Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

70 28 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ THẢO Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN VÂN MỘNG, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lí đất đai Khoa : Quản lí tài ngun Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ THẢO Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN VÂN MỘNG, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lí đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Lớp : K46 – QLĐĐ - N02 Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nông Thu Huyền Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập rèn luyện đạo đức trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thân em nhận dạy dỗ, bảo tận tình thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý Tài Nguyên, thầy cô giáo ban giám hiệu nhà trường, phòng ban phòng đào tạo trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý Tài nguyên, người giảng dạy đào tạo, hướng dẫn chúng em đặc biệt cô giáo Th.S Nông Thu Huyền, người trực tiếp hướng dẫn em cách tận tình chu đáo suốt thời gian thực tập hồn thành khố luận Em xin gửi lời cảm ơn tới bác, cô chú, anh chị công tác UBND Vân Mộng, ban ngành đoàn thể nhân dân nhiệt tình giúp đỡ bảo em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Do thời gian có hạn, lại bước đầu lam quen với phương pháp chắn báo cáo không tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo tồn thể bạn sinh viên để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Hoàng Thị Thảo năm 2018 ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CPSX : Chi phí sản xuất FAO : Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên Hợp Quốc GTCLĐ : Giá trị công lao động GTNCLĐ : Giá trị ngày công lao động LĐ : Lao động GTSP : Giá trị sản phẩm HQSDV : Hiệu sử dụng vốn LUT : Loại hình sử dụng đất TNT : Thu nhập UBND : Ủy ban nhân dân THCS : Trung học sở RRA : Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng Việt Nam 13 Bảng 4.1 Bảng tổng hợp trạng dân số toàn Vân Mộng 24 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất Vân Mộng năm 2016 28 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Vân Mộng 30 Bảng 4.4 Các LUT sản xuất nông nghiệp Vân Mộng 31 Bảng 4.5 Hiệu kinh tế số trồng Vân Mộng 33 Bảng 4.6 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp 33 Bảng 4.7 Hiệu kinh tế loại hình có 35 Bảng 4.8 Bảng phân cấp hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp tính bình qn/ha 36 Bảng 4.9 Hiệu hội loại hình sử dụng đất 37 Bảng 4.10 Hiệu môi trường kiểu sử dụng đất 39 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Cơ cấu sử dụng đất Vân Mộng năm 2016 29 Hình ảnh 4.2: Cán tư vấn kỹ thuật chăm sóc lúa 47 Hình ảnh 4.3: Nơng dân cải tạo đất 48 Hình ảnh 4.4: Nơng dân làm đất 48 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái quát chung đất, đất nông nghiệp đất sản xuất nông nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.1.1.3 Sử dụng đất nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 2.1.2 Hiệu tính bền vững sử dụng đất 2.1.2.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 2.1.2.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất 11 2.1.2.3 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất 11 2.2 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp Thế giới Việt Nam 12 2.2.1 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp Thế giới 12 2.2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 13 2.3 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 14 2.3.1 Cơ sở khoa học thực tiễn định hướng sử dụng đất 14 2.3.2 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 15 2.3.3 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 15 vi PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế, hội tác động đến sản xuất nông nghiệp Vân Mộng 17 3.3.2 Đánh giá thực trạng xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp Vân Mộng 17 3.3.3 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp cho Vân Mộng 17 3.3.4 Đánh giá thuận lợi ,khó khăn giải pháp nâng cao hiệu qả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn thời gian tới 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu: Thứ cấp 17 3.4.2 Điều tra thu thập số liệu sơ cấp: 18 3.4.3 Phương pháp đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất 18 3.4.3.1 Hiệu kinh tế 18 3.4.3.2 Hiệu hội 19 3.4.3.3 Hiệu môi trường 19 3.4.4 Phương pháp tính tốn phân tích số liệu 19 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Điều kiện tự nghiên, kinh tế - hội Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 20 vii 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.1.1 Vị trí địa 20 4.1.1.2 Địa hình 20 4.1.1.3 Khí hậu, thời tiết 20 4.1.1.4 Thuỷ văn 21 4.1.1.5 Các nguồn tài nguyên 21 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 24 4.1.2.1 Dân số lao động 24 4.1.2.2 Dân tộc 25 4.1.2.3 Tình hình sản xuất số ngành 25 4.1.2.4 Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất đời sống nhân dân: 26 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nghiên, kinh tế - hội ảnh hưởng đế sử dụng đất Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 26 4.1.3.1 Những thuận lợi 26 4.1.3.2 Những hạn chế 27 4.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 27 4.2.1 Tình hình sử dụng đất Vân Mộng 27 4.2.2 Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 30 4.2.3 Xác định loại hình sử dụng đất Vân Mộng 30 4.2.3.1 Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Vân Mộng 30 4.2.3.2 Mô tả loại loại hình sử dụng đất Vân Mộng 31 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất loại hình sử dụng đất nông nghiệp 32 4.3.1 Hiệu kinh tế 32 4.3.1.1 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất trồng hàng năm 32 STT 33 viii 4.3.1.2 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất 33 4.3.1.3 Hiệu kinh tế có 35 4.3.1.4 Phân cấp hiệu kinh tế 35 4.3.2 Hiệu hội 36 4.3.3 Hiệu môi trường 38 4.4 Lựa chọn định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho Vân Mộng 41 4.4.1 Tiêu chuẩn lựa chọn LUT 41 4.4.2 Quan điểm khai thác sử dụng 42 4.4.3 Kết lựa chọn LUT 42 4.4.4 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 43 4.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho Vân Mộng 44 4.5.1 Giải pháp chung 44 4.5.1.1 Giải pháp sách hội 44 4.5.1.2 Giải pháp kinh tế - thị trường 45 4.5.1.3 Giải pháp khoa học kĩ thuật 46 4.5.1.4 Giải pháp sở hạ tầng 46 4.5.2 Giải pháp cụ thể 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 46 vốn người sản xuất - gắn việc vay vốn với việc tổ chức gieo trồng cho kịp thời vụ để tăng hiệu đồng vốn, tránh tình trạng sử dụng vốn khơng thời điểm, gây lãng phí - Ưu tiên phân bố cho hộ có khả đất lao động để khuyến khích mở rộng đầu tư phát triển sản xuất đặc biệt mơ hình sản xuấthiệu - Hỗ trợ cho hộ nghèo việc tiếp cận vốn vay Ngân hàng sách hội có lãi suất hợp lý để họ đầu tư vào sản xuất nông nghiệp 4.5.1.3 Giải pháp khoa học kĩ thuật - Kiến thiết đồng ruộng xây dựng công trình thuỷ lợi, đường giao thơng nội đồng - Áp dụng kỹ thuật canh tác để cải tạo độ phì cho đất, luân canh, xen canh đa dạng hoá trồng để tăng thu nhập bảo vệ đất bền vững - Chuyển đổi cấu trồng với loại hình sử dụng đất thích hợp, khảo nghiệm nghiệm giống trồng vùng có điều kiện sản xuất thuận lợi để áp dụng vào sản xuất cho vùng, tạo nhiều loại sản phẩm, tăng độ che phủ cho đất bảo vệ môi trường sinh thái Những giải pháp thực cách đầy đủ đồng mang lại ổn định sản xuất nông nghiệp, đảm bảo diện tích canh tác, trồng làm thay đổi cấu trồng góp phần đảm bảo an toàn lương thực, thu hút lao động, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân 4.5.1.4 Giải pháp sở hạ tầng - Đầu tư nâng cấp mở hệ thống giao thông liên thôn, liên giao thông nội đồng để thuận tiện cho việc lại, vận chuyển sản phẩm nơng sản trao đổi hàng hóa - Nâng cấp tăng cường hệ thống điện lười, lắp đặt hệ thống 47 thông tin để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật mới, phục vụ phát triển sản xuất 4.5.2 Giải pháp cụ thể a) LUT trồng hàng năm * Đối với LUT 2Lúa (lúa xuân – lúa mùa) - Xây dựng thêm nâng cấp hệ thống thủy lợi, đặc biệt xây dựng hệ thống kênh mương, trạm bơm, cống nội đồng kiên cố, hoàn chỉnh nhằm tạo khả tưới tiêu nước chủ động cho đồng ruộng - Tuyên truyền, vận động tổ chức cho hộ nông dân chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa, khắc phục tình trạng đất đai phân tán, manh mún để thực giới hóa nơng nghiệp, thâm canh, tăng vụ theo hướng sản xuất hàng hóa - Nhà nước cần có trợ cấp giá giống, phân bón, có sách dùng trước trả sau Cán khuyến nông cần trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho bà nông dân như: kỹ thuật làm đất, gieo mạ, bón phân,… Hình ảnh 4.2: Cán tư vấn kỹ thuật chăm sóc lúa * Đối với LUT 1Lúa – Màu với kiểu sử dụng đất Lúa mùa – đỗ tương; Lúa mùa – lạc xuân; Lúa mùa – ngô xuân - Cần trồng nhiều loại có nhiều khác để góp phần cải tạo đất, hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng đất góp phần làm đa dạng hóa sản 48 phẩm vườn - Xây dựng mô hình chun canh, vùng sản xuất theo hướng hàng hóa dựa lợi so sánh khu vực, cụ thể: khu vực phía Bắc có lợi phát triển thành vùng chuyên canh lúa, màu Hình ảnh 4.3: Nông dân cải tạo đất * Đối với LUT chuyên màu với kiểu sử dụng ngô xuân – ngô mùa -Khu vực trung tâm phía Bắc phát triển thành vùng chuyên màu với trồng chủ lực ngô, đỗ tương, lạc,… việc sản xuất theo mơ hình chun canh tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ, thuận lợi cho việc thu mua, bao tiêu sản phẩm - Cần trọng đến kỹ thuật canh tác từ khâu làm đất, mật độ trồng, khoảng cách trông đảm bảo đủ chât dinh dưỡng cho phát triển tốt Hình ảnh 4.4: Nơng dân làm đất 49 b) LUT trồng lâu năm * LUT có quả (cây hời) - Có sách cho người dân vay vốn để đầu tư phát triển hỗ trợ phần giống, phân bón,… - Mở lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bón phân sử dụng loại chất điều tiết sinh trưởng, phòng trừ sâu bệnh,… - Cải tiến kỹ thuật canh tác từ khâu làm đất, đào hố, mật độ trồng, khoảng cách trông độ tuổi để đảm bảo đủ ánh sáng cho phát triển tốt - Cần lựa chọn loại giống sạch, khơng có mầm bệnh, đặc biệt phù hợp với điều kiện tự nhiên để trồng sinh trưởng phát triển tốt, cho suất cao, chất lượng tốt - Tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm: Nắm bắt thông tin thị trường để biết điều chỉnh cấu trồng, bảo quản, chế biến thu hoạch Áp dụng phương pháp quảng cáo tuyên truyền sản phẩm phương tiện thơng tin đại chúng, liên kết liên doanh tìm đối tác đầu tư gắn liền với tiêu thụ sản phẩm 50 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội kết nghiên cứu loại hình sử dụng đất địa bàn cho thấy với đặc thù thuộc trung du miền núi, điều kiện đất đai phù hợp với nhiều loại trồng, nên phát triển sản xuất nơng nghiệp Tuy nhiên địa hình chế độ nước tưới tiêu chưa phù hợp nên số khó khăn cho việc sản xuất người dân khó khăn cho việc đầu tự quy hoạch tập trung, ngồi trình độ sản xuất nơng nghiệp người dân nhiều mặt hạn chế gặp nhiều khó khăn Kết điều tra trạng sử dụng đất nông, lâm nghiệp địa bàn xác định loại hình sử dụng đất chủ yếu với kiểu sử dụng đất sau: - LUT 1: chuyên lúa (Lúa Xuân – Lúa Mùa) - LUT 2: Lúa – Màu (Lúa mùa - Đỗ tương , Lúa mùa - Lạc xuân , Lúa mùa - Ngô xuân) - LUT 3: Chuyên màu ( Ngô xuân – Ngô mùa) - LUT 4: Cây có ( Hoa hồi) Đây loại hình sử dụng đất có triển vọng cho hiệu kinh tế, hiệu hội Trong năm tới cần triển khai mở rộng mơ hình trồng ăn nơng lâm kết hợp Qua kết đánh giá hiệu sử dụng đất loại hình sử dụng đất, lựa chọn kết hợp với giải pháp thuỷ lợi kỹ thuật canh tác hợp lý đất (bón phân, luân canh với họ đậu để cải thiện độ phì cho đất) Đã lựa chọn kiểu sử dụng đất thích hợp là: - Loại hình sử dụng đất chuyên lúa với kiểu sử dụng đất vụ lúa (LX-LM) - Loại hình sử dụng đất 1LM với kiểu sử dụng đất lúa mùa – đỗ tương, lúa mùa – lạc, lúa mùa – ngơ 51 - Loại hình sử dụng đất chuyên màu với kiểu sử dụng đất ngô xuân – ngơ mùa - Loại hình sử dụng đất trồng có 5.2 Đề nghị Việc lựa chọn loại hình sử dụng đất tạo thành hệ thống hợp lý, lớp che phủ thực vật bảo vệ, có khả bồi dưỡng độ màu mỡ đất, khơng gây xói mòn làm thối hố, khơng ảnh hưởng xấu đến môi trường - Cần tiếp tục sâu vào nghiên cứu tình hình sử dụng đất đai nông nghiệp vùng miền đại diện để có tổng kết đánh giá giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất đai nơng nghiệp tất địa phương tồn quốc - Cần sâu phân tích hiệu mơ hình sản xuất nơng lâm kết hợp chủng loại ăn quả, nông nghiệp nhằm lựa chọn đề xuất chủng loại trồng mơ hình sử dụng đất hiệu nhất, có hiệu kinh tế lẫn hội môi trường giúp địa phương phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần ổn định kinh tế hội môi trường sinh thái 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO N.A (1958), Krasil'nikov, Vi sinh vật đất thực vật bậc cao Các Mác (1949), Tư Luận - Tập III, NXB Sự Thật, Hà Nội .Đường Hồng Dật (2004), từ điển Nông Nghiệp Anh - Việt, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Tiến Dũng (2009), Bài giảng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Tiến Dũng (2009), Bài giảng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999), Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nơng nghiệp, Tạp chí Khoa học đất Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nơng, Nguyễn Đình Thi (2003), Bài giảng quy hoạch sử dụng đất đai, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Luật đất đai (2013), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Ngọc Nông, Nông Thị Thu Huyền (2012), Bài giảng Đánh Giá Đất, trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Duy Tính (1995), Nghiên cứu hệ thống trồng vùng ĐBSCL Bắc Trung Bộ, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 10 Đào Châu Thu (1999), Giáo trình đánh giá đất, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 11 UBND Vân Mộng, Báo cáo thống kê diện tích đất nơng nghiệp Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 12 UBND Vân Mộng, Báo cáo thuyết minh đồ trạng sử dụng đất Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 13 Tổng cục thống kê PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Giá Phân bón giá bán số loại nông sản địa bàn * Giá số loại phân bón STT Phân loại Gía (đ/kg) Đạm 6,000 Lân 4,000 Kali 8,000 Phân NPK 3,000 Phân chuồng 200 * Giá số nơng sản STT Sản phẩm Gía (đ/kg) Thóc khang dân 6,500 Ngơ hạt 4,000 Lạc 10,000 Khoai lang 12,000 Hồi 23,000 – 25,000 Đỗ tương 7,000 – 10,000 PHỤ LỤC Chi phí đầu tư sản xuất số trồng địa bàn Vân Mộng Ngơ Lạc Đỗ tương STT Chi phí Lúa Vật chất 14.616,18 16.269,32 10.815,70 giống 1.216,89 1.231,88 2.495,22 2.825,4 Đạm 7.203,39 7.757,94 3.771,36 6.994,25 Kali 2.245,32 4.432,0 3.124,56 4.675,76 NPK 1.323,00 766,67 658,15 890,83 Phân hữu Phân chuồng 1.809,36 Thuốc BVTV 720,9 Công lao động Hồi 16.083,72 17.045,7 1994,95 6740,52 198,34 1.410,48 507,65 501,37 251,52 261,81 194,54 2770,0 PHỤ LỤC 3: Hiệu kinh tế Lúa: * Chi phí STT Chi phí A Vật chất giống Đạm Kali NPK B Phân chuồng Thuốc BVTV Công lao động Lúa Chi phí/ Thành tiền Số lượng (kg) (1000đ) 541,34 Chi phí/1 (1000đ) 14.616,18 45.07 1.216,89 37,15 10.52 260,05 83,16 7.203,39 2.245,32 15.25 49 1323 326.82 65,36 26.70 1.809,36 720,9 198.34 7.16 * Hiệu kinh tế ST T Lúa mùa Hạng mục Sản lượng Gía bán Tổng thu nhập Tổng thu nhập Gía trị ngày cơng lao động Hiệu suất đồng vốn Đơn vị tạ Lúa xuân Tính /1 Tính/ Tính/1 Tính sào sào /1ha 2,51 69,7 2,52 69,8 1000đ/kg 6,35 1000đ 1.593,85 1000đ 1045 6,35 44.149,6 29334,8 1.600,2 44.325,54 1058,8 29.510,68 1000đ/công 127.56 128,7 Lần 2,98 2,99 PHỤ LỤC 4: Hiệu kinh tế Ngơ * Chi phí Chi phí / sào bắc Số lượng Đơn Số lượng vị Chi phí / STT Chi phí A Vật chất Thành tiền (1000đ) 587,34 Giống 44.47 1.231,88 Đạm kg 40,01 280,07 7.757,94 Kali kg 20 160 4.432,00 NPK kg 10.70 42,8 1.185,56 Phân chuồng kg 254.60 50,92 1.410,48 B Công lao động Thành tiền (1000đ) 16.269,32 9.08 251,52 * Hiệu Ngơ xn Tính/ Tính /1 sào 3,27 88,64 STT Hạng mục Đơn vị Số lượng Tạ Gía bán 1000đ/kg 4,35 4,35 Tổng thu nhập Tổng thu nhập Gía trị ngày công lao động Hiệu suất đồng vốn 1000đ 1.422,45 39.401,8 1000đ 926,03 2.5651,0 Ngô hè thu Tính/ Tính /1 sào 3,31 86,47 4,35 4,35 1.439,86 39.883,8 943,44 2.6133,3 1000đ/cô ng 102,54 134.15 Lần 1,58 1,61 PHỤ LỤC 5: Hiệu kinh tế hồi * Chi phí Hoa hồi STT Chi phí Chi phí/ Số lượng Thành tiền (kg) (1000đ) Chi phí/1 (1000đ) A Vật chất 615,36 1.7045,7 giống 72,02 1.994,954 Phân hữu 243,44 6.740,52 làm đất 200,00 5.540,0 B Công lao động 100,00 2.770,0 60,86 * Hiệu Quả Kinh Tế STT Hạng mục Đơn vị Sản lượng Hoa hồi Tính /1 sào Tính/ tạ 0,52 14,54 Gía bán 1000đ/kg 23,00 23,00 Tổng thu nhập 1000đ 1207,23 33442,00 1000đ 491,87 13624,79 Tổng th nhập Gía trị ngày cơng lao động Hiệu suất đồng vốn 1000đ/công 227,07 Lần 1,70 PHỤ LỤC 6: Hiệu kinh tế đỗ tương * Chi phí Đỗ Tương STT Chi phí Chi phí/ sào Số lượng Thành tiền (kg) (1000đ) Chi phí/1 (1000đ) A Vật chất 580,64 16083,72 giống 102.00 2825,40 Đạm 36,08 252,56 6994,25 Kali 21,10 168,8 4675,76 NPK 8,04 32,16 890,83 Phân chuồng 90,51 18,10 501,37 B Công lao động 7,02 194,54 * Hiệu ĐỖ TƯƠNG ST Đơn vị Hạng mục T Sản lượng tạ Gía bán 1000đ/kg Tổng thu nhập Tổng th nhập Gía trị ngày cơng lao động Hiệu suất đồng vốn Tính /1 sào Tính/ 0.54 14,95 17,00 17,00 1000đ 918,00 25428,60 1000đ 337,36 9344,87 1000đ/công 94,94 Lần 1,58 PHỤ LỤC 7: Hiệu kinh tế lạc * Chi phí Lạc STT Chi phí Chi phí / sào Chi phí /1 Số lượng Thành tiền (kg) (1000đ) (1000đ) A Vật chất 390,46 10815,70 Giống 90,08 2495,22 Đạm 19,45 136,15 3771,36 Kali 14,10 112,8 3124,56 NPK 5.94 23.76 658,15 Phân chuồng 90,54 18,11 507,65 B Lao động 9,56 264,81 * Hiệu STT Hạng mục Đơn vị Sản lượng Lạc Tính /1 sào Tính/ tạ 1,25 34,625 Gía bán 1000đ/kg 10,00 10,00 Tổng thu nhập 1000đ 1250,00 34625,00 Tổng th nhập 1000đ 859,54 23809,26 Gía trị ngày công lao động Hiệu suất đồng vốn 1000đ/công 102.60 Lần 3,20 PHỤ LỤC 8: Hiệu kinh tế loại trồng (tính bình qn cho ha/năm) Giá trị Chi phí STT Cây trồng sản xuất sản xuất (100đ) Thu nhập Hiệu sử dụng vốn Giá trị ngày công lao động (1000đ) (1000đ) Lúa mùa 44149,65 14814,82 29334,83 2,98 127,56 Ngô xuân 39401,87 16520,84 22881,03 2,38 102,54 39883,85 16520,84 23363,01 2,41 134,15 Đậu tương 25428,60 16083,72 9344,88 1,58 96.49 Lạc 34625,00 11080,51 23544,49 3,12 94,94 Hoa hồi 33442,00 19815,7 13626,3 1,69 227,07 Ngô hè thu (lần) (1000đ/công) ... cứu - Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Vân Mộng - Hiệu sử dụng đất sản xuất nông ghiệp 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Các loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn xã Vân Mộng, huyện. .. hình sử dụng đất Xã Vân Mộng 30 4.2.3.1 Các loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp xã Vân Mộng 30 4.2.3.2 Mô tả loại loại hình sử dụng đất xã Vân Mộng 31 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất. .. 4.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 27 4.2.1 Tình hình sử dụng đất xã Vân Mộng 27 4.2.2 Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn