Hoàn thiện công tác kế toán tại trường cao đẳng cộng đồng kon tum

26 46 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ THỊ KIM GIÀU HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Kon Tum - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS NGUYỄN HỮU CƢỜNG Phản biện 1: PGS.TS Ngô Hà Tấn Phản biện 2: PGS.TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện với xu hội nhâp, trường hệ thống GDNN phải đối mặt với nhiều nguy thách thức Vì vậy, để tồn phát triển, trường phải không ngừng hoàn thiện nâng cao giá trị khác biệt Kế tốn có vị trí đặc biệt quan trọng, cơng cụ hữu ích cơng tác quản lý Song, việc sử dụng kế tốn hệ thống quản lý đạt hiệu đến mức độ lại phụ thuộc vào việc tổ chức cơng tác kế tốn mơi trường hoạt động cụ thể Điều nghĩa đơn vị có cơng cụ, nhận thức vai trò quan trọng, cần thiết phải tổ chức sử dụng cơng cụ cách khoa học, hợp lý nâng cao hiệu Với vai trò đó, cơng tác kế tốn đơn vị hành nghiệp phải có kế hoạch tổ chức cơng tác kế tốn số liệu để quản lý để kiểm sốt nguồn kinh phí; Tình hình sử dụng tốn kinh phí; Tình hình quản lý sử dụng loại vật tư tài sản cơng; Tình hình chấp hành dự tốn thu, chi thực tiêu chuẩn định mức Nhà nước đơn vị hành nghiệp Đồng thời, kế tốn hành nghiệp với chức thơng tin hoạt động kinh tế phát sinh trình chấp hành NSNN Nhà nước sử dụng công cụ sắc bén việc quản lý ngân sách nhà nước, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn cách tiết kiệm hiệu cao Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thành lập theo sở sáp nhập sở vật chất đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên từ trường: Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Nghề, Trung cấp Y tế Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum Việc sáp nhập trường cao đẳng, trung cấp địa bàn tỉnh thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thể chủ trương đắn Đảng, Nhà nước tỉnh; nhằm cụ thể hóa chủ trương tinh giảm tổ chức, máy, biên chế theo tinh thần Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ (khóa XII) Cơng tác kế tốn tổ chức khoa học hợp lý đảm bảo cho việc thu nhận, hệ thống hố thơng tin kế tốn đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy phục vụ cho công tác quản lý kinh tế, tài mà giúp quản lý chặt chẽ tài sản Cơng tác tổ chức kế tốn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum bước hồn thiện nhiều bất cập, bị động chuyển đổi sang chế tài mới, chưa xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn Do đó, thơng tin kế tốn mang lại chủ yếu mang tính chất báo cáo hành chính, có tác dụng thiết thực việc phân tích tình hình tài đơn vị, tình hình tiếp nhận sử dụng kinh phí Nhà nước Với yêu cầu vừa phát triển qui mô, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, vừa phải huy động sử dụng cách có hiệu nguồn lực từ NSNN nguồn thu nghiệp đòi hỏi tổ chức cơng tác kế tốn Nhà trường phải khoa học phù hợp với thực tiễn hoạt động đơn vị Qua q trình nghiên cứu thực trạng cơng tác kế toán Trường nghiên cứu lý luận cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập đồng thời tổng kết hoạt động tài kế tốn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum bên cạnh ưu điểm nhận thấy số vấn đề tồn cơng tác kế tốn, liên quan tới việc cung cấp thơng tin kế toán kiểm tra đánh giá đơn vị làm ảnh hưởng tới công tác quản lý định Từ thực tiễn yêu cầu đặt chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum” làm luận văn tốt nghiệp Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận thực tiễn cơng tác kế tốn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng cơng tác kế tốn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum từ tháng 01/2018 đến tháng 11/2018 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp thu thập tài liệu dựa việc tham khảo cơng trình nghiên cứu khoa học, viết liên quan đến đề tài nghiên cứu, đọc tạp chí, sách báo, văn pháp luật hành liên quan đến đề tài nghiên cứu Khi nghiên cứu đề tài, tác giả lựa chọn tài liệu kế toán năm 2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum bao gồm: Chứng từ kế toán, Danh mục tài khoản, Hệ thống sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính, ngồi có tài liệu hồ sơ nhân sự, phần mềm kế toán, … - Phương pháp vấn: Là phương pháp thu thập thơng tin tác giả thực để có thông tin thực trạng công tác kế toán đơn vị trước triển khai nghiên cứu tài liệu kế toán liên quan - Phương pháp phân tích – tổng hợp: Sau thu thập liệu phương pháp trên, tác giả tiến hành tổ chức hóa, xử lý liệu, so sánh – đối chiếu lý luận thực tiễn để đưa kết luận phù hợp công tác kế toán đơn vị nghiên cứu Đồng thời, tác giả đề xuất giải pháp để hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Ý nghĩa thực đề tài - Về lý luận: Luận văn trình bày hệ thống tồn diện cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập - Về thực tiễn: Luận văn phân tích đánh giá thực trạng cơng tác kế toán Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn Trường đáp ứng nhu cầu thực tiễn Trường Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận phần phụ lục, Luận văn chia thành ba chương, cụ thể sau: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập - Chương 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum - Chương 3: Phương hướng giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Tổng quan tài liệu Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn vấn đề nhiều học giả quan tâm với phạm vi nghiên cứu đa dạng tổ chức nhiều lĩnh vực doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị hành chính, nghiệp Xét lĩnh vực trường học, nghiên cứu tổ chức cơng tác kế tốn nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1.1 Khái niệm, phân loại đơn vị nghiệp công lập a) Khái niệm: Đơn vị nghiệp cơng lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước b) Phân loại Theo Khoản 1, Điều 9, 0625/04/20063 Theo Điều Nghị định , vào lĩnh vực hoạt động cụ thể, đơn vị nghiệp công lập đƣợc chia thành loại: 1.1.2 Đặc điểm hoạt động đặc điểm quản lý đơn vị nghiệp công lập a) Đặc điểm hoạt động b) Đặc điểm quản lý 1.1.3 Đặc điểm quản lý tài đơn vị nghiệp công lập a) Nội dung thu nhiệm vụ chi đơn vị nghiệp công lập b) Quy trình quản lý tài đơn vị nghiệp công lập 1.2 KHÁI NIỆM, VAI TRÕ, U CẦU CỦA CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 1.2.1 Khái niệm cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập Theo Chương II, Luật kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015 Quốc hội Điểm 7, Điều Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định nội dung công tác kế toán bao gồm: Chứng từ kế toán; tài khoản kế tốn sổ kế tốn; báo cáo tài chính; kiểm tra kế toán, kiểm tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế tốn; cơng việc kế tốn trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản 1.2.2 Vai trò cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập 1.2.3 Nguyên tắc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập 1.2.4 u cầu cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập 1.3 NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 1.3.1 Chứng từ kế toán - Lập chứng từ kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài vào chứng từ - Kiểm tra chứng từ kế toán - Phân loại, xếp chứng từ ghi sổ kế toán - Lưu trữ, bảo quản hủy chứng từ kế tốn Trong q trình thực hiện, đơn vị không sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc quy định phụ lục 01 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ trưởng Bộ Tài Ngồi chứng từ kế tốn bắt buộc quy định Thơng tư văn khác, đơn vị nghiệp tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu nội dung quy định Điều 16 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, phù hợp với việc ghi chép yêu cầu quản lý đơn vị 1.3.2 Tài khoản kế toán sổ sách kế toán a) Tài khoản kế toán: Tài khoản kế toán dùng để phân loại hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế, tài theo nội dung kinh tế Các đơn vị nghiệp vào Hệ thống tài khoản kế toán ban hành số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 để lựa chọn tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị Căn vào điều kiện thực tế, đơn vị bổ sung tài khoản kế toán trường hợp sau: - Được bổ sung tài khoản chi tiết cho tài khoản quy định danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) kèm theo Thông tư để phục vụ yêu cầu quản lý đơn vị - Trường hợp bổ sung tài khoản ngang cấp với tài khoản quy định danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) kèm theo Thơng tư phải Bộ Tài chấp thuận văn trước thực b) Sổ kế toán: Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống lưu giữ toàn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh có liên quan đến đơn vị kế tốn (Quốc hội, 2015 - Luật Kế toán, Điều 24) Các quy định Sổ kế toán quy định rõ Điều 5, Thơng tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ Tài Các hình thức ghi sổ kế tốn: Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái, Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Kế tốn máy Mỗi hình thức tổ chức sổ kế tốn có đặc điểm riêng, ưu nhược điểm khác tùy theo loại hình đơn vị 1.3.3 Báo cáo tài Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo tốn cho đơn vị hành nghiệp tuân theo quy định Luật kế tốn Thơng tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ trưởng Bộ Tài Báo cáo tài đầy đủ gồm: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài Báo cáo tốn, gồm: Báo cáo tốn kinh phí hoạt động, Báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng 1.3.4 Kiểm tra kế toán Kiểm tra việc thực nội dung cơng tác kế tốn;Kiểm tra việc tổ chức máy kế toán người làm kế toán; Kiểm tra việc tổ chức quản lý hoạt động nghề nghiệp kế toán;Kiểm tra việc chấp hành quy định khác pháp luật kế toán 1.3.5 Kiểm tài sản, bảo quản, lƣu trữ tài liệu kế toán Kiểm tài sản việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận đánh giá chất lượng, giá trị tài sản, nguồn vốn có thời điểm kiểm để kiểm tra, đối chiếu với số liệu sổ kế toán (Quốc hội, 2015 - Luật Kế toán, Điều 40) Tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 Chính phủ quy định rõ loại tài liệu kế toán, điều kiện bảo quản thời gian lưu trữ loại tài liệu kế toán KẾT LUẬN CHƢƠNG Nội dung chương giúp người đọc nắm nội lý luận cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập Một đơn vị tổ chức cơng tác kế tốn hiệu phải thực đầy đủ chức mình, tổ chức cách khoa học, hợp lý, chun mơn hóa, đảm bảo lãnh đạo tập trung, thống trực tiếp kế toán trưởng Trên sở chế độ kế toán hành, với lý luận nêu sở cho việc vận dụng đánh giá thực trạng công tác kế toán Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, để đưa phương hướng, giải pháp phù hợp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị 10 2.1.3 Đặc điểm ngành, nghề, quy mô đào tạo a) Đặc điểm ngành, nghề: Hiện tại, nhà trường tổ chức đào tạo với 76 ngành, nghề cấp trình độ cao đẳng trung cấp Các ngành, nghề đào tạo ngành, nghề có nhu cầu sử dụng lao động cao địa bàn tỉnh Kon Tum khu vực Tây Nguyên b) Quy mơ đào tạo 2.1.4 Tình hình lao động 2.1.5 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 2.2 ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 2.2.1 Nội dung thu nhiệm vụ chi Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum a) Nội dung thu Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Kinh phí Nhà nước cấp chi thường xuyên thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao, NSNN cấp thông qua số biên chế Nhà trường cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi thường xuyên cho đào tạo trung cấp, cao đẳng đào tạo lại công chức, viên chức, người lao động Kinh phí thừa để lại, chuyển sang năm sau theo quy định Nhà nước Kinh phí thực nhiệm vụ quan Nhà nước có thẩm quyền giao Kinh phí thực dự án, đề tài khoa học cấp Trường, cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học công nghệ khác giao Vốn đầu tư xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hoạt động nghiệp, sửa chữa TSCĐ theo dự án kế hoạch năm, vốn đối ứng phê duyệt Các nguồn Ngân sách nguồn thu hợp pháp khác 11 b) Nhiệm vụ chi Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Chi hoạt động thường xuyên chi cho hoạt động có thu nghiệp gồm: Các khoản chi cho người lao động chi lương, phụ cấp lương, chi quản lý hành vật tư văn phòng, chi nghiệp vụ chun mơn, chi hoạt động thu phí, lệ phí Chi thực đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp trường, chương trình mục tiêu quốc gia, chi vốn đối ứng thực dự án có vốn nước ngồi theo quy định Chi thực tinh giảm biên chế theo chế độ Nhà nước quy định Chi đầu tư phát triển gồm: Chi đầu tư xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn TSCĐ, chi thực dự án đầu tư theo quy định Các khoản chi khác 2.2.2 Quy trình quản lý tài Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum a) Lập dự tốn thu, chi: Cơng tác lập kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm lập phù hợp với mục tiêu phát triển nhiệm vụ đào tạo Nhà trường theo yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum, hướng dẫn Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư b) Chấp hành dự toán thu, chi Nguồn vốn chi cho hoạt động thường xuyên Nhà trường theo tiêu giao Ngoài ra, để đảm bảo cho hoạt động trường, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động đào tạo, dịch vụ theo chức để tạo nguồn thu (học phí, lệ phí thu từ hoạt động đào tạo, liên kết, NCKH) Nguồn vốn cấp cho khoản chi không tự chủ ngân sách địa phương cấp hàng năm sử dụng để sửa chữa CSVC, TBĐT hoạt động khác c) Cơng tác tốn thu chi Đây khâu cuối quy trình quản lý tài chính, Trường 12 phải thực cơng việc khóa sổ kế tốn, rà sốt, đối chiếu với số liệu phản ánh hệ thống sổ kế tốn lập báo cáo tài Trường Đồng thời phân tích đánh giá hiệu hoạt động, đánh giá tình hình thực kế hoạch từ rút ưu, nhược điểm phận, làm sở cho việc lập kế hoạch năm sau 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 2.3.1 Thực trạng tổ chức máy kế toán 2.3.2 Thực trạng hệ thống chứng từ kế toán Chứng từ kế toán mà Nhà trường sử dụng có nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định Luật Kế tốn Thơng tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ trưởng Bộ Tài a) Danh mục chứng từ sử dụng b) Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán 2.3.3 Thực trạng hệ thống tài khoản kế toán 2.3.4 Thực trạng hệ thống sổ kế toán 2.3.5 Thực trạng tổ chức hệ thống báo cáo kế tốn 2.3.6 Thực trạng cơng tác kiểm tra kế tốn 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 2.4.2 Những hạn chế a) Cơ chế quản lý tài chính: Nhà trường chưa ban hành quy chế chi tiêu nội nhằm quản lý nguồn thu – chi gây khó khăn cho đơn vị tham mưu cơng tác tốn Trong đó, chế quản lý tài quan trọng ảnh hưởng đế việc xác lập mơ hình tổ chức cơng tác kế toán máy kế toán đơn vị (Ngô Hà Tấn Nguyễn Hữu 13 Cường, 2010) b) Tổ chức máy kế toán Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum trọng đến tổ chức máy kế tốn tài chưa trọng đến tổ chức máy kế toán quản trị chưa nhận thức tầm quan trọng kế toán quản trị Chưa trọng đến phân quyền sử dụng phần mềm kế tốn nên có nhầm lẫn, trùng lắp trình nhập liệu vào máy tính lập chứng từ Bộ máy nhân kế toán nhà trường tập hợp kế toán đơn vị đào tạo cũ trước đây, chưa bổ nhiệm kế tốn trưởng, phó phụ trách phòng kiêm nhiệm nhân khơng đủ nên cơng việc tồn đọng kéo dài c) Tổ chức hệ thống chứng từ kế tốn – quy trình ln chuyển chứng từ - Một số thơng tin có mẫu chứng từ bỏ trống: Họ tên, ngày tháng năm, - Còn nhiều nội dung hoạt động Nhà trường chưa qui định mẫu chứng từ chung, người toán người kiểu, làm thời gian việc sốt xét - Mặc dù, cơng tác phân công nhiệm vụ cụ thể nội dung cho kế tốn viên phụ trách quy trình tốn, cơng tác hạch tốn có hỗ trợ phần mềm kế tốn Tuy nhiên, chưa có quy trình hướng tốn cụ thể, thống chung, cơng tác tốn chậm gây khó khăn cho đơn vị liên quan trình thực nhiệm vụ, đặc biệt liên quan đến hoạt động mua sắm vật tư thực hành, toán dư cho giáo viên/ giảng viên dạy vượt giờ, … 14 d) Tổ chức hệ thống báo cáo kế tốn: Kế tốn có báo cáo toán theo quy định chế độ kế toán Việc lập phân tích báo cáo Nhà trường nhìn chung đáp ứng số yêu cầu công tác quản lý, báo cáo kế tốn thường chưa có phân tích sâu tiêu tài chính, nội dung phân tích thiếu tính hệ thống nên chưa đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động, lực tài chính, góp phần thực tốt quyền nghĩa vụ tự chủ tài e) Tổ chức hệ thống kiểm tra kế toán: Trong điều kiện hoạt động kiểm tra, kiểm tốn nội đối quan tâm hạn chế quan quản lý Nhà nước Nên việc kiểm tra đơn vị dừng lại kiểm tra báo cáo tài chính, đối chiếu tài khoản tiền tạm ứng nội Công tác kiểm tra kế tốn nội mang tính hình thức, chưa phát huy tác dụng kiểm tra 2.4.3 Nguyên nhân - Trường giai đoạn đầu sau trình sáp nhập cơng tác quản lý dần hồn thiện, văn pháp lý nội liên quan đến tài q trình dự thảo bước đầu quy định tạm thời - Bộ máy kế toán tập hợp kế toán đơn vị cũ nên việc hoạt động theo mơ hình kế tốn viên chưa cập nhật kịp thời quy trình phần mềm kế tốn - Thơng tư quy định chế độ kế tốn áp dụng cơng tác soạn thảo chứng từ hướng dẫn đơn vị chưa kịp thời, thống Trình độ chun mơn nghiệp vụ kế toán chưa đồng - Ban giám hiệu phòng ban đánh giá xem nhẹ vai trò chức cơng tác kế tốn dẫn đến phối hợp không nhịp 15 nhàng phận kế tốn với phòng chức việc hồn tất chứng từ, thủ tục kế tốn Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường chưa thấy vai trò quan trọng kế tốn quản trị gia đoạn - Do công tác kiểm tra, giám sát chưa coi trọng Công tác kiểm tra, tra kết thực chế quản lý tài quan chức quan chủ quản cấp Nhà trường chưa coi trọng mức, hệ thống văn pháp luật công tác tra kiểm tra chưa hồn chỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ quan chức việc tra, kiểm tra, giám sát nhiều bất cập, chồng chéo, trùng lặp; quy trình nghiệp vụ cơng tác chưa cụ thể, chưa kịp thời đổi phù hợp với hệ thống chế quản lý KẾT LUẬN CHƢƠNG Kết thúc chương 2, người đọc nắm tình hình khái qt Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, thuận lợi khó khăn mà Nhà trường gặp phải thời gian qua, đồng thời tìm hiểu thực trạng để thấy ưu điểm tồn tổ chức hệ thống máy kế toán Nhà trường Qua q trình nghiên cứu thực trạng tổ chức cơng tác kế toán Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum cho thấy, bên cạnh mặt tích cực vận dụng chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản, sổ kế tốn,… Nhà trường số mặt hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan Từ thực trạng này, chương luận văn đưa phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn Nhà trường 16 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 3.2.1 Hồn thiện chế quản lý tài Để hướng tới thực tự chủ hoàn toàn theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ, nhằm tăng cường hiệu hoạt động, tìm kiếm nguồn lực tài kiểm sốt tốt chi phí đáp ứng việc tăng cường tự chủ tài chính, chế quản lý tài nhà trường cần đổi theo hướng tăng cường phân cấp quản lý tài cho đơn vị trường Mỗi đơn vị phải có trách nhiệm kiểm sốt mức chi phí hành như: chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, vật tư thực hành, thí nghiệm… Mỗi trung tâm trao quyền chủ động tìm kiếm nguồn thu, kiểm sốt khoản chi để tăng cường nguồn tài cho nhà trường Các nhà quản lý trung tâm phải chịu trách nhiệm mức chênh lệch thu chi đơn vị Do vậy, nhà trường nên vào chi phí thực tế năm qua để xây dựng định mức chi phí hành để khốn đơn vị Nhà trường cần sớm ban hành Quy chế chi tiêu nội nhằm quản lý nguồn thu – chi khoa học, sử dụng mục đích, phù hợp với tình hình thực tế đơn vị Trong điều kiện tự chủ tài nguồn thu học phí bị khống chế quy định mức thu học phí tối đa nhà nước, 17 nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, lao động sản xuất đóng vai trò vơ quan trọng việc bảo đảm cho hoạt động thường xuyên đầu tư phát triển nhà trường Do vậy, Nhà trường cần xây dựng quy chế hoạt động cho hoạt động dịch vụ, trung tâm nhà trường để tăng nguồn thu 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức máy kế tốn - Cơng tác bổ nhiệm quy hoạch - Chính sách đào tạo nhân viên kế tốn - Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tăng cường hiệu cơng tác kế tốn quản trị cách: + Lập kế hoạch dự toán thu, chi dựa vào kết hoạt động kỳ trước, dựa vào thơng tin phòng ban chun mơn cung cấp, dựa vào ảnh hưởng tình hình thực tế kinh tế, xã hội đến đơn vị lực thực trạng nhà trường để phản ánh hoạt động nhà trường ngắn hạn dài hạn cách đáng tin cậy + Lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí quản lý chung cách hợp lý, tính tốn đủ hạch tốn đuungs chi phí, phân tích tình hình khai thác nguồn thu tình hình tiết kiệm chi phí, nguyên nhân ảnh hưởng để biết hiệu hoạt động phận + Sau đánh giá kết hoạt động gia đoạn phận, kịp thời tham mưu cho Ban giám hiệu giải pháp hợp lý với giai đoạn + Cuối kỳ, phân tích kết hoạt động, xác định hiệu nguồn lực ( có nguồn lực tài nhân sự) + Đề xuất với Ban giám hiệu điều chỉnh cấu hoạt động, cấu phân bổ nguồn lực, tiết kiệm chi phí để nang cao hiệu hoạt đồng toàn đơn vị 18 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán a) Hệ thống biểu mẫu chứng từ b) Hồn thiện quy trình ln chuyển chứng từ số quy trình chủ yếu *Quy trình mua sắm ngun vật liệu, vật tư, cơng cụ dụng cụ * Chu trình tốn dạy vượt cho người lao động 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán: Hiện nay, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tài chính, tốn theo quy định Bộ Tài ban hành Thơng tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Bộ Tài Ngồi quan quản lý Nhà nước, đối tượng quan tâm tới tình hình tài trường bao gồm đối tượng có lợi ích liên quan tới trường, nhà quản lý trường (đặc biệt Hiệu trưởng); cán giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường; tổ chức cá nhân tài trợ cho nhà trường; đơn vị quan tâm ủng hộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Do đó, nhà trường cần thiết phải hồn thiện hệ thống báo cáo tài đơn vị Do thuyết minh báo cáo tài nhà trường cần bổ sung nội dung sau: - Giới thiệu tổng quan nhà trường, bao gồm đặc điểm hoạt động tổ chức hoạt động - Các sách kế tốn áp dụng nhà trường, bao gồm chế độ kế toán áp dụng sách kế tốn số hạng mục chủ yếu bảng cân đối tài khoản - Hoạt động đơn vị, trung tâm trực thuộc có nguồn thu hạch tốn phụ thuộc phần đóng góp đơn vị cho trường - Nhà trường lập thêm số báo cáo để phục vụ cho công tác quản trị cụ thể: 19 Trường:………… BÁO CÁO THU - CHI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Năm:……… Chỉ tiêu I Hoạt động đào tạo Cao đẳng quy Số lượng sinh viên Thu học phí Thu lệ phí Chi hoạt động Chênh lệch thu chi Chi hoạt động bình quân/ sinh viên II Hoạt động đào tạo hệ trung cấp quy Số lượng học sinh Thu học phí, lệ phí Thu lệ phí Chi hoạt động Chênh lệch thu chi Chi hoạt động bình quân/ học sinh III Hoạt động đào tạo hệ trung cấp trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Số lượng học sinh Thu học phí Thu lệ phí Chi hoạt động Chênh lệch thu chi Chi hoạt động bình quân/ học sinh Tổng thu học phí Tổng thu lệ phí Tổng thu học phí, lệ phí Tổng chi hoạt động Chênh lệch thu - chi Năm trƣớc Năm Chênh lệch Số Tỷ lệ tuyệt tƣơng đối đối (%) 20 Trường:………… BÁO CÁO CHI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Năm:……… Chênh lệch Chỉ tiêu Năm Năm Số tuyệt trƣớc đối Tỷ lệ tƣơng đối (%) I Nghiên cứu khoa học cấp trường Số lượng cơng trình Chi hoạt động Chi hoạt động bình qn/1 cơng trình II Nghiên cứu khoa học cấp Bộ Số lượng cơng trình Chi hoạt động Chi hoạt động bình qn/1 cơng trình III Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước Số lượng cơng trình Chi hoạt động Chi hoạt động bình qn/1 cơng trình Tổng chi hoạt động NCKH 21 Trường:………… BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - NỢ HỌC PHÍ Q …… Năm:……… Tổng số học Khóa/ Hệ đào tạo phí phải nộp lũy kế Hệ đào tạo Cao đẳng quy Khóa … 2.Hệ đào tạo trung cấp quy Khóa … Hệ đào tạo trung cấp trung tâm giáo thƣờng xuyên Khóa … 4… Tổng dục Số Số Số Số học học học học phí phí phí phí đã miễn miễn nộp nộp giảm giảm kỳ lũy kỳ lũy kế kế Số học phí phải nộp Tỷ lệ nợ học phí (%) 22 Trường:………… Hệ đào tạo:…….Lớp:………….Khoa:………… Khóa:……… BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH THU - NỢ HỌC PHÍ Q …… Năm:……… TT Họ tên Mã sinh số viên Tổng Số Số số học học học Số học phí phí phí phí phải đã miễn nộp lũy nộp nộp giảm kỳ lũy kỳ này kế kế Số học phí miễn giảm Số học Tỷ lệ phí nợ học phải phí nộp (%) lũy kế Tổng Trường:………… Bộ phận:……………… BÁO CÁO THU CHI Năm:……… Chỉ tiêu Thực tế Dự toán Chênh lệch Số tiền I Nguồn thu …… II Các khoản chi … III Chênh lệch thu - chi Cộng 3.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra kế tốn Tỷ lệ % 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG Hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập nói chung trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum nói riêng yêu cầu cấp thiết trình chuyển đổi sang chế tự chủ tài chính, đặc biệt định hướng giải pháp hoàn thiện phải phù hợp với định hướng phát triển Luật Giáo dục nghề nghiệp Trên sở nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, tác giả đưa quan điểm định hướng, đề xuất giải pháp khả thi hồn thiện cơng tác kế tốn Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum KẾT LUẬN Luận văn “Hoàn thiện cơng tác kế tốn Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum” nghiên cứu rút kết luận sau: Thứ nhất: Luận văn giới thiệu vấn đề nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa làm rõ sở lý thuyết cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập Thứ hai: Thông qua việc khảo sát thực trạng công tác kế toán Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, luận văn phân tích ưu điểm, tồn nguyên nhân chủ yếu tồn cơng tác kế tốn Nhà trường, sở đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn Nhà trường Thứ ba: Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn đề xuất nội dung hoàn thiện cơng tác kế tốn nhằm cung cấp thơng tin cách xác, kịp thời, đầy đủ trung thực cho nhà quản lý việc đưa định 24 Thứ tư: Để thực giải pháp đưa ra, luận văn đề xuất điều kiện Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Đó kiến nghị để thực giải pháp Luận văn nhìn chung đáp ứng yêu cầu, mục đích nghiên cứu đặt Tuy nhiên, tính chất phong phú, đa dạng thực tiễn cơng tác kế tốn vận động phát triển hàng ngày hoạt động thực tiễn vấn đề tổ chức công tác kế toán cần nghiên cứu thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế điều kiện Trong q trình nghiên cứu tác giả gặp nhiều khó khăn mặt lý luận thực tiễn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Tác giả luận văn mong nhận ý kiến đóng góp, góp ý thầy, giáo, nhà khoa học đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện ... xuất giải pháp khả thi hoàn thiện cơng tác kế tốn Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum KẾT LUẬN Luận văn “Hồn thiện cơng tác kế toán Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum nghiên cứu rút kết luận sau: Thứ nhất:... Nhà trường 16 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON. .. Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 2.2 ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 2.2.1 Nội dung thu nhiệm vụ chi Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum a) Nội dung thu Trường Cao đẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại trường cao đẳng cộng đồng kon tum , Hoàn thiện công tác kế toán tại trường cao đẳng cộng đồng kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn