Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sinh hoạt nước mặt các hồ trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

58 21 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:49

ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM LONG VĂN QUANG Tên đề tài : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT NƯỚC MẶT CÁC HỒ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ NỘI ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM LONG VĂN QUANG Tên đề tài : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT NƯỚC MẶT CÁC HỒ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ NỘI ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Môi trường Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng đối sinh viên trường Đại học , Cao đẳng nói chung trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun nói riêng Từ sinh viên hệ thống hóa lại kiến thức học áp dụng kiến thức học vào thực tế , giúp sinh viên hoàn thiện thân cung cấp kiến thức thực tế , kiểm nghiệm lại chúng thực tế , nâng cao kiến thức nhằm phục vụ cho công việc sau Trong thời gian thực tập tốt nghiệp , với nỗ lực phấn đấu thân giúp đỡ thầy cô , cô cán quan thực tập giúp em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Lời em xin bày tỏ lòng biết ơn Ban giám hiệu nhà trường , Ban chủ nhiệm khoa Môi trường , đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông trực tiếp hướng dẫn , tận tình giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu thực đề tài tốt nghiệp để em hoàn thành tốt đề tài Em xin gửi lời cảm ơn tới tập thể cán công nhân viên Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Môi Trường , đồng thời cảm ơn tập thể cán cơng nhân viên phòng Tài Nguyên & Môi Trường quận Cầu Giấy giúp đỡ tạo điều kiện cho em suốt thời gian thực tập Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình , người thân bạn bè em chia sẻ, giúp đỡ, động viên em q trình học tập nghiên cứu hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Do thời gian có hạn , lực kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo để đề tài hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Long Văn Quang ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Vị trí lấy mẫu quan trắc nước thải sinh hoạt 18 Bảng 3.2 Địa điểm, vị trí lấy mẫu mặt hồ 19 Bảng 3.3 Phương pháp phân tích tiêu nước thải sinh hoạt phòng thí nghiệm 22 Bảng 4.1 Kết quan trắc nước thải sinh hoạt 35 Bảng 4.2 Kết phân tích chất lượng nước mặt địa bàn Quận Cầu Giấy năm 2017 39 Bảng 4.3 Kết phân tích chất lượng nước mặt địa bàn Quận Cầu Giấy năm 2017 (tiếp theo) 41 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Bản đồ Quận Cầu Giấy 24 Hình 4.2 Hàm lượng BOD5 nước thải sinh hoạt 36 Hình 4.3 Hàm lượng TSS nước thải sinh hoạt 37 Hình 4.4: Hàm lượng NH4 nước thải sinh hoạt 37 Hình 4.5: Hàm lượng Coliform nước thải sinh hoạt 38 Hình 4.6: Hàm lượng BOD5 nước mặt hồ Quận Cầu Giấy 42 Hình 4.7: Hàm lượng COD nước mặt hồ quận Cầu Giấy 43 Hình 4.8 Hàm lượng TSS nước mặt hồ quận Cầu Giấy 44 Hình 4.9 Hàm lượng NO2- nước mặt quận Cầu Giấy 45 iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT CÁC TỪ (KÝ HIỆU VIẾT TẮT) BOD BTNMT BVMT BVTV CHXHCNVN CNH-HĐH COD DO HĐND-UBND 10 11 12 13 14 KLN NĐ-CP NQ NQ-TW QĐ-BTNMT 15 16 17 18 19 QCVN TCVN TDS TSS TT-BNNPTNT 20 TT-BTNMT 21 TT-BXD Ý NGHĨA Nhu cầu Oxy sinh hóa Bộ tài nguyên môi trường Bảo vệ môi trường Bảo vệ thực vật Cộng Hòa Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa Nhu cầu Oxy hóa học Hàm lượng Oxy hòa tan Hội đơng nhân dân- Ủy ban nhân dân Kim loại nặng Nghị định Chính Phủ Nghị Nghị Trung Ương Quyết định Bộ Tài Nguyên Môi Trường Quy chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn Việt Nam Tổng chất rắn hòa tan Tổng chất rắn lơ lửng Thông tư Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Thông tư Bộ Tài Nguyên Môi Trường Thông tư Bộ Xây Dựng v MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp 2.2 Cơ sở lý luận 2.3 Cơ sở thực tiễn 12 2.3.1.Thực trạng ô nhiễm môi trường nước giới 12 2.3.2 Thực trạng ô nhiễm nước Việt Nam 13 2.3.3 Thực trạng ô nhiễm môi trường nước thành phố Nội 14 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 16 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 16 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 16 3.2 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu 16 3.3 Nội dung nghiên cứu 16 3.3.1 Tổng quan điều kiện tự nhiên-kinh tế xã hội quận Cầu Giấy 16 3.3.2 Đánh giá trạng môi trường nước thải sinh hoạt 16 3.3.3 Đánh giá trạng môi trường nước mặt hồ 17 3.3.4 Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp khảo sát thực địa,điều tra lấy mẫu 17 3.4.2 Phương pháp thu thập thông tin 22 3.4.3 Phương pháp phân tích 22 3.4.4 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 23 vi 3.4.5 Phương pháp so sánh 23 PHẦN 4:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 23 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội quận Cầu Giấy 23 4.1.1 Điều kiện tự nhên 23 4.1 Điều kiện kinh tế - xã hội 27 4.2 Hiện trạng diễn biến ô nhiễm môi trường nước thải sinh hoạt 34 4.3 Hiện trạng diễn biến ô nhiễm môi trường nước mặt hồ 38 4.4 Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 46 PHẦN 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến Nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Môi trường nước hiểu môi trường mà cá thể tồn sinh sống tương tác qua lại bị ảnh hưởng phụ thuộc vào nước, mơi trường nước bao qt lưu vực rộng lớn chứa giọt nước Môi trường nước đối tượng nghiên cứu nhiều ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật kinh tế – xã hội Hiện nay, gia tăng dân số với tốc độ thị hóa, cơng nghiệp hóa khắp đất nước gây áp lực lớn đến môi trường tài nguyên nước Việt Nam Thực tế cho thấy dân số tăng đồng nghĩa với lượng chất thải nước thải tăng, cơng nghiệp hóa thị hóa tăng đồng thời với tăng lượng chất thải ô nhiễm mơi trường Trong nhiễm nguồn nước vấn đề nhức nhối nhất, xúc đòi hỏi phải ưu tiên giải sớm đặc trưng lan truyền tác động đến môi trường thủy sinh.Trên phương tiện thơng tin đại chúng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh, thơng tin môi trường bị ô nhiễm Bất chấp lời kêu gọi bảo vệ mơi trường, bảo vệ nguồn nước, tình trạng ô nhiễm lúc trở nên trầm trọng Hầu hết sông, hồ thành phố lớn Nội TP.Hồ Chí Minh nơi có dân cư đông đúc nhiều khu công nghiệp lớn bị ô nhiễm Phần lớn lượng nước thải sinh hoạt xả trực tiếp vào nguồn sông, hồ, suối, sau chảy sơng lớn vùng Châu Thổ sơng Hồng sơng Mê Kơng Ngồi ra, nhiều nhà máy sở sản xuất lò mổ số bệnh viện không trang bị hệ thống xử lý nước thải,các khu cơng nghiệp nước có nhiều khu cơng nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.Cơ sở hạ tầng thoát nước xử lý nước thải chưa [Type text] đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường Hầu hết lượng nước thải xả mơi trường chưa xử lý xử lý chưa đạt yêu cầu gây ô nhiễm sông, hồ, suối số vùng địa bàn nước Mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt nước ngầm Việt Nam ngày trầm trọng, tình trạng khơng chấm dứt nguồn nước mặt khơng sử dụng thời gian không xa Trong thập niên gần nhiễm mơi trường nói chung nhiễm nước nói riêng trở thành mối lo chung tồn nhân loại Vấn đề nhiễm mơi trường bảo vệ cho thủy vực vấn đề cấp bách trình phát triển xã hội kinh tế khoa học kỹ thuật tiến lên bước dài Để phát triển bền vững cần có biện pháp kỹ thuật hạn chế, loại bỏ chất ô nhiễm hoạt động sống sản xuất thải mơi trường Một biện pháp tích cực công tác bảo vệ môi trường chống ô nhiễm nguồn nước tổ chức thoát nước xử lý nước thải trước xả vào nguồn tiếp nhận Chất lượng nước sông, hồ khu vực địa bàn Quận Cầu Giấy thành phố Nội bị ô nhiễm chủ yếu ô nhiễm chất hữu nước thải sinh hoạt, nước thải hoạt động kinh doanh, dịch vụ phần rác thải người dân thiếu ý thức xả thải xuống sơng, hồ Để phòng ngừa xử lý tác động tiêu cực đến mơi trường hàng năm Phòng Tài ngun Mơi trường Quận Cầu Giấy lên kế hoạch chủ trương quan trắc trạng mơi trường tồn Quận định kỳ hàng năm nhằm có số liệu thực tế, sở có đưa biện pháp, sách, định hướng công tác bảo vệ môi trường Quận Xuất phát từ thực tế đồng ý Khoa Môi Trường,trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên,dưới hướng dẫn thầy PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông em tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá trạng môi trường nước thải sinh hoạt nước mặt Hồ địa bàn quận Cầu [Type text] 36 Nhận xét: Qua bảng phân tích cho thấy, nước thải sinh hoạt địa bàn quận Cầu Giấy có số tiêu nằm quy chuẩn cho phép, đảm bảo môi trường như: pH, TDS, NO3-, dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề mặt, PO43-, bên cạnh số tiêu vượt QCVN tiêu BOD5, TSS, NH4+, Coliform vài vị trí Cụ thể: * Hàm lượng BOD5: Một vài vị trí có hàm lượng BOD5 vượt quy chuẩn cho phép: NTTLTH 01, NTTL NĐ, NTSTL QH, NTPMTTYH, NTĐXMD 01 có giá trị 67,9 mg/l, 89,3 mg/l, 110,7 mg/l, 89,3mg/l, 67,9 mg/l vượt QCVN 1,358 lần, 1,786 lần, 2,214 lần, 1,786lần, 1,358 lần Hình 4.2 Hàm lượng BOD5 nước thải sinh hoạt * Hàm lượng TSS: Tại vị trí NTTLNĐ,NTPMTTYH, NTPDTDVH, NTTVMD có hàm lượng TSS vượt chuẩn cho phép 2,14 lần,4,79 lần, 1,73 lần, 1,49 lần 37 Hình 4.3 Hàm lượng TSS nước thải sinh hoạt * Hàm lượng NH4+: Hầu hết vị trí lấy mẫu nước thải phân tích địa bàn có hàm lượng NH4+ vượt QCVN cho phép, dao động từ 17,2 – 67,2 mg/l, vượt quy chuẩn cho phép từ 1,72 – 6,72 lần Hình 4.4: Hàm lượng NH4 nước thải sinh hoạt 38 * Hàm lượng Coliform: Hàm lượng Coliform nước thải sinh hoạt tất vị trí vượt QCVN cho phép nhiều lần, dao động từ 15.105 - 11.107 MPN/100ml Hình 4.5: Hàm lượng Coliform nước thải sinh hoạt 4.3 Hiện trạng diễn biến ô nhiễm môi trường nước mặt hồ Nhằm đánh giá chất lượng nước mặt địa bàn Quận Cầu Giấy năm 2017, tác giả tiến hành lấy mẫu phân tích đại diện 15 điểm, vị trí lấy mẫu hồ, địa phận quận Cầu Giấy 39 Bảng 4.2 Kết phân tích chất lượng nước mặt địa bàn Quận Cầu Giấy năm 2017 TT Thông số QCVN 08 MT:2015/BTN MT (B1) Kết Đơn vị NMTK TH03 NMTK TH04 NMTK TH 05 NMTK TH 06 NMHQUC NMHQU QCG 01 CQCG 02 NMHCG DV01 pH(a,b) - 7,05 6,77 6,82 6,82 7,18 7,11 6,99 5,5-9 Nhiệt độ(a,b) o C 23 24 24 24 24 24 23 - TDS(b) mg/l 133 196 198 170 142 143 267 - BOD5(b) mg/l 15,8 15,7 21,4 12,9 7,1 13,1 16 15 COD(b) mg/l 35 35 48 29 16 29 35 30 DO(a) mg/l 4,7 5,2 5,2 6,3 5,4 6,7 4,5 ≥4 TSS(a,b) mg/l 12 57 15 20 73 137 59 50 NH4+(b) mg/l 2,34 0,12 0,10 0,14
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sinh hoạt nước mặt các hồ trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường , Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải sinh hoạt nước mặt các hồ trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn