Đánh giá chất lượng nước sông nhuệ đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố nam định 6 tháng cuối năm 2017

50 25 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– ĐẶNG NHƯ NGHIỆP “ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ - ĐÁY ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH THÁNG CUỐI NĂM 2017” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014-2018 THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––– ĐẶNG NHƯ NGHIỆP “ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ - ĐÁY ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH THÁNG CUỐI NĂM 2017” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giảng viên hướng dẫn : ThS: HÀ ĐÌNH NGHIÊM Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành/ngành : Khoa học mơi trường Lớp : N03-K46 KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm hệ thống lại toàn chương trình học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Được trí Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm Khoa Môi Trường, em thực tập Viện Kỹ Thuật Cơng Nghệ Mơi Trường Đến em hồn thành q trình thực tập tốt nghiệp Để hồn thành đề tài này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường ĐHNL Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa Môi trường tập thể thầy giáo, cô giáo trường truyền đạt lại cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập rèn luyện nhà trường Ban lãnh đạo tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Môi Trường tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập sở Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn quan tâm, đạo tận tình thầy giáo hướng dẫn: ThS: HÀ ĐÌNH NGHIÊM giúp đỡ em suốt trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin gửi tới gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo niềm tin chỗ dựa vững cho em suốt khoảng thời qua vượt qua khó khăn khoảng thời gian thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày……tháng… năm 201 Sinh viên Đặng Như Nghiệp ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Xác định xác vị trí, thơng tin vị trí lấy mẫu .17 Bảng 3.2 Phương pháp phân tích 18 Bảng 4.1 Tổng lượng nước thải sinh hoạt thành phố Nam Định đổ vào lưu vực sông Nhuệ - Đáy 25 Bảng 4.2 Số lượng làng nghề thống kê LVS Nhuệ - Đáy (1) 28 Bảng 4.3 Chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định tháng cuối năm 2017 .30 Bảng 4.4 Chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định tháng cuối năm 2017 31 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Bản đồ tỉnh Nam Định .20 Hình 4.2 : Bản đồ dòng chảy sông Nhuệ - Đáy chảy qua tỉnh 24 Hình 4.3: Tỷ lệ nước thải cơng nghiệp đổ vào lưu vực sông Nhuệ - Đáy 27 Hình 4.4: Tỷ lệ nước thải bệnh viện đổ vào lưu vực sông Nhuệ - Đáy 29 Hình 4.5: Giá trị TSS điểm quan trắc nước mặt sông Nhuệ - Đáy 32 Hình 4.6: Giá trị BOD5 điểm quan trắc nước mặt sơng Nhuệ - Đáy 32 Hình 4.7: Giá trị COD điểm quan trắc nước mặt sơng Nhuệ - Đáy .33 Hình 4.8: Giá trị NH4+ điểm quan trắc nước mặt sông Nhuệ - Đáy .34 Hình 4.9: Giá trị NO2- địa điểm quan trắc nước mặt sông Nhuệ - Đáy 34 Hình 4.10: Giá trị NO3- điểm quan trắc nước mặt sông Nhuệ - Đáy 35 Hình 4.11: Giá trị PO43- điểm quan trắc nước mặt sông Nhuệ - Đáy Error! Bookmark not defined Hình 4.12: Giá trị tổng Fe điểm quan trắc nước mặt sông Nhuê- Đáy 35 Hình 4.13: Giá trị Cl- điểm quan trắc nước mặt sơng Nhuệ - Đáy 36 Hình 4.14: Giá trị Colifrom điểm quan trắc nước mặt sông Nhuệ - Đáy .37 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt BOD BTNMT ClCOD DO Nhu cầu oxy sinh hóa Bộ tài ngun mơi trường Clo Nhu cầu oxy hóa học Oxy hòa tan ĐTM Đánh giá tác động mơi trường LSV Lưu vực sông NH4+ Amoni NO2- Nito đioxit NO3- Nitrat PO43- Phosphate QCVN Fe Quy chuẩn Việt Nam Sắt TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TSS Tổng chất rắn lơ lửng SS Chất rắn không tan lơ lửng v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Error! Bookmark not defined Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa thực tế 3.2 Ý nghĩa nghiên cứu khoa học Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.2 Cơ sở pháp lí đề tài 11 2.2 Tài nguyên nước mặt Thế giới Việt Nam 12 2.2.1 Tài nguyên nước mặt giới 12 2.2.2 Tổng quan tài nguyên nước mặt Việt Nam 13 2.2.3 Tài nguyên nước sông Nhuệ Đáy chảy qua địa phận Thành phố Nam Định 14 Phần 3.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng nghiên cứu 16 3.1.2 Phạm vị nghiên cứu 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Nam Định 16 3.2.2 Đánh giá trạng chất lương nước sông Nhuệ-Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định tháng cuối năm 2017 16 3.2.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định 3.3 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.1 Phương pháp thu thập phân tích tài liệu liên quan 16 vi 3.3.2 Phương pháp lấy mẫu, phân tích 17 Phần : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Nam Định 19 4.1.1 Điều kiện tự nhiên thành phố Nam Định 19 4.1.2 Điều kiện Kinh tế - xã hội thành phố Nam Định 20 4.2 Đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định tháng cuối năm 2017 24 4.2.1 Các yếu tố có khả ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Nhuệ-Đáy đoạn chảy qua thành phố Nam Định 24 4.2.2 Đánh giá trạng chất lương nước sông Nhuệ-Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định tháng cuối năm 2017 30 4.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ-Đáy đoạn chảy qua thành phố Nam Định 37 Phần 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2.Kiến Nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 Phần MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề Việc bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy hướng tới phát triển bền vững bộ, ngành, quyền địa phương thuộc lưu vực hai sông quan tâm Tuy nhiên, chất lượng môi trường nước chưa cải thiện, tình trạng xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép diễn Lưu vực sông Nhuệ - Đáy có vai trò quan trọng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh, thành phố: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Nội Trên địa bàn Hà Nội, sông Nhuệ dài 64km, bắt nguồn từ cống Liên Mạc, huyện Từ Liêm đến xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa; sơng Đáy dài gần 100km, từ xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ đến xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức Những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế, xã hội địa phương nằm lưu vực sơng Nhuệ - Đáy mạnh, góp phần nâng cao đời sống người dân Tuy nhiên, ngồi lợi ích mang lại từ nguồn tài ngun tình trạng nhiễm mơi trường nói chung mơi trường nước nói riêng lưu vực sông Nhuệ - Đáy nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Nguyên nhân, nguồn nước thải từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề chưa qua xử lý thải trực tiếp vào lưu vực tác động đến chất lượng nước sơng Nhuệ - Đáy Tình trạng đổ phế thải, rác thải xuống sông diễn phổ biến Nhằm góp phần ngăn chặn nguy nhiễm nguồn nước bước khắc phục, cải thiện bảo vệ nguồn nước mặt lưu vực sông Nhuệ - Đáy, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu để xây dựng công cụ quản lý thống tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ Đáy Chỉ số chất lượng nước phân vùng chất lượng nước công cụ giúp đánh giá mức độ ô nhiễm đoạn sơng phục vụ mục đích quy hoạch sử dụng hợp lý nguồn nước mặt xây dựng định hướng kiểm sốt nhiễm, bảo vệ mơi trường nước, từ đó, xây dựng biện pháp để kiểm sốt nhiễm môi trường nước tốt hơn, vấn đề cần thiết cấp bách Một mục tiêu quan trọng việc đánh giá chất lượng nước cung cấp thông tin nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết cộng đồng xã hội tài nguyên nước, khuyến khích thúc đẩy việc xây dựng, triển khai nhân rộng mơ hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, nhằm thực xã hội hóa cơng tác bảo vệ mơi trường Đánh giá chất lượng nước cung cấp thông tin trạng diễn biến môi trường địa bàn, nguyên nhân gây ô nhiễm tác động chúng đến sức khỏe người, hệ sinh thái kinh tế xã hội Từ xác định mục tiêu, đề xuất giải pháp thực cách có hiệu cơng tác bảo vệ mơi trường, đảm bảo thực chủ trương phát triển kinh tế xã hội bền vững địa bàn huyện Hướng đến nục tiêu phát triển bền vững, phát triển kinh tế xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường việc thực đề tài “Đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định tháng cuối năm 2017” cấp thiết để góp phần vào cơng tác quản lý chất lượng nước nói chung tỉnh Nam Định 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định để phân vùng chất lượng nước theo mục đích sử dụng nước đề xuất giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng nước lưu vực số Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá trạng chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa thực tế - Giúp quan quản lý Nhà nước môi trường quản lý sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định 28 * Nguồn thải làng nghề Sản xuất làng nghề mặt góp phần gia tăng sản phẩm xã hội tạo công ăn việc làm, hàng ngày, hàng thải chất độc hại vào hệ thống sơng, hồ ao lưu vực làm suy thối ô nhiễm môi trường trầm trọng Hầu hết làng nghề lưu vực chưa qui hoạch tổng thể xây dựng hệ thống thoát nước xử lý chất thải hoàn chỉnh Nguồn thải làng nghề chủ yếu nước thải chất thải rắn từ làng nhuộm, dệt vải, nghề mạ kim loại, tái chế phế thải, sản xuất đồ gốm… chảy tự kênh mương đổ xuống sông làm ô nhiễm môi trường Hơn làng nghề lại nơi có mật độ dân cư cao, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ người dân Nguồn thải làng nghề có lưu lượng lớn, nồng độ nhiễm bẩn chất hữu khó phân huỷ đặc biệt độ pH hoá chất độc hại khơng xử lý góp phần làm cho nguồn nước nói riêng mơi trường nói chung bị nhiễm nghiêm trọng Theo số liệu thống kê, LVS Nhuệ Đáy có khoảng 450 làng nghề gồm có làng nghề ươm tơ, dệt vải; làng nghề chế biến lương thực thực phẩm, dược liệu; làng tái chế phế liệu; làng nghề thủ công mỹ nghệ, thêu ren; làng nghề vật liệu xây dựng, khai thác đá, v v làng nghề khác Hàng năm tổng lượng nước thải làng nghề đổ vào lưu vực sông Nhuệ Đáy khoảng 35 triệu m3/năm (1) Bảng 4.2 Số lượng làng nghề thống kê LVS Nhuệ - Đáy (1) Số lượng Tỉnh/Thành phố làng nghề (làng) Ươm tơ, dệt vải, đồ da Chế biến Nghề Tái chế lương khác phế liệu thực Thủ công mỹ nghệ, thêu ren XD Hà Nội mở rộng 328 27 53 24 176 13 Hà Nam 17 2 - Nam Định 90 12 21 27 10 20 - Ninh Bình 17 11 - - - Tổng 452 42 87 54 192 42 (Nguồn: Phòng Thí nghiệm Trường Đại học Tài Nguyên Viện kỹ thuật Công nghệ môi trường) VL Báo cáo điều tra khảo sát nguồn thải sông Nhuệ - Đáy, Tổng Cục Môi trường 29 * Nguồn thải bệnh viện Chất thải y tế loại chất thải đặc biệt sản sinh trình khám chữa bệnh, thuộc loại chất thải nguy hại cần xử lý triệt để trước thải vào nguồn tiếp nhận mơi trường Trong lưu vực có 164 bệnh viện hàng trăm trung tâm y tế phòng khám, với 22.000 giường bệnh Ở vùng ngoại thành huyện, thị trấn có bệnh viện đa khoa, khơng kể trung tâm y tế, phòng khám trạm xá phường, xã Theo tổng hợp tất bệnh viện số bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải, nước thải (hệ thống thiêu huỷ chất thải rắn) đạt tiêu chuẩn quốc gia, số bệnh viện lại chất thải rắn rác dừng lại khâu thu gom chơn lấp mà khơng có kiểm tra, giám sát thường xuyên Hiện không bệnh viện LVS Nhuệ - Đáy mà tình trạng chung nước ln ln có số lượng lớn người nhà đến phục vụ bệnh nhân tương đương nhiều số bệnh nhân bệnh viện Tình trạng buộc hệ thống xử lý chất thải bệnh viện hoạt động tới mức tải Các chất thải bệnh viện có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ cộng đồng công tác quản lý không thực yêu cầu vệ sinh Các bệnh có nguy lây truyền lớn qua rác thải, nước thải bệnh viện ỉa chảy, viêm gan B, lao phổi,… rác thải nước thải không xử lý để tự chảy theo nước mưa, theo cống rãnh vào mương tiếp nhận cuối chảy vào sông Tổng lượng nước thải từ bệnh viện tỉnh/thành phố lưu vực năm 2008 khoảng 15.000 m3/ngày đêm Trong đó, Hà Nội chiếm 74%, Nam Định chiếm 10%, Ninh Bình 7%, Hà Nam 7% Hòa Bình 2% tổng lưu lượng nước thải bệnh viện Tổng tải lượng chất ô nhiễm cho nguồn thải bệnh viện cho sau: Nam Định Hòa Bình 2% 10% Hà Nam 7% Ninh Bình 7% Hà Nội 74% Hình 4.4: Tỷ lệ nước thải bệnh viện đổ vào lưu vực sông Nhuệ - Đáy 30 4.2.2 Đánh giá trạng chất lượng nước sông Nhuệ-Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định tháng cuối năm 2017 Sau trình tiến hành quan trắc lấy mẫu nước mặt sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định đo nhanh số thông số trường Đồng thời phân tích tiêu TSS, COD, BOD, NO2-,NO3,NH4+,PO43-,Cl-,Fe, Colifom phòng thí nghiệm Tổng hợp kết phân tích mẫu nước sơng Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định thể sau Bảng 4.3 Chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định tháng cuối năm 2017 QCVN Kết STT Thông số Đơn vị 08:2015/ NM1 NM2 NM3 NM4 C 21 21 23 21 - BTNMT (B1) Nhiệt độ pH - 6,97 7,54 7,64 7,00 6-8,5 DO mg/l 2,5 4,4 3,2 1,1 ≥4 Độ Đục NTU 20,05 17,8 18,8 22,5 - TSS mg/l 70 70 60 40 50 BOD5 mg/l 25,2 25,1 20,9 15,4 15 COD mg/l 32 48 64 80 30 NH4+ mg/l 0,267 0,397 0,657 0,71 0,9 NO2- mg/l 0,81 0,74 0,901 0,606 0,05 10 NO3- mg/l 1,84 1,44 0,928 0,843 10 11 PO43- mg/l 0,218 0,32 0,48 0,98 0,3 12 Fe mg/l 0,114 0,364 2,56 0,689 1,5 13 Cl- mg/l 21,3 26,98 22,72 17,04 350 14 Coliform MPN/100ml 1.700 4.730 2.510 1.660 7.500 (Nguồn: Phòng Thí nghiệm Trường Đại học Tài Nguyên Viện kỹ thuật Công nghệ môi trường) 31 Bảng 4.4 Chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định tháng cuối năm 2017 STT Thông số QCVN Kết Đơn vị 08:2015/ NM5 NM6 NM7 NM8 C 24 22 23 24 - BTNMT (B1) Nhiệt độ pH - 7,40 7,30 7,15 7,31 6-8,5 DO mg/l 2,4 7,1 1,5 2,5 ≥4 Độ Đục NTU 20,87 19,6 21,7 22,8 TSS mg/l 30 40 20 50 50 BOD5 mg/l 11,8 22,6 11,5 21 15 COD mg/l 32 64 96 48 30 NH4+ mg/l 0,679 0,863 0,603 0,43 0,9 NO2- mg/l 0,04 0,032 0,57 0,041 0,05 10 NO3- mg/l 1,645 1,77 1,487 0,928 10 11 PO43- mg/l 0,77 1,117 0,545 0,885 0,3 12 Fe mg/l 1,31 0,81 0,239 1,5 13 Cl- mg/l 25,56 26,98 29,82 20,59 350 14 1,06 Coliform MPN/100ml 3.870 1.980 2.125 5.310 - 7.500 (Nguồn: Phòng Thí nghiệm Trường Đại học Tài Nguyên Viện kỹ thuật Cơng nghệ mơi trường) 32 Phân tích kết quan trắc nước sông Nhuệ đáy cho thấy: Kết phân tích tiêu TSS Hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) 80 70 60 50 40 30 20 10 NM1 NM2 NM3 Kết (mg/l) NM4 NM5 NM6 NM7 NM8 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) Hình 4.5: Giá trị TSS điểm quan trắc nước mặt sơng Nhuệ - Đáy Qua hình 4.5 thấy rõ hàm lượng Cl- vị trí NM1, vị trí NM2 gấp 1,4 lần QCVN 08:2015/BTNMT, cột B1, NM3 gấp 1,2 lần, lại NM4, NM5, NM6, NM7, NM8 nằm giới hạn cho phép QCVN 08:2015/BTNMT, cột B1 Kết phân tích tiêu BOD5 BOD5 30 25 20 15 10 NM1 NM2 NM3 Kết (mg/l) NM4 NM5 NM6 NM7 NM8 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) Hình 4.6: Giá trị BOD5 điểm quan trắc nước mặt sông Nhuệ - Đáy 33 Qua hình 4.6, thấy hàm lượng BOD5 đợt quan trắc vị trí vượt giới hạn cho phép quy định QCVN 08:2015/BTNMT cột B1 Cụ thể Cụ thể Vị trí vượt 1,68 lần, vị trí vượt 1,6 lần, vị trí vượt 1,4 lần, vị trí vượt lần, vị trí vượt 1,5 lần, vị trí vượt lần, vị trí vượt 1,4 lần Kết phân tích tiêu COD Nhu cầu oxy hoá học (COD) 120 100 80 60 40 20 NM1 NM2 NM3 NM4 Kết (mg/l) NM5 NM6 NM7 NM8 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) Hình 4.7: Giá trị COD điểm quan trắc nước mặt sông Nhuệ - Đáy Qua hình 4.7: Đối với tiêu COD đợt quan trắc vị trí vị trí vượt tiêu chuẩn cho phép quy định 08:2015/BTNMT, cột B1 Cụ thể Vị trí vượt 1,06 lần, vị trí vượt 1,6 lần, vị trí vượt lần, vị trí vượt 2,6 lần, vị trí vượt 1,06 lần, vị trí vượt lần, vị trí vượt 3,2 lần, vị trí vượt 1,6 lần Kết phân tích tiêu NH4+ Hàm lượng Amoni (NH4+) 0.8 0.6 0.4 0.2 NM1 NM2 NM3 Kết (mg/l) NM4 NM5 NM6 NM7 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) NM8 34 Hình 4.8: Giá trị NH4+ điểm quan trắc nước mặt sơng Nhuệ - Đáy Nhìn vào hình 4.8 thấy rõ hàm lượng NH4+ vị trí nằm giới hạn cho phép QCVN 08:2015/BTNMT, cột B1 Kết phân tích tiêu NO2- Hàm lượng Nitrit (NO2-) 0.08 0.06 0.04 0.02 NM1 NM2 NM3 Kết (mg/l) NM4 NM5 NM6 NM7 NM8 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) Hình 4.9: Giá trị NO2- địa điểm quan trắc nước mặt sơng Nhuệ - Đáy Qua hình 4.9có thể thấy rõ hàm lượng NO2- vị trí NM1vượt 1,62 lần, vị trí NM3 vượt 1,8 lần, vị trí NM7 vượt 1,14 lần Còn lại vị trí khác nằm giới hạn cho phép QCVN 08:2015/BTNMT, cột B1 Kết phân tích NO3- Hàm lượng Nitrat (NO3-) 10 NM1 NM2 NM3 Kết (mg/l) NM4 NM5 NM6 NM7 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) NM8 35 Hình 4.10: Giá trị NO3- điểm quan trắc nước mặt sơng Nhuệ - Đáy Qua hình 4.10 thấy rõ hàm lượng NO3- vị trí nằm giới hạn cho phép QCVN 08:2015/BTNMT, cột B1 Kết phân tích tiêu PO43- Hàm lượng PO431.2 0.8 0.6 0.4 0.2 NM1 NM2 NM3 Kết (mg/l) NM4 NM5 NM6 NM7 NM8 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) Hình 4.11: Giá trị lượng PO43- điểm quan trắc nước mặt sơng Nh- Đáy Qua hình 4.11 thấy rõ hàm lượng PO43- vị trí NM2 vượt 1,06 lần NM3 vượt 1,6 lần, NM4 vượt 3,2 lần, NM5 vượt 2,5 lần, NM6 vượt 3,7 lần, NM7 vượt 1,8 lần, NM8 vượt lần vượt giới hạn cho phép QCVN 08:2015/BTNMT, cột B1 Kết phân tích tiêu Fe Sắt (Fe) 2.5 1.5 0.5 NM1 NM2 NM3 Kết (mg/l) NM4 NM5 NM6 NM7 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) NM8 36 Hình 4.12: Giá trị tổng Fe điểm quan trắc nước mặt sơng Nh- Đáy Qua hình 4.12 thấy rõ hàm lượng Fe vị trí NM3 vượt 1,7 lần Còn lại vị trí khác nằm giới hạn cho phép QCVN 08:2015/BTNMT, cột B1 Kết phân tích tiêu Cl- Hàm lượng ion Clorua (Cl-) 400 300 200 100 NM1 NM2 NM3 Kết (mg/l) NM4 NM5 NM6 NM7 NM8 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) Hình 4.13: Giá trị Cl- điểm quan trắc nước mặt sông Nhuệ - Đáy Qua hình 4.13 thấy rõ hàm lượng Cl- vị trí nằm giới hạn cho phép QCVN 08:2015/BTNMT, cột B1 10.Kết phân tích tiêu Colifrom Coliform 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 NM1 NM2 NM3 Kết (mg/l) NM4 NM5 NM6 NM7 QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1) NM8 37 Hình 4.14: Giá trị Colifrom điểm quan trắc nước mặt sơng Nhuệ - Đáy Qua hình 4.14 thấy rõ hàm lượng Colifrom vị trí nằm giới hạn cho phép QCVN 08:2015/BTNMT, cột B1 4.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ-Đáy đoạn chảy qua thành phố Nam Định Từ kết nghiên cứu cho thấy, nguồn thải sinh hoạt nguồn tác động lớn chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua thành phố Nam Định Đồng thời, hoạt động sản xuất công nghiệp làng nghề tác nhân chủ yếu ảnh hưởng tới chất lượng nước sơng Do đó, nhà quản lý mơi trường cần có biện pháp quản lý nguồn nhiễm để bảo vệ chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy Tôi đề xuất số giải pháp quản lý cụ thể nguồn thải Nguồn thải sinh hoạt : + Các sông dẫn nước thải khu vực chứa nước mưa dẫn đến việc ứ đọng kênh dẫn nước lượng nước đổ lớn mùa mưa Nước mưa nước thải cho đổ đường cho xử lý nước thải tập trung + Xã hội hóa việc xử lý nước thải sinh hoạt cách cho phép công ty, cá nhân, công ty nước ngồi tham gia vào lĩnh vực Các cơng ty xử lý nước thải thu phí để trì hoạt động + Xây dựng tổ chức mạng lưới thu gom rác thải sinh hoạt khu dân cư tập trung, đô thị, thị trấn, nâng cao lực mở rộng mạng lưới thu gom rác thải sinh hoạt tồn hệ thống sơng + Phân loại rác từ nguồn phát sinh Nguồn thải công nghiệp - Các dự án vào sở sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với ngành nghề đăng ký báo cáo ĐTM, cam kết bảo vệ môi trường cấp có thẩm quyền phê duyệt - Khuyến khích nhà máy, sở sản xuất bước cải tiến máy móc, đổi cơng nghệ áp dụng công nghệ tiên tiến Tạo điều kiện cho sở hoạt động có khó khăn kinh tế chưa có khả lắp đặt thiết bị xử lý nước thải thay dổi dây chuyền cơng nghệ để giảm thiểu khói lượng chất thải Khuyến khích dự án sản xuất, dịch vụ sản phẩm thân thiện với môi trường đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường 38 - Các quan chuyên môn môi trường thường xuyên, phối hợp theo dõi, kiểm tra đơn vị địa bàn, lập danh mục đơn vị có nguy gây nhiễm cao để quản lý, theo dõi có biện pháp xử lý kịp thời Tiến hành thẩm định chặt chẽ báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hậu kiểm ĐTM, cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư Giải pháp giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng - Xây dựng tổ cuhức thực trương trình phổ biến pháp luật tài ngun nước nói chung nước sơng Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa bàn thành phố Nam Định nói riêng quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cán cấp sở, trọng cấp huyện, cấp xã, cán địa xã - Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên tới cấp xã, chủ yếu lựa chọn tầng lớp thiếu niên, giáo viên, cán y tế sở Chú trọng bồi dưỡng đào tạo trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền kiến thức tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nước Sông Nhuệ - Đáy - Nâng cao nhận thức giáo dục bảo vệ môi trường thông qua phương tiện thông tin đại chúng Phát huy tối đa hiệu phương tiện thong tin đại chúng việc nâng cao nhận thức bảo vệ mơi trường Tổ chức biên soạn hệ thống chương trình phát thanh, truyền hình để chuyển tải đầy đủ nội dung trách nhiệm bảo vệ môi trường người công dân, phổ cập nâng cao hiểu biết môi trường, cung cấp thong tin bảo vệ môi trường, cổ động lien tục cho phong trào toàn dân bảo vệ mơi trường, nêu gương điển hình hoạt động bảo vệ môi trường - Tăng cường giáo dục môi trường trường học, lồng ghép kiến thức môi trường cách khoa học với khối lượng hợp lý chương trình giáo dục cấp học, khuyến khích sở giáo dục – đào tạo tổ chức hoạt động nhằm nâng cao tình yêu thiên nhiên, đất nước, ý thức tự giác bảo vệ môi trường học sinh trường học, đặc biệt trường mẫu giáo, tiểu học trung học phổ thong - Phối hợp, tăng cường tổ chức tuyên truyền nhận thức người dân, tổ chức doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh thực nghiêm túc Luật Tài nguyên nước Luật Bảo vệ Môi trường 39 40 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận Qua nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường sông Nhuệ Đáy em đưa số kết luận sau: - Nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua thành phố Nam Định có số têu TSS, BOD5 , COD, NO2- , PO43- vượt QCVN 08MT:2015/BTNMT, cột B1 Cụ thể: TSS điểm quan trắc vượt từ 1,2 đến 1,4 lần BOD5 điểm quan trắc vượt từ đến 1,68 lần COD điểm quan trắc vượt từ 1.06 đến 3,2 lần N02- điểm quan trắc vượt từ 1,14 đến 1,8 lần PO4- điểm quan trắc vượt từ 1,06 đến 3,7 lần Cần thực giải pháp chế sách, tổ chức xã hội, kỹ thuật, biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn thải sinh hoạt, hoạt động sản xuất công nghiệp Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng việc xả rác hay nước thải trực tiếp sông Nhằm giảm thiểu ô nhiêm nguồn nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định Áp dụng biện pháp kĩ thuật cách xử lý hiệu để làm giảm ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định 5.2.Kiến Nghị - Xử lý nguồn nước thải trước xả vào sông Nhuệ - Đáy - Cần quan trắc thường xuyên năm lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua tỉnh để có số liệu phân vùng đánh giá khả sử dụng nguồn nước lưu vực sông Nhuệ Đáy địa bàn tỉnh phù hợp - Các quan quản lý nhà nước cần có biện pháp quản lý, xử lý nguồn gây ô nhiễm môi trường trước thải hệ thống lưu vực sông 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo môi trường Quốc gia (2006), Hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai Báo cáo Tình hình triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2010 giải pháp thực đề án giai đoạn 2011-2015 Bộ Tài nguyên Môi trường (2000), Tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho thủy lợi, Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2010), Niên giám thống kê 2010, NXB Thống kê 4Lê Thị Hồng Vân, Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước địa bàn xã nam tiến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tainguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx Luật Tài nguyên nước năm 2013, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tainguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-201-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-tai-nguyennuoc-214786.aspx Luận văn.net.vn, “Chuyên đề quản lý nguồn nước mặt” http://luanvan.net.vn/luan-van/chuyen-de-quan-ly-nguon-nuoc-mat-36383/ Lương Văn Hinh, Đỗ Thị Lan, Dư Ngọc Thành, Nguyễn Thanh Hải (2015), Giáo trình Ơ nhiễm mơi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Nguyễn Văn Cư (2000), Xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ Đáy 10 Nước sinh hoạt gia đình, “Vai trò nước đời sống” http://nuocsinhhoat.com/nuoc-sinh-hoat-doi-voi-doi-song.html 11 Tôn Thất Lãng ctc (2009), Xây dựng sở liệu GIS kết hợp với mô hình tốn số chất lượng nước để phục vụ cơng tác quản lý kiểm sốt chất lượng nước hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai 42 12 Tủ sách khoa học, “Nước đóng vai trò quan trọng nào?” https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Nước_đóng_vai_trò_quan_trọng_như _thế_nào%3F 13 Tủ sách khoa học, “Tiêu chuẩn mơi trường gì? https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Tiêu_chuẩn_mơi_trường_là_gì%3F 14 Tổng cục môi trường (2012 – 2013), Báo cáo số liệu Sông Nhuệ Đáy 15 Status Report on Integrated Water Resources Management and Water Efficiency Plans, Prepared for the 16th session of the Commission on Sustainable Development, Vietnam, 2008 16 Wikipedia, “Tài nguyên nước” https://vi.wikipedia.org/wiki/Tài_nguyên_nước ... tốn chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định từ tháng đến tháng 12 năm 2017 - Phạm vi không gian: Đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận. .. Nam Định tháng cuối năm 2017 - Đánh giá yếu tố có khả ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua thành phố Nam Định - Đánh giá trạng chất lương nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua. .. Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định tháng cuối năm 2017 .30 Bảng 4.4 Chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Nam Định tháng cuối năm 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng nước sông nhuệ đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố nam định 6 tháng cuối năm 2017 , Đánh giá chất lượng nước sông nhuệ đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố nam định 6 tháng cuối năm 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn