Đánh giá hiện trạng nước thải và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại công ty cổ phần nhiệt điện an khánh

69 34 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ANH QUÂN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC THẢI ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Khoa học môi trường Khoa: Khoa học môi trường Khóa học: 2014 – 2018 Thái nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ANH QUÂN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC THẢI ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Khoa học môi trường Khoa: Khoa học môi trường Khóa học: 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Dương Minh Ngọc Thái nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, tất thầy giáo trường truyền đạt cho em kiến thức bản, học, kinh nghiệm quý báu để em hình dung cách khái quát cần làm bước vào thực tập áp dụng kiến thức trình thực tập viết chuyên đề Đặc biệt, em xin cảm ơn ThS Dương Minh Ngọc, người tận tình hướng dẫn em suốt thời gian thực tập Sự bảo tận tình chu đáo giúp em hồn thành tốt báo cáo, giúp em nhận sai sót tìm hướng em gặp khó khăn Do điều kiện thời gian hạn đề tài nhiều thiếu xót khiếm khuyết Em mong thầy giáo khoa Môi trường bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Anh Quân ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 sở lý luận 2.1.1 Khái niệm liên quan 2.1.2 Vai trò nước đời sống người 2.1.3 Các loại ô nhiễm nước 10 2.1.4 Nguồn gốc gây ô nhiễm nước 11 2.1.5 Một số phương pháp xử lý nước thải 14 2.2 sở pháp 15 2.3 Thực trạng vấn dề nước thải giới Việt Nam 17 2.3.1 Thực trạng nước thải giới 17 2.3.2 Thực trạng vấn đề nước thải xử lý nước thải Việt Nam 19 2.3.3 Thực trạng vấn đề nước thải Thái Nguyên 23 PHẦN ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 iii 3.1 Đối tượng nghiên cứu 25 3.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu 25 3.2.1 Phạm vi nghiên cứu 25 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.3.1 Giới thiệu nhà máy nhiệt điện An Khánh 25 3.3.2 Đánh giá chất lượng môi trường nước nhà máy nhiệt điện An Khánh 25 3.3.3 Đánh giá ảnh hưởng hoạt động sản xuất nhà máy tới đời sống, sức khỏe người dân 25 3.3.4 Đề xuất số giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường nhà máy 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 26 3.4.2 Phương pháp điều tra, vấn 27 3.4.3 Phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu phòng thí nghiệm 28 3.4.4 Phương pháp so sánh, tổng hợp viết báo cáo 29 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 30 4.1 Giới thiệu nhà máy nhiệt điện An Khánh 30 4.1.1 Giới thiệu chung 30 4.1.2 Quá trình thành lập phát triển 31 4.1.3 Khái quát công nghệ sản xuất nhà máy 32 4.1.4 Đánh giá hoạt động quản lý môi trường nhà máy 34 4.2 Đánh giá trạng môi trường nước thải nhà máy nhiệt điện An Khánh 37 4.2.1 Đánh giá trạng nước thải nhà máy nhiệt điện An Khánh 37 4.2.2 Đánh giá trạng môi trường nước mặt khu vực xung quanh nhà máy nhiệt điện An Khánh 41 iv 4.2.3 Đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt (nước giếng) xóm Chàm Hồng, xóm Cửa Nghè khu vực xung quanh nhà máy nhiệt điện An Khánh 46 4.3 Đánh giá người dân ảnh hưởng hoạt động sản xuất nhà máy nhiệt điện An Khánh tới môi trường nước 49 4.4 Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trường nhà máy 50 4.4.1 Tăng cường công tác quản lý môi trường nhà máy 50 4.4.2 Giảm thiểu ô nhiễm biện pháp xử lý môi trường nước thải nhà máy 51 4.4.3 Cải thiện điều kiện làm việc 52 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2.Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1.Mức nước thải từ người dân tới hệ thống cống thải 23 Bảng 3.1: Bảng mô tả vị trí lấy mẫu nước sinh hoạt nước thải khu vực xung quanh nhà máy 28 Bảng 4.1:Kết đo phân tích chất lượng mơi trường nước nhà máy 37 Bảng 4.2:Kết đo,phân tích chất lượng môi trường nước mặt khu vực xunh quanh nhà máy 42 Bảng 4.5: Kết điều tra chất lượng môi trường nước thải nước sinh hoạt người dân sống xung quanh nhà máy nhiệt điện 49 An Khánh 49 Bảng 4.6: Kết điều tra tỷ lệ người dân mắc bệnh liên quan đến nước sinh hoạt 50 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1.Bản đồ vị trí nhà máy nhiệt điện An Khánh 30 Hình 4.2.Sơ đồ công nghệ sản xuất nhà máy nhiệt điện An Khánh 33 Hình 4.3:Biểu đồ thể hàm lượng BOD5 so với QCVN 38 Hình 4.4:Biểu đồ thể hàm lương COD so với QCVN 39 Hình 4.5:Biểu đồ thể hàm lương TSS so với QCVN 40 Hình 4.6:Biểu đồ thể hàm lương Tổng nito so với QCVN 40 Hình 4.7:Biểu đồ thể hàm lượng Tổng Coliform so với QCVN 41 Hình 4.8:Biểu đồ thể hàm lượng BOD5 so với QCVN 43 Hình 4.9:Biểu đồ thể hàm lượng COD so với QCVN 44 Hình 4.10:Biểu đồ thể hàm lượng TSS so với QCVN 44 Hình 4.11:Biểu đồ thể hàm lượng Mn so với QCVN 45 Hình 4.12:Biểu đồ thể hàm lượng Tổng Coliform so với QCVN 46 Bảng 4.3.Kết phân tích chất lượng nước sinh hoạt tiến hành đo phòng thí nghiệm Đại Học Nơng Lâm Thái Ngun 47 Hình 4.13:Biểu đồ thể hàm lượng Fe so với QCVN 48 Hình 4.14:Biểu đồ thể hàm lượng Độ cứng so với QCVN 49 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD BTNMT BVMT BYT Nhu cầu oxy sinh học Bộ Tài Nguyên Môi Trường Bảo vệ môi trường Bộ Y Tế QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam COD Nhu cầu oxy hóa học NĐ Nghị Định TT Thơng Tư CP Chính Phủ QH Quốc Hội Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong giai đoạn kinh tế phát triển mạnh mẽ theo hướng phát triển kinh tế cơng nghiệp hóa, đại hóa, đặc biệt trọng phát triển ngành công nghiệp từ khu đô thị đến vùng nông thôn Trong đảng nhà nước đặc biệt coi trọng tâm ngành cơng nghiệp mang tính quốc gia khai thác, luyện kim, công nghiệp nặng , công nghiệp nhiệt điện, ngành công nghiệp mang lại kết to lớn quan trọng việc phát triển giàu mạnh đất nước Bên cạnh đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế đất nước đóng góp vào vấn đề an sinh xã hội, hoạt động sản xuất doanh nghiệp, khu cơng nghiệp mang lại khơng tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái; vấn đề môi trường mà hoạt động sản xuất doanh nghiệp, khu cơng nghiệp gặp nhiều khó khăn vấn đề nước thải Điển hình ngành công nghiệp Nhiệt điện, ngành công nghiệp nhiệt điện Đảng nhà nước coi ý nghĩa đặc biệt quan trọng kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, nguồn lượng cung cấp nhu cầu đời sống hàng ngày chúng ta,để tạo nguồn lượng lớn cần nhiều nguồn nhiên liệu để vận hành, nhà máy nhiệt điện thải lượng chất thải mơi trường vấn đề mà cần phải xử lý bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững, phát triển kinh tế, xã hội môi trường, cụ thể nhà máy Nhiệt điện An khánh thuộc xã An Khánh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Nhà máy nhiệt điện An Khánh I Thủ tướng Chính phủ giao cho Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh làm chủ đầu tư cơng suất 120 MW với tổng vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng, triển khai địa bàn xã An Khánh, huyện Đại Từ , tỉnh Thái Ngun Tập đồn điện khí nhân dân Trung Quốc làm 46 4.2.2.5 Tổng Coliform Hình 4.12:Biểu đồ thể hàm lượng Tổng Coliform so với QCVN Nhận xét:Qua kết phân tích ta thấy hàm lượng Tổng Coliform nước mặt khu vực xinh quanh nhà máy đạt khoảng 9001400MPN/1000mL tiêu không gây ô nhiễm nằm giới hạn QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt.Điều chứng tỏ hoạt động xử lý thu gom nước thải nhà nước đạt hiệu tốt 4.2.3 Đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt (nước giếng) xóm Chàm Hồng, xóm Cửa Nghè khu vực xung quanh nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bằng phương pháp lấy mẫu khu vực hộ gia đình tiến hành phân tích phòng thí nghiệm ta kết sau: 47 Bảng 4.3.Kết phân tích chất lượng nước sinh hoạt tiến hành đo phòng thí nghiệm Đại Học Nơng Lâm Thái Ngun Kết phân tích STT Tên Chỉ Đơn Tiêu vị QCVN 02: M1 M2 2009/BYT chất lượng nước sinh hoạt Mùi ,vị - Khơng mùi Khơng mùi Khơng mùi vị lạ vị lạ vị lạ pH mg/L 6,86 6,41 6,0-8,5 COD mg/L 12,16 12,30 - BOD5 mg/L 8,72 9,32 - DO mg/L 6,54 7,90 - Fe mg/L 0,09 0,12 0,5 P mg/L 0,06 0,04 - Độ cứng mg/L 1,50 11,50 350 TSS 13,00 11,00 - mg/L (nguồn:Kết phân tích phòng thí nghiệm) - M1 : Nước sinh hoạt nhà chị Hoàng Thị Ngân, giếng đào, độ sâu 13m, cách nhà máy 200m - M2 : Nước sinh hoạt nhà ơng Hồng Văn Ninh, giếng đào,độ sâu 15m, cách nhà máy 350m Nhận xét: Qua kết phân tích thực tế chất lượng nước giếng khu vực xung quanh nhà máy cho thấy tiêu hàm lượng chất nằm giới cho phép QCVN 02: 2009/BYT chất lượng nước sinh hoạt So sánh tiêu với QCVN: 48 4.2.3.1 Chỉ tiêu Fe Hình 4.13:Biểu đồ thể hàm lượng Fe so với QCVN Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy chất lượng nước sinh hoạt khu vực xóm chàm Hồng, Cửa nghè đạt tiêu hàm lượng Fe đạt 0,09-0,12 mg/L, nằm giới hạn cho phép QCVN 02: 2009/BYT chất lượng nước sinh hoạt 4.2.3.2 Chỉ tiêu Độ cứng 49 Hình 4.14:Biểu đồ thể hàm lượng Độ cứng so với QCVN Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy chất lượng nước giếng tiêu hàm lượng Độ cứng đạt từ 1,5-11,5 mg/L , đạt mức thấp so với QCVN 02: 2009/BYT chất lượng nước sinh hoạt 4.3 Đánh giá người dân ảnh hưởng hoạt động sản xuất nhà máy nhiệt điện An Khánh tới môi trường nước Qua trình điều tra vấn 50 hộ dân thuộc xóm: Xóm Chàm Hồng, xóm Cừa nghè, xóm Tân Tiến thuộc xã An Khánh - Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên Ảnh hưởng nước thải trình sản xuất nhà máy người dân sống xung quanh nhà máy thể bảng Bảng 4.5: Kết điều tra chất lượng môi trường nước thải nước sinh hoạt người dân sống xung quanh nhà máy nhiệt điện An Khánh Thông số Nước mặt xung Nước sinh quanh hoạt Mức độ nhiễm Ơ Khơng nhiễm nhiễm Khơng Tiếng ồn ảnh hưởng Khơng Tổng ảnh hưởng Số phiếu 22 28 46 29 21 50 Tỷ lệ ( % ) 44 56 92 58 42 100 (nguồn:Kết điều tra thực tế) Nhận xét: Qua bảng cho thấy 22 phiếu cho mơi trường nước ô nhiễm chiếm tỷ lệ 44%,số phiếu không ô nhiễm 28 phiếu chiếm tỷ lệ 56%.Nước sinh hoạt khu vực xung quanh nhà máy người dân cho nước 50 sinh hoạt Ơ nhiễm 4% phiếu chiếm tỷ lệ 8% cho thấy chất lượng nước sinh hoạt người dân hồn tồn khơng bị nhiễm,do nhà máy biện pháp xử lý hiệu quả,số phiếu không ô nhiễm 46% chiếm tỷ lệ 92% Khu vực xóm gần khu vực sản xuất nên bị ảnh hưởng tiếng ồn trình hoạt động vận chuyển nguyên liệu nhà máy.Tỷ lệ số phiếu cho ảnh hường tiếng ồn 29 chiếm tỷ lệ 58%,không bị ảnh hưởng 21 phiếu chiếm tỷ lệ 42% Bảng 4.6: Kết điều tra tỷ lệ người dân mắc bệnh liên quan đến nước sinh hoạt STT Bệnh liên quan đến nước sinh hoạt Số người mắc bệnh Tiêu chảy,giun sán Ngộ độc Đau mắt Các bệnh đường hô hấp (nguồn:Kết điều tra thực tế) Nhận xét: Qua kết cho thấy tỷ lệ người mắc bệnh liên quan đến nước sinh hoạt qua kết điều tra chiếm ít,đa số người già trẻ em.Điều cho thấy nhà máy thực tốt biện pháp xử lý bảo môi trường 4.4 Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trường nhà máy 4.4.1 Tăng cường công tác quản lý môi trường nhà máy - Ban lãnh đạo Công ty nên phối hợp chặt chẽ thực tốt công tác vấn đề xử lý môi trường công ty 51 - Đối với cán quản lý nhà máy: cần huấn luyện an toàn bao gồm sử dụng, bảo quản hóa chất, dầu nhiên liệu thiết bị lao động Huấn luyện hoạt động trường hợp khẩn cấp trình tự ghi nhận số liệu, báo cáo vấn đề mơi trường liên quan - Chuyển giao cơng nghệ đào tạo nhân lực để vận hành hệ thống xử lý thu gom nươc thải theo hướng dẫn đơn vị cung cấp thiết bị - Thường xuyên mở ngoại khóa, tập huấn cho cơng nhân điều kiện an tồn hóa chất, an tồn phòng cháy, chữa cháy biện pháp khắc phục xảy cố - Đối với công nhân làm việc nhà máy: tuyên truyền sách quy định bảo vệ môi trường - Nâng cao chất lượng nhân viên quản lý thông qua đào tạo thêm kiến thức chuyên môn môi trường cho nhân viên có, đồng thời tuyển nhân viên chuyên ngành thuộc lĩnh vực môi trường 4.4.2 Giảm thiểu ô nhiễm biện pháp xử lý môi trường nước thải nhà máy Nhà máy cần biện pháp giảm thiểu xử lý sau đây: - Các máy móc, thiết bị phải kiểm tra, theo dõi thường xuyên thông số kỹ thuật, đặc biệt thiết bị điện - Tiến hành bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa máy móc hỏng hóc - Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy trình kỹ thuật - Lm dự trữ thiết bị nguy hỏng cao để kịp thời thay hỏng hóc : Máy bơm, phao, van, cánh khuấy, thiết bị khác - Do việc vận chuyển nguồn nguyên vật liệu phục việc sản xuất,nhà máy cần tránh rơi vãi vệ sinh nguyên liệu than dầu làm gây ô nhiễm môi trường đặc biệt trời mưa tạo dòng nước thải bám đọng bề mặt đường từ lan dòng nước khác gây ảnh hưởng đến mơi trường nước mặt nước sinh hoạt người dân 52 - Thường xuyên lập báo cáo môi trường định kỳ đưa thông số đảm bảo chất lượng nguồn nước thải qua xử lý đạt QCVN, TCVN cho phép - Khu vực xung quanh nhà máy nên trồng để ngăn ngừa bụi phát từ nhà máy, đặc biệt điểm xả thải nên trồng loại tính lọc nước tốt nhằm loại bỏ kim loại nặng nước - Nhà máy ln quan tâm,giám sát chặt chẽ q trình xử lý nước thải trình sản xuất, đầu tư nâng cao hệ thống xử lý, thu gom nước thải, thường xuyên báo cáo định kỳ hoạt động xử lý, thu gom nước thải nhà máy 4.4.3 Cải thiện điều kiện làm việc Điều kiện làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ, công nhân viên làm việc nhà máy Để giảm thiểu ảnh hưởng này, nhà máy cần đảm bảo: - Đề nội quy an toàn lao động, buộc công nhân phải tuân thủ, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc với chất độc hại làm việc bể xử lý nước thải - Cung cấp đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho cơng nhân viên Trang bị thiết bị bịt tai chống ồn, Khẩu trang, găng tay, mũ đội, ủng đeo chân cho công nhân nhà máy, biển cảnh báo chất nguy hiểm, độc hại, tránh tiếp xúc công nhân với nguồn chất thải - Cần đảm bảo môi trường sinh hoạt,đảm bảo nguồn nước sinh hoạt hàng ngày công nhân viên - Đối với khu xử lý dành riêng cho nước thải cán công nhân trực tiếp vận hành xử lý hệ thống nước thải cần quan tâm đặc biệt nhà máy,cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động, hàng năm đợt khám sức khỏe định kỳ - Đảm bảo vệ sinh tẩy rửa máy móc sản xuất nhà máy,trong trình vệ sinh tránh bị ảnh hưởng đến công nhân viên nhà máy 53 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Nhà máy Nhiệt điện An Khánh nằm địa bàn xã An Khánh, huyện Đại Từ,thành phố Thái Nguyên nên hoạt động nhà máy ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã Qua kết quan trắc môi trường nước thải định kỳ hàng năm, kết điều tra thực tế nhà máy, khu vực xung quanh nhà máy kết luận sau: *Mơi trường nước thải sản xuất,nước thải sinh hoạt khu vực làm việc nhà máy: - Từ kết chất lượng môi trường nước thải khu vực làm việc khu vực sản xuất nhà máy cho thấy nhà máy xây dựng hệ thống xử lý tiên tiến,giảm thiểu , thu gom nguồn thải xử lý tốt sau thải môi trường, công tác bảo vệ môi trường nhà máy tốt.Chất lượng môi trường nước thải nhà máy đạt yêu cầu so với quy chuẩn hành nước ta *Môi trường nước mặt khu vực xunh quanh nhà máy: - Qua kết cho thấy chất lượng nước mặt khu vực xung quanh nhà máy tốt ,các tiêu hàm lượng nằm giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt, cho thấy công tác thu gom xử lý chất thải công tác bảo vệ môi trường cửa nhà máy tốt *Môi trường nước sinh hoạt(nước giếng) xóm Chàm Hồng Cửa Nghè: - Qua kết điều tra phân tích mẫu nước sinh hoạt nhà dân cho thấy tiêu hàm lượng chất nằm giới hạn cho phép QCVN 02: 2009/BYT chất lượng nước sinh hoạt Cho thấy việc hoạt động sản xuất nhà máy không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân xung 54 quanh nhà máy công tác bảo vệ môi trường tốt,nhà máy triển khai công tác khác phục hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường xunh quanh biện pháp như: trồng xung quanh nhà máy, tưới đường phương tiện di chuyển hàng ngày, xử lý tốt công tác thu gom chất thải *Đánh người dân: - Đa số ý kiến hộ dân xung quanh nhà máy cho nhà máy không làm ảnh hưởng đến sống họ,chất lượng mơi trường nước sinh hoạt bình thường khơng dấu hiệu bị nhiễm Tuy nhiên nhiều hộ dân sống gần khu vực nhà máy phản ánh đến việc ảnh hưởng tiếng ồn,bụi,nước mặt nhà máy, hộ dân mong muốn nhà máy sách bảo vệ mơi trường tốt đặc biệt hộ dân sống xung quanh nhà máy hạn chế hết mức tiếng ồn 5.2.Kiến nghị Qua kết điều tra thấy nhà máy làm tốt công tác xử lý bảo vệ môi trường,đáp ứng hầu hết yêu cầu bảo vệ môi trường đưa ra.Nhưng nhà máy cần quan tâm đến việc xử lý thu gom nước thải,tránh việc xả chất độc hại môi trường,nhà máy cần ý đến việc sau đây: - Chú ý đến nguồn phát thải để phân loại nước thải từ nguồn - Nâng cao nhận thức, trình độ cán công nhân nhà máy thông qua trực tiếp việc xử lý thu gom nước thải - Nhà máy phải thường xuyên thực công tác vệ sinh môi trường, hạn chế bụi tiếng ồn - Duy trì cơng tác giám sát mơi trường nước thải định kỳ hàng năm - Đề xuất biện pháp, hệ thống xử lý tốt đại 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu in ấn Luật Bảo vệ môi trường 2014, Bộ TNMT , Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Cục quản lý tài nguyên nước (2015), quản lý tài nguyên nước để phát triển bền vững 3.Hà Bạch Đằng, Lê Trình (2003), dự án nghiên cứu Quy hoạch môi trường xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ môi trường thành phố Hải Dương giai đoạn 2002-2010 Lương Văn Hinh, Đỗ Thị Lan, Dư Ngọc Thành, Nguyễn Thanh Hải(2015),Giáo trình Ơ nhiễm mơi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Cao Liêm Trần Đức Viên (1990), “ Sinh thái học Nông nghiệp bảo vệ môi trường”, NXB Hà Nội Đinh Thị Huyền Nhung Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn Thạc sĩ ngành: Khoa học Mội trường; Mã số: 60 85 02 Người hướng dẫn: TS Trần Văn Quy Năm bảo vệ: 2012 7.Sở tài nguyên môi trường Thái Nguyên (2010) , Báo cáo Hiện trạng Môi trường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005-2010 Dư Ngọc Thành (2009), “ Bài giảng Quản lý tài nguyên nước khoáng sản”, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên UBND xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (2014), Báo cáo hàng năm trạm y tế xã UBND xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 10 Lê Thị Hồng Vân, Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước địa bàn xã nam tiến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên 11 Trần Yêm cs,1998 56 12 Phạm Thị Hải Yến đánh giá công tác xử lý nước thải công ty trách nhiệm hữu hạn SAM SUNG ELICTRONICS Việt Nam Thái Nguyên II.Tài liệu internet: 13 Báo điện tử tầm nhìn, Tài nguyên nước Việt Nam, thông tin mạng internet, website: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/lich-sudanh- thang/song-cau-o-thainguyen-47274-151.html 14.http://toanmyco.net/khai-niem-ve-nuoc-thai-va-cac-phuong-phap-xu-lynuoc-thai.html 15 Tổng cục môi trường (2012), “ Báo cáo môi trường quốc gia 2010”, thông tin mạng internet, website: http://www.monre.gov.vn [Ngày truy cập tháng 12 năm 2015] 16 Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh (2013), Báo cáo Tài nguyên nước trạng sử dụng nước, thông tin mạng internet, website: http://luanvan.net.vn 17 Nhà máy nhiệt điện An Khánh, trang web http://www.nhietdienankhanh.com.vn 18 Tổng cục môi trường (2012), “ Báo cáo môi trường quốc gia 2010”, thông tin mạng internet, website: http://www.monre.gov.vn 19 https://toanmyco.net/khai-niem-ve-nuoc-thai-va-cac-phuong-phap-xu-lynuoc-thai.html 20 Hà Linh (2016), Dân số đô thị Việt Nam đến năm 2020, http://www.baogiaothong.vn/den-nam-2020-dan-so-do-thi-viet-nam/, ngày 20/04/2016 21 Mai Thanh Tuyết (2011), Ô nhiễm nguồn nước, http://mekonggriver.org, năm 2011 PHIẾU ĐIỀU TRA CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI KHU VỰC XUNG QUANH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH TẠIAN KHÁNH, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Người vấn:Nguyễn Anh Quân Thời gian vấn : Ngày 14 tháng 05 năm 2018 PHẦN I : THÔNG TIN CHUNG Họ tên người cung cấp thông tin : Tuổi Nghề nghiệp Địa : Xóm Huyện .Tỉnh Thái Nguyên Số thành viên gia đình : PHẦN II : ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SINH HOẠT (Đánh dấu vào đáp án mà Ông/Bà cho đúng) Câu 1: Gia đình Ơng/Bà sống từ ?  Chưa nhà máy  Bắt đầu nhà máy  Sau nhà máy vào hoạt động Câu :Nhà Ông/Bà cách nhà máy nhiệt điên An Khánh khoảng mét?  Dưới 200m  Từ 600m đến 800m  Từ 200m đến 400m  Từ 800m đến 1000m  Từ 400m đến 600m  Trên 1000m Câu : Ơng/bà nhận thấy mơi trường nước ? a, Khi chưa nhà máy  Ơ nhiễm  Khơng nhiễm  Bình thường b, Khi nhà máy vào hoạt động  Ơ nhiễm  Khơng nhiễm  Bình thường Câu : Ơng/Bà cho biết nước mặt,nước ao,hồ,suối quanh khu vực màu lạ khơng   Khơng Câu : Theo Ơng/Bà mơi trường nước khu vực ?  Trong  Ơnhiễm  Bình thường  Rất nhiễm Câu : Theo Ơng/Bà mơi trường nước sinh hoạt khu vực mùi hay khơng ?   Khơng Câu : Theo Ơng/Bà mơi trường nước sinh hoạt thấy nguồn nước màu đục khơng ?   Khơng Câu : Theo Ơng/Bà khu vực bị ô nhiễm tiếng ồn hoạt động nhà máy hay không ?  ảnh hường nhiều  ảnh hường  khơng ảnh hưởng Câu : Xin Ơng/Bà cho biết q trình sử dụng nước sinh hoạt Ơng/Bà thấy thau, chậu, vật dụng kim loại bị rỉ sét khơng ?   Khơng Câu 10 : Trong q trình sử dụng nước sinh hoạt Gia đình Ơng/Bà mắc bệnh sau không ?  Tiêu chảy, giun sán  Ngộ độc  Đau mắt  Các bệnh đường hô hấp  Không mắc bệnh Câu 11 : Ơng/Bà nhận thấy nhà máy biện pháp nhằm giảm thiểu nhiễm nguồn nước ?   Khơng Câu 12 : Cảm nhận Ơng/Bà môi trường nước so với khu vực lân cận ?  Tương tự  Tốt Xin chân thành cảm ơn!  Xâu MỘT SỐ HÌNH ẢNH LẤY MẪU PHÂN TÍCH MẪU Hình ảnh phân tích COD Hình ảnh nhà máy Nhiệt điện An Khánh Hình ảnh kênh xóm Cửa Nghè ... cứu đề tài:“ Đánh giá trạng nước thải đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện An Khánh ” 1.2 Mục đích đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá trạng nước thải đề xuất biện. .. biện pháp giảm thiểu ô nhiễm Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện An Khánh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá trạng môi trường nước thải sản xuất nước thải sinh hoạt nhà máy nhiệt điện An Khánh 3 - Đánh giá. .. THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ANH QUÂN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng nước thải và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại công ty cổ phần nhiệt điện an khánh , Đánh giá hiện trạng nước thải và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại công ty cổ phần nhiệt điện an khánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn