Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã phục linh huyện đại từ tỉnh thái nguyên

76 34 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LẠC THỊ PHƯỢNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHỤC LINH, HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý Đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LẠC THỊ PHƯỢNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHỤC LINH, HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý Đất đai Lớp : K46 - QLĐĐ - N02 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Văn Hiều Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được giúp đỡ ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ban chủ nhiệm khoa quản lí tài nguyên,em tiến hành nghiên nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” Em xin chân thành cảm ơn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nơi đào tạo giảng dạy, giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu nhà trường Em vơ cảm ơn thầy giáo cán giảng dạy ThS.Nguyễn Văn Hiểu, người trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình suốt thời gian nghiên cứu đề tài Em xin cảm ơn cán UBND Phục Linh, nơi em thực đề tài giúp đỡ tạo điều kiện cho em học hỏi kinh nghiệm giúp đỡ em trình thực tập quan Em xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè người thân ln động viên tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành khóa luận Trong thời gian thực tập em cố gắng mình, kinh nghiệm kiến thức có hạn nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết em mong thầy giáo cô giáo bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Ký tên Lạc Thị Phượng ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Nguyên nghĩa CPTG, IC Chi phí trung gian FAO GCNQSDĐ Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GTSX, GO Giá trị sản xuất H Hight - Cao KHKT Khoa học kỹ thuật L Thấp LMUs Bản đồ đơn vị đất đai LUT Loại hình sử dụng đất M Trung bình P Giá loại sản phẩm Q Khối lượng loại sản phẩm RRA Rural Rapid Appraisal - Đánh giá nhanh nông thơn T Tổng giá trị sản phẩm TB Trung bình UBND Ủy ban nhân dân VH Very hight - Rất cao QLVSMT Quản lý vệ sinh môi trường iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng Việt Nam 18 Bảng Hiện trạng dân số, số hộ năm 2016 31 Bảng Hiện trạng sử dụng đất Phục Linh năm 2017 38 Bảng Cơ cấu loại đất nông nghiệp Phục Linh 40 Bảng 4 Các loại hình sử dụng đất nơng nghiệp Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 42 Bảng Hiệu kinh tế loại trồng Phục Linh 45 Bảng Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất Phục Linh 46 Bảng Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất Phục Linh 47 Bảng Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 48 Phục Linh 48 Bảng Hiệu hội loại hình sử dụng đất Phục Linh 49 Bảng 10.Bảng phân cấp tiêu đánh giá hiệu hội kiểu sử dụng đất Phục Linh 50 Bảng 4.11 Đánh giá hiệu hội loại hình sử dụng đất Phục Linh 50 Bảng 4.12 Hiệu môi trường loại hình sử dụng đất 51 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.Biểu đồ cấu đất đai Phục Linh năm 2017 39 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái niệm đất đai đất nông nghiệp 2.1.2 Sử dụng đất ? 2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất 2.1.4 Cơ cấu trồng sử dụng đất 2.1.5 Khái quát hiệu sử dụng đất 2.1.6 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất 12 2.1.7 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 12 2.1.8 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững 13 2.2 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp Thế giới Việt Nam 16 2.2.1 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp số nước giới 16 2.2.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 17 2.3 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất nơng nghiệp ngồi nước 19 vi 2.3.1 Những nghiên cứu nước 19 2.3.2 Nghiên cứu nước 20 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 24 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 24 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 25 3.4.3 Phương pháp tính hiệu loại hình sử dụng đất 25 3.4.4 Phương pháp tính tốn phân tích số liệu 26 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 27 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 30 4.1.3 Đánh giá ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội đến hiệu sử dụng đất Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 36 4.2 Hiện trạng sử dụng đất đai Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 38 4.2.1 Tình hình sử dụng đất đai Phục Linh 38 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 40 vii 4.2.3 Xác định loại hình sử dụng đất nơng nghiệp Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 41 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất loại hình sử dụng đất nông nghiệp Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 44 4.3.1 Hiệu kinh tế 44 4.3.2 Hiệu hội 49 4.3.3 Hiệu Môi trường 51 4.4 Khai thác sử dụng đất lựa chọn định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 52 4.4.1 Quan điểm khai thác sử dụng đất 52 4.4.2 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 53 4.4.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn 54 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, điều kiện tồn phát triển người sinh vật khác trái đất Theo luật Đất đai 2013 có ghi “Đất đai khoảng không gian cho hoạt động người thể nhiều dạng sử dụng khác nhau” hội ngày phát triển đất đai ngày có vai trò quan trọng, ngành sản xuất đất đai ln liệu sản xuất đặc biệt thay Đối với nước ta, nước nơng nghiệp vị trí đất đai lại quan trọng ý nghĩa Ngày nay, hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, hội Con người tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng Các hoạt động làm cho diện tích đất nơng nghiệp vốn có giới hạn diện tích ngày bị thu hẹp, đồng thời làm giảm độ màu mỡ giảm tính bền vững sử dụng đất Do vậy, việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệphiệu quả, hợp lý theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính chất tồn cầu nhà khoa học giới quan tâm Đối với nước có kinh tế nơng nghiệp chủ yếu Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp trở nên cần thiết hết Vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực giữ gìn sắc địa phương yêu cầu quan trọng cần thiết thời gian tới Phục Linh miền núi nằm phía Đơng bắc huyện Đại Từ cách trung tâm huyện Km; phía Đơng giáp Thị trấn Giang Tiên; phía Tây giáp 53 nhiễm mơi trường Trong q trình sản xuất cần gắn chặt với việc cải tạo bảo vệ môi trường nói chung mơi trường đất nói riêng - Chuyển đổi loại hình sử dụng đất sử dụng khơng đạt hiệu sang loại hình sử dụng đấthiệu cao - Tăng hệ số sử dụng đất cách mở rộng diện tích vụ đông đất vụ, thực thâm canh nhằm tăng suất, chất lượng sản phẩm 4.4.2 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Định hướng sử dụng đất nông nghiệp xác định phương hướng sử dụng đất nông nghiệp theo điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, điều kiện vật chất hội, thị trường… đặc biệt mục tiêu, chủ trương sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu sản xuất hội, tạo điều kiện bảo vệ đất bảo vệ môi trường Trên sở nghiên cứu hệ thống trồng mối quan hệ chúng với môi trường để định hướng sử dụng đất phù hợp với điều kiện vùng Các để định hướng sử dụng đất: - Đặc điểm địa lý, thổ nhưỡng - Tính chất đất - Dựa yêu cầu sinh thái trồng, vật nuôi loại hình sử dụng đất - Dựa mơ hình sử dụng đất phù hợp với u cầu sinh thái trồng, vật nuôi đạt hiệu sử dụng đất cao (Lựa chọn loại hình sử dụng đất tối ưu) - Điều kiện sử dụng đất, cải tạo đất biện pháp thủy lợi, phân bón tiến khoa học kỹ thuật canh tác 54 4.4.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Việc bố trí trồng phải vừa phù hợp với điều kiện sinh thái, vừa mang lại suất, sản lượng cao, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân vừa phải bảo vệ môi trường sinh thái Với đặc điểm tự nhiên kinh tế hội Phục Linh, chuyên đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất tương lai sau: 4.4.3.1 Quy hoạch - Việc sử dụng đất phải mục đích, theo quy hoạch khơng để tình trạng sử dụng đất phân tán, manh mún xảy 4.4.3.2 Chuyển đổi cấu trồng Thực chuyển dịch cấu trồng sản xuất nông nghiệp theo vùng quy hoạch nhằm bước tạo vùng sản xuất hàng hoá tập trung, nâng cao hiệu đơn vị diện tích canh tác * Cây lương thực Chuyển dịch cấu mùa vụ vụ sản xuất lương thực để giảm thiệt hại thời tiết tăng sản lượng phục vụ nhu cầu ổn định đời sống: Vụ xuân: Giảm diện tích vụ xuân sớm, tăng diện tích vụ xuân muộn Nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu thời tiết mùa vụ mang lại Vụ mùa: Tăng diện tích vụ mùa sớm, giảm diện tích vụ mùa muộn Thời gian thu hoạch sớm hơn, đảm bảo lương thực sớm cho nơng hộ Vụ đơng: Tăng diện tích vụ đơng theo hướng sản xuất mầu hàng hố có giá trị cao Đầu phát triển vùng lúa thâm canh, có suất, chất lượng cao Sử dụng giống lúa mới, giống lúa đặc sản để sản xuất sản phẩm hàng hố có giá trị bảo đảm an ninh lương thực 55 Thực cánh đồng có hiệu kinh tế cao, 30% diện tích canh tác vụ năm (2 lúa, màu) 4.4.3.3 Nhóm giải pháp chế sách - Tiếp tục thực sách hỗ trợ chuyển giao tiến khoa học công nghệ vào sản xuất; hỗ trợ đào tạo, trang bị thêm kiến thức cho nơng dân - Thực chế sách cho nông dân vay vốn ưu đãi để đầu sản xuất đặc biệt hộ nghèo, hộ gia đình sách -Tăng cường đầu từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện có định đầu kinh phí cho nơng nghiệp - Nhà nước cần có chế quản lý thơng thống để thị trường nông thôn phát triển, nhằm giúp hộ nông dân tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thuận tiện 4.4.3.4 Nhóm giải pháp khoa học kỹ thuật - Ứng dụng tiến KHKT tiên tiến vào thâm canh sản xuất, đẩy mạnh việc đưa khí hố vào sản xuất giống cây, có suất chất lượng cao phù hợp với địa phương - Bổ sung kinh phí cho nghiệp kinh tế nơng lâm nghiệp để tổ chức thực tốt mục tiêu chương trình đề án ngành nơng nghiệp xây dựng - Từng bước đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sở mẫu mã, bao bì hàng hố - Ứng dụng tin học để quản lý sản xuất xúc tiến thương mại + Trang bị, lắp đặt số máy tính có hồ mạng Internet cung cấp khai thác thông tin sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, khai thác thông tin thị trường + Thiết lập trang giới thiệu quy trình sản xuất, chế biến tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm giúp khách hàng tiếp cận xúc tiến hoạt động thương mại 56 4.4.3.5 Nhóm giải pháp thị trường - Phối hợp với ban ngành chức tỉnh tăng cường quảng cáo sản phẩm nông, lâm nghiệp mạnh - Tham quan học tập, khảo sát thị trường, tham gia hội chợ, triển lãm hàng nơng lâm sản ngồi tỉnh Xây dựng hệ thống thông tin giá thị trường, thực thông tin, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng 4.4.3.6 Nhóm giải pháp mơi trường Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân, doanh nghiệp, nhà quản lý thông qua hình thức bảo vệ mơi trường đến tầng lớp nhân dân Các giải pháp bảo vệ môi trường nước: hạn chế nguồn thải từ khu dân cư,cơ sở sản xuất kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp làng nghề vào môi trường nước Thực nghiêm quy định bảo vệ môi trường 4.4.3.7 Sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu bền vững Ưu tiên sử dụng đất tốt cho nông nghiệp, dành đất xấu (có khả sản xuất thấp) cho mục đích phi nơng nghiệp Điều hòa áp lực tăng dân số tăng trưởng kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng đất bền vững Thực chiến lược phát triển đa dạng, khai thác tổng hợp đa mục tiêu: nông - lâm kết hợp, chăn nuôi rừng, nông - lâm chăn nuôi kết hợp, nông - lâm - ngư kết hợp, giữ vững cân sinh thái Phát triển lâu năm có giá trị kinh tế cao góp phần bảo vệ đất Nâng cao hiệu sử dụng phân bón thơng qua việc phối hợp tốt phân bón hữu cơ, vô cơ, phân sinh học, vi lượng, sở kết nghiên cứu phân tích đất, đặc điểm đất đai nhu cầu dinh dưỡng cây.Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến khoa học - kỹ thuật, giao đất, giao rừng, cho dân vay vốn phát triển sản xuất, thâm canh nhằm xóa đói, nghèo đảm bảo lương thực 57 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Phục Linh từ số liệu thu thập địa phương em rút số kết luận sau: Các loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp là: - Đối với đất trồng hàng năm: +Có loại hình sử dụng đất: 2L - 1M, 2L, 1L - 1M, chuyên màu - Đối với trồng lâu năm: + Chủ yếu chè ăn vải, nhãn, xoài Trong loại hình sử dụng đất phổ biến loại hình sử dụng 2L-1M, 2L, Chè đem lại hiệu kinh tế cao Loại hình sử dụng 1L-1M, Ngơ Xn- Ngơ Đơng đem lại hiệu kinh tế trung bình Cây lạc đem lại hiệu kinh tế thấp Hiệu hội sử dụng đất nông nghiệp thuộc mức trung bình Ở số loại hình sử dụng đất, người dân có việc làm đều, thu nhập thường xuyên loại hình 2L-1M, Chè hay chuyên màu, nhiên số LUT có thu nhập lần vào mùa thu hoạch Các LUT mang lại hiệu mơi trường tương đối tốt, có tác dụng che phủ đất, chống xói mòn, với LUT sử dụng đất quanh năm tỉ lệ che phủ, khả chống xói mòn cao LUT sử dụng đất vụ Đa phần ý thức người việc bảo vệ môi trường, sử dụng thuốc BVTV nâng cao nên tình trạng đất chua, đất thối hóa diễn chậm 5.2 Đề nghị - Cần tổ chức tham quan học tập mơ hình điển hình ngành trồng trọt chăn ni nhằm cung cấp thêm kinh nghiệm kiến thức 58 cho người dân.Khuyến khích người dân việc chuyển dịch cấu trồng, đầu cho công tác thủy lợi, phục vụ tưới tiêu hợp lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất đai - Tạo điều kiện cho người dân vay vốn khuyến khích đầu thâm canh nơi có cho suất cao.Đẩy mạnh việc hình thành tổ, nhóm cung cấp dịch vụ vật nông nghiệp, điểm thu mua chế biến nơng sản nhằm tìm đầu cho sản phẩm nông nghiệp - Người dân cần mạnh dạn chuyển dịch cấu trồng nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất - Tận dụng nguồn lao động có sẵn, tham gia lớp tập huấn kỹ thuật, mở rộng diện tích mang lại hiệu kinh tế cao - Các quan chuyên môn cần nghiên cứu, thử nghiệm đưa giống trồng vật ni thích hợp với điều kiện tự nhiên Xuân Giao 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Các Mác (1949), luận - tập III, Nxb Sự thật, Hà Nội Phan Sỹ Cường (2000), Đánh giá hiệu kinh tế cam huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Phạm Văn Dư (2009), “Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng sông Hồng”, Tạp chí Cộng sản, Số ngày 15/5/2009 Đinh Duy Khánh, Đồn Cơng Quỳ (2006), “Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình”, Tạp chí khoa học Phát triển - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Số - Năm 2006 Luật Đất đai (2013), Nhà xuất Chính trị Quốc gia Đỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài ( 2007), Giáo trình kinh tế tài nguyên đất, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Ngọc Ngoạn, Nguyễn Hữu Hồng, Đặng Văn Minh, Giáo trình Hệ thống nông nghiệp, Nhà xuất Đại học Nông nghiệp Hà Nội 1999 Nguyễn Ngọc Nông, Nông Thu Huyền (2013), Bài giảng Đánh giá đất Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Trần Đình Thao (2006), "Đánh giá hiệu kỹ thuật sản xuất ngô hè thu Sơn La", Tạp chí Khoa học kỹ thuật nơng nghiệp Trường Đại học Nơng nghiệp I 10 Nguyễn Đình Thi (2010), Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 11 Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998), Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 60 12.UBND Phục Linh, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế- hội năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ phá triển kinh tế- hôi năm 2018 Phục Linh 13 UBND Phục Linh(2017), Thống kê diện tích đất đai năm 2017 Phục Linh II Tài liệu tiếng Anh 14.FAO (1990), Land Evaluation and farming system analysis for land use panning Working document 15 Qiangyi Yu, Huajun Tang, Youqi Chen, Wenbin Wu Peng Yang, Pengqin Tang, Xinguo Xu (2011), Efficiency Analysis of Agricultural Land Use Based on DEA Method: A Case Study among APEC Economies III Tài liệu từ internet 16 http://luanvan.co/luan-van/danh-gia-thuc-trang-va-de-xuat-su-dungdat-nong-nghiep-hop-ly-huyen-hoang-hoa-tinh-thanh-hoa-36180/ 17 http://www.zbook.vn/ebook/thuc-trang-va-giai-phap-nang-cao-hieuqua-su-dung-dat-san-xuat-nong-nghiep-tren-dia-ban-huyen-phuc-tho-thanhpho-ha-noi-46966/ PHỤ LỤC Phụ lục 1: Giá Phân bón giá bán số loại nông sản địa bàn * Giá số loại phân bón số sở bán vật Phục Linh STT Loại phân Giá (đ/kg) Đạm Urê 7,500 Kali 8.000 Phân NPK 8,500 Lân 4,500 * Giá số nông sản địa bàn Phục Linh STT Sản Phầm Giá (đ/kg) Thóc Khang Dân 6.000- 7.000 Thóc hương thơm 7.000- 8.000 Thóc Thiên ưu 6.000- 7.000 Ngơ hạt 6.000- 6.800 Lạc 12.500 Chè 15.000- 22.000 Phụ lục 2: Bảng phân cấp tiêu đánh giá hiệu qủa kinh tế - hội Giá trị Cấp sản xuất (1000đ) VH H M L > 30.000 25.00030.000 20.00025.000 15.000 12.000-15.000 10.000-12.000 20.000 >200 >2 13.000 - 100 - 16.000 150 10.000 13.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã phục linh huyện đại từ tỉnh thái nguyên , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã phục linh huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn