Đánh giá hiện trạng các loài rùa nước ngọt tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu văn yên yên bái

63 24 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÂM QUANG VĂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI RÙA NƯỚC NGỌT TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HẨU - VĂN YÊN - YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÂM QUANG VĂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI RÙA NƯỚC NGỌT TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HẨU - VĂN YÊN - YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Hồ Ngọc Sơn Thái Nguyên, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp "Đánh giá trạng lồi Rùa nước khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu - Văn n - n Bái" cơng trình nghiên cứu thân tơi, cơng trình thực hướng dẫn TS Hồ Ngọc Sơn Những phần sử dụng tài liệu tham khảo khóa luận nêu rõ phần tài liệu tham khảo Các số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận q trình theo dõi hồn tồn trung thực, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật khoa nhà trường đề Thái Nguyên, ngày…tháng….năm 2018 Xác nhận GV hướng dẫn TS HỒ NGỌC SƠN Người viết cam đoan Lâm Quang Văn XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sinh viên sửa theo yêu cầu Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài, ngồi cố gắng thân, em nhận nhiều quan tâm giúp đỡ để hoàn thành luận văn Nhân dịp cho phép em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa Lâm nghiệp, Phòng ban Trường tạo điều kiện cho em học tập, nghiên cứu Chân thành cảm ơn ban ngành lãnh đạo KBT Hẩu - chi cục Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái cán ủy ban nhân dân xã Hẩu huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình trình nghiên cứu khu vực khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn tới TS Hồ Ngọc Sơn tận tình giúp đỡ, dìu dắt, định hướng cho tơi bước để tơi hồn thành luận văn Chân thành gửi tới bạn bè, người thân lời cảm ơn từ đáy lòng! Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Lâm Quang Văn iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Các tuyến điều tra 22 Bảng 4.1 Tỷ lệ nhận biết loài rùa cộng đồng 24 xung quanh Khu BTTN Hẩu 24 Bảng 4.2 Các loài Rùa nước khu BTTN Hẩu 25 Bảng 4.3 Bảng phân bố theo độ cao loài rùa nước 33 Bảng 4.4 Sự phân bố loài rùa theo sinh cảnh 34 Bảng 4.5 Mức độ bắt gặp loài năm trở lại 35 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Ảnh minh họa: Rùa đầu to 26 Hình 4.2 Ảnh minh họa: Rùa hộp ba vạch 27 Hình 4.3 Ảnh minh họa: Rùa hộp trán vàng miền bắc 28 Hình 4.4 Ảnh minh họa: Rùa sa nhân 29 Hình 4.5 Ảnh minh họa :Rùa đất spengle 30 Hình 4.6 Ảnh minh họa: Rùa bốn mắt 31 Hình 4.7 Ảnh minh họa: Rùa núi viền 32 Hình 4.8 Ảnh minh họa: Rùa núi vàng 32 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt BTTN Bảo tồn thiên nhiên ĐDSH Đa dạng sinh học ĐVCXS FFI Fauna & Flora International HST Hệ sinh thái IUCN Tên đầy đủ Động vật có xương sống International Union for Conservation of Nature and Natural recoucer Khu bảo tồn KBT SĐVN Sách đỏ Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân 10 WWF World Wide Fund for Nature vi MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN II TỔNG QUANVẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cở sở khoa học 2.1.1 Loài 2.1.2 Quần thể loài 2.1.3 Đa dạng sinh học 2.1.4 Đa dạng loài rùa giới 2.1.5 Đa dạng rùa Việt Nam 2.2 Lịch sử nghiên cứu 2.2.1 Lịch sử nghiên cứu rùa Đông Nam Á Đông Dương 2.2.2 Lịch sử nghiên cứu rùa Việt Nam 2.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 12 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 12 2.3.2 Dân tộc, dân số, lao động phân bố dân cư 17 PHẦN III 18 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng địa điểm nghiên cứu 18 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 18 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Thời gian nghiên cứu 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 vii 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Phương pháp vấn 19 3.4.2 Phương pháp ghi nhận rùa điều kiện tự nhiên 21 3.4.3 Phương pháp kế thừa số liệu 23 3.4.4 Phương pháp đánh giá mối đe dọa 23 3.4.5 Xác định loài bảo tồn 23 PHẦN IV 24 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Hiện trạng loài rùa nước 24 4.2 Tài liệu hóa lồi rùa khu BTTN Hẩu 25 4.2.1 Thành phần loài 25 4.2.2 Đặc điểm hình thái, sinh thái loài rùa nước 26 4.2.2.1 Họ rùa đầu to Platysternidae 26 4.2.2.2 Họ rùa đầm Emyidae 27 4.2.2.3 Họ rùa núi - Testudinidae 31 4.3 Đặc điểm phân bố loài rùa 33 4.3.1 Phân bố theo độ cao 33 4.3.2 Phân bố theo sinh cảnh 34 4.4 Những nguy đe dọa tới loài rùa nước 35 4.4.1 Mức độ suy giảm loài qua năm 35 4.4.2 Các nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên ĐDSH rùa nước 36 4.5 Các giải pháp bảo tồn 36 PHẦN V 38 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Kiến nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Hẩu có toạ độ địa lý từ 21º50’ đến 22º01’ vĩ độ Bắc từ 104º23’ đến 104º40’ kinh độ Đông nằm địa bàn xã Hẩu, Đại Sơn, Mỏ Vàng Phong Dụ Thượng thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với diện tích 16.950 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, 2003; 2010) Đây khu vực có hệ sinh thái rừng tự nhiên mang tính điển hình vùng núi phía Bắc nước ta Trong khu vực có hệ sinh thái rừng đặc trưng cho vùng trung tâm ẩm Bắc tương đối nguyên vẹn Những kiểu địa hình thuộc hệ thống núi cao tiếp nối dãy Hoàng Liên Sơn với rừng nguyên sinh tạo nên cảnh quan tự nhiên hùng vĩ, sinh động hấp dẫn Rùa nhóm phương diện di chuyển, trình sinh sản chậm, gặp nhiều rủi ro mơi trường bị tác động Do vậy, rùa nhóm động vật có nguy bị đe dọa lớn với đa số tổng số loài rùa trái đất liệt vào danh sách có nguy đe dọa tồn cầu gần thơng tin q trình tác động đến tuyệt chủng chúng biết Chính điều làm cho mức độ đe dọa loài rùa trở nên cao so với loài động vật khác Trong khu vực châu Á, Việt Nam biết 23 loài rùa nước rùa cạn (Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường, 2005) [18], đa số lồi liệt kê danh mục loài quý dễ bị tổn thương SĐVN (2007) [1] Một số liệt kê danh lục tổ chức bảo tồn Quốc tế IUCN (2013) [23] Cuora trifasciata, Cuora galbinifrons, Cuora mouhotii Hiện nay, gia tăng áp lực từ cộng đồng địa phương thông tin tình hình bảo tơn lồi rùa làm cho công tác bảo tồn 40 10 Lê Nguyên Ngật, Hoàng Xuân Quang (2001), Kết điều tra bước đầu thành phần lồi ếch nhái, bò sát khu BTTN Pù Mát, tỉnh Nghệ An Tạp chí sinh học, 23 (3B): 59- 65 11 Lê Nguyên Ngật, Nguyễn Quảng Trường (2002), Kết điều tra bước đầu loài rùa khu BTTN Pù Mát, tỉnh Nghệ An Tạp chí sinh học 24(2A): 58- 64 12 Lê Thanh Dũng (2015), Tìm hiểu đa dạng thành phần loài rùa khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống Khóa luận tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Vinh 13 Lê Thị Diên, Hà Thị Nga, Lê Doãn Anh (2011), Nghiên cứu đa dạng khu hệ rùa cạn rùa nước vườn quốc gia Bạch Mã 14 Ngô Đắc Chứng cs (2004-2006), Sự phân bố lồi Lưỡng cư Bò sát theo nơi sinh cảnh tỉnh Đồng Tháp Báo cáo khoa học sinh thái tài nguyên sinh vật NXB Nông nghiệp: 218-223 15 Nguyễn Quảng Trường cộng (2011), Kết khảo sát thành phần lồi bò sát ếch nhái vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng khu vực mở rộng Quảng Bình, Việt Nam 16 Nguyễn Tài Thắng (n.d.), Khảo sát thực địa rùa cạn rùa nước Trung tâm bảo tồn rùa Châu Á 17 Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc (1996), Danh lục ếch nhái, bò sát Việt Nam NXB KH&KT 18 Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc, Nguyễn Quảng Trường (2005), Danh lục Ếch nhái, Bò sát Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 113-121 19 Odum.E P (1978), Cơ sở sinh thái học, tập NXB ĐH THCN, Hà Nội, 423 trang 20 Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn tỉnh Yên Bái, Chi cục Kiểm Lâm, Báo cáo quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013- 2020 41 II Tài liệu tiếng nước 21 Bourret R (1941) Les Tortues de L’Indochine Inst Océan Ind., 253pp 22 Bryan L Stuart, Peter Paul van Dijk Douglas B Hendrie (2001) Photograpic Guide to the Turtles of Thailand, Laos, Vietnam and Cambodia (Sách hướng dẫn định loại rùa Thái Lan, Lào, Việt Nam Camphuchia) Wildliffe Convervation Society DesignGoup, Cambodia: 84tr 23 IUCN (2013) Red List of threatenet Species International Union for Convervation of Nature and Natural resources III Tài liệu internet 24 http://khoahoc.tv/chiem-nguong-loai-rua-quai-di-cua-viet-nam-35025 25.http://www.tinmoi.vn/can-canh-than-ruocrua-300-trieukg-dat-hon-vang011377134.html 26 http://www.macaubiodiversity.org/geoemyda-spengleri/ 27 http://agriviet.com/threads/tp-hcm-rua-4-mat-gia-800k-1em-nhan-nhip-29.106928/ 28 http://thapruanhatrang.mov.mn/ct/chi-tiet/84/rua-nui-vien.html 29 http://www.saigonzoo.net/rua-nui-vang-46.html PHỤ LỤC Mẫu biểu 01 :DANH SÁCH PHỎNG VẤN TT Họ tên Tuổi Giới tính Dân tộc Địa (thơn) Giàng Chẩn Phử 52 Nam H’Mông Khe Cạn Sùng A Tùng 48 Nam H’Mông Khe Tát Bùi Xuân Tỉu 40 Nam H’Mông Ba Khuy Giàng A Tài 23 Nam H’Mông Khe Tát Vàng A Pao 31 Nam H’Mông Khe Tát Giàng Chẩn Dìn 48 Nam H’Mơng Khe Cạn Vàng A Chểnh 25 Nam H’Mông Khe Cạn Giàng A Vư 38 Nam H’Mông Khe Tát Giàng A Khoa 52 Nam H’Mông Bản Tát 10 Mua A Páo 31 Nam H’Mông Bản Tát 11 Vàng A Tủa 32 Nam H’Mông Bản Tát 12 Vàng Thị Sâu 46 Nữ H’Mông Bản Tát 13 Giàng A Tênh 33 Nam H’Mông Bản Tát 14 Vàng A Su 30 Nam H’Mông Bản Tát 15 Giàng A Tú 25 Nam H’Mông Khe Tát 16 Giàng A Chúng 29 Nam H’Mông Khe Tát 17 Thào A Khoa 23 Nam H’Mông Khe Tát 18 Giàng A Hòa 31 Nam H’Mơng Khe Tát 19 Giàng A Sênh 40 Nam H’Mông Khe Tát 20 Giàng A Cớ 44 Nam H’Mông Khe Cạn 21 Thào A Páo 51 Nam H’Mơng Khe Cạn 22 Hồng A Phơng 26 Nam H’Mông Khe Cạn 23 Ly A Sèo 44 Nam H’Mông Khe Cạn 24 Vừ A Páo 51 Nam H’Mông Khe Cạn 25 Giàng Seo Chu 52 Nam H’Mông Khe Cạn 26 Giàng A Phứ 22 Nam H’Mông Khe Cạn 27 Vàng A Ly 24 Nam H’Mông Khe Cạn 28 Giàng Văn Seng 47 Nam H’Mông Khe Cạn 29 Giàng A Chu 26 Nam H’Mông Làng Thượng 30 Thào A Chùa 49 Nam H’Mông Làng Thượng 31 Giàng A Chứ 34 Nam H’Mông Làng Thượng 32 Sùng A Sáng 38 Nam H’Mông Làng Thượng 33 Sùng A Diêu 47 Nam H’Mông Làng Thượng 34 Giàng A Pao 50 Nam H’Mông Làng Thượng 35 Cư A Chơ 49 Nam H’Mông Ba Khuy 36 Hồng A Ly 53 Nam H’Mơng Ba Khuy 37 Cư A Sở 29 Nam H’Mông Ba Khuy 38 Thào A Lềnh 42 Nam H’Mông Ba Khuy 39 Cư A Quán 27 Nam H’Mông Ba Khuy 40 Cư A Sú 35 Nam H’Mông Ba Khuy PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH ĐIỀU TRA Hình 01: Điều tra theo tuyến qua dạng sinh cảnh rừng Hình 02: Điều tra theo tuyến qua dạng sinh cảnh khe rạch Hình 03: Điều tra sinh cảnh đồng ruộng Hình 04: Điều tra ven suối Hình 05: Phỏng vấn cán xã Hình 06: Phỏng vấn người dân địa phương Hình 07: Bộ ảnh sử dụng vấn PHỤ LỤC MẪU BIỂU HỎI VÀ ĐIỀU TRA Mẫu biểu 01: Mẫu biểu người dân/ cán xã PHIẾU PHỎNG VẤN, LIỆT KÊ TỰ DO RÙA NƯỚC NGỌT Số: A Sơ lược người cung cấp thông tin: - Người vấn : - Ngày vấn: / /2017 - Họ tên chủ hộ: Tuổi: Nam  , Nữ  - Dân tộc: - Địa chỉ: Bản (xóm): .,xã: ,huyện: , tỉnh: - Nghề nghiệp (chính/ phụ): ……… - Trình độ văn hóa: ; chun mơn (nếu có): - Thời gian từ bắt đầu rừng : - Tần suất rừng: lần/ tháng B Những thông tin cần biết loài rùa nước ngọt: Xin bác (anh/chị/ơng/bà) kể tên tất lồi rùa nước mà(anh/chị/ơng/bà) tìm thấy rừng? Stt Tên phổ thông Tên gọi địa Thời gian kể từ lần phương cuối gặp Ghi TƯ LIỆU HĨA THƠNG TIN VỀ LỒI RÙA NƯỚC NGỌT Số hiệu mẫu:……………………………………………………………….…… Tên khoa học:…………… ……………….………………… ……… Tên phổ thông:… ……………………………………… ………………… … Tên địa phương nghiên cứu:………………………………………………… … Dịch nghĩa:……………………………………….……………………… Địa danh thu mẫu:….…………………………………….………………… …… Vị trí mà Ơng/Bà phát hiện:…………………….………………….Độ cao:………… Xin ông(bà) mô tả lại số đặc điểm nhận dạng lồi: - Hình dáng, màu sắc đầu:…………………………… - Hình dáng, màu sắc mai:………………………………………… - Ước lượng đường kính mai:……………………………………………… - Màu da:………………………………………………………………………………… - Chân:………………………………………………………………………………… - Các đặc điểm khác:………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Một số đặc điểm nơi sống lồi mà Ơng/Bà nhìn thấy:……………………… Khí hậu:…………… Đất:……………………………… 10 Phân bố:………………………………………………………………………… 11 Theo Ơng/Bà, số lượng lồi có nhiều khu vực khơng(ít, nhiều, phong phú)? - Ít - Nhiều - Phong phú 12 Phân hạng rùa nước theo mức độ đe dọa loài: 45 + Độ hữu ích loài người dân địa phương: - Lồi khơng có giá trị sử dụng người dân địa phương: □ - Lồi có giá trị sử dụng người dân địa phương: □ - Lồi có giá trị quan trọng người dân địa phương: □ + Mức độ để xâm nhập (vị trí lồi để bị tìm thấy để khai thác): - Lồi sống nơi khó xâm nhập: □ - Loài sống nơi dễ xâm nhập: □ + Tính chuyên biệt nơi sống (sự xuất lồi thể khả sống thích nghi loài hạn hẹp hay phổ biến): - Loài xuất nhiều nơi sống khác nhau: - Loài xuất số nơi sống: - Lồi có nơi sống hẹp: □ □ □ + Mức độ tác động đến sống loài (sự tác động người dân ảnh hưởng đến sống loài): - Loài có vài nơi sống lồi ổn định: □ - Lồi có nơi sống phần khơng ổn định hay bị đe dọa: - Lồi có nơi sống khơng tồn tại: □ □ 13 Xin Ơng/Bà kể thêm số mối đe dọa khác đến loài(Săn bắn, Khai thác rừng làm nơi loài, ô nhiễm nguồn nước v.v.) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 14 Tần suất hay số lần săn năm.Ơng có thường săn khơng? (gần có nhiều hay hơnkhơng?) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 15 Thời gian rừng.Ơng thường rừng thời gian năm? Thời gian rừng có thay đổi theo mùa theo thời tiết khơng? 46 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 16 Ông bà sử dụng Rùa vào mục đích gì? :(Làm thực phẩm, làm thuốc, làm cảnh.v.v ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Ghi cách sử dụng, chế biến bảo quản:… ………………… ………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến ông (bà) NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN NGƯỜI PHỎNG VẤN (ký,ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên) 47 Mẫu biểu 02 Điều tra theo tuyến PHIẾU ĐIỀU TRA THEO TUYẾN Dạng tuyến: Ngày Đêm Phiếusố:…………… Ngày: ………………………… Thời gian bắt đầu:………………….; Thời gian kết thúc:………………… Địa điểm: Tiểu khu:………………., Thôn:………………… , Xã:Nà Hẩu, Huyện: Văn Yên, Tỉnh: Yên Bái Tọa độ:Bắtđầu UTM:…………………….; Kếtthúc: UTM:…………………… Độ cao:………… Người điều tra:…………………………………………………………………………………… Số hiệu mẫu:…………………………………………………………………… Tên khoa học:…………… ……………………………… ………… ……… Tên phổ thông:… ……………………………………… ………………… … Tên địa phương nghiên cứu:………………………………………………… … Dịch nghĩa:……………………………………………….…………………… Địa danh thu mẫu:….…………………………………….……………………… Tọa độ:……………………………….……………………….Độ cao:………… Đặc điểm nơi sống(dạng sinh cảnh):……………….…………………………… Khí hậu:………………………… Đất:………………………………………… Đặc điểm nhận dạng lồi: - Hình dáng, màu sắc đầu:………………………………………………………… - Hình dáng, màu sắc mai:………………………………………………………… - Hình dáng, màu sắc yếm: ……………………………………………………… - Màu da:…………………………………………………………………………… -Chân:……………….…………………………………………………………… - Kích thước: L.ca PL H.ca L.G l.ca L.H P.G L.P P.H L.AB P.P L.F P.AB L.AN P.F L.cd P.AN P.o 10 Các mối đe dọa xung quanh khu vực phát loài ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11 Các đặc điểm khác: ……………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ... tượng nghiên cứu - Khu hệ rùa nước khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu - Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái 3.2 Thời gian...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÂM QUANG VĂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI RÙA NƯỚC NGỌT TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÀ HẨU - VĂN YÊN - YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... nghiên cứu: "Đánh giá trạng loài Rùa nước khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu - Văn Yên Yên Bái" cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung - Đề tài góp phần đánh giá trạng phân bố
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng các loài rùa nước ngọt tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu văn yên yên bái , Đánh giá hiện trạng các loài rùa nước ngọt tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu văn yên yên bái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn