Đánh giá hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn quận cầu giấy hà nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

58 22 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– LƯƠNG THỊ THƯƠNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY - NỘI ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành/ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– LƯƠNG THỊ THƯƠNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY - NỘI ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ngành : Khoa học môi trường Lớp : N02 - K46 - KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Lương Văn Hinh THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm hệ thống lại tồn chương trình học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Được trí Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, em thực tập Viện Kỹ thuật Công nghệ Môi trường Đến nay, em hồn thành q trình thực tập tốt nghiệp Để hoàn thành đề tài này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban Giám hiệu Trường ĐHNL Thái Nguyên Ban Chủ nhiệm Khoa tập thể thầy giáo, cô giáo Trường truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập rèn luyện nhà trường Ban lãnh đạo toàn thể cán bộ, công nhân viên Viện Kỹ thuật Công nghệ Môi Trường tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập sở Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn quan tâm, đạo tận tình thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Lương Văn Hinh giúp đỡ em suốt trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin gửi tới gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo niềm tin chỗ dựa vững cho em suốt thời gian qua, vượt qua khó khăn khoảng thời gian thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày……tháng… năm 2018 Sinh viên Lương Thị Thương ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 vị trí quan trắc mẫu khơng khí ven trục giao thơng địa bàn quận 13 Bảng 3.2 Vị trí quan trắc mẫu khơng khí xung quanh khu thị, dân cư địa bàn quận 14 Bảng 4.1 Hệ thống hồ quận Cầu Giấy 19 Bảng 4.2 Các số khí hậu trung bình tháng quận Cầu Giấy 21 Bảng 4.3 Phân bổ diện tích loại đất kỳ kế hoạch 2011-2015 22 Bảng 4.4 Tổng hợp hoạt động ngành du lịch Thành phố Nội 26 giai đoạn 2011-2014 26 Bảng 4.5 Kết quan trắc phân tích mẫu khơng khí ven trục giao thơng địa bàn 30 quận Cầu Giấy năm 2017 30 Bảng 4.6 Kết quan trắc phân tích khơng khí xung quanh khu đô thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 36 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Diễn biến nồng độ bụi PM10 trung bình năm khơng khí xung quanh số đô thị từ năm 2005 đến 2009 11 Hình 4.1 Bản đồ quận Cầu Giấy 17 Hình 4.2 Biểu đồ hàm lượng bụi lơ lửng mẫu khơng khí ven trục giao thơng địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 32 Hình 4.3 Biểu đồ hàm lượng khí SO2 mẫu khơng khí ven trục giao thơng địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 33 Hình 4.4 Biểu đồ hàm lượng khí NO2 mẫu khơng khí ven trục 34 giao thơng địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 34 Hình 4.5 Biểu đồ hàm lượng khí CO mẫu khơng khí ven trục giao thơng địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 35 Hình 4.6 Biểu đồ hàm lượng bụi lơ lửng mẫu khơng khí xung quanh khu thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 38 Hình 4.7 Biểu đồ hàm lượng khí SO2 mẫu khơng khí xung quanh khu đô thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 39 Hình 4.8 Biểu đồ hàm lượng khí NO2 mẫu khơng khí xung quanh khu thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 40 Hình 4.9 Biểu đồ hàm lượng khí CO mẫu khơng khí xung quanh khu thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 41 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu Tiếng Việt AQI Chỉ số chất lượng khơng khí BTNMT Bộ Tài ngun Mơi trường BVMT Bảo vệ môi trường BYT Bộ Y tế KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình MTKK Mơi trường khơng khí NĐ- CP Nghị định- Chính phủ ODA Hỗ trợ phát triển thức PTNT Phát triển nơng thơn QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định QH Quốc hội TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TT Thông tư UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa WHO Tổ chức Y tế Thế giới v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở phápđề tài 2.2 Cơ sở khoa học 2.2.1 Một số khái niệm liên quan 2.2.2 Nguồn gốc nhiễm khơng khí 2.2.3 Tác nhân gây ô nhiễm không khí 2.3 Hiện trạng mơi trường khơng khí giới Việt Nam 2.3.1 Hiện trạng mơi trường khơng khí giới 2.3.2 Hiện trạng môi trường khơng khí Việt Nam 10 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 12 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 12 vi 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 12 3.3 Nội dung nghiên cứu 12 3.4 Phương pháp nghiên cứu 12 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin,kế thừa số liệu, tài liệu 12 3.4.2 Phương pháp điều tra lấy mẫu 12 3.4.3 Chỉ tiêu phương pháp phân tích 15 3.4.4 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 16 3.4.5 Phương pháp tổng hợp, so sánh viết báo cáo 16 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 17 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Cầu Giấy 17 4.1.1 Điều kiện tự nhiên quận Cầu Giấy 17 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 23 4.2 Hiện trạng chất lượng Môi trường khơng khí quận Cầu Giấy 26 4.2.1 Các nguồn gây ô nhiễm 26 4.2.2 Hiện trạng chất lượng Mơi trường khơng khí 29 4.3 Đề xuất biện pháp giảm thiểu khắc phục ô nhiễm 42 4.3.1 Giải pháp quy hoạch, quản 42 4.3.2 Giải pháp kỹ thuật khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường khơng khí 43 4.3.3 Giải pháp giáo dục truyền thông 44 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 45 5.1.Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 46 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Những năm qua Thành phố Nội có bước tiến đáng kể phát triển kinh tế - xã hội Trong đó, cơng tác bảo vệ mơi trường có chuyển biến tích cực, góp phần vào phát triển bền vững Thành phố Quận Cầu Giấy - thành phố Nội đơn vị hành thành lập theo Nghị định 74/CP ngày 21/11/1996 Chính phủ sở hợp thị trấn: Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Cầu Giấy xã: Dịch Vọng, Yên Hòa, Trung Hòa, với tổng diện tích đất tự nhiên 1.202,98 Sau thành lập quận chia thành phường: Dịch Vọng, Quan Hoa, Yên Hòa, Trung Hòa, Mai Dịch, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân Đến ngày 1/4/2005, phân chia địa giới hành quận, huyện, quận Cầu Giấy hình thành phường Dịch Vọng Hậu từ phần diện tích phường Dịch Vọng Quan Hoa, đến thời điểm mặt hành quận Cầu Giấy có phường Quận Cầu Giấy nằm phía Tây nội thành Nội Phía Đơng giáp quận Đống Đa quận Ba Đình; phía Tây giáp quận Từ Liêm; phía Nam giáp quận Thanh Xn; phía Bắc giáp quận Tây Hồ.Trong quận có sơng Tơ Lịch chạy dọc theo chiều phía Đơng quận, có trục đường giao thơng vành đai nối liền với sân bay quốc tế Nội Bài quốc lộ 32A nối trung tâm Nội - Sơn Tây Có thể nói quận có vị trí quan trọng phía Tây Tây Bắc thủ đô Nội lại nơi có tốc độ thị hóa nhanh với nhiều dự án lớn lĩnh vực kinh tế xã hội.[14] Tuy nhiên, năm gần đây, phát triển nhanh nhiều ngành kinh tế, chất lượng môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh cảnh tự nhiên đa dạng sinh học bị xuống cấp Với mức tăng trưởng dự kiến ngành kinh tế tương lai với phát triển thị hóa, trạng môi trường quận Cầu Giấy đặc biệt môi trường khơng khí có nguy bị suy thối tương lai Xuất phát từ thực tiễn đó, đểđánh giá xác trạng ảnh hưởng mơi trường khơng khí đến chất lượng khơng khí, tạo tiền đề để đưa giải pháp quản lý bảo vệ mơi trường khơng khí, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá trạng môi trường khơng khí địa bàn Quận Cầu Giấy Nội đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm’’ Từ có giải pháp thích hợp nhằm giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tơn tạo cảnh quan môi trường, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường Thành phố trình hội nhập kinh tế quốc tế 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Cầu Giấy, thành phố Nội - Đánh giá trạng mơi trường khơng khí địa bàn quận Cầu Giấy - Đề xuất giải pháp nhằm kiểm sốt nhiễm mơi trường khơng khí quận Cầu Giấy 1.2.2 u cầu đề tài - Đánh giá xác thực trạng nhiễm mơi trường khơng khí địa bàn quận Cầu Giấy - Thông tin số liệu thu thập phải xác, trung thực, khách quan - Đề xuất giải pháp, kiến nghị phải có tính khả thi thực tế phù hợp với điều kiện địa phương 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế - Nâng cao tích lũy kinh nghiệm thực tế - Kết đề tài tư liệu học tập sau 36 Bảng 4.6 Kết quan trắc phân tích khơng khí xung quanh khu đô thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kí hiệu mẫu K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31 K32 K33 K34 K35 QCVN 05:2013/BTNMT Nhiệt độ (0C) 24,4 23 22,5 22,5 28,1 28,1 30,3 30,3 27,7 27,5 26,4 26,7 24,5 24,1 26 26,3 21 23 25,2 25,2 Độ ẩm (%) 66,3 66,8 71 71 63,1 63,1 57,9 57,9 49,1 50 50,7 49,3 61,2 62,1 61 61,8 60 62 68,7 68,7 Tốc độ gió (m/s) 0,8 0,93 1,6 1,6 0,3 0,3 0,7 0,7 1,6 1,3 0,6 0,8 2,1 0,3 0,2 0,5 0,6 3,6 3,6 - - - Thơng số phân tích Tiếng Áp Hướng ồn suất gió (dBA) (atm) ĐB 55,5 0,98 ĐB 54,1 0,978 ĐB 63 0,994 ĐB 63 0,997 ĐB 52,3 1,002 ĐB 52,3 1,004 ĐB 64,5 0,997 ĐB 64,5 0,996 TB 1,003 70,5 TB 1,001 71,6 ĐB 0,978 70,4 ĐB 0,980 71,2 ĐB 60,7 0,912 ĐB 61,5 0,915 ĐB 65 1,001 ĐB 63 1,003 ĐB 62 0,983 ĐB 63 0,981 ĐB 0,995 74,9 ĐB 0,990 74,9 Bụi lơ lửng (µg/m3) 130 125 113 121 118 121 118 120 111 117 122 125 109 105 119 115 119 123 134 130 70(*) 300 - - SO2 NO2 CO 3 (µg/m ) (µg/m ) (µg/m3) 78 80 90 93 67 62 78 75 88 85 87 90 70 72 78 80 91 89 87 90 71 74 80 83 65 60 67 69 75 79 76 78 70 67 75 73 81 79 78 75 5589 5540 5609 5678 6708 6730 4509 4490 5789 5793 6123 6134 3345 3321 4311 4321 6721 6709 5769 5789 350 200 30.000 (Nguồn: Phòng thí nghiệm – Viện Kỹ thuật Công nghệ môi trường) 37 Ghi chú: - QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh (tính trung bình 1h) - (*) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn - “-“: Không quy định Nhận xét: Kết quan trắc mơi trường khơng khí xung quanh khu đô thị, dân cư địa bàn phường thuộc quận Cầu Giấy cho thấy, chất lượng khơng khí xung quanh khu thị, dân cư quận tương đối tốt Khơng có dấu hiệu bị ô nhiễm khí thải bụi, tiêu bụi khí thải ngưỡng tương đối thấp so với quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh, qua kết cho thấy chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh an tồn, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống xung quanh, có số điểm tiếng ồn vượt quy chuẩn cho phép mức vượt nhẹ, không đáng kể Tuy nhiên số ô nhiễm bụi khí thải có xu hướng gia tăng hoạt động thường ngày người dân, nhiều hoạt động làm phát sinh chất thải gây ô nhiễm khơng khí xung quanh quyền địa phương khuyến khích lên bỏ giảm bớt để tạo khơng khí lành khơng bị nhiễm, nhiều người sử dụng nên nồng độ chất nhiễm có xu hướng tăng lên Cụ thể chất ô nhiễm sau: 38  Bụi lơ lửng Hình 4.6 Biểu đồ hàm lượng bụi lơ lửng mẫu khơng khí xung quanh khu thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 Kết phân tích chất lượng khơng khí khu thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 cho thấy khơng khí khu thị, dân cư có nồng độ bụi lơ lửng dao động từ 105 – 134 µg/m3, giá trị nằm ngưỡng cho phép QCVN 05:2013/BTNMT tương đối nhiều Hàm lượng bụi lơ lửng cao mẫu khí trước cửa nhà số 10 đường Trung Hòa, phường Trung Hòa; hàm lượng bụi thấp cơng viên Nghĩa Đơ Hàm lượng bụi vị trí quan trắc nằm ngưỡng thấp so với quy chuẩn cho phép, với ngưỡng kết tiêu bụi lơ lửng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh 39  SO2 Hình 4.7 Biểu đồ hàm lượng khí SO2 mẫu khơng khí xung quanh khu thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 Kết phân tích cho thấy khơng khí khu thị, dân cư địa bàn quận có nồng độ khí SO2 dao động từ 62 – 93 µg/m3, giá trị nằm ngưỡng quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh, hàm lượng khí SO2 khu vực thấp từ 3,7 – 5,6 lần so với quy chuẩn Hàm lượng khí SO2 cao mẫu khí trước cửa nhà số 3/81, Nghĩa Đơ; hàm lượng khí SO2 thấp khu vui chơi, trước cửa nhà số 124 – khu tập thể A10 phường Nghĩa Tân Nồng độ khí SO2 qua quan trắc thấp, khu vui chơi công viên nằm ngưỡng an toàn cho người dân 40  NO2 Hình 4.8 Biểu đồ hàm lượng khí NO2 mẫu khơng khí xung quanh khu thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 Kết phân tích chất lượng khơng khí khu đô thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 cho thấy khơng khí khu thị, dân cư có nồng độ khí NO2 dao động từ 60 – 83 µg/m3, giá trị nằm ngưỡng cho phép QCVN 05:2013/BTNMT Hàm lượng khí NO2 cao mẫu khí trước cửa nhà số 3/81, Nghĩa Đơ; hàm lượng khí NO2 thấp khu vui chơi, trước cửa nhà số 124 – khu tập thể A10 phường Nghĩa Tân Hàm lượng khí NO2 khu vực có chênh lệch khơng q lớn, thấp quy chuẩn cho phép từ 2,4 – 3,3 lần Các số nằm ngưỡng an toàn cho sức khỏe người 41  CO 35000 30000 25000 20000 15000 10000 6721670957695789 67086730 5789579361236134 5589554056095678 45094789 43214321 33453321 5000 k16 k17 k18 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25 k26 k27 k28 k29 k30 k31 k32 k33 k34 k35 Hàm lượng khí CO QCVN 05:2013/BTNMT Hình 4.9 Biểu đồ hàm lượng khí CO mẫu khơng khí xung quanh khu thị, dân cư địa bàn quận Cầu Giấy năm 2017 Kết phân tích cho thấy khơng khí khu thị, dân cư địa bàn quận có nồng độ khí CO dao động từ 3321 – 6730 µg/m3, giá trị nằm ngưỡng quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh, hàm lượng khí CO khu vực thấp từ 4,5 - lần so với quy chuẩn Hàm lượng khí CO cao mẫu khí khu vui chơi trước cửa nhà số 124 – khu tập thể A10 phường Nghĩa Tân, hàm lượng khí CO thấp cơng viên Nghĩa Đơ Hàm lượng khí CO khu vực có chênh lệch ít, ngưỡng an tồn cho mơi trường khơng khí xung quanh sức khỏe người dân địa bàn quận 42 4.2.2.3 Dự báo quy hoạch phát triển liên quan đến mơi trường khơng khí quận Cầu Giấy Kết quan trắc môi trường năm 2017 địa bàn quận Cầu Giấy cho thấy, chất lượng môi trường khơng khí khu vực ven trục giao thơng địa bàn quận đa số bị nhiễm bụi, thực trạng chung tuyến đường nội thị thành phố Nội năm gần đây, nồng độ chất khí mơi trường khơng khí SO2, NOx, CO… nút giao thông không bị ô nhiễm ngưỡng tương đối cao Chất lương mơi trường khơng khí khu đô thị, dân cư địa bàn quận qua phân tích khơng bị nhiễm tác nhân gây ô nhiễm, giá trị nằm ngưỡng tương đối an toàn cho người dân sinh sống Tại khu vực có tượng nhiễm khơng khí mang tính chất cục bộ, tập trung khu vực nút giao giao thông quan trọng địa bàn quận, nơi có mật độ phương tiện giao thơng lơn có cơng trình sửa chữa, xây dựng sở hạ tầng, dự án xây dựng hạ tầng đường giao thông… chủ yếu bị ô nhiễm bụi sơ cấp Xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường khơng khí năm tới quận Cầu Giấy từ hoạt động xây dựng hạ tầng khu đô thị, dự án xây dựng hạ tầng giao thông gia tăng phương giao thông ô tô, xe máy… 4.3 Đề xuất biện pháp giảm thiểu khắc phục ô nhiễm 4.3.1 Giải pháp quy hoạch, quản lý - Nâng cao lực quản lý Nhà nước môi trường từ cấp quận đến cấp phường - Lập hồ sơ sở liệu môi trường chạy phần mềm chuyên dùng để cập nhật hàng năm, kịp thời đánh giá đưa giải pháp quản lý phù hợp - Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức làm cơng tác quảnmôi trường từ cấp quận đến cấp phường 43 - Kịp thời động viên, khen thưởng đơn vị, cá nhân, tổ chức có đóng góp với nghiệp bảo vệ mơi trường quận - Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường địa bàn quận - Báo cáo trạng môi trường hàng năm theo quy định Luật bảo vệ môi trường quy định hành - Ngoài nguồn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cần tích cực vận động nguồn vốn ODA, nguồn vốn viện trợ khác để đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng mơi trường - Khuyến khích doanh nghiệp địa bàn quận đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo quy định 4.3.2 Giải pháp kỹ thuật khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường khơng khí Đầu tư lắp đạt thiết bị xử lý bụi nguồn thải hệ thống như: Lọc bụi tĩnh điện, hấp thu khí độc,…tại nhà máy, sở sản xuất địa bàn quận Cầu Giấy Ngoài cần quan tâm đến công nghệ sản xuất sạch, công nghệ tạo khí thải tiết kiệm lượng Tăng cường trồng xanh ven đường, trọng vào loại có khả hấp thụ bụi khí độc cao sấu, vải … mở rộng công viên thành phố Nâng cấp đường giao thông tiến hành rửa đường, hút bụi với tần suất lần/ ngày Các phương tiện giao thông chuyên chở vật liệu đất, cát, đá, vôi, xi măng… phải che chắn thùng xe kín khít Đảm bảo vât liệu vận chuyển không rơi vãi đường phố Không lưu hành xe cũ, không đảm bảo chất lượng Thực chương trình kiểm tra bảo dưỡng: Các phương tiện xe cộ đăng ký phải kiểm tra phát thải hàng năm định kỳ bảo dưỡng xe 44 4.3.3 Giải pháp giáo dục truyền thông Tiếp tục mở rộng số lượng, tiêu đào tạo chun ngành mơi trường tất trình độ đào tạo, mở rộng ngành đào tạo mơi trường khơng khí Tăng cường lồng ghép nội dung đào tạo môi trường vào chương trình đào tạo chuyên ngành Các chuyên gia chuyên ngành đào tạo kiến thức có kiến thức bảo vệ môi trường Không ngừng nâng cao nhân thức cho cộng đồng, quan, nhà máy, xí nghiệp địa bàn quận Cầu Giấy vấn đề bảo vệ môi trường phát triển bền vững Tăng cường nâng cao nhận thức cho nhà quản lý, lập nhiễm khơng khí; tác động, ảnh hưởng, thiệt hại ô nhiễm không khí gây Nâng cao nhận thức cộng đồng tầm quan trọng chất lượng môi trường không khí xung quanh sức khỏe cộng đồng ảnh hưởng tới chất lượng sống Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin môi trường khơng khí cho cộng đồng Cơng khai thơng tin, số liệu liên quan đến tình hình nhiễm khơng khí nguồn gây nhiễm khơng khí phương tiện thơng tin đại chúng để cộng đồng có nhận thức nhiễm khơng khí nâng cao ý thức cộng đồng việc BVMT khơng khí 45 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận Trên sở tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng mơi trường khơng khí khu vực quận Cầu Giấy, đưa số kết luận sau: Kết quan trắc mơi trường khơng khí ven trục giao thơng địa bàn phường thuộc quận Cầu Giấy cho thấy: + Nồng độ bụi lơ lửng: từ 275 – 398 (µg/m3 ) QCCP: 300 (µg/m3 ) + Nồng độ CO trung bình: 9776 – 11750 (µg/m3 ) QCCP: 30000 (µg/m3 ) + Nồng độ SO2 trung bình: 123 – 201 (µg/m3 ) QCCP: 350 (µg/m3 ) + Nồng độ NO2 trung bình: 101 – 154 (µg/m3 ) QCCP: 200 (µg/m3 ) Chất lượng khơng khí giao thơng nút giao thơng quận bị ô nhiễm bụi lơ lửng, hàm lượng bụi khơng khí xung quanh trục giao thơng cao so với quy chuẩn cho phép, Còn khí thải chưa có dấu hiệu bị nhiễm, nhiên tiêu loại khí thải CO, NO2, SO2 ngưỡng tương đối cao so với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh Kết quan trắc mơi trường khơng khí xung quanh khu đô thị, dân cư địa bàn phường thuộc quận Cầu Giấy cho thấy: + Nồng độ bụi lơ lửng: từ 105 – 134 (µg/m3 ) QCCP: 300 (µg/m3 ) + Nồng độ CO trung bình: 3321 – 6730 (µg/m3 ) QCCP: 30000 (µg/m3) + Nồng độ SO2 trung bình: 62 – 93 (µg/m3 ) QCCP: 350 (µg/m3 ) + Nồng độ NO2 trung bình: 60 – 83 (µg/m3 ) QCCP: 200 (µg/m3 ) 46 Chất lượng khơng khí xung quanh khu thị, dân cư quận tương đối tốt Khơng có dấu hiệu bị nhiễm khí thải bụi, tiêu bụi khí thải ngưỡng tương đối thấp so với quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh, qua kết cho thấy chất lượng môi trường khơng khí xung quanh an tồn, khơng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân 5.2 Kiến nghị Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng Thành phố nói chung qua kết nghiên cứu đạt được, đề tài xin có số kiến nghị sau: - Kiến nghị với cấp, ngành cần có quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện cho q trình khắc phục xử lý nhiễm; có biện pháp quản lý chặt chẽ khu vực mức nhiễm, có biện pháp tun truyền phù hợp cho người dân tác hại nhiễm mơi trường, từ tránh hậu xấu ô nhiễm gây - Kiến nghị sở, doanh nghiệp hoạt động địa bàn Quận gây nhiễm mơi trường có trách nhiệm thực biện pháp phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường đặc biệt môi trường khơng khí - Các kết nghiên cứu đề tài cần tiếp tục nghiên cứu với thời gian lâu số lượng mẫu nhiều đểđánh giá xác - Khuyến khích người dân cấp quyền địa phương có biện pháp phòng ngừa, khắc phục cải tạo mơi trường nước -biện pháp cải tạo thân thiện với mơi trường, chi phí có hiệu tốt 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Quận Cầu Giấy - Nội, năm 2017 Phạm Ngọc Đặng (2013), “môi trường khơng khí” Nxb Khoa học kỹ thuật Nội Trần Minh Đức (2014), “Đánh giá chất lượng môi trường khơng khí địa bàn thành phố Thái Ngun giai đoạn 2011- 2013”, khóa luật tốt nghiệp Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên Lương Văn Hinh, “Bài giảng Ô nhiễn môi trường”, Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên Dương Thị Minh Hòa, Hồng Thị Lan Anh (2015), “Bài giảng quan trắc phân tích mơi trường”, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Lê Văn Khoa (2011), “khoa học môi trường”, Nxb Giáo dục Nguyễn Thị Lợi (2010), Bài giảng sở Khoa học Môi trường, NXB Đại học Thái Nguyên Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nxb Lao động - Xã hội, Nội II Các tài liệu tham khảo từ Internet Bách khoa tồn thư (2016) https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_kh%C3%B4ng_ kh%C3%AD 10 Ơ nhiễm khơng khí (2016) http://moitruongviet.edu.vn/tinh-hinh-o-nhiem-khong-khi/ 11 Thư viện pháp luật “hiện trạng môi trường Việt Nam” http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-402015-TT-BTNMT-Quy-trinh-ky-thuat-quan-trac-khi-thai-288402.aspx 12 Thư viện pháp luật “quy hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy (2016)” 48 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2267-QDUBND-2014-quy-hoach-su-dung-dat-den-2020-ke-hoach-5-nam-2011-2015Cau-Giay-Ha-Noi-229124.aspx 13 “Tìm hiểu nguồn lực phát triển kinh tế xã hội quận Cầu Giấy (2016)” http://luanvan.net.vn/luan-van/tim-hieu-nguon-luc-phat-trien-kt-xa-hoi-taiquan-cau-giay-58478/ 14 Tủ sách khoa học https://tusach.congnghemoitruong/xylykhithai.com/wiki/%C3%94_nhi%E1% BB%85m_kh%C3%B4ng_kh%C3%AD_l%C3%A0_g%C3%AC%3F_V%C 3%AC_sao_kh%C3%B4ng_kh%C3%AD_b%E1%BB%8B_%C3%B4_nhi% E1%BB%85m%3F PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẬP ... khí, tạo tiền đề để đưa giải pháp quản lý bảo vệ môi trường khơng khí, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng mơi trường khơng khí địa bàn Quận Cầu Giấy – Hà Nội đề xuất giải pháp giảm. .. NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– LƯƠNG THỊ THƯƠNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY - HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM”... khơng khí địa bàn Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - Đề xuất số giải pháp quản lý cách thức giảm thiểu ô nhiễm cải thiện chất lượng khơng khí khu vực Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 3.4 Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn quận cầu giấy hà nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm , Đánh giá hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn quận cầu giấy hà nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn