Quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam

26 37 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG THỊ TRIỀU QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 1: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 2: TS TRẦN THỊ BÍCH HẠNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 02 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công tác thu thuế hộ kinh doanh địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam thời gian qua đạt thành tích đáng khích lệ Để phát huy tác dụng tích cực đời sống KT-XH cần phải thực tốt công tác quản thu thuế hộ kinh doanh, đặc biệt phải đẩy mạnh cơng tác phòng, chống gian lận thuế nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu luật thuế, góp phần tăng thu NS cho thành phố Qua tìm hiểu cơng tác thu thuế Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam xin chọn đề tài “Quản thu thuế hộ kinh doanh địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.” Đề tài tập trung phân tích thực trạng quản thu thuế từ hạn chế nguyên nhân bất cập tồn tại, đề xuất hướng giải số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu thuế hộ kinh doanh nhằm đạt hiệu cao thực tiễn quản Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tổng hợp sở luận, sở kinh nghiệm sở thực tiễn liên quan đến công tác QLTT HKD Phân tích thực trạng QLTT HKD địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam ưu điểm, hạn chế nguyên nhân tồn tại; khảo sát ý kiến HKD, đánh giá hài lòng, mức độ tuân thủ thuế HKD Sau đề xuất gải pháp nhằm tăng cường công tác QLTT phù hợp với đặc thù địa bàn Để đạt mục tiêu trên, câu hỏi nghiên cứu đặt ra: Đã có cơng trình nghiên cứu liên quan đến phạm vi nghiên cứu đề tài? Luận văn tiếp cận nghiên cứu theo hướng nào? QLTT bao gồm gì? Thực trạng công tác QLTT HKD địa bàn thành phố Tam Kỳ có đặc điểm, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân nào? Tăng cường công tác QLTT HKD theo quan điểm, định hướng nào? Các giải pháp nhằm tăng cường công tác QLTT địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác QLTT HKD - Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam Thời gian: từ năm 2013 đến năm 2017 Nguồn liệu phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Dữ liệu nghiên cứu - Dữ liệu thứ cấp: Thu thập từ báo cáo thống kê, kế toán thuế, báo cáo tổng kết công tác thuế Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam - Dữ liệu sơ cấp: Khảo sát ý kiến 50 HKD bảng câu hỏi gồm nội dung liên quan để khảo sát hiểu biết sách thuế, nhu cầu giải đáp vướng mắc thuế thái độ phục vụ quan thuế; Phỏng vấn có định hướng: vấn trực tiếp cán Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trong đề tài nghiên cứu mình, tác giả sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử để giải vấn đề nghiên cứu quan điểm phát triển toàn diện với cách tiếp cận vĩ mô, tiếp cận lịch sử tiếp cận hệ thống Cơng cụ phân tích: Trên sở liệu thu thập xử lý, tổng hợp, đề tài sử dụng công cụ phân tích thống kê kinh tế để đánh giá thực trạng cơng tác QLTT; phân tích nhân tố ảnh hưởng đến QLTT Cụ thể, đề tài sử dụng công cụ phân tổ thống kê để hệ thống hóa tổng hợp tài liệu theo tiêu thức phù hợp với mục đích nghiên cứu Trong phân tích, đề tài sử dụng công cụ so sánh, đánh giá tương quan số liệu, sử dùng đồ thị, biểu đồ để phân tích đánh giá cách khách quan, khoa học nội dung nghiên cứu Để hỗ trợ đánh giá, đề tài sử dụng phương pháp chuyên gia thông qua hỏi ý kiến cán thuế để đưa cách xác đáng, có khoa học, từ nghiên cứu đề xuất giải pháp có sức thuyết phục, có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn địa bàn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn chia làm chương Chương 1: Cơ sở luận quản thu thuế hộ kinh doanh Chương 2: Thực trạng quản thu thuế hộ kinh doanh địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường quản thu thuế hộ kinh doanh địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam Tổng quan nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH 1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾHỘ KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm, chức phân loại thuế a Khái niệm thuế b Chức thuế c Phân loại thuế - Phân loại theo khả chuyển giao thuế: có thuế trực thu thuế gián thu - Phân loại thuế theo đối tượng đánh thuế 1.1.2 a Khái niệm, đặc điểm vai trò hộ kinh doanh Khái niệm hộ kinh doanh HKD tất hộ SXKD chưa đủ điều kiện thành lập DN, hoạt động lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, vận tải, khai thác tài nguyên, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, phục vụ sữa chữa dịch vụ khác có doanh số bán hàng theo quy định BTC ngành nghề cụ thể” b Đặc điểm hộ kinh doanh HKD biết đến thành phần kinh tế động, hoạt động kinh doanh mục tiêu lợi nhuận HKD có đặc điểm riêng xem thách thức, khó khăn cho cơng tác QLTT thuận lợi Môi trường hoạt động đặc điểm HKD qui mơ, tính phức tạp giao dịch kinh doanh, đa ngành nghề kinh doanh, mức độ hiểu biết thuế, thời gian hoạt động SXKD…là yếu tố có tác động đến biện pháp QLTT c Vai trò hộ kinh doanh - HKD tạo việc làm, sử dụng số lượng lớn lao động, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo - HKD huy động khối lượng lớn vốn, khai thác tiềm năng, sức sáng tạo dân, thúc đảy sản xuất phát triển - HKD góp phần thúc đẩy, chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động nông thôn - HKD hoạt động khắp địa bàn, mạng lưới phân phối lưu thơng, hàng hóa tận vùng sâu, vùng xa góp phần cân đối thương mại phát triển kinh tế địa phương 1.2 QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH 1.2 Khái niệm, mục đích, yêu cầu cần thiết quản thu thuế hộ kinh doanh a Khái niệm quản thu thuế hộ kinh doanh Quản thu thuế nói chung QLTT HKD nói riêng hoạt động tổ chức, điều hành giám sát quan thuế nhằm đảm bảo người nộp thuê (NNT) chấp hành nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN theo quy định pháp luật thuế mà ĐTNT tác giả muốn đề cập đến HKD b Mục đích, yêu cầu quản thu thuế hộ kinh doanh * Mục đích cơng tác quản thu thuế HKD *Yêu cầu công tác quản thu thuế HKD: c Sự cần thiết phải quản thu thuế hộ kinh doanh 1.2.2 Các sắc thuế áp dụng hộ kinh doanh Theo quy định luật thuế, HKD nộp 03 loại thuế phổ biến: Thuế môn bài, thuế GTGT thuế TNCN Ngoài ra, HKD phải nộp thuế TTĐB, thuế tài nguyên hoạt động lĩnh vực chịu thuế Chính sách thuế đơn giản, hợp lý, rõ ràng tạo điều kiện cho quan thuế dễ dàng thực QLTT, HKD hiểu rõ, chấp hành Ngược lại, sách thuế phức tạp, khơng đồng làm giảm hiệu quả, hiệu lực công tác QLTT, tổ chức thực gặp nhiều trở ngại, tốn kém, làm giảm tinh thần chấp hành luật thuế NNT a Thuế môn Bảng 1.1 Qui định thu nhập, bậc mức thuế mơn Bậc Thu nhập bình qn Mức thuế MB MB tháng (đồng) (đồng) Trên 1.500.000 1.000.000 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000 Trên 500.000 đến 750.000 300.000 Trên 300.000 đến 500.000 100.000 =< 300.000 50.000 Nguồn: Thông tư số 96/2002/TT-BTC b.Thuế giá trị gia tăng - Thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ HKD thực đầy đủ sổ sách kế tốn, có sở để xác định GTGT đầu ra, đầu vào c.Thuế thu nhập cá nhân Thu nhập chịu thuế kỳ Tỷ lệ thu nhập Doanh thu = CQT ấn định x chịu thuế doanh thu 1.2.3 Nội dung quản thu thuế hộ kinh doanh Quản thuế nói chung QLTT HKD nói riêng phải thực theo nội dung qui định Luật quản thuế Theo điều 3, Luật quản thuế có 08 nội dung QLT, phân thành 03 nhóm: Nhóm - Quản thủ tục hành thuế, đảm bảo điều kiện cho NNT thực đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đầy đủ, hạn Nhóm - Giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế bao gồm: Quản thông tin NNT, kiểm tra thuế, tra thuế Nhóm - Các chế tài đảm bảo sách thuế thực thi có hiệu lực, hiệu bao gồm nội dung: cưỡng chế thi hành định hành thuế, xử vi phạm pháp luật thuế, giải khiếu nại, tố cáo thuế Bên cạnh quan thuế có hoạt động hỗ trợ QLTT như: (1) Lập dự toán thu thuế, (2) Tổ chức máy, quản nguồn lực, (3) Tuyên truyền, hỗ trợ thuế [7] 1.2.4 Các tiêu đánh giá kết công tác thu thuế hộ kinh doanh Trong qua trình cải cách, đại hóa cơng tác QLTT, quan thuế phải xây dựng tiêu để đánh giá kết QLTT đồng thời phải xem xét lại tiêu để cố hoạt động Các tiêu đánh giá kết ln hướng theo nội dung QLTT, có khả đánh giá toàn diện hoạt động hệ thống QLTT - Kết thực dự toán thu thuế - Quản người nộp thuế, doanh thu, thu nhập chịu thuế - Chỉ tiêu nợ đọng thuế - Chỉ tiêu tra, kiểm tra thuế - Chỉ tiêu thể hài lòng NNT 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH 1.3.1 Nhân tố thuộc sách, chế môi trƣờng quản thu thuế a Hệ thống sách thuế b Cơ chế quản thuế c Môi trường quản thu thuế 1.3.2 Nhân tố thuộc quan thuế 1.3.3 Nhân tố thuộc hộ kinh doanh 1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN THU THUẾ 1.4.1 Kinh nghiệm quản thu thuế số địa phƣơng nƣớc số quốc gia a Kinh nghiệm số địa phương nước b Kinh nghiệm số quốc gia 1.4.2 Những học kinh nghiệm QLTT HKD CHƢƠNG THỰC TRANG QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QLTT ĐỐI VỚI HKD TRÊN ĐỊA THÀNH THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam a Đặc điểm tự nhiên b Tình hình kinh tế - xã hội * Tăng trưởng kinh tế Trong giai đoạn 2013-2017, tốc độ tăng trưởng GDP thành phố đạt khá, tăng bình quân 11,5%/năm GDP bình quân đầu người năm 2014 2.106 USD/người/năm, đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người tăng lên 2.305 USD/người/năm Gía trị tổng sản 10 phường gồm An Mỹ, An Phú, An Sơn, An Xuân, Hòa Hương, Hòa Thuận, Phước Hòa, Tân Thạnh, Trường Xuân xã gồm Tam Ngọc, Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh Với tổng diện tích đất tự nhiên 100,26 km2 b Quy mô phát triển HKD địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2017, toàn thành phố 13.000 HKD Với phát triển mạnh số lượng qui mô, thời gian gần đây, HKD góp phần đáng kể vào tổng thu NSNN địa bàn, giải công ăn việc làm cho số lượng lớn lao động, khởi đầu cho đời nhiều doanh nghiệp, công ty lớn hoạt động địa bàn, qua góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày phát triển Qua số liệu bảng 2.6 cho thấy HKD địa bàn thành phố Tam Kỳ tập trung chủ yếu vào ngành nghề thương mại - dịch vụ vào thời điểm cuối năm 2017 chiếm 86,1% tổng số hộ ĐKKD tổng vốn kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Thực trạng quản thủ tục hành thuế a Đăng thuế: Tính đến ngày 31/12/2017, Theo báo cáo Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ Chi cục tiếp nhận hoàn thành thủ tục cấp MST cho 4.364 trường hợp Trong HKD cá thể có đến 1.357 trường hợp cấp MST năm 2013 15 hộ , năm 2014 19 hộ , năm 2015 23 hộ , năm 2016 26 hộ năm 2017 29 hộ Tất MST HKD loại mã 10 số 11 Bảng 2.7 Thống kê tình hình cấp mã số thuế ĐVT: Đơn vị nộp thuế Năm Năm Năm Năm Năm Lũykế đến 2013 2014 2015 2016 2017 31/12/2017 49 48 63 2.598 317 4.364 25 19 11 2.445 254 2.710 1 12 30 10 63 15 19 23 26 29 1.357 Hợp tác xã 1 12 6.Công ty TNHH 45 10 Chỉ tiêu Tổng cộng 1.Cá nhân có thu nhập cao 2.Công ty cổ phần 3.Doanh nghiệp tư nhân 4.Hộ kinh doanh cá thể 7.Tổ chức KT, tổ chức trị 8.Tổ hợp tác 9.Đơn vị nghiệp, đv vũ trang 10.Khác 1 73 104 23 32 Nguồn: Đội KK&KTT - Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ Như tính giai đoạn năm 2013 - 2017, địa bàn thành phố Tam Kỳ có 935 HKD phát sinh cấp giấy chứng nhận ĐKKD có 112 HKD số cấp MST để quản thu thuế, đạt 12% tổng số HKD phát sinh, số lại 823 HKD chưa cấp MST để quản thu thuế Đây số lớn đáng quan tâm Chi cục thuế 12 b Kê khai - ấn định thuế: Số lượng tờ khai thuế mà chi cục tiếp nhận xử năm cao năm trước Qua thể nổ lực đáng kể Chi cục thuế công tác đôn đốc xử tờ khai thuế HKD Tờ khai thuế NNT lập sở để quan thuế tính tốn xác định số thuế phải nộp kỳ Chính việc đôn đốc NNT nộp đầy đủ tờ khai thuế có ý nghĩa lớn cơng tác quản thu thuế HKD Tuy nhiên kết hợp số liệu bảng 2.6 2.8 cho thấy số lượng tờ khai thuế HKD nộp thuế theo hình thức khốn hạn chế so với số lượng tờ khai phải thực theo quy định Cụ thể, năm 2013 Chi cục thuế tiếp nhận xử 2.373/2.936 tơ khai, đạt 80,1 %; năm 2014 tiếp nhận xử 2.610/3.106 tờ khai, đạt 84 %; năm 2015 tiếp nhận xử 2.634/3.305 tờ khai, đạt 79,7 %; năm 2016 tiếp nhận xử 2.804/3.512 tờ khai, đạt 80 %; năm 2017 tiếp nhận xử 3.005/3.710 tờ khai, đạt 81% c Tình hình thu nộp thuế: Giai đoạn từ 2013 đến 2017, loại thuế chủ yếu áp dụng HKD địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam gồm có: Thuế mơn bài, thuế GTGT, thuế TNCN Qua báo cáo tổng kết Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ cho thấy năm gần Chi cục thuế có nổ lực việc thực nhiệm vụ thu ngân sách Kết thực thu Ngân sách NN năm đạt vượt so với dự tốn giao, năm sau ln cao năm trước Nếu xét tổng thu ngân sách chung tồn địa bàn thành phố kết thực năm sau cao năm trước Cụ thể năm 2014 so với năm 2013 tăng 3,8%; năm 2015 so với 2014 tăng 6,9%: 13 năm 2016so với 2015 tăng 4,5% năm 2017 so với năm 2016 tăng 12,8% Tuy nhiên khơng tính tiêu thu từ tiền sử dụng đất tổng khoản thu từ tiền thuế, phí lệ phí năm 2014 104,5% so với năm 2013; năm 2015 100,1% so với năm 2014, năm 2016 102,4% so với năm 2015 năm 2017 121,7% so với năm kề trước 2016 Nếu tính riêng số thu từ HKD năm 2014 thu 107,2% năm 2013; năm 2015 thu 102,2% năm 2014; năm 2016 thu 107,9% năm 2015 đặc biệt năm 2017 thu 116,8% năm 2016 Điều cho thấy nổ lực cán thuế tạ Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ việc theo dõi đôn đốc thu nộp thuế d Giải miễn giảm - xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Theo báo cáo Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ năm giai đoạn từ 2013-2017, việc thực miễn giảm thuế theo cacschur trương Chính phủ đưa nhằm kích cầu kinh tế HKD chủ yếu trường hợp xét mễn giảm thuế như: hộ xin ngưng, nghỉ kinh doanh Việc xem xét định miễn, giảm thuế cho HKD nhìn chung thực theo quy trình Quyết định số 528/QĐ – TCT ngày 29/5/2008 Tổng cục thuế Bảng 2.11 Kết miễn, giảm thuế HKD Qua bảng số liệu bảng 2.10 bảng 2.11 cho thấy, Cụ thể năm 2013 có 5003 lượt hộ nộp đơn, năm 2014 có 547 lượt hộ, năm 2015 có 588 lượt hộ, năm 2016 có 641 lượt hộ năm 2017 có đến 676 lượt hộ Trong số HKD ngưng, nghỉ giả phát qua công tác kiểm tra, xác minh là: năm 2013 8; năm 1014 5; năm 2015 6; năm 2016 gần năm 2017 24 lượt hộ Điều cho thấy có số hộ nộp đơn ngưng, nghỉ kinh 14 doanh giả giải miễn, giảm thuế Đây điểm hạn chế lớn công tác quản thuế Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ cần quan tâm xem xét khắc phục nhằm nâng cao hiệu quản thu thuế HKD 2.2.2 Thực trạng giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế a Quản thông tin người nộp thuế: Tại Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ, công tác quản HKD Đội thuế liên xã phường quản trực tiếp Sau hướng dẫn chủ hộ lập thủ tục kê khai, cán quản thuế địa bàn lập bảng kê chuyển hồ sơ số HKD phát sinh đội KK-KKT để kiểm tra nhập thông tin vào CSDL Chi cục thuế Bảng 2.12 Tình hình quản hộ Số hộ có nộp thuế Số hộ theo thống kê đến 31/12 Môn Thuế GTGT, TNCN (1) (2) 2013 3.215 Trong đó: Hộ khốn 2014 3.371 Trong đó: Hộ khốn 2015 3.388 Trong đó: Hộ khốn 2016 3.549 Trong đó: Hộ khốn 2017 3.712 Trong đó: Hộ khoán (3) 2.474 2.092 2.508 2.089 2.643 2.196 2.804 2.300 3.005 2.397 (4) 2.003 1.119 2.150 1.147 2.168 1.125 2.342 1.221 2.504 1.301 Năm Tỷ lệ (%) Số hộ có Số hộ có nộp thuế nộp thuế GTGT, MB/TK TNCN/TK (5 = 3/2) (6 = 4/2) 76,95 62,30 74,39 63,77 78,0 64,0 79,0 66,0 81,0 67,5 (Nguồn: Điều tra tác giả) Qua số liệu bảng 2.12 cho thấy, tỷ lệ số hộ quản thuế môn 15 so với số hộ theo thống kê hàng năm 75% (trừ năm 2014 74,39%) tỷ lệ năm sau quan tâm dẫn đến kết cao năm trước b Công tác tra, kiểm tra: Cơng tác kiểm tra HKD có đơn xin ngưng, nghỉ kinh doanh Chi cục thực Sau nhận đơn xin ngưng, nghỉ kinh doanh hộ, Chi cục thuế tổ chức kiểm tra xác minh sở, qua phát trường hợp nghỉ giả để trốn thuế Bảng 2.13 Kết kiểm tra hộ có đơn xin nghỉ kinh doanh Qua kết bảng 2.13 cho thấy nổ lực Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ việc kiểm tra, phúc tra HKD có đơn xin nghỉ nhằm hạn chế tối đa tình trạng lợi dụng việc xin ngưng, nghỉ kinh doanh để trốn lậu thuế Cụ thể tỷ lệ số HKD kiểm tra xác minh năm sau cao năm trước Tuy nhiên tỷ lệ hộ kiểm tra thấp, nên tỷ lệ nghỉ giả xảy nhan nhản Năm 2013 tỷ lệ nghỉ giả 3,8%, nhiên tiêu có giảm dần qua năm sau: năm 2014 tỷ lệ nghỉ giả 2,1%, năm 2015 2,3%, năm 2016 2,2%, năm 2017 lại tăng vọt lên 6,6% Đây số đáng lo ngại Điều cho thấy ý thức tự giác chấp hành pháp luật thuế số hộ chưa cao, cố tình lợi dụng sơ hở để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước Đồng thời qua cung cho thấy hiệu công tác tuyên truyền hạn chế, biện pháp chế tài chưa đủ mạnh nên tính răn đe chưa cao 2.2.3 Thực trạng công tác thực biện pháp chế tài a Đôn đốc thu nợ thuế Theo kết điều tra tác giả số liệu Chi cục thuế, số thuế nợ đọng cuối năm gần lần lượt: Năm 2015 là: 1.980 16 triệu đồng; năm 2016 là: 2.240 triệu đồng cuối năm 2017 2.563 triệu đồng Qua số liệu cho thấy, số tuyệt đối số nợ thuế năm 2015, năm 2016, năm 2017 tăng không vượt quy định (nợ cho phép 4% tổng thu NS) Điều cho thấy công tác quản thu nộp thuế HKD Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ tốt chặt chẽ Đối với công tác cưỡng chế nợ thuế, Năm 2013 2014 không cưỡng chế trường hợp nào; năm 2015 cưỡng chế trường hợp thông qua bên thứ (cưỡng chế tài khoản ngân hàng) thu số thuế 186 triệu đồng năm 2017 thực trường hợp cưỡng chế biện pháp đình sử dụng hóa đơn, số thuế thu 368,55 triệu đồng b Quản giải khiếu nại, tố cáo: Qua báo cáo tổng kết Chi cục cho thấy công tác giải khiếu nại, tố cáo Chi cục quan tâm xử kịp thời theo quy định Luật khiếu nại, tố cáo, qua tạo tin tưởng sở kinh doanh Chi cục việc chấp hành sách pháp luật thuế 2.2.4 Thực trạng hoạt động hỗ trợ công tác quản thu thuế a Lập dự toán thu thuế kết thực dự toán Các phường, xã đơn vị giao dự tốn thu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch nhằm thực đạt vượt tiêu dự toán thu giao Định kỳ tháng, quý đơn vị lập báo cáo gửi UBND thành phố Bảng 2.14 Tổng hợp dự tốn thu ngân sách 2013- 2017 Nếu tính riêng tiêu thu từ thuế, phí, lệ phí (khơng tính 17 tiền thu từ sử dụng đất, tiền hạ tầng) dự tốn thu từ HKD vào năm 2013 chiếm 7,7% kế hoạch, năm 2014 chiếm 7,5% kế hoạch, năm 2015 chiếm 7,9% kế hoạch, năm 2016 chiếm 8,4%, năm 2017 chiếm 8% kế hoạch tổng dự toán thu Nếu xét tổng dự toán thu từ HKD năm 2014 107,2% so với năm 2013, năm 2015 102,2% so với năm 2014, năm 2016 107,9% so với năm 2015 năm 2017 116,8% so với năm 2016 Cũng qua số trên cho thấy số thuế lập dự toán so với số thuếhộ khai hàng năm sát với thực tế Điều thể công tác lập dự toán Chi cục thuế tương đối sát với số thuế mà ĐTNT kê khai b.Công tác tuyên truyền, hỗ trợ kinh doanh: c Tổ chức máy thu thuế đội ngũ cán thu thuế: Tại Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ, trực tiếp phụ trách mảng thu thuế HKD đồng chí Phó chi cục Ngồi đội nghiệp vụ Chi cục, công tác quản thu thuế HKD giao trực tiếp cho Đội thuế liên phường, xã 2.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH a Kết thực dự tốn b Cơng tác quản nợ đọng thuế: c Quản toán thuế d Kết điều tra chọn mẫu 50 HKD địa bàn thành phố Tam Kỳ 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG a Thành công: b Tồn tại: c Nguyên nhân: 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ 3.1.1 Mục tiêu 3.1.2 Định hƣớng a Về công tác quản thu Ngân sách Nhà nước b.Về công tác chuyên môn Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thời gian tới 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện quản thủ tục hành thuế a Tiếp tục thực cửa liên thông cấp GCN ĐKKD cấp MST Việc cấp giấy chứng nhận ĐKKD ĐKT khu vực HKD phiền hà, tốn thời gian Hộ kinh doanh, phải đến phòng Tài - Kế hoạch thành phố làm thủ tục ĐKKD vòng 05 ngày cấp ĐKKD Thực “một cửa liên thông” việc cấp giấy chứng nhận ĐKKD đồng thời cấp MST HKD mơ tả tóm tắt theo quy trình sau: Hộ kinh doanh cần đến phận 01 cửa UBND thành phố để hướng dẫn kê khai ĐKKD đồng thời ĐKT Hồ sơ ĐKT phận cửa chuyển cho quan thuế để cấp MST Thông báo MST chuyển lại phận 01 cửa để trả 19 cho HKD với Giấy chứng nhận ĐKKD b Gắn QLTT HKD vào nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương Quản mặt số lượng đặc trưng riêng có QLTT khu vực HKD Thực trạng quản HKD địa bàn cho thấy tình trạng thất thu số hộ nhiều, số liệu quản ngành có chênh lệch lớn cần phải có giải pháp đ ể khắc phục Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản địa bàn, quản đối tượng Danh bạ HKD theo địa bàn, đường phố công khai Website thành phố giúp cho việc kiểm tra giám sát địa phương quan liên quan thuận tiện, minh bạch Mặt khác nguồn thơng tin hữu ích để HKD xem xét, điều chỉnh hoạt động SXKD địa bàn cân đối hiệu 3.2.2 Nhóm giải pháp tăng cƣờng công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế xử vi phạm a Khai thác tính hữu ích hệ thống Internet vào QLTT HKD - HKD đ ăng tài khoản để nộp thuế qua mạng thông qua hệ thống Như giảm thời gian chi phí nộp thuế đồng thời giảm đáng kể khối lượng công việc phát sinh việc tổ chức thu nộp thuế quan thuế, ngân hàng, kho bạc; giảm tiêu cực phát sinh khâu thu nộp thuế - Bên cạnh đó, trang Web nguồn thơng tin quan trọng phục vụ cho công tác quản nhà Nước khác việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương, cung cấp thơng tin thống kê kinh tế xác, kịp thời b Cải tiến cách thức kiểm tra thuế HKD Tập trung kiểm tra nhóm HKD có độ rủi ro thuế cao phù 20 hợp với xu hướng QLTT đại, giảm bớt phiền hà cho HKD nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ thuế, giải phần khó khăn nhân lực cho quan thuế đồng thời nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế khu vực - Xây dựng hình ảnh quan thuế cơng bằng, có đủ quyền lực nguồn lực để theo sát hành vi HKD - Huy động nguồn lực bên để kiểm tra, giám sát hoạt động HKD 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ quản thu thuế HKD a Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT - Đổi công tác tuyên truyền thuế theo hướng phân nhóm HKD theo mức độ tuân thủ thuế để lựa chọn nội dung hình thức tuyên tuyền phù hợp nhằm nâng cao hiệu giảm chi phí cho cơng tác - Đối với nhóm HKD chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ thuế - Đối với nhóm HKD mức độ “chấp thuận” tuân thủ thuế - Đối với nhóm HKD mức độ “miễn cưỡng” tuân thủ thuế - Đối với nhóm HKD “từ chối” tuân thủ thuế b Kiện toàn tổ chức máy, nâng cao hiệu lực hiệu QLTT Tổ chức tốt việc thực QLTT HKD, trước hết phải xác định tổ chức máy thuế cán thuế chủ thể QLTT, đòi hỏi phải xây dựng chủ thể mạnh phù hợp với thực tiễn để đảm đương công tác thuế Trong q trình tổ chức thực cơng tác thuế địa bàn cần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phận, giảm tối đa chồng chéo, trùng lắp, việc, vấn đề 21 phận giải quyết, thời gian cụ thể phải tuân thủ qui trình c Xây dựng môi trường công tác thuế chuyên nghiệp, lành mạnh Thuế lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực đ ặc biệt phận trực tiếp quản khu vực HKD Chính việc rèn luyện lĩnh, giữ gìn phẩm chất đạo đức, giữ vững kỷ luật, kỷ cương vô quan trọng - Xây dựng văn hóa cơng sở, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân - Thường xuyên đào tạo cán bộ, trọng đào tạo từ thực tiễn - Xây dựng áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 d Thay đổi phương thức kiểm tra nội ngành thuế Kiểm tra nội công tác kiểm soát lại hoạt động quan thuế cán thuế nhằm phát hiện, chấn chỉnh sai phạm trình thực thi nhiệm vụ Đây yêu cầu thường xuyên không ngành thuế mà nhiệm vụ nhiều quan tra, kiểm toán Nhà nước cấp Kiểm tra tính hiệu tổ chức máy quan thuế, tổ chức công việc phận, Đội thuế xem việc bố trí nhân lực hợp chưa, vận hành có trơi chảy khơng, qui trình cơng việc thực phù hợp với thực tiễn chưa từ phát đề xuất cách làm hay, mới, hiệu để nhân rộng toàn ngành, kiến nghị điều chỉnh qui định không hợp lý, nhân tố làm cho máy ì ạch, cơng việc khơng hiệu Tổ chức kiểm tra nội quan thuế không giới hạn 22 phạm vi 01 đơn vị mà triển khai theo chức QLTT, xuyên suốt nội từ ngành, từ cấp xuống cấp đảm bảo chức phải thực nhịp nhàng, đồng bộ, không chồng chéo, giảm bớt thao tác thừa, đồng thời đảm bảo tính pháp chung cho hệ thống Tiếp tục triển khai hoạt động đường dây nóng để nhân dân, HKD phản ánh thái độ làm việc cán thuế Tăng cường kỷ cương kỷ luật bước làm đội ngũ công chức thuế e Tiếp tục đẩy mạnh CNTT vào công quản thu thuế HKD Trong chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 nước ta Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có đặt mục tiêu đến năm 2015 có 60% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ điện tử, 50% doanh nghiệp đăng thuế, khai thuế qua mạng internet, tỷ lệ Tờ khai thuế kiểm tra qua phần mềm ứng dụng quan thuế 95% đến năm 2020 tỷ lệ 100% Chính từ quan thuế cần có kế hoạch tăng cường áp dụng CNTT vào công tác quản thuế nhiều Trước hết quan thuế cần tổ chức quy hoạch đội ngũ cán phụ trách CNTT để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để khai thác vận hành cách hiệu trang thiết bị, sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng vào công tác quản thuế Phấn đấu đến hết năm 2018 có 100% cán sử dụng khai thác hiệu phần mềm ứng dụng CNTT vào công tác quản thuế Bên cạnh Chi cục cần có kế hoạch đào tạo chuyên sâu CNTT từ Cao đẳng đến Đại học cho toàn số cán Đội KK- KTT tin học nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu 23 đại hóa cơng tác quản thu thuế 3.3 KIẾN NGHỊ - Có sách tạo điều kiện môi trường thuận lợi để HKD hoạt động phát triển, tạo môi trường pháp rõ ràng , quán, ổn định phù hợp với thực tiễn hoạt động SXKD Chính quyền địa phương ngành cần tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ HKD phát triển SXKD Tạo môi trường xã hội mà người dân có ý thức pháp luật cao - Điều chỉnh đơn giản quy định thuế HKD: Đơn giản phương pháp tính thuế GTGT Giảm bớt quy định tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thu nhập doanh thu Đơn giản tính thuế TNCN HKD Điều chỉnh quy định tính thuế doanh thu vượt khoán Điều chỉnh quy định thời hạn nộp thuế hộ nộp thuế khoán - Thay đổi chế quản thuế sang quản theo chức năng: Phân loại HKD theo mức độ tuân thủ thuế để thực chức cách có chọn lọc nhóm có nghĩa vụ chấp hành thuế khác nhau, dành nhiều thời gian, nhân lực cho HKD có ý thức tuân thủ Hướng đến HKD tự kê khai, tự nộp thuế Hướng đến nâng cao ý thức tuân thủ thuế HKD, không thực uỷ nhiệm thu HKD mà thúc đẩy HKD nộp thuế qua tổ chức kho bạc, ngân hàng + Theo quy định nay, HKD không sử dụng 10 lao động, điều gây khó khăn cho họ việc mở rộng quy mơ sản xuất Do để tạo điều kiện cho họ phát triển, mở rộng sản xuất, Nhà nước nên nới rộng quy định 24 KẾT LUẬN Trong năm gần đây, với phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội số lượng HKD địa bàn thành phố Tam Kỳ tăng nhanh, quy mô, ngành nghề kinh doanh ngày đa dạng HKD phát triển nhân tố thúc đẩy SXKD, kích thích cạnh tranh thành phần kinh tế khác bên cạnh mang tính xã hội sâu sắc giải việc làm cho người lao động, góp phần phần cải thiện mức sống, ổn định kinh tế - xã hội đóng góp số thu ngày tăng cho NSNN Song với mặt tích cực, HKD phát triển tạo vấn đề KT – XH cần giải Một vấn đề tình trạng phát triển tự phát, thất thu thuế tạo sức ép cho công tác quản Nhà Nước, đặc biệt quản thu thuế Công tác QLTT HKD Chi cục thuế thành phố Tam Kỳ thời gian qua, mặt đạt mặt hạn chế, tồn định Qua nghiên cứu đề tài “Quản thu thuế hộ kinh doanh địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam”, hạn chế thời gian phạm vi nghiên cứu luận văn nghiên cứu quản thu thuế hộ kinh doanh địa bàn thành phố Tam Kỳ, dựa số liệu khảo sát chọn mẫu địa bàn phường An Xuân, xã Tam Phú QLTT HKD cần tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với xu hướng quản thuế đại, nâng cao hiệu chức quản thuế sở tuân thủ nộp thuế hộ kinh doanh Để giải pháp quản có hiệu cần tiến hành đồng giải pháp quan trọng phải có phối hợp, hỗ trợ tích cực địa phương, ngành tạo điều kiện để ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, thực thắng lợi chiến lược cải cách, đại hố hệ thống thuế, góp phần thực thắng lợi mục tiêu KT - XH địa phương ... TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ TỈNH QUẢNG NAM 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ 3.1.1... sở lý luận quản lý thu thuế hộ kinh doanh Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế hộ kinh doanh địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh. .. Chi cục thu thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam xin chọn đề tài Quản lý thu thuế hộ kinh doanh địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. ” Đề tài tập trung phân tích thực trạng quản lý thu thuế từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam , Quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn