Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại phường phú xá – thành phố thái nguyên – tỉnh thái nguyên

62 19 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ TRỊNH CÔNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI PHƯỜNG PHÚ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2012 2016 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ TRỊNH CÔNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SINH HOẠT TẠI PHƯỜNG PHÚ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Lớp : K44 KHMT N02 Khoa : Mơi trường Khóa học : 2012 2016 Giảng viên : TS Nguyễn Thanh Hải THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý khoa Môi trường, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em thực tập Phường Phú Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên với đề tài: "Đánh giá trạng môi trường nước sinh hoạt Phường Phú Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên” Trong trình thực tập hoàn thiện đề tài, em nhận quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ tận tình hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn cán Phường Phú tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập địa phương Do điều kiện thời gian có hạn đề tài nhiều thiếu xót khiếm khuyết Em mong thầy cô giáo khoa Môi trường bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, Ngày 20 tháng năm 2018 Sinh viên Ngô Trịnh Công ii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Trữ lượng nước giới 13 Bảng 3.1: Bảng mơ tả vị trí lấy mẫu nước sinh hoạt phường Phú 24 Bảng 4.1 Tình hình sử dụng nguồn nước sinh hoạt hộ dân địa bàn phường Phú 31 Bảng 4.2 Kết điều tra người dân sử dụng thiết bị lọc nước 31 Bảng 4.3 Các loại nhà vệ sinh địa bàn phường Phú .32 Bảng 4.4 Khoảng cách từ nguồn nước tới khu chuồng trại chăn nuôi nhà vệ sinh 33 Bảng 4.5 Kết phân tích nước sinh hoạt tổ Phường Phú 37 Bảng 4.6 Kết phân tích nước sinh hoạt Tổ 9, Phường Phú 38 Bảng 4.7 Kết phân tích nước sinh hoạt Tổ 15, Phường Phú 39 Bảng 4.8 Kết phân tích nước sinh hoạt Tổ 15, Phường Phú 40 Bảng 4.9 Kết điều tra ý kiến người dân phường chất lượng nước sinh hoạt sử dụng 41 Bảng 4.10 Tổng hợp kết ý kiến người dân mức độ ô nhiễm nguồn nước 41 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh học BKHDT Bộ kế hoạch đầu tư BNNPTNT Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn BTNMT Bộ tài nguyên môi trường BVMT Bảo vệ môi trường BYT Bộ y tế COD Nhu cầu oxy hóa học CP Chính phủ ĐKTN Điều kiện tự nhiên KTXH Kinh tế hội NĐ Nghị định QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TT Thông tư UBND Ủy Ban nhân dân VSMTNT Vệ sinh môi trường nông thôn v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG .iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1.Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ýnghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1.1 Tầm quan trọng nước 2.1.2 Nước khái niệm liên quan 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.3 Cơ sở pháp lý quản lý nhà nước tài nguyên nước 2.4 Các loại ô nhiễm nguồn nước 2.5 Nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước 10 2.5.1 Ô nhiễm hoạt động công nghiệp dịch vụ .10 2.5.2 Ô nhiễm hoạt động nông nghiệp 11 2.5.3 Ô nhiễm rác thải sinh hoạt người dân 12 2.6 Tình hình nghiên cứu nước Thế Giới Việt Nam 12 2.6.1 Tài nguyên nước giới 12 2.6.2 Tình hình sử dụng nước giới 13 2.6.3 Tài nguyên nước Việt Nam .16 2.6.4 Hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt Việt Nam 18 2.6.5 Tài nguyên nước mặt thách thức tương lai 19 2.6.6 Tài nguyên nước mặt Thái Nguyên 20 PHẦN ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 vi 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 22 3.2.1 Địa điểm thực 22 3.2.2 Thời gian tiến hành 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Phường Phú Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên 22 3.3.2 Nguồn nước tình hình sử dụng nước sinh hoạt phường Phú Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên 22 3.3.3 Đánh giá chất lượng môi trường nước sinh hoạt Phường Phú Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Phương pháp thu thập kế thừa tài liệu thứ cấp .23 3.4.2 Phương pháp vấn 23 3.4.3 Phương pháp khảo sát thực tế, thực địa 23 3.4.4 Phương pháp lấy mẫu phân tích phòng thí nghiệm 23 3.4.5 Phương pháp thống kê, xử lí số liệu so sánh với QCVN 25 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội địa bàn Phường Phú Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên 26 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 26 4.1.2 Đặc điểm điều kiện kinh tế - hội 28 4.2 Nguồn nước tình hình sử dụng nước sinh hoạt Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 30 4.2.1.Tình hình sử dụng nước sinh hoạt địa bàn phường Phú 30 4.2.2 Tình hình sử dụng nguồn nước hộ dân phường Phú 31 4.2.3 Các nguồn có khả gây ô nhiễm nguồn nước phường Phú Xá, Tỉnh Thái Nguyên, Thành Phố Thái Nguyên 34 vii 4.3 Đánh giá chất lượng nguồn nước sinh hoạt Phường Phú Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên 36 4.3.1 Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tổ phường Phú 37 4.3.2 Thực trạng môi trường nước sinh hoạt Tổ Phường Phú 38 4.3.3 Thực trạng môi trường nước sinh hoạt Tổ 15 Phường Phú 39 4.3.4 Thực trạng môi trường nước sinh hoạt Tổ 21 Phường Phú 40 4.4 Ý kiến người dân chất lượng nước sinh hoạt địa bàn phường Phú 41 4.4.1 Chất lượng nước dùng 41 4.4.2 Mức độ ô nhiễm nguồn nước .41 4.5 Một số bệnh người dân mắc phải có liên quan đến nguồn nước 42 4.6 Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt địa bàn 42 4.6.1 Giải pháp thể chế, sách .42 4.6.2 Giải pháp công tác quản lý 43 4.6.3 Giải pháp kỹ thuật 44 4.6.4 Giải pháp tuyên truyền giáo dục 44 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Đề Nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước tài nguyên vô quý giá sống sinh vật sống Trái Đất Trong thể sinh vật nước chiếm đến khoảng 70% nên nước có vai trò quan trọng trì sống sinh vật Hiện giới có tới 1,1 tỉ người phải chịu cảnh thiếu nước 2,6 tỉ người không sử dụng dịch vụ nước Nếu tình hình khơng có thay đổi, vòng từ 20 đến 30 năm tới, nửa dân số Trái đất có nguy sống cảnh thiếu nước Đây thách thức lớn nhân loại vào kỷ (Hồ Thuỷ An dịch,2008) [1] Tại Việt Nam, có khoảng 60% thị có hệ thống cấp nước tập trung.Tiêu chuẩn cấp nước đô thị trung bình nhỏ mức 75-80 lít/người/ngày, thị lớn 100-150 lít/người/ngày Có khoảng 40% dân số thành thị bị thiếu nước tỉ lệ người dân nông thôn cấp nước mức 40-60% Chính nước có tầm quan trọng lớn sống, việc đảm bảo chất lượng cho người dân sử dụng vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu Để biết chất lượng nước sinh hoạt mà người dân sử dụng có bị nhiễm hay khơng? Có đảm bảo an tồn cho sức khỏe người dân khơng? Thì cần phải tiến hành đánh giá chất lượng nước mà người dân sử dụng Xuất phát từ vấn đề trên, với đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Môi trường Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn thầy giáo Nguyễn Thanh Hải, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt địa bàn Phường Phú Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá trạng môi trường nước sinh hoạt Phường Phú Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá tình hình sử dụng nước sinh hoạt Phường Phú - Đề số giải pháp cung cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt người dân địa phương 1.3.Yêu cầu đề tài - Thu thập mẫu nước, phân tích số tiêu mẫu theo quy định - So sánh, đánh giá kết phân tích theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hành - Thông tin, số liệu thu thập phải đảm bảo tính xác, trung thực, khách quan - Giải pháp, kiến nghị đưa phải có tính thực tế, khả thi 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Vận dụng kiến thức học vào thực tế - Nâng cao kiến thức thực tế cho thân - Tích lũy kinh nghiệm phục vu cho công tác sau 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn - Cung cấp thông tin, trạng môi trường - Tạo sở để đánh giá trạng môi trường huyện 40 4.3.3 Đánh giá môi trường nước sinh hoạt Tổ 15 Phường Phú Bảng 4.7 Kết phân tích nước sinh hoạt Tổ 15, Phường Phú STT Tên tiêu Đơn vị Kết phân tích QCVN 02:2009/ BYT Đánh giá kết so với QCCP Mùi, vị - Không có mùi, vị lạ Khơng có mùi, vị lạ Đạt pH - 6,88 6,0-8,5 Đạt COD Mg/l 3,8 Đạt BOD5 Mg/l 2,66 - NO3 Mg/l 0,162 50 Đạt CL- Mg/l 17,99 300 Đạt Fe Mg/l 0,069 0,5 Đạt Độ cứng Mg/l 16 350 Đạt (Nguồn: Kết phân tích mẫu phòng thí nghiệm khoa Mơi Trường trường ĐH Nơng Lâm - Thái Nguyên,2018 ) Nhận xét: Qua bảng 4.7 kết phân tích tiêu: pH = 6,88; Độ Cứng = 16 mg/l; hàm lượng sắt (Fe) = 0,069 mg/l; NO3- = 0,162 mg/l; Cl- = 17,99 mg/l; COD = 3,8 mg/l Các tiêu nằm giới hạn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước sinh hoạt 41 4.3.4 Đánh giá môi trường nước sinh hoạt Tổ 21 Phường Phú Bảng 4.8 Kết phân tích nước sinh hoạt Tổ 21, Phường Phú STT Tên tiêu Đơn vị Mùi, vị - Kết QCVN Đánh giá kết phân tích 02:2009/ so với BYT QCCP Khơng có Khơng có Đạt mùi, vị lạ mùi, vị lạ pH - 6,97 6,0-8,5 Đạt COD Mg/l 3,2 Đạt BOD5 Mg/l 2,24 - NO3 Mg/l 1,636 50 Đạt CL- Mg/l 31,99 300 Đạt Fe Mg/l 0,030 0,5 Đạt Độ cứng Mg/l 28 350 Đạt Nguồn: Kết phân tích mẫu phòng thí nghiệm khoa Mơi Trường trường ĐH Nông Lâm - Thái Nguyên,2018 ) Nhận xét:Qua bảng 4.8 kết phân tích tiêu: pH =6,97; Độ Cứng = 28 mg/l; hàm lượng sắt (Fe) = 0,030 mg/l; NO3-=1,636 mg/l; Cl-= 34,98 mg/l; COD= 3,2 mg/l Các tiêu nằm giới hạn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước sinh hoạt 42 4.4 Ý kiến người dân chất lượng nước sinh hoạt địa bàn phường Phú 4.4.1 Chất lượng nước dùng Bảng 4.9 Kết điều tra ý kiến người dân phường chất lượng nước sinh hoạt sử dụng Chỉ tiêu Số hộ Tỷ lệ(%) Mùi 4 Vị 0 Màu+ Mùi+ Vị 0 Không 96 96 (Nguồn: kết điều tra, 2018) Nhận xét : Đây kết việc điều tra số hộ dân tham khảo kết tổng hợp UBND Phường Phú Qua kết điều tra cho thấy: Có hộ gia đình chiếm % cho nước sử dụng có mùi lạ, lại 96 hộ gia đình có quan điểm nguồn nước đảm bảo, khơng có mùi lạ, vị lạ chiếm 96 % 4.4.2 Mức độ ô nhiễm nguồn nước Bảng 4.10 Tổng hợp kết ý kiến người dân mức độ ô nhiễm nguồn nước STT Mức độ ô nhiễm Số phiếu Tỷ lệ (%) Ô nhiễm nghiêm trọng 0,0 Ơ nhiễm trung bình 5.00% Ít ô nhiễm 27 27.00% Không ô nhiễm 68 68.00% Tổng 100 100,0 (Nguồn số liệu điều tra năm 2018) 43 Nhận xét: Theo số liệu điều tra vấn có hộ cho nước họ sử dụng nhiễm mức trung bình chiếm %, 27 hộ cho nuồn nước sử dụng bị nhiễm chiếm 27%, lại 68 hộ cho nguồn nước không bị ô nhiễm chiếm 68 % Phần lớn hộ cho nguồn nước họ sử dụng mà bị nhiễm nguyên nhân gây ô nhiễm chủ yếu nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, số hộ cho ngồi ngun nhân nhiễm kim loại nặng số nhân tố khác gây nhiễm 4.5 Một số bệnh người dân mắc phải có liên quan đến nguồn nước Các bệnh liên quan đến môi trường nước không xuất nhiều, chủ yêu bệnh phổ thông hay mắc phải : bệnh đau mắt, bệnh tiêu hóa, bệnh phụ khoa… Sức khỏe vấn đề quan trọng lưu ý sống người nhân tố thiết yếu đảm bảo phát triển sống lành mạnh cộng đồng Vì chất lượng nước sử dụng cho sinh hoạt nhiều người quan tâm nhu cầu cấp thiết đặt họ phải sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh để đảm bảo phát triển toàn diện sức khỏe sống 4.6 Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt địa bàn 4.6.1 Giải pháp thể chế, sách - Lồng ghép yếu tố mơi trường chương trình, dự án phát triển kinh tế hội, nâng cao chất lượng sống - Xử phạt nghiêm khắc sở vi phạm lĩnh vực xả thải, khai thác khoáng sản bảo vệ môi trường Thực biện pháp cưỡng chế hành theo quy định pháp luật sở khai thác khống sản vi phạm có hành vi không tự giác thực biện pháp khắc phục môi trường - Xử lý nghiêm hoạt động gây ô nhiễm môi trường, thải nước thải rác thải không quy định - Áp dụng biện pháp kinh tế quản lý mơi trường, khuyến khích 44 người dân thu gom phân loại rác nguồn - Áp dụng biện pháp kinh tế quản lý mơi trường, khuyến khích người dân thu gom phân loại rác nguồn - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển kinh tế - Coi trọng yếu tố môi trường tái cấu kinh tế, tiếp cận xu tăng trưởng bền vững hài hòa phát triển ngành, vùng phù hợp với khả chịu tải môi trường, sinh thái cảnh quan, đến lúc “ nói không” với tăng trưởng kinh tế giá - Dự báo, cảnh báo kịp thời, xác tượng thủy văn, chung sức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu - Hồn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường, chuẩn bị sở pháp lý cho ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng thống công hội nhập - Xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường sở đổi tư duy, cách làm hành vi ứng xử, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên , môi trường hội cá nhân 4.6.2 Giải pháp công tác quản lý - Tăng cường thu hút cán giỏi cho lĩnh vực hoạt động, đầu tư cho công tác đào tạo, đào tạo lại cán - Tăng cường công tác quản lý nhà nước tài nguyên nước, khống sản mơi trường, đặc biệt đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, giám sát đôn đốc thực đầy đủ quy hoạch sử dụng đất, nước mặt, nước ngầm - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai; quy hoạch sử dụng đất nước đến năm 2020, đẩy mạnh xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước văn quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên nước - Xây dựng kế hoạch đạo, tổ chức triển khai thực tốt ngày lễ kỉ niệm có liên quan đến môi trường hàng năm như: + Tuần lễ quốc gia nước vệ sinh môi trường 45 + Ngày môi trường giới 5/6 + Chiến dịch làm cho giới + Tăng cường công tác quản lý giám sát biến động môi trường đến hộ gia đình - Thu gom rác thải, không đổ vào sông, suối, ao, hồ - Bảo vệ nguồn nước, tiến hành cải tạo, nạo vét kênh mương nước khu dân cư, thơn bản, ao, hồ, kênh, suối - Thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường vệ sinh nguồn nước sinh hoạt nhân dân Tăng cường tập huấn kỹ thuật cho người dân cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phân bón - Tăng cường thu hút đầu tư vào cơng trình có ý nghĩa với môi trường địa phương 4.6.3 Giải pháp kỹ thuật - Đối với gia đình sử dụng nước máy yêu cầu cần kiểm tra thường xuyên chất lượng nước máy cần có biện pháp xử lý nước cho - Người dân phường nên xây dựng chuồng gia súc, gia cầm, bể phốt tránh xa khu vực giếng nước, nguồn nước đồng thời khuyến khích xây dựng mơ hầm biogas để xử lý nước thải, phân từ chuồng nuôi trước thải môi trường 4.6.4 Giải pháp tuyên truyền giáo dục - Tăng cường giáo dục môi trường trường học, lồng ghép kiến thức môi trường cách khoa học với khối lượng hợp lý chương trình giáo dục cấp học, khuyến khích sở giáo dục đào tạo tổ chức hoạt động nhằm nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường học sinh trường học - Tăng cường vai trò cộng đồng việc giám sát thực 46 chủ trương, sách pháp luật bảo vệ mơi trường địa phương, sở Cộng đồng trực tiếp tham gia giải xung đột môi trường - Tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật bảo vệ mơi trường khai thác khống sản - Tuyên truyền công tác BVMT đến người dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm nhân, theo phương mà Luật BVMT Việt Nam đưa là: “ Bảo vệ mơi trường nghiệp toàn hội, quyền trách nhiệm quan nhà nước, hộ gia đình, nhân” 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trên sở điều tra khảo sát, nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường nước sinh hoạt phường Phú Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên, rút số kết luận sau: Về điều kiện tự nhiên: Phường Phú có dạng địa hình đồi bát úp, xen kẽ đồng ruộng, cao độ tự nhiên trung bình từ 20 đến 21m, cao độ cao từ 50 đến 60m ( thuộc đỉnh gò đồi), hướng dốc từ Bắc xuống Nam, từ Đơng Bắc xuống Tây Nam Nhìn chung địa hình phường thuận tiện cho việc phát triển thị bố trí cơng trình xây dựng Về kinh tế - hội: Những năm gần phường Phú có bước phát triển mạnh Các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp thương mại dịch vụ có tốc độ tăng trưởng nhanh Đời sống người dân ngày nâng cao vấn đề sử dụng nước người dân cần quan tâm, giải vấn đề nước sinh hoạt Qua điều tra 100 hộ gia đình trạng môi trường nước cho thấy: Trên địa bàn phườngnước máy đáp ứng nhu cầu nước cho người dân sử dụng, có 29% số hộ sử dụng nước giếng cho mục đích sinh hoạt, số hộ sử dụng nước máy chiếm đến 71% Không có hộ gia đình sử dụng loại nước khác nước suối vào sinh hoạt chúng có nguy ô nhiễm cao Chất lượng nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt khu vực địa bàn phường tiêu: pH, COD, BOD5, NO3, CL-,Fe, Độ cứng đạt tiêu chuẩn cho phép Bộ Y tế 5.2 Đề Nghị Từ kết luận trạng môi trường nước sinh hoạt phường Phú Thái Nguyên , để nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt thời 48 gian tới , xin đề xuất số ý kiến sau - UBND phường Phú cần đầu tư xây dựng thêm hệ thống cung cấp nước sinh hoạt phường Cơ quan quản lý cần có biện pháp tuyên truyền sâu rộng vấn đề ô nhiễm môi trường đến người dân Nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư phường kiến thức bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen cách sống chưa hợp vệ sinh.Tổ chức buổi truyền thông môi trường đem lại hiệu cao Định kỳ tổ chức lấy mấu nước sinh hoạt phân tích kiểm tra xem nước có dấu hiệu ô nhiễm hay bị ô nhiễm hay không để kịp thời đưa biện pháp xử lý - Đối với cấp quyền, đồn thể: + Đào tạo, hồn thiện đội ngũ cán mơi trường phường + Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt hệ trẻ bảo vệ môi trường + Xây dựng hệ thống thống thoát nước xử lý nước thải - Đối với hộ gia đình cá nhân: + Thường xuyên giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo nước thải sinh hoạt chăn nuôi không gây ảnh hưởng đến nguồn nước + Tham gia đóng góp ý kiến với quyền phường việc nâng cao quản lý vệ sinh môi trường 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tiếng Việt Hồng Thị Lan Anh, Dương Thị Minh Hòa (2014), “ Bài giảng quan trắc phân tích mơi trường”, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Báo điện tử tầm nhìn, Tài ngun nước Việt Nam, thơng tin mạng internet, website: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/lich-sudanh-thang/songcau-o-thai-nguyen-47274-151.html [Ngày truy cập 10 tháng năm 2018] Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường (1995), Tiêu chuẩn Việt Nam Môi trường, Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2004), “ Việt Nam Môi trường sống”, NXB Hà Nội Lương Văn Hinh (2016),” Giáo trình Ơ nhiễm mơi trường”, Nhà xuất Nông Nghiệp Cao Liêm Trần Đức Viên (1990), “ Sinh thái học Nông nghiệp bảo vệ môi trường”, NXB Hà Nội Nguyễn Huy Nga (2007), “ Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn Việt Nam”, nhà xuất Hà Nội Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Khắc Thái Sơn, Đàm Xuân Vận (2007), “ Bài giảng phương pháp tiếp cận khoa học”, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Trí Nguyên (2012), 17% dân số giới thiếu nước sạch, http://nuoc.com.vn [Ngày truy cập tháng năm 2018] 10 Dư Ngọc Thành (2009), “ Bài giảng Quản lý tài nguyên nước khoáng sản”, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 11 Đào Trọng Tứ (2012), “ Tham luận tài nguyên nước quản lý tài nguyên nước Việt Nam”, Hội thảo tiềm giải pháp sử dụng hiệu nguồn 50 lượng nước cho ngành khách sạn 12.Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh (2013), Báo cáo Tài nguyên nước trạng sử dụng nước, thông tin mạng internet, website: http://luanvan.net.vn [Ngày truy cập tháng năm 2018] 13 Tổng cục môi trường (2012), “ Báo cáo môi trường quốc gia 2010”, thông tin mạng internet, website: http://www.monre.gov.vn [Ngày truy cập tháng năm 2018] 14 Trần m, Trịnh Thị Thanh (1998), Giáo trình nhiễm mơi trường, nhà xuất Hà Nội II Tiếng Anh 15 The water project (2015), Give water , website: http://thewaterproject.org 51 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT QCVN 02: 2009/BYT Bảng giá trị giới hạn thông số chất lượng nước ăn uống TT Thông số Đơn vị Màu sắc (*) Mùi vị (*) Giá trị giới hạn Cột I Cột II TCU 15 15 - Khơng có Khơng có mùi vị mùi vị lạ lạ Độ đục (*) NTU 5 Clo dư mg/l 0,3 0,5 - pH - 6,0 8,5 6,0 8,5 Độ cứng (Tính theo CaCO3) mg/l 350 - Chỉ số pecmanganat (KMnO4) mg/l 4 Amoni (Tính theo N) mg/l 3 Clorua (Cl-) mg/l 300 - 10 Florua (F-) mg/l 1,5 - 11 Nitrit (NO2-) ( Tính theo N) mg/l 12 Nitrat(NO3) ( Tính theo N) mg/l 50 13 Asen (As) mg/l 0,01 0,05 14 Sắt (Fe) mg/l 0,5 0,5 15 E.Coli MPN/100 20 50 150 ml 16 Coliform MPN/100 ml 52 PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN THU THẬP THÔNG TIN VỀ NƯỚC SINH HOẠT Kính thưa bác, cơ, chú, anh,chị! Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học thực tập tốt nghiệp trường, em thực đề tàiĐánh giá trạng môi trường nước sinh hoạt phường Phú Thành Phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên Để có kết tốt mong giúp đỡ người Xin chân thành cảm ơn! Thời gian vấn: Địa bàn vấn: Phần 1: THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên: Địa chỉ: Dân tộc: Tuổi: Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn: Nghề nghiệp: Mặt hàng sản xuất kinh doanh có: Số nhân khẩu: .người Phần 2:NỘI DUNG PHỎNG VẤN Câu 1: Anh /chị có theo dõi vấn đề có liên quan đến mơi trường BVMT hay khơng? Có Khơng Câu 2: Các thơng tin mơi trường Anh/chị biết qua nguồn nào? Tivi,đài Sách báo 53 Tuyên truyền Nguồn khác Câu 3: Theo Anh/chị tình hình vệ sinh mơi trường địa bàn gi đình thực nào? Khá tốt Tốt Bình thườ ễm Câu 4: Kiểu nhà vệ sinh gia đình anh/ chị sử dụng là? Khơng có Hố xí hai ngăn Hố xí đất Nhà vệ sinh tự hoại Câu 5: Khoảng cách từ khu chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh tới nguồn nước ? ≤5m 10 m 10 20m ≥20m Câu 6: Hiện nguồn nước gia đình sử dụng là? Nước máy Nước giếng khoan Giếng đào Nguồn khác Câu 7: Gia đình sủ dụng nguồn nước ngầm vào mục đích gì? Sử dụng để sinh hoạt Sử dụng cho tưới tiêu sử dụng để chăn nuôi Sử dụng vào mục đích khác Câu 8: Nước sau sử dụng gia đình thải vào đâu? Cống chung có nắp đậy Cống khơng có nắp đậy Ao,suối,vườn Ý kiến khác Câu 9: Nguồn nước dùng cho sinh hoạt có lọc qua thiết bị lọc hay hệ thống lọc khơng? Có Khơng Câu 10: Nguồn nước gia đình sủ dụng cho sinh hoạt có vấn đề khơng? Khơng có Có mùi lạ Có vị lạ ấn đề khác 54 Câu 11: Theo Anh/chị nguồn nước gia đình sử dụng có bị nhiễm khơng? Có Khơng Câu 12: Nếu nước bị nhiễm theo Anh/chị nước ô nhiễm mức độ nào? Không ô nhiễm Ít nhiễm Ơ nhiễm trung bình Ơ mhiễm nghiêm trọng Câu 13:Nếu nước bị nhiễm ngun nhân gây nhiễm nguồn nước gì? Do nước thải sinh hoạt Nhiễm kim loại nặng Do nước thải chăn ni Ngun nhân khác Câu 14 Địa phương có triển khai chương trình nước khơng? A Có B Không Câu 15 Nếu đưa nước máy vào sử dụng Ơng/Bà có tham gia sử dụng khơng? Có B Khơng Câu 16: Anh/chị đề xuất sỗ biện pháp đế giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước? Chữ kí người vấn (ký, ghi rõ họ tên) ... Lâm Thái Nguyên, em thực tập Phường Phú Xá – Thành Phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên với đề tài: "Đánh giá trạng môi trường nước sinh hoạt Phường Phú Xá – Thành Phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên ... hoạt Phường Phú Xá – Thành Phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá trạng chất lượng nước máy Phường Phú Xá Đánh giá trạng chất lượng nước giếng Phường Phú Xá Giải pháp xử lý nước sinh hoạt Phường. .. Hiện trạng môi trường nước sinh hoạt Phường Phú Xá – Thành Phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Những vấn đề liên quan đến môi trường nước sinh hoạt Phường Phú Xá – Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại phường phú xá – thành phố thái nguyên – tỉnh thái nguyên , Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại phường phú xá – thành phố thái nguyên – tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn