 4.2.3 Đánh giá tỷ lệ bị bệnh số bị bệnh Keo tai tượng vị trí đỉnh đồi 34 4.2.4 Đánh giá tình hình bệnh chết héo Keo tai tượng nấm Ceratocystis sp địa điểm điều tra 35 4.3 Đề xuất giải pháp hạn chế phòng trừ mức độ bị bệnh nấm gây chết héo Keo tai tượng 39 PHẦN 5: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Tồn 40 5.3 Đề nghị 41 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 30 Hình 4.2 Cây bị bệnh gia súc gây Hình 4.4 Nấm bệnh phát triển thân Hình 4.3 Vết bệnh trùng gây hại Hình 4.5 Nấm bệnh thường xâm nhập qua vết cắt tỉa cành 31 4.2 Kết đánh giá thiệt hại bệnh Keo tai tượng 4.2.1 Đánh giá tỷ lệ bị bệnh (P%) số bị bệnh (R) Keo tai tượng vị trí chân đồi Trên khu vực nghiên cứu huyện Phú Lương, tiến hành lập tối thiểu 27 OTC cho vị trí xã Yên Đổ, xã Động Đạt, xã Yên Trạch, xã Cổ Lũng, xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương nơi phân bố bệnh phổ biến nhất, xã có diện tích rừng keo lớn Bệnh nguy hiểm, khơng có biện pháp ngăn chặn kịp thời làm mầm bệnh phát triển làm trồng chết từ xuống gây tổn thất kinh tế môi trường sinh thái lớn Tỷ lệ bị bệnh số bị bệnh thể qua bảng đây: 32 Bảng 4.1 Tình hình bị bệnh chết héo Keo tai tượng vị trí chân đồi OTC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Trung bình Tổng số điều tra 30 33 33 32 30 31 37 32 39 31 37 39 34 45 37 34 33 59 58 32 37 36 35 30 35 50 36 Tổng số bị bệnh 18 20 18 12 19 14 17 18 18 16 15 17 14 20 16 20 22 30 27 18 15 17 23 20 18 22 26 Tỷ lệ bị bệnh (%) 60 60,60 54,54 37,5 63,33 45,16 45,94 56,25 46,15 51,61 40,54 43,58 41,17 44,44 43,24 58,82 66,66 50,84 46,55 56,25 40,54 47,22 65,71 66,66 51,42 44 72,22 Chỉ số bị bệnh (R) 1,36 1,15 1,09 0,65 1,46 1,09 1,05 1,09 0,82 1,22 0,75 0,92 0,67 1,04 0,72 1,11 1,39 0,93 1,15 0,90 0,91 0,94 1,45 1,53 0,88 0,9 1,61 51,88 1,06 33 Nhận xét: Qua bảng 4.1 cho ta thấy tỷ lệ bị bệnh số bị bệnh cao thấp vị trí chân đồi Keo tai tượng OTC có tỷ lệ bị bệnh cao 72,22%, thấp 37,5%; OTC số bị bệnh cao 1,61, thấp 0,65 4.2.2 Đánh giá tỷ lệ bị bệnh số bị bệnh Keo tai tượng vị trí vị trí sườn đồi Bảng 4.2 Tình hình bị bệnh chết héo Keo tượng vị trí sườn đồi OTC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Trung bình Tổng số điều tra 31 38 33 34 37 33 34 30 30 33 30 38 33 32 31 31 31 32 30 37 35 37 31 35 32 33 30 Tổng số bị bệnh 15 15 18 15 16 13 18 16 20 16 11 17 14 18 16 19 18 16 13 17 15 16 19 18 19 18 20 Tỷ lệ bị bệnh (%) 48,38 39,47 54,54 44,11 43,24 39,39 52,94 53,33 66,66 48,48 36,66 44,73 42,42 56,25 51,61 61,29 58,06 50 43,33 45,94 42,85 43,24 61,29 51,42 59,37 54,54 66,66 50,37 Chỉ số bị bệnh (R) 0,73 1,09 1,08 0,86 0,81 1,29 1,1 1,33 1,24 0,8 0,94 0,69 1,21 1,19 1,09 1,03 0,93 0,83 0,97 0,78 1,22 1,17 1,12 1,06 1,33 1,03 34 Nhận xét: Qua bảng 4.2 cho ta thấy tỷ lệ bị bệnh số bị bệnh cao thấp vị trí sườn đồi Keo tai tượng OTC có tỷ lệ bị bệnh cao 66,66%, thấp 36,66%; OTC có số bị bệnh cao 1,33, thấp 0,69 4.2.3 Đánh giá tỷ lệ bị bệnh số bị bệnh Keo tai tượng vị trí đỉnh đồi Bảng 4.3 Tình hình bị bệnh chết héo Keo tai tượng vị trí đỉnh đồi OTC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Trung bình Tổng số điều tra 35 31 36 33 36 36 39 39 35 37 36 30 36 40 30 32 32 33 34 33 40 36 33 33 31 32 32 Tổng số bị bệnh 15 15 27 12 13 14 14 16 16 16 12 18 11 15 14 19 17 12 17 13 15 17 21 11 18 18 14 Tỷ lệ bị bệnh (%) 42,85 48,38 75 36,36 36,11 38,88 35,89 41,02 45,71 43,24 33,33 60 30,55 37,5 46,66 59,37 53,12 36,36 50 39,39 37,5 47,22 63,63 33,33 58,06 56,25 43,75 45,53 Chỉ số bị bệnh (R) 0,88 0,90 1,25 0,81 0,72 0,94 0,71 0,84 0,85 1,02 0,52 1,23 0,63 0,9 0,83 1,15 1,15 0,66 1,20 0,72 0,85 0,94 1,30 0,66 1,41 1,28 0,84 0,93 35 Nhận xét: Qua bảng 4.3 cho ta thấy tỷ lệ bị bệnh số bị bệnh cao thấp vị trí đỉnh đồi Keo tai tượng OTC có tỷ lệ bị bệnh cao 63,63%, thấp 30,55%; OTC có số bị bệnh cao 1,41; thấp 0,52 4.2.4 Đánh giá tình hình bệnh chết héo Keo tai tượng nấm Ceratocystis sp địa điểm điều tra - Đánh giá tỉ lệ bị bệnh khu vực nghiên cứu Bảng 4.4 Tình hình bị bệnh chết héo Keo tai tượng khu vực nghiên cứu Địa điểm Tỷ lệ bị bệnh Yên Đổ 49,07 Động Đạt 44,87 Yên Trạch 48,60 Cổ Lũng 48,56 Sơn Cẩm 54,13 Chỉ số bị bệnh 0,99 0,93 0,96 0,97 1,14 Hình 4.6 Biểu đồ thể tỷ lệ bị bệnh nấm gây theo giá trị trung bình OTC khu vực 36 Nhận xét: Qua bảng 5.4 biểu đồ 4.2 cho ta thấy mức độ ảnh hưởng địa điểm nghiên cứu đến tỷ lệ bị bệnh chết héo Keo tai tượng nấm gây rừng trồng khơng có chênh lệch nhiều xã: Tỷ lệ bị bệnh cao xã Sơn Cẩm 54,13%; xã có tỷ lệ bị bệnh thấp xã Động Đạt 44,87% - Đánh giá số bị bệnh khu vực nghiên cứu Bảng 4.5 Gía trị trung bình số bị bệnh chết héo Keo tai tượng theo khu vực nghiên cứu cấp tuổi Địa điểm Tỷ lệ bị bệnh (%) Yên Đổ 49,07 Động Đạt 44,87 Yên Trạch 48,60 Cổ Lũng 48,56 Sơn Cẩm 54,13 Chỉ số bị bệnh (R) 0,99 0,93 0,96 0,97 1,14 Hình 4.7 Biểu đồ thể số bị bệnh nấm gây theo giá trị trung bình OTC khu vực 37 Nhận xét: Qua bảng 4.6 hình 4.3 cho ta thấy số bị bệnh khu vực nghiên cứu khơng có chênh lệch lớn xã: Xã có số bị bệnh cao xã Sơn Cẩm 1,14; Xã có số bị bệnh thấp xã Động Đạt 0,93 - So sánh tỷ lệ bị bệnh vị trí nghiên cứu Bảng 4.6 So sánh tỷ lệ trung bình vị trí Vị trí Tỷ lệ bị bệnh Chỉ số bị bệnh Chân 51,88 1,06 Sườn 50,37 1,03 Đỉnh 45,53 0,93 Hình 4.8 Biểu đồ thể tỷ lệ bệnh chết héo nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng vị trí Nhận xét: Qua biểu đồ cho ta thấy tỷ bệnh số vị bệnh chết héo nấm Ceratocystis sp Gây hại rừng trồng Keo tai tượng huyện Phú Lương: Ở vị trí có tỷ lệ bị bệnh cao chân đồi 51,88%; Ở vị trí sườn đồi 38 có tỷ bị bệnh trung bình 50,37% vị trí đỉnh đồi có tỷ lệ bị bệnh thấp 45,53% Để thấy rõ khác tỷ lệ bị bệnh vị trí khác nhau, tơi thực phân tích phương sai nhân tố Qua sử lý phần mềm excell ta có bảng phân tích phương sai nhân tố đây: Bảng 4.7 Bảng kết phân tích phương sai tỷ lệ bị bệnh vị trí Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Variance Vị trí chân 27 1400.94 51.88667 92.80082 Vị trí sườn 27 1360.2 50.37778 68.97416 Vị trí đỉnh 27 1229.46 45.53556 118.3675 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 594.5443 297.2721 3.183438 0.046879 3.113792 Within Groups 7283.705 78 93.38084 Total 7878.25 80 Nhận xét: - Đặt A: Vị trí (chân đồi, sườn đồi, đỉnh đồi) - Đặt giả thuyết H0: Nhân tố A tác động lên kết thí nghiệm - Đặt đối thuyết H1: Nhân tố A tác động không lên kết thí nghiệm So sánh: Ta thấy FA = 3,18343 > F05 = 3.11379 Vậy giả thuyết H0 bị bác bỏ, chấp nhận H1 tức nhân tố A tác động không đến tỷ lệ bị bệnh Keo tai tượng vị trívị trí khác tỷ lệ bị bệnh khác nhau: Ở vị trí chân đồi có tỷ lệ bị bệnh cao nhất, vị trí sườn đồi có tỷ lệ bị bệnh trung bình, vị trí đỉnh đồi có tỷ lệ bị bệnh thấp 39 4.3 Đề xuất giải pháp hạn chế phòng trừ mức độ bị bệnh nấm gây chết héo Keo tai tượng Qua thời gian điều tra đánh giá mức độ bị bệnh nấm Ceratocystis sp gây hại Keo tai tượng theo vị trí địa hình huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đưa số đề xuất sau: Áp dụng tốt biện pháp chăm sóc, cắt tỉa cành, trồng mật độ, lập địa để tạo điều kiện cho sinh trưởng phát triển tốt, chống lại xâm nhiễm nấm bệnh Việc cắt tỉa cành không gây tổn thương nặng đến thân cây, việc cắt tỉa cành cần thực vào mùa khô để tránh xâm nhiễm vật gây bệnh (thực chăm sóc phương pháp lâm sinh) Sử dụng chế phẩm sinh học đối kháng với vật gây bệnh trồng giống keo lai có khả kháng bệnh Không nên chăn thả gia súc trâu, bò vào rừng keo đặc biệt rừng keo trồng gây ảnh hưởng đến xuất chất lượng trồng Phải thường xuyên theo dõi chăm sóc rừng trồng, thực nguyên tắc phòng Hạn chế khơng gây vết thương cho đường để nấm xâm nhập gây hại cho rừng trồng Điều chỉnh hợp lý thời vụ gieo trồng vừa tạo điều kiện cho sinh trưởng phát triển tốt cho suất cao, vừa giúp cho tránh trùng với giai đoạn phát sinh phát triển nấm bệnh 40 PHẦN KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 5.1 Kết luận Nguyên nhân gây bệnh chết héo Keo tai tượng phần nấm bệnh Ceratocystis gây nên làm bị bệnh, bị chết héo Nguyên nhân cho nấm bệnh xâm nhập vào chủ yếu viết thương cây, thân cành, từ hoạt động khai thác, chăn thả châu, bò, hoạt động chăm sóc cắt tỉa cành làm cho Ngoài điều kiện thời tiết nước ta nóng mưa nhiều tạo điều kiện tốt cho nấm bệnh phát triển - Mô tả triệu chứng đặc điểm nhận biết nấm bệnh, bị bệnh thường có viết thương ngồi, vỏ ngồi thường bị biến màu thường có màu nâu đen chạy dọc thân cây, số vết đen, thân xì nhựa, dùng dao vạt vào lớp vỏ bị nâu đen thấy vết bệnh màu đen Xác định tỷ lệ bị bệnh mức độ bị bệnh, bệnh hại Keo tai tượng nấm Ceratocystis sp gây khu vực huyệnBệnh chết héo nấm Ceratocystis sp gây vị trí chân đồi: Tỷ lệ bị bệnh trung bình 51,88%, số bị bệnh 1,06  Bệnh chết héo nấm Ceratocystis sp gây vị trí sườn đồi: Tỷ lệ bị bệnh trung bình 50,37%, số bị bệnh 1,03  Bệnh chết héo nấm Ceratocystis sp gây vị trí đỉnh đồi: Tỷ lệ bị bệnh trung bình 45,53%, số bị bệnh 0,93 5.2 Tồn Mặc dù dề tài nghiên cứu đạt kết định thời gian phạm vi hạn chế nên chưa đánh giá hết mức độ bị hại phát triển nấm gây bệnh 41 Chưa phổ biến rộng rãi đến hộ gia đình có diện tích Keo tai tượng bị bệnh hại cách phòng trừ bệnh hại nấm gây 5.3 Đề nghị Tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu đánh giáhình rộng lớn Từ kết đánh giá tìm giải pháp khắc phục phòng ngừa diệt trừ nấm Ceratocystis sp Tơi mong sau tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng nấm Ceratocystis sp đến khả sinh trưởng mức độ gây hại nấm đến Keo tai tượng để tìm biện pháp diệt trừ phòng ngừa nấm Ceratocystis nhằm nâng cao chất lượng gỗ tăng thêm thu nhập cho người dân, nâng cao đời sống nhân dân 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Công ty Lâm nông nghiệp Đông Bắc (2013), “Luận văn Đánh giá sinh trưởng loài Keo lai (Acacia mangium Acacia auriculiformis), Keo tai tượng (Acacia mangium) trồng loài Lâm trường Hữu Lũng Lâm trường Phúc Tân thuộc công ty Lâm nông nghiệp Đông Bắc” Lê Mộc Châu Vũ Văn Dũng (1999), Giáo trình Thực vật Thực vật đặc sản rừng, Nxb Nơng nghiệp Lê Đình Khả Dương Mộng Hùng (2003), Giáo trình Giống rừng, Nxb Nơng nghiệp Lê Đình Khả (2001), Nghiên cứu sử dụng giống lai tự nhiên Keo tai tượng Keo chàm Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Ngơ Kim Khơi (1998), Thống kê tốn học Lâm Nghiệp, Nxb Nông nghiệp Trần Công Loanh (1992, Giáo trình quản lý bảo vệ rừng, NXB trường Đại Học Lâm Ngiệp Xuân Mai Cẩm nang ngành Lâm Nghiệp (2006), Quản lý sâu bệnh hại rừng, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Nguyễn Hồng Nghĩa (2000), Nhân giống vơ tính giống rừng vơ tính, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội Nguyễn Hồng Nghĩa (1993), Phát triển loài keo Acacia Việt Nam, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 10.Nguyễn Hồng Nghĩa (1997), Phương pháp nghiên cứu Lâm nghiệp, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Phạm Quang Thu (2013), “Bệnh hại số trồng Việt Nam, Đại học Nơng Lâm 43 11.Phạm Quang Thu (2002), “Bệnh hại Keo tai tượng lâm trường Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng nguyên nhân số phương pháp phòng trừ”, thơng tin khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp (số 1- 2002) trang 32-34 Nguyễn Hoàng Nghĩa (1993) Phát triển loài keo Acacia Việt Nam Nxb Nông nghiệp Hà Nội 12.Phạm Quang Thu (2005), “Một số biện pháp phòng trừ, quản lý bệnh hại Keo tai tượng lâm trường Đạ Tẻh - Lâm Đồng”, thông tin viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam 13.Phạm Quang Thu, Đặng Như Quỳnh “Nấm Ceratocystis sp Một loài nấm nguy hiểm gây bệnh chết héo loài keo gây trồng Thừa Thiên Huế” 14.Đào Hồng Thuận (2008), ‘‘Điều tra thành phần bệnh hại giai đoạn vườn ươm biện pháp phòng chống dịch hại tổng hợp Thái Nguyên’’ Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 15.Đặng Kim Tuyến (2014),‘‘Bài giảng bệnh rừng’’ Dùng cho hệ Đại học – trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun 16.Tài liệu.vn “Đánh giá tình hình sinh trưởng rừng giống Keo tai tượng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” II Tiếng Anh 17 John Boyce, (1961), “Insecction and fungicide handbook”, Oxford Black well scientific publication 18 Kile, G.A., 1993 Plant diseases caused by species of Ceratocystis sensu stricto and Chalara In: Wingfield, M.J., Seifert, K.A., Webber, J.F.(Eds.), Ceratocystis and Ophiostoma: Taxonomy, Ecology and Pathogenicity The American Phytopathology Society, St Paul, Minnesota,pp 173-183 44 19 Pontis, R.E., 1951 A canker disease of the coffee tree in Columbia and Venezuela Phytopathology 41, 178- 184 20 Roux,J., Wingfield, M.J, Bouillett, J.P.,Wingfield, B.D., Alfenas, A.C.,2000 A serious new disease of Eucalyptus caused by Ceratocystis fimbriata in Central Africa Forest Pathology 30, 175-184 ... biệt huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Xuất phát từ vấn đề trên, đề tài Đánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng (Acacia mangium) theo vị trí địa hình nấm Ceratocystis sp gây huyện, Phú Lương tỉnh. .. Lâm Thái Nguyên tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá tình hình bệnh hại Keo tai tượng (Acacia mangium) theo vị trí địa hình nấm Ceratocystis sp gây huyện, Phú Lương tỉnh Thái Nguyên ’... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒNG THỊ HẠNH “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BỆNH HẠI KEO TAI TƯỢNG (ACACIA MANGIUM) THEO VỊ TRÍ ĐỊA HÌNH DO NẤM CERATOCYSTIS SP GÂY RA TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình bệnh hại keo tai tượng (acacia mangium) theo vị trí địa hình do nấm ceratocystis sp gây ra tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên , Đánh giá tình hình bệnh hại keo tai tượng (acacia mangium) theo vị trí địa hình do nấm ceratocystis sp gây ra tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn