Hoạch định tài chính tại công ty TNHH phú minh cát từ năm 2019 đến năm 2021

26 24 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CAO ĐÌNH TUẤN HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TẠI C NG T TNHH PH MINH C T TỪ NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2021 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN GIA DŨNG Phản biện 1: ……………………………… Phản biện 2: …………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày…… tháng………năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ U T Trong môi trường cạnh tranh kinh tế thị trường nhà quản trị cần tạo lợi nhuận, mà phải vận dụng định tài để khuếch đại lợi nhuận, đồng thời luôn kiểm sốt sức khỏe tài doanh nghiệp Đó vai trò giám đốc tài thơng qua hoạch định chiến lược tài Cơng tác hoạch định tài Cơng ty TNHH Phú Minh Cát chưa quan tâm thực mức xứng đáng với vai trò quan trọng vậy, tơi chọn đề tài: Hoạch định tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát t n m 2019 đến n m 2021 Đề tài giúp vận dụng kiến thức đ tiếp cận vào thực ti n giúp cơng ty có nh ng ước v ng ch c nh m đạt mục ti u chiến lược dài hạn M Kết hợp với tr nh t m hiểu thực trạng Công ty, mục ti u nghi n cứu gồm: - Tập hợp hệ thống hóa kiến thức li n quan đến tài chính, đánh giá trạng thái tài doanh nghiệp; xác định quy tr nh hoạch định tài chính, qua t m cách vận dụng vào thực tế hoạt động doanh nghiệp - ận dụng khung lý thuyết nghi n cứu vào việc đánh giá thực trạng tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát, nh ng tồn việc hoạch định tài làm sở đề xuất giải pháp hồn thiện - Hoạch định tài công ty TNHH Phú Minh Cát t n m 2019 đến n m 2021 31 Tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu t áo cáo tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát P ạm v Dựa vào áo cáo tài doanh nghiệp giai đoạn 2013 – 2017 (5 n m) t nghi n cứu tiến tr nh xây dựng kế hoạch tài tr n lí thuyết thực tế mà công ty TNHH Phú Minh Cát áp dụng P v ự Phương pháp tham khảo tài liệu; Phương pháp thu thập xử lý số liệu, thông tin li n quan; Phương pháp tổng hợp; Phương pháp phân tích; Mơ h nh hóa ng ảng iểu sơ đồ minh họa Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận v n gồm có chương sau: Chương 1: Cơ sở lí luận phương pháp hoạch định tài Chương 2: Hoạt động tài thực trạng hoạch định tài Cơng ty TNHH Phú Minh Cát Chương 3: Hoạch định tài công ty TNHH Phú Minh Cát t n m 2019 đến n m 2021 T v Trong thời gian v a qua đ có nhiều cơng tr nh khoa học, ài viết, ấn phẩm tác giả nước nghi n cứu đ công ố, tác giả đ tiếp cận số công tr nh sau đây: - TS Nguy n Thanh Li m, Ths Nguy n Thị Mỹ Hương (2009), Quản trị tài chính, NXB Thống k (Giáo tr nh Đại học Kinh tế Đà Nẵng) Giáo tr nh gồm chương, đ cung cấp cho người đọc nh ng vấn đề ản quản trị tài đến cách thức cân nh c định lĩnh vực tài Nội dung phân tích tài hiểu mục ti u khn khổ phân tích tài chính, thước đo ản t nh h nh tài cơng ty Có khả n ng đọc hiểu thông tin tr n áo cáo tài Có khả n ng sử dụng cơng cụ phân tích n m t nh h nh tài doanh nghiệp Nội dung hoạch định tài giúp hiểu rõ dòng dịch chuyển tài N m tr nh hệ thống kế hoạch doanh nghiệp, hiểu nội dung mối li n hệ loại kế hoạch tài N m v ng phương pháp lập kế hoạch tài - TS Đồn Gia Dũng (2012), Quản trị tài chính, Bài giảng Đại học Kinh tế Đà Nẵng) Giáo tr nh gồm chương, đ cung cấp cho người đọc nh ng nội dung như: trò mơi trường hoạt động quản trị tài chính, thời giá tiền tệ mơ h nh chiết khấu dòng tiền; Định giá định đầu tài sản tài chính; Phân tích áo cáo tài chính; Rủi ro công cụ phái sinh; Quản trị vốn luân chuyển; hoạch định tài chính; Cấu trúc tài nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính; Ngân sách đầu - Eugene F.Brigham, Joel F.Houston, Quản trị tài chính, Đại học Florida sách gồm phần với 18 chương dày gần 1000 trang gồm phần như: Giới thiệu quản trị tài dài hạn; Các vấn đề ản quản trị tài chính; Tài sản tài chính; Đầu dài hạn dự toán ngân sách đầu tư; Cấu trúc vốn sách cổ tức; ốn lưu động kế hoạch tài đ cung cấp cho người đọc kiến thức toàn diện chuy n sâu quản trị tài mơi trường kinh doanh tồn cầu * Các luận văn Thạc sỹ liên quan đến đề tài hoạch định tài - Bùi Phước Qu ng (2010) “Hoạch định chiến lược tài CTCP điện thủ đức (EMC) giai đoạn 2011 – 2020” Trong nội dung công tr nh nghi n cứu tác giả đ phân tích mơi trường kinh doanh thực trạng tài EMC, đồng thời hoạch định chiến lược tài EMC giai đoạn 2011 – 2020 - Trần Thi Thu Hường (2011), Hoạch định tài cho cơng ty cổ phần Sơng Đà , u n v n Thạc s thu t qu n trị inh oanh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trong nội dung công tr nh nghi n cứu m nh, tác giả t m hiểu thực trạng t nh h nh hoạch định tài Cơng ty Cổ phần Sông Đà đồng thời hoạch định tài cho doanh nghiệp t giai đoạn 2011-2015 - Bùi Thanh H ng (2014) “Hoạch định ngân sách hàng n m cho Công ty Cổ phần thủy s n 584 Nha trang” Trong nội dung công tr nh nghi n cứu m nh, tác giả t m hiểu thực trạng t nh h nh hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần thủy sản 584 Nha Trang đồng thời thiết lập hoạch định ngân sách hàng n m cho Công ty - L Quốc Tuấn (2015) “Hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần Cơng trình Việt Ngun” Trong nội dung cơng tr nh nghi n cứu m nh tác giả t m hiểu thực trạng t nh h nh hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần Công tr nh iệt Nguy n đồng thời thiết lập hoạch định ngân sách hàng n m cho Công ty PH N NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ỊNH TÀI CHÍNH 1.1 O C O TÀI CHÍNH VÀ M C TI U C PH N TÍCH C C O C O TÀI CHÍNH 1.1.1 Phân tích báo cáo tài Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp q trình sử dụng báo cáo tài doanh nghiệp để phân tích đánh giá t nh hình tài doanh nghiệp Mục đích phân tích báo cáo tài nh m nhận định trạng thái tài doanh nghiệp T sở để định đầu tài trợ nh m nâng cao giá trị tài sản chủ doanh nghiệp 1.1.2 M c tiêu c a phân tích tài Mục tiêu phân tích tài trả lời câu hỏi: Ai cần phân tích tài họ quan tâm đến vấn đề tìm hiểu bảng báo cáo tài chính? 1.1.3 Các báo cáo tài a Bả â i k o (b e s ee ) ( C KT) BCĐKT áo cáo tài phản ánh tổng quát t nh h nh tài sản nguồn vốn công ty h nh thái tiền tệ thời điểm định Thời điểm thường ngày cuối tháng, cuối quý cuối n m b Báo cáo k t kinh doanh Báo cáo kết kinh doanh hay áo cáo thu nhập áo cáo tổng kết doanh thu chi phí cơng ty kỳ kế tốn thơng thường quý hay n m tài o o yển ti n t Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay áo cáo dòng tiền mặt loại áo cáo tài thể dòng tiền dòng tiền vào tổ chức khoảng thời gian định (tháng, quý hay n m tài chính) b Phân tích tỷ s tài Các phân tích chia thành nhóm sau: - Các tỷ số đo lường hiệu suất hoạt động - Các tỷ số đo lường khả n ng toán - Các tỷ số đo lường khả n ng trả nợ - Các tỷ số đo lường khả n ng sinh lợi - Phân tích Dupont: Phân tích thành phần tỷ số lợi nhuận tr n vốn cổ phần HOẠCH ỊNH TÀI CHÍNH DO NH NGHI P 1.2.1 Khái ni m v oạ Hoạch định tài tr nh phát triển kế hoạch tài ng n hạn dài hạn nh m đạt mục ti u doanh nghiệp Hoạch định tài thơng qua hệ thống ngân sách với khả n ng sử dụng đơn vị chung d dàng lượng hóa mục ti u, cụ thể hóa, tổng hợp việc sử dụng nguồn lực Do vậy, ngân sách sử dụng cho mục ti u kiểm sốt, thiết lập ti u chuẩn, tiếp nhận thông tin phản hồi hiệu suất thực tế lệch nhiều so với hiệu suất kế hoạch 1.2.2 M c tiêu l i ích Kết cơng tác hoạch định tài hệ thống ngân sách ngân sách thường xây dựng cho phận, đơn vị đồng thời cho hoạt động, chẳng hạn sản xuất, R&D…Toàn ộ hệ thống ngân sách phục vụ cho mục tiêu chung tổ chức L p k hoạch: Việc xây dựng ngân sách thúc đẩy nhà quản trị tổ chức suy nghĩ tương lai cách có hệ thống, có ước phù hợp với n ng lực tài doanh nghiệp t ng thời kỳ Sự h p tác th ng nh t nội bộ: Trong tiến trình lập ngân sách, nhà quản trị cấp độ t phận khác có hội gặp gỡ, thảo luận liên kết mục tiêu lại với Truy n thông: Mỗi nhà quản trị gặp gỡ nhau, họ trình bày, thảo luận mục tiêu phận nh ng vấn đề liên quan đến phận họ Nhờ mà nhà quản trị khác hiểu khơng tình hình phận khác, mà có am hiểu tình hình tổ chức Kiểm so v : Bên cạnh kiểm sốt, ngân sách giúp tạo khuôn khổ nh m đánh giá thành tích phận d dàng ộng lự ú ẩy: Khi người đ hiểu cơng việc m nh có động lực làm việc họ có đóng góp lớn vào việc hỗ trợ cho toàn tổ chức đạt mục tiêu chung Ngồi l i ích h th â s ũ ó b t l i c a chẳng hạ : Trong trình lập ngân sách b t gặp kháng cự ộ phận phòng an khơng sẵn lòng theo đuổi nh ng quy trình 1.2.3 Các loại k hoạch tài - Kế hoạch dài hạn, kế hoạch thể dạng kế hoạch đầu tài trợ - Ngân sách h ng n m, phản ánh hoạt động h ng n m hình thái tiền tệ tr n sở khoản thu chi theo t ng lĩnh vực hoạt động Că l p k hoạch a Các y u t bên doanh nghi : Chiến lược kinh doanh công ty, mục ti u đặt cho lĩnh vực tài sách tài tại, đặc điểm loại hình sản xuất, điều kiện sản xuất, bán hàng, cung ứng…hay khả n ng, nguồn lực cơng ty b Các y u t tác ộng từ b o : Tỷ lệ lạm phát, phí tổn huy động nguồn vốn, khả n ng huy động nguồn tài bên ngồi 1.3 TIẾN TRÌNH HOẠCH ỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 1.3.1 Mơ hình hoạ nh tài S 1 T n trình hoạ nh tài 1.3.2 K hoạ ầ v Kế hoạch đầu tài trợ dự tính việc sử dụng vốn khai thác nguồn vốn theo t ng n m tài khóa phạm vi đến n m Kế hoạch đầu tài trợ tổng hợp chương tr nh dự kiến công ty Trên thực tế, kế hoạch thường đôi với kế hoạch trung dài hạn nh m thực kế hoạch chiến lược Mục tiêu chủ yếu kế hoạch đầu tài trợ bảo đảm trì cân đối tài Do vậy, thể tính mạch lạc việc phối trí chương tr nh kinh doanh phát triển công ty Trong trường hợp phải thương lượng với nh ng người cung cấp nguồn vốn dài trung hạn, công ty phải dựa tr n sở kế hoạch ngân hàng cho vay yêu cầu công ty cung cấp kế hoạch đầu tài trợ để họ xem xét việc cho vay vốn Nội dung kế hoạch đầu tài trợ gồm hai phần nhu cầu vốn nguồn vốn 133 C â s ăm Dự toán ngân sách xây dựng h ng n m phản ánh hoạt động n m hình thái tiền tệ tr n sở khoản phải thu chi theo t ng lĩnh vực hoạt động 10 kế hoạch tài dài hạn, cụ thể kế hoạch đầu tài trợ T nh ng kế hoạch đ thiết lập dài hạn, công ty thiết lập nh ng ngân sách ng n hạn tương ứng hay nói cách khác, kế hoạch chương tr nh chiến lược cụ thể hóa thành ngân sách h ng n m chương tr nh hành động Hệ thống ngân sách h ng n m tổng hợp chương tr nh hành động Cuối ngân sách ngân quỹ tổng hợp tất ngân sách tr n Đồng thời n u l n phương pháp hoạch định tài CHƯƠNG HOẠT ỘNG TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG HOẠCH ỊNH TÀI CHÍNHCƠNG TY TNHH PHÚ MINH CÁT 2.1 VÀI NÉT VỀ CÔNG TY TNHH PHÚ MINH CÁT 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển c a Công ty TNHH Phú Minh Cát Ngành nghề đ ng ký kinh doanh: Xây dựng công tr nh Dân dụng Công nghiệp; Giao thông; Thủy lợi 212 C ă v mv y PMC * Ch ă - Tiến hành hoạt động xây dựng, sửa ch a cơng trình thủy điện, giao thơng, dân dụng kh p địa bàn đất nước - Đảm bảo công n việc làm ổn định, mang lại thu nhập tốt, tạo hội phát triển n ng lực ản thân cho cán ộ công nhân viên công ty * Nhi m v c a công ty - Xây dựng thực sách nh m nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh uy tín cơng ty thị trường 11 - Nghiên cứu phương án kỹ thuật, cơng nghệ thi cơng tốt, nh m nâng cao tính cạnh tranh cho công ty, đem lại hiệu sản xuất kinh doanh tốt - Thực tốt sách qui định, đào tạo, nâng cao trình độ cho cán công nhân viên công ty C sở v t ch t, kỹ thu v ì ì o ộng c a công ty TNHH Phú Minh Cát * C sở v t ch t, kỹ thu t c a công ty Gồm 16 loại 37 thiết bị, tùy t ng gói thầu cụ thể PMC thêm để đáp ứng nhu cầu cơng việc * Tì ì o ộ y PMC có tổng số lao động có biến động lớn tùy theo thời vụ, lúc nhiều 60 người n m 2017 214 C m y ô y TNHH P ú M Cát PMC tổ chức máy quản lý theo hình thức ma trận Trong m t xích ma trận có đạo trực tiếp người phụ trách dự án người phụ trách phòng chức n ng 2.1.5 Quy trình tìm ki m khách hàng c a PMC PMC t m kiếm thông tin hồ sơ mời thầu mạng internet, tham gia đấu thầu Nếu th ng thầu, kí hợp đồng, triển khai thi cơng, nghiệm thu xây l p hồn thành công tr nh để đưa vào sử dụng, đến việc tốn lý hợp cơng trình với chủ đầu 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ỘNG KINH DOANH QUA CÁC NĂM 221 C T sả v v sở ữ Nh n vào đồ thị Sự thay đổi Tổng tài sản VCSH cơng ty PMC, nhận thấy t ng l n đáng kể Tổng tài sản qua n m t 2013 đến n m 2017 Mức t ng ròng tài sản hàng n m 2,8 tỷ đồng Mức t ng tài sản nhanh nhiều so với việc gia t ng 12 CSH, điều làm t ng nguồn tài trợ bên doanh nghiệp – Nợ phải trả 222 C Xét cấu tài trợ xem xét qua biến thiên nguồn vốn t Nợ dài hạn, Nợ ng n hạn Vốn chủ sở h u cho thấy: Nh n vào đồ thị thấy, tr n m (2013) công ty PMC vào hoạt động VCSH lớn nguồn vốn t Nợ phải trả, lại n m sau nguồn vốn t Nợ phải trả chiếm phần lớn; đặc biệt nguồn vốn PMC tài trợ t Nợ ng n hạn chiếm phần lớn Việc gia t ng nguồn vốn t Nợ phải trả làm gia t ng mức độ rủi ro tài PMC (rủi ro nợ nần sinh ra) làm t ng nguy cho ốn chủ sở h u 2.2 C tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Phần lớn tài sản mà PMC trang bị nh ng tài sản ng n hạn; tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ, chí n m đầu ti n khơng có Với kết cấu đầu tài sản tr n PMC hướng đến việc thi công cơng tr nh đơn giản, cần máy móc thiết bị có khuynh hướng thuê máy móc để thi phần việc cơng trình 224 C Doanh thu Doanh thu nh quân t ng 77% chứng tỏ PMC phát triển mạnh Tuy nhiên, tốc độ phát triển t ng n m khơng đồng có n m t ng trưởng cao đến 201% (2016/2015) Có n m giảm có 12% (2015/2014) chứng tỏ doanh nghiệp t ng trưởng cao chưa ền v ng Nguyên nhân chiến lược kinh doanh chưa rõ ràng Doanh nghiệp thành lập nên lúng túng việc xây dựng máy xác định hướng 13 2.3 PHÂN TÍCH TRẠNG THÁI TÀI CHÍNH PMC (THƠNG QUA CÁC THƠNG SỐ TÀI CHÍNH) 231 v khả ă o Tình tài PMC tìm hiểu thơng qua nhóm Thơng số Khả n ng tốn, Vòng quay tài sản, Các thơng số nợ thông số khả n ng sinh lời Với thơng tin trên, PMC có khả n ng toán xấu dần, n m gần (n m 2015, 2016 2017) Trung nh n m đồng nợ ng n hạn bảo đảm 1,85 đồng tài sản có khả n ng tốn mức an tồn, thấp nh quân nghành Nếu so với mức bình quân ngành số Khả n ng tốn hành PMC đạt 84% Khả n ng toán nhanh ng 98% Tuy vậy, xét vòng quay tồn kho bình qn khoảng 101 ngày, kỳ thu tiền nh quân ng n so với đặc điểm thu tiền ngành xây dựng cơng trình thủy điện Điều giúp cho cơng ty có khả n ng hồn trả nhanh khoản nợ ng n hạn 2.3.2 Xét v khả ă ạo doanh s c a tài sản Khả n ng tạo doanh thu Tài sản cố định Tổng tài sản có khuynh hướng giảm dần, với mức tạo doanh thu nh quân đồng TSCĐ 61,2 đồng, TTS 2,76 đồng Mức tạo doanh thu tài sản PMC xuống thấp gây trở ngại cho việc đầu tư, trang ị th m tài sản, tài sản dài hạn 2.3.3 Xét v tỷ l N phải trả Cơng ty PMC có tỷ lệ nợ phải trả Tổng tài sản cao có khuynh hướng t ng dần; n m 2017 tỷ lệ Nợ phải trả chiếm 84% Tuy vậy, đặc điểm thi công công trình có tính chun biệt cao nên khả n ng sinh lời cao; số lần trả lãi PMC gấp 22,51 lần lãi vay dài hạn 14 2.3.4 V khả ă s ời PMC có tỷ suất lợi nhuận gộp (Doanh thu – giá vốn) doanh thu cao với mức nh quân 05 n m gần 17%, n m cao 2015 có tỷ lệ lợi nhuận gộp cao 22% Tuy vậy, tỷ lệ lợi nhuận ròng doanh thu lại thấp chiếm bình quân 2% Thu nhập vốn CSH bình quân 15%, n m 2016 16% n m 2017 33% Ta thấy Lợi nhuận tr n vốn chủ sở h u (ROE) trung nh n m (15%) thấp so với trung nh nghành (19,48%) xu t ng l n nhanh n m sau tín hiệu tích cực Việc áp dụng cấu tài trợ với tỷ lệ nợ cao, bối cảnh kinh doanh chuyên biệt có khả n ng sinh lời, làm cho khả n ng gia t ng thu nhập vốn chủ sở h u 2.4 PHÂN TÍCH Q TRÌNH HOẠCH ỊNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY PMC 2.4.1 Phân quy v ă cơng tác hoạ nh S 2.3 Q trình l p k hoạch PMC Ban m ây o v ự y ặ ì Các phòng ă T ự m oạ Mỗ ĩ vự ộ k m v oạ ầ x ă ă k ựk phòng ă T ự mv y ầ k v ăm T s oạ eo ân sách phát sinh ov ả o ựk 15 Với mơ hình phân quyền việc dự toán ngân sách hàng n m triển khai t xuống 2.4.2 T ểm k oạ Thời điểm lập kế hoạch tài b t đầu t quý I hàng n m 2.4.3 Tì ì ự k oạ Mức sai lệch bình quân 14% gi a giá trị thực tế với giá trị dự toán 244 N y â ữ s so vớ K oạ Chủ đầu toán chậm tr , thủ tục nghiệm thu toán phức tạp 245 T ự ô oạ PMC Tuy nhiên thực tế việc hoạch định tài PMC đề cập chi tiết, d ng lại việc hoạch định doanh thu, mức thu nhập nh quân cho người lao động t hoạt động kinh doanh Chưa dự báo áo cáo tài xác định tiêu tài PMC n m tiếp theo, để có thay đổi, điều chỉnh phù hợp kịp thời t nh h nh nh m mang lại hiệu quản cao cho PMC KẾT LUẬN CHƯƠNG PMC tổ chức máy quản lý theo hình thức ma trận hình thức hiệu đáp ứng nhu cầu công việc kịp thời nhận dự án Thời gian đầu doanh nghiệp PMC lúng túng, chưa xác định hướng rõ ràng Mặc dù t ng trưởng bình quân hàng n m doanh thu 26% chứng tỏ doanh nghiệp phát triển mạnh, chưa ền v ng Nguy n nhân chưa có chiến lược kinh doanh chưa rõ ràng PMC có mức t ng tài sản nhanh nhiều so với việc gia t ng CSH, điều làm t ng nguồn tài trợ bên doanh nghiệp – Nợ phải trả 16 Việc gia t ng nguồn vốn t Nợ phải trả làm gia t ng mức độ rủi ro tài PMC (rủi ro nợ nần sinh ra) làm t ng nguy cho ốn chủ sở h u Khả n ng toán PMC an tồn có xu xấu dần Vòng quay tồn kho bình quân khoảng 101 ngày ng n, điều giúp cho cơng ty có khả n ng hoàn trả nhanh khoản nợ ng n hạn Mức tạo doanh thu tài sản PMC xuống thấp gây trở ngại cho việc đầu tư, trang ị thêm tài sản, tài sản dài hạn Cơng ty PMC có tỷ lệ nợ phải trả Tổng tài sản cao có khuynh hướng t ng dần; n m 2017 tỷ lệ Nợ phải trả chiếm 84% Tuy vậy, đặc điểm thi cơng cơng trình có tính chun biệt cao nên khả n ng sinh lời cao; số lần trả lãi PMC gấp 22,51 lần lãi vay dài hạn PMC có tỷ suất lợi nhuận gộp (Doanh thu – giá vốn) doanh thu cao với mức nh quân 05 n m gần 17%, n m cao 2015 có tỷ lệ lợi nhuận gộp cao 22% Tuy tỷ lệ lợi nhuận ròng doanh thu lại thấp chiếm bình quân 2% Thu nhập vốn CSH bình quân 15% trung nh thấp so với trung nh nghành (19,48%), xu t ng l n n m sau tín hiệu tích cực Việc áp dụng cấu tài trợ với tỷ lệ nợ cao, bối cảnh kinh doanh chuyên biệt có khả n ng sinh lời, làm cho khả n ng gia t ng thu nhập vốn chủ sở h u Qua đánh giá thực trạng tài PMC cho thấy phải định hướng lại để công ty phát triển bền v ng PMC cần đầu trang thiết bị thi công đại, tuyển dụng đào tạo người làm chủ công nghệ đại phát triển hình ảnh cơng ty lên tầm cao 17 nh m nhận cơng trình lớn phức tạp tương lai Như giúp công ty phát triển bền v ng CHƯƠNG HOẠCH ỊNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH PHÚ MINH C T TỪ NĂM 2019 ẾN NĂM 2021 3.1 M C TI U VÀ PHƯƠNG PH P HOẠCH ỊNH TÀI CHÍNH PMC 3.1.1 Trọng tâm hoạ nh tài Trọng tâm hoạch định PMC mà luận v n giải hoạch định tài ng n hạn, hướng đến xác lập ản ngân sách, làm sở để thực thi kiểm sốt tài 3.1.2 Khung thời gian thực hi n hoạ nh tài Luận v n hướng đến kế hoạch tài ng n hạn, tức kế hoạch tài cho n m s p đến, n m 2018-2019 313 P oạ nh tài Luận v n đề xuất tiến hành hoạch định theo phương pháp di n giải 3.1.4 M c tiêu c a hoạ nh tài Hoạch định tài hướng đến mục tiêu trực tiếp mang tính cụ thể sau: - Bảo đảm chủ động dự kiến dòng tiền sát với thực tế nh m thực hiệu qủa công tác thi công dự án - Bảo đảm ngân sách cần thiết cho PMC để thực mục tiêu phân kỳ việc đạt mục tiêu tổng thể, mang tính chiến lược - Kế hoạch tài PMC phải hướng tới việc làm sở quan trọng để kiểm sốt dòng tiền, bảo đảm cân nh c hiệu định đầu dài hạn 18 32 C ỊNH CÁC TIỀN Ề CHO CÔNG TÁC HOẠCH ỊNH TÀI CHÍNH TÀI CƠNG TY PMC * S m nh viễn cảnh: S m nh: Xây dựng nh ng công trình với cơng nghệ đại, đạt tiến độ, chất lượng thân thiện với môi trường Thực chế độ đ i ngộ hợp lý vật chất tinh thần cán công nhân viên, chia sẻ phần trách nhiệm xã hội cộng đồng Tầm nhìn: Với slogan Chất lượng, tiến độ uy tín thương hiệu PMC 3.3 CHIẾN LƯỢC C A PMC 3.3.1 M c tiêu chi c PMC - Mục ti u tỷ suất sinh lời ốn chủ sở h u (ROE t ng): 20% - Doanh thu xây l p t ng trung nh hàng n m: 20% - Tỷ lệ chi trả lợi tức hàng n m: 40% 3.3.2 Nộ C ì 1: Đầu tư, mua s m thiết ị chuy n dụng gồm máy đào, ô tô vận chuyển phần mềm quản lý chuyển dụng khác C ì 2: Tuyển dụng đào tạo nhân lực để vận hành thiết ị máy móc quản lý thi cơng thời gian đến C trình 3: Xây dựng thương hiệu PMC thơng qua việc phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu, xây dựng Logo, lập trang we giới thiệu, face ook… phương tiện truyền thông khác 3 Dự k â s ầ v ể k ác ì PMC dự kiến đầu tổng cộng 7,4 tỷ đồng ao gồm mua s m thiết ị 6,5 tỷ, tuyển dụng đào tạo nhân lực 0,8 tỷ phát triển thương hiệu PMC 100 triệu đồng 19 3.4 DỰ KIẾN THỜI IỂM PHÁT SINH DÒNG TIỀN C A PMC Thời điểm phát sinh dòng tiền ( ao gồm dòng tiền vào dòng tiền ra) để thực dự án PMC phụ thuộc vào thời điểm thi cơng cơng trình 3.5 HOẠCH ỊNH DOANH THU XÂY LẮP B ng phương pháp tỷ lệ t ng doanh thu nh quân 20% Luận v n dự kiến doanh thu tổng n m 2019, 2020 2021 77,692 tỷ đồng *P ự o ầ ầ ob o ô y PMC eo k oạ Tổng cộng 183,200 tỷ đồng (2019 43,3 tỷ; 2020 58,7 tỷ 2021 81 tỷ) * Ph k Doanh thu dự kiến tổng cộng 130,446 tỷ đồng (2019 33,437 tỷ; 2020 42,268 tỷ 2021 54,742 tỷ đồng) 3.6 DỰ KIẾN DÒNG TIỀN THU ƯỢC Ở CÁC THÁNG TRONG NĂM Dòng tiền thu nhiều tập trung tháng gi a n m t tháng đến tháng 10, tương ứng với khối lượng thi cơng thường tập trung cao điểm tháng mưa n m (mùa khô) 3.7 DỰ KIẾN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quyết nghị thành vi n chủ chốt PMC, đề tài dự kiến doanh thu n m t 2019 đến n m 2021 126.196 tỷ đồng Trong n m 2019 33,437 tỷ, 2020 42,268 tỷ; 2021 54,742 tỷ 3.8 HOẠCH ỊNH CHI PHÍ XÂY LẮP Đề tài dự kiến mức chi phí chiếm 79,6% doanh thu xây dựng 20 3.9 HOẠCH ỊNH THUẾ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHI P n s – toán thuế thu nhập oanh n hi p ĐVT: Tr.VNĐ STT Các thơng số tài Dự áo doanh thu N m N m 2020 N m 2021 33,436.67 42,267.58 54,741.70 Thu nhập trước thuế 943.39 1,099.07 1,315.57 Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 188.68 219.81 263.11 2019 3.10 HOẠCH ỊNH LỢI NHUẬN VÀ THU NHẬP Ể LẠI Ể TÁI U Dựa vào thông tin tr n đề tài dự kiến Lợi nhuận n m t 2019-2021 n Lợi nhuận tron năm ĐVT: Tr.VNĐ C ô s STT Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 L s 754.71 879.26 1,052.46 C n vào mong muốn nhà đầu chiến lược tỷ lệ chi trả cổ tức 40% lợi nhuận n 10 Cổ tức tron năm từ 2019 đến năm 2021 Đ T: Tr NĐ STT Cá ô s Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Lợi nhuận sau thuế 754.71 879.26 1,052.46 T ả 301.89 351.70 420.98 Lợi nhuận để lại 452.83 527.56 631.48 40 21 3.11 HOẠCH ỊNH NGÂN QUỸ TỰ TÀI TRỢ Nếu theo kịch dự kiến th đến hết n m 2021 Cơng ty có lượng vốn t tích lũy gần 3,3 tỷ Nguồn vốn làm sở để đầu nâng cao n ng lực thi công PMC K t dự ki n: Kế hoạch phác thảo doanh thu a n m, lợi nhuận thuế thu nhập doanh nghiệp; qua dự kiến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở h u t ng n m n 12 N ân quỹ năm từ 2019 đến năm 2021 ĐVT: Tr.VNĐ C ô s STT Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Dự áo doanh thu 33,436.67 42,267.58 54,741.70 Thuế thu nhập doanh nghiệp 188.68 219.81 263.11 Lợi nhuận sau thuế 754.71 879.26 1,052.46 Ngân quy dài hạn 1,104.45 2,011.98 3,243.43 Tỷ suất lợi nhuận vốn 23.0% 23.1% 23.7% chủ sở h u(ROE) 3.12 DỰ O KẾT QUẢ KINH DOANH Tính thu nhập n m t 2019 đến n m 2021 3.13 DỰ O BẢNG C N ỐI KẾ TỐN Tính ảng cân đối kế tốn n m t 2019 đến n m 2021 22 3.14 KẾT M C TI U T RA B ng 3.15 Các m c tiêu đ t Đ T: Tr NĐ Các STT s tài Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 42,267.58 54,741.70 289.22 325.19 20% 20% M ặ Dự áo doanh 33,436.67 T ng trưởng 20% thu Cổ tức ROE 264.03 20% 40% lợi nhuận sau thuế 20% C ỊNH NHU C U VỐN TĂNG TH M * Tác giã đề xuất nguồn huy động vốn sau: ay ng n hạn : 20% ay dài hạn : 20% - Cổ đơng góp vốn : 60% * Nhu cầu vay vốn xác lập sau: - Năm 2019 : 3,033 ỷ - Năm 2020 : 5,007 ỷ - Năm 2021 : 7,676 ỷ 3.16 IỀU CHỈNH ẢNH HƯỞNG LÃI VAY Được điều chỉnh tr n sở tỷ trọng vay ng n hạn, vay dài hạn vốn cổ đơng góp ảnh hưởng đến ảng cân đối kế toán áo cáo kết kinh doanh cho n m 2019 đến n m 2021 3.15 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: Xuất phát t sứ mệnh tầm nh n PMC xác định mục ti u cụ thể m nh: - Mục ti u tỷ suất sinh lời ốn chủ sở h u (ROE t ng): 20% - Doanh thu xây l p t ng trung nh hàng n m: 20% - Tỷ lệ chi trả lợi tức hàng n m: 40% - PMC cam kết tất cơng trình thi cơng bảo đảm chất lượng, tiến độ thi cơng an tồn Để thực chiến lược đầu tr n, PMC dự kiến Đầu tư, mua s m thiết ị chuy n dụng; Tuyển dụng đào tạo nhân lực; Xây dựng thương hiệu PMC Để dự áo áo tài trước hết ta cần dự áo xác doanh thu dự áo tốc độ t ng doanh thu Tiếp theo dự áo tỷ lệ khoản mục áo cáo kết kinh doanh, ảng cân đối kế tốn so với doanh thu Tính xác tỷ lệ định thơng tin ảng cân đối kế toán ảng kết kinh doanh T ảng cuối PMC xác định nhu cầu vốn cần t ng th m phương án huy động vốn cho n m KẾT LUẬN: Mục đích nghi n cứu luận v n tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng đưa giải pháp cụ thể khuyến nghị nh m giúp Công ty TNHH Phú Minh Cát hoạt động với định hướng giai đoạn t 2019 đến n m 2021 T lý luận ản chương luận v n sở để tác giả nghi n cứu hoạt động tài thực trạng hoạt động tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát Tr n sở tr n tác gi đ tr nh ày cơng tác hoạch định tài PMC t n m 2019 đến n m 2021 24 Dựa vào đánh giá thực trạng tồn PMC, Luận v n đ dự kiến chương tr nh đầu mua s m thiết ị, tuyển dụng đào tạo nhân lực, phát triển công tác nhận diện thương hiệu cho n m đến Luận v n đ dự áo nhu cầu vốn phương án huy động vốn cho n m t 2019 đến n m 2021 Đó sở định hướng quan trọng cho PMC phát triển ền v ng Trong thời gian học tập nghi n cứu luận v n đ có nhiều cố g ng học hỏi Nhưng thời gian hiểu iết em hạn chế n n Luận v n tốt nghiệp khơng thể tránh khỏi thiếu sót vậy, em kính mong nhận đánh giá góp ý Thầy, Cô giáo để Luận v n hoàn thiện Một lần n a em xin chân thành cảm ơn hướng tận t nh thầy giáo TS Đoàn Gia Dũng, cám ơn Khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Công ty TNHH Phú Minh Cát đ giúp đỡ ảo tận t nh, hỗ trợ tạo điều kiện suốt tr nh qua ... luận phương pháp hoạch định tài Chương 2: Hoạt động tài thực trạng hoạch định tài Cơng ty TNHH Phú Minh Cát Chương 3: Hoạch định tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát t n m 2019 đến n m 2021 T v Trong... đánh giá thực trạng tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát, nh ng tồn việc hoạch định tài làm sở đề xuất giải pháp hoàn thiện - Hoạch định tài cơng ty TNHH Phú Minh Cát t n m 2019 đến n m 2021 31 Tổng hợp,... pháp hoạch định tài CHƯƠNG HOẠT ỘNG TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG HOẠCH ỊNH TÀI CHÍNH Ở CƠNG TY TNHH PHÚ MINH CÁT 2.1 VÀI NÉT VỀ CÔNG TY TNHH PHÚ MINH CÁT 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển c a Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định tài chính tại công ty TNHH phú minh cát từ năm 2019 đến năm 2021 , Hoạch định tài chính tại công ty TNHH phú minh cát từ năm 2019 đến năm 2021

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn